Nowe tytuły w bazach

Dorobek

Berbeka Jadwiga , Borodako Krzysztof , Rudnicki Michał , Łapczyński Mariusz , Kuziak Mariusz , Kapera Krzysztof : Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance - PLoS ONE (2022) . Zdun Magdalena : Etos innowacyjności jako kategoria wielowymiarowa i stanowiąca wyzwanie dla współczesnej edukacji do przedsiębiorczości - Przedsiębiorczość - Edukacja (2022) . Piwowarczyk Anna : Rola studiów dualnych w kształtowaniu zasobów rynku pracy na przykładzie modelu niemieckiego - Przedsiębiorczość - Edukacja (2022) . Kudełko Joanna , Szmigiel Kinga , Wałachowski Karol , Żmija Dariusz : Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2022) . Nawracaj-Grygiel Kinga : Rozwiązania przemysłu 4.0 warunkiem dalszego rozwoju produkcji przemysłowej UE w świetle doświadczeń pandemii COVID-19 - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2022) . Zdun Magdalena : Pandemia COVID-19 jako stymulator innowacyjności gospodarczej : analiza w perspektywie społeczno-kulturowej - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2022) . Kwaśny Jakub , Mroczek Arkadiusz , Ulbrych Marta : Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19 - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2022) . Ledwoń Paulina : Interpretation of Selected Terms in the Provisions of the Anti-money Laundering and Terrorist Financing Act - Derecho del consumo y normas antimonopolio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2022. Viglianisi Ferraro Angelo , Gnela Bogusława , Banchio Pablo Rafael , Filho Eduardo Tomasevicius : Introducción - Derecho del consumo y normas antimonopolio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2022. Derecho del consumo y normas antimonopolio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2022.

Katalog online

Postuła, Marta : Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej / Marta Postuła, Anna Kawarska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2022. Kraków i Świat : miesięcznik społeczno-kulturalny / Witold Bereś redaktor naczelny. - Kraków : Biblioteka Kraków, 2022-. Jabłoński, Artur (1987- ) : Zrozumieć marketing : skuteczne techniki pozyskiwania klientów i wprowadzania produktów lub usług na rynek / Artur Jabłoński, Marek Piasek. - Gliwice : Helion SA., copyright 2022. Adamczyk-Kowalczuk, Magdalena : Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym / Magdalena Adamczyk-Kowalczuk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2022. Gorazda, Marcin (1971- ) : Między dobrobytem a szczęściem : eseje z filozofii ekonomii / Marcin Gorazda, Tomasz Kwarciński. - Kraków : Copernicus Center Press, 2022. Jabłoński, Łukasz (1977- ) : Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19 / Łukasz Jabłoński, Marek A. Dąbrowski, Paweł Kawa, Andrzej Wojtyna. - Warszawa : CeDeWu, 2022. Martín de la Torre, Victoria (1973- ) : Europa : skok w nieznane / Victoria Martín de la Torre ; przekład Sławomir Adamski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2022. Miaskowska, Marta : Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0. / Marta Miaskowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022. Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją : w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka : podstawy teoretyczne, studia przypadków, zadania, dobre praktyki / Jacek Woźniak, Wioletta Wereda (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2022. Jaki, Andrzej : Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa / Andrzej Jaki, Sylwia Kruk. - Warszawa : CeDeWu, 2022.

BazEkon

Letkiewicz Andrzej , Szulc Krzysztof : W kierunku green smart city - case study Trójmiasta - Współczesna Gospodarka 2022 , vol. 13, nr 1 . Orzeszak Karol : Wpływ polityki lockdownów na funkcjonowanie branży zakwaterowanie i gastronomia w Polsce - Współczesna Gospodarka 2022 , vol. 13, nr 1 . Latek Karolina : Uwarunkowania prawne frankowych kredytów hipotecznych - Współczesna Gospodarka 2022 , vol. 13, nr 1 . Kozarzewska Alicja : Perspektywy wprowadzenia REIT-ów do polskiego porządku prawnego - Współczesna Gospodarka 2022 , vol. 13, nr 1 . Lueg Philipp : The Last Bastion of Stationary Trade Is Falling - the Evolutionof the E-food Market in Germany - Współczesna Gospodarka 2022 , vol. 13, nr 1 . Ostapski Adam : Niedopuszczalność przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu : glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z4 marca 2020r. (II SA/Rz 1481/19) - Samorząd Terytorialny 2022 , nr 5 . Felcenloben Dariusz : Wykładnia pojęcia gruntów ornych w rozumieniu przepisów ustalających zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków - Samorząd Terytorialny 2022 , nr 5 . Pacholec Sara , Solka Piotr : Realizacja konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii - Samorząd Terytorialny 2022 , nr 5 . Waśkiel Renata : Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w świetle nadużycia prawa podmiotowego - Samorząd Terytorialny 2022 , nr 5 . Zakroczymski Stanisław : Dekomunizacja nazw ulic w praktyce - Samorząd Terytorialny 2022 , nr 5 .

Biblioteka Cyfrowa