Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie Punkty: 20 od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 209.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Brzozowski Jan , Cucculelli Marco , Surdej Aleksander
Tytuł:
Exploring Transnational Entrepreneurship : Immigrant Entrepreneurs and Foreign-born Returnees in the Italian ICT Sector
Źródło:
Journal of Small Business & Entrepreneurship. - vol. 31, iss. 5 (2019) , s. 413-431. - Summ., res. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168327795
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019) , s. 14-31. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168331251
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code
Źródło:
E-Journal of International and Comparative Labour Studies. - Vol. 8, No. 1 (2019) , s. 65-82. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168331841
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS = Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe with the Use of the CMS Method
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (2019) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168332535
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce = Chosen Legal Repercussions of Differentiating between Legality of Existence of Employment Relationship and Legality of Doing a Job by Foreigners in Poland
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2019) , s. 13-19. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333097
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Oddziaływanie orientacji przedsiębiorczej na wykorzystanie wiedzy w procesie umiędzynarodowienia na przykładzie przedsiębiorstw z Polski = The Impact of Entrepreneurial Orientation on the Use of Knowledge in the Process of Internationalisation Based on the Example of Companies from Poland
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019) , s. 18-35. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333499
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta
Tytuł:
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333705
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Bugaj Justyna , Szarucki Marek
Tytuł:
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (949) (2019) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333751
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (68) (2019) , s. 114-126. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333859
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019) , s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału badawczego (nr umowy 079/WZ-KR/02/2018/S/8079)
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334249
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Cholewa-Wójcik Agnieszka , Kawecka Agnieszka , Ingrao Carlo , Siracusa Valentina
Tytuł:
Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska. - vol. 15, iss. 1 (2019) , s. 227-252. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Department of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334259
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues
Źródło:
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019) , s. 12-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334393
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski = Economic Inequality and the Middle-Income Trap : Implications for Poland
Źródło:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (96) (2019) , s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334573
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zakres czasowy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym = The Time Scope of the Binding Force of Law on Counteracting of Sexual Crime
Źródło:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2019) , s. 32-42. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334619
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334689
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych - między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0 = Review of the scientific achievements in the promotion procedures - between the quality of an assessment and formal regulations of "Ustawa 2.0" Law
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (2019) , s. 4-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168335969
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta , Kubal-Czerwińska Magdalena
Tytuł:
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland
Źródło:
Folia Geographica : International Scientific Journal. - Vol. 61, no. 1 (2019) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was supported by the research grant KEGA 011PU-4/2017: Integration of teaching and increase of the content coherence of the related disciplines of the specialized module of Regional development and regional policy.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336127
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Zmiany strukturalne, profile i efekty przemian krajów transformacji = Structural Changes, Profiles and Effects of Changes of Transition Countries
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 132-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context = Transformacja stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku : blaski i cienie w kontekście teoretycznym i praktycznym
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 81-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336457
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Wpływ elektronizacji na niektóre czynności postępowania przetargowego = Impact of Electronization on Public Procurement Proceedings
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (60) (2019) , s. 45-60. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336559
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość = Responsibility, Freedom, Justice, Efficiency and Entrepreneurship
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 316-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336649
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki = Employment Structures of the European Union Countries in 2008-2017 - New Approach to Dynamic Assessment
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021 oraz środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336675
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki = Trade in Kraków and Kraków District during German Occupation - an Outline of the Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 7-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336765
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń = Fair Income Inequalities and Payroll Taxation
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 402-419. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze statutowych funduszy badawczych Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336767
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów i ich rynków pracy w Polsce = An Analysis of Regional Development and Labour Market Disparities in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 432-455. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336769
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Koncepcja informatycznego systemu rezerwacji zasobów w sądach powszechnych = Computerised Resource Management System in Common Courts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336943
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Analiza struktury kapitału małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu branżowym. Wyniki badań empirycznych = Analysis of the Capital Structure of Small and Medium Enterprises in Particular Industries - the Results of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 63-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336945
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej = Managing Digital Court Records - Good Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336947
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Koncepcja narzędzia informatycznego "elektroniczny nakaz doprowadzenia" przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości = "Digital Writ of Habeas Corpus" to the Polish Judicial System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336949
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Święs Danuta , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI = Allergens : Intended and Unintended Presence in the Context of Law and GFSI Standard Requirements
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 1 (118) (2019) , s. 30-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Także: Święs D., Sikora T., Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI. Wyroby Medyczne nr 3 (11) 2019, dodatek tematyczny - Dla Alergika, nr 3 (1) 2019, s. XVI-XXII
Nr:
2168337017
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Trwałość przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej = The Sustainability of the Competitive Advantage in the Recording Industry in Visegrad Countries
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019) , s. 31-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337497
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 126-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337499
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Fras Mariusz , Szaraniec Monika
Tytuł:
Nowe technologie w dystrybucji ubezpieczeń : wybrane problemy prawne dotyczące wprowadzania innowacji na rynku ubezpieczeniowym = New Technologies in Insurance Distribution : Selected Legal Problem Sconcerning Introducing Innovations in the Insurance Market
Źródło:
Prawo Asekuracyjne. - nr 2 (99) (2019) , s. 90-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337511
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Byrski Jan , Hoser Henryk
Tytuł:
Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych = The Scope of Amendments to the Insurance and Reinsurance Activity Act Related to the Adjustment to the EU Regulations on the Protection of Personal Data
Źródło:
Prawo Asekuracyjne. - nr 2 (99) (2019) , s. 73-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337519
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Entrepreneurship and Economic Integration of Immigrants : a Critical Review of Literature
Źródło:
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. - vol. 23, iss. 6 (2019) , s. 584-604. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337845
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
The Impact of Self-employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 15, iss. 2 (2019) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Immigrant Entrepreneurship : New Research Trends and Challenges - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337847
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context = Próby zmniejszania nierównowagi finansów publicznych we Francji w kontekście planowania wieloletniego
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 72-93. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337869
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Adamchik Vera A. , Hyclak Thomas J. , Sedlak Piotr
Tytuł:
Poland in an Integrated European Economy : Are Foreign Language Skills Valued by Employers in the Polish Labor Market?
Źródło:
Transition Studies Review. - vol. 26, iss. 1 (2019) , s. 31-55. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337967
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
The Issue of Liability for Expenditure of Public Funds from the Perspective of State Aid Regulation = Zagadnienie odpowiedzialności za wydatkowanie funduszy publicznych z perspektywy regulacji pomocy państwa
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 119-136. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from funds granted to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as a subsidy for maintaining research capacity.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337969
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Demograficzny obraz ziem polskich w przededniu I wojny światowej = Demographic Picture of the Polish Lands before the Outbreak of the First World War
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (698) (2019) , s. 56-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337971
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019) , s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337975
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw = Utility of the Assessment Measures of the Financial Condition in Hospitality on a Sample of Selected Voivodships
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 342 (2019) , s. 199-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337981
artykuł w czasopiśmie
44

Konferencja:
15th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process ISAHP 2018, Hong Kong, Chiny, od 2018-07-12 do 2018-07-15
Tytuł:
Enhancing the Work-Life Balance through AHP Modeling of Early Career Decision Making
Źródło:
International Journal of the Analytic Hierarchy Process. - Vol. 11, No. 2 (2019) , s. 181-194. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the National Science Centre of Poland (decision No.: DEC 2013/11/D/HS4/04070) within a research project entitled "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Non-material Determinants of Life Quality of Young Europeans" led by the author between 2014 and 2017.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337999
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Michael E. Porter's Concept of Competition in the Context of the EU Internal Market Protection System = Koncepcja konkurencji M.E. Portera a system ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (953) (2019) , s. 9-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338033
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich = The Role of Cultural Heritage in Lifelong Learning - Selected Examples from European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 25-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338057
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wpływ źródeł dochodów na kształtowanie poziomu nadwyżki operacyjnej i działalność rozwojową jednostek samorządu terytorialnego = The Impact of Sources of Income on Forming the Level of the Operating Surplus and Development Activity of Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2019) , s. 50-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338085
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Famielec Józefa , Famielec Stanisław
Tytuł:
Znaczenie informacji w ekonomii : kilka kontrowersji = The Importance of Information in Economy - a Number of Controversies
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019) , s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338091
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019) , s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338093
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego = Openness and Transparency of Public Procurement Proceedings
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (341) (2019) , s. 7-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338103
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 170-178. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338109
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Czekaj Marta , Hernández Paola , Fonseca Ana , Rivera Maria , Żmija Katarzyna , Żmija Dariusz
Tytuł:
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338145
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego = A Balanced Paradigm of Higher Education in the Context of Integrated Reporting - Academic Teachers' Perspective
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 103, nr 159 (2019) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338183
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
The Shape of the Pension Scheme in Poland in the Light of the Conventional Multi-Pillar Typologies = Kształt powszechnego systemu emerytalnego w Polsce w świetle klasycznych typologii wielofilarowych
Źródło:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - nr 1 (44) (2019) , s. 47-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338229
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Measurement of Task Efficiency by the Local Government - Evidence from the City of Kraków = Pomiar efektywności zadań przez samorząd na przykładzie miasta Kraków
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 154-169. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338233
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Pracownicze plany kapitałowe jako instrument mobilizacji dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce = Employee Capital Plans as an Instrument of Mobilising Additional Pension Savings in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 113-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338239
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda = Analysis of the Competitive Position of EU Countries in Foreign Trade with the Use of the CMS and Ward's Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 1 (2019) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338243
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries = Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019) , s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed by the National Science Centre: project title "Foreign Direct Investments and Productivity. Empirical Verification of the Theoretical Model of Conditional Interdependencies. The Case of V4 Countries" No 2015/17/N/HS4/01528
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338327
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Narrow Banking from the Perspective of Risk = Narrow banking. Perspektywa ryzyka
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019) , s. 53-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338329
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship = Tendencje rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 3 (2019) , s. 228-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338351
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju = The New Post-crisis Policy of Sustainable Development and the Polish Strategy of Responsible Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 173-187. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338355
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Leviathan and Woman - Pateman on Hobbes's Standpoint = Lewiatan i kobieta : Carole Pateman o stanowisku Thomasa Hobbesa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 61-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article was written as part of statutory research conducted by the Philosophy Department of the University of Economics in Cracow no 060/WGAP/KF/01/2018/S/8060.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338357
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Za chciwością czy przeciw niej? = For or against Greed?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 45-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338359
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Digital Exclusion in the Labour Market in European Countries : Causes and Consequences
Źródło:
European Journal of Sustainable Development. - vol. 8, no. 5 (2019) , s. 324-336. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project no.: 021/RID/2018/19).
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338389
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law = Proteção do cliente e consumidor de serviços financeiros na União Europeia e lei polaca
Źródło:
Revista Brasileira de Direito. - vol. 15, n. 1 (2019) , s. 7-24. - Summ., res. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338445
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/23/B/HS4/03004 pod tytułem Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338489
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim - pomiędzy tradycją a funkcjonalnością = The Method of Voting in the British Parliament - between Tradition and Functionality
Źródło:
Przegląd Europejski = European Review. - nr 1 (2019) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Zjawisko Brexitu a liberalna teoria stosunków międzynarodowych : parlamentaryzm we współczesnej Europie - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338531
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką = A New Formula of Teaching Objectives in the Context of Challenges of Managing Academic Didactics
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 173-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338589
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019) , s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with funds earmarked for the statutory activity and funds provided to the Faculty of Commodity Science of the Krakow University of Economics by the Ministry of Science and Higher Education for research by young scientists and participants of doctoral studies
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338655
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Pojęcie i zakres polityki rachunkowości w polskich oraz w międzynarodowych regulacjach rachunkowości = The Concept and Scope of Accounting Policy in Polish and International Accounting Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338759
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny = The Contemporary Threats to Democracy - Legal Aspect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338761
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Wpływ kontekstu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Źródło:
Przegląd Psychologiczny = The Review of Psychology. - t. 62, nr 1 (2019) , s. 77-112 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338929
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019) , s. 77-81. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338991
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects = Ujawnienia dotyczące ryzyka wyceny szacunkowej w sprawozdaniach finansowych - aspekty behawioralne
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 104, nr 160 (2019) , s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339153
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century = Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku
Źródło:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 1 (2019) , s. 83-96. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339177
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Płaziak Monika , Szymańska Anna
Tytuł:
Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu = Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 3 (2019) , s. 36-57. - Tytuł numeru: Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the Sector of Transport and Tourism Services - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339187
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339195
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
The Impact of Organizational Culture for Company's Innovation Strategy = Vpliv organìzacìjnoï kulʹturi na strategìû ìnnovacìjnogo rozvitku kompanìï
Źródło:
Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - no 3 (2019) , s. 178-192. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Managementat Cracow University of Economics, within the framework of the subvention for the maintenance of research potential; byMinister of Science and Higher Education titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10788423,16
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339197
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Directions of Management of Municipal Sewage Sludge in the European Union
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (70) (2019) , s. 36-54. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339569
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Konsumencka ocena jakości potraw oferowanych przez restauracje o charakterze regionalnym = Consumer Evaluation of Quality of Meals Offered by Restaurants of Regional Nature
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 2 (119) (2019) , s. 136-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339629
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Foryś Iwona , Habdas Magdalena , Konowalczuk Jan
Tytuł:
Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (70) (2019) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339717
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Gołębiowski Wojciech , Zając Grzegorz , Wolak Artur
Tytuł:
Analysis of Engine Oils from Farm Tractors in the Aspect of their Change = Analiza olejów silnikowych pochodzących z ciągników rolniczych w aspekcie terminu ich wymiany
Źródło:
Agricultural Engineering. - R. 23, nr 1 (2019) , s. 25-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340187
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego = The Development of The Environmental Quality of Product with Regard To Safety Regulations Based On The Example Of a Computer Power Supply Unit
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka = Material Economy and Logistics Journal. - R. 71, nr 7 (2019) , s. 8-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340189
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Bracio Klaudia , Szarucki Marek
Tytuł:
Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review
Źródło:
Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 20 (2019) , s. 417-431. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Polish National Agency for Academic Exchange under Grant No. PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001 and the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340385
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 135 (2019) , s. 33-47. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340553
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Tytuł:
Intelligent Urban Space as a Factor in the Development of Smart Cities = Inteligentna przestrzeń miejska jako element kształtowania rozwoju Smart Cities
Źródło:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Vol. 9 (2019) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340625
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Social Convergence in the EU-28 Countries in the Light of the Implementation of the Europe 2020 Strategy : the DEA Approach = Konwergencja społeczna w krajach UE-28 w świetle implementacji strategii Europa 2020 : podejście DEA
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 18, nr 3 (2019) , s. 111-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds devoted to sustaining research potential received by the Faculty of Economy and International Relations at the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340671
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Przemiany rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie w następstwie realizacji zasad gospodarki rynkowej = Changes in the Distribution of Industrial Areas in Kraków as a Result of the Implementation of Market Economy Principles
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(107) (2019) , s. 7-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340689
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi = Legal, Organizational and Methodological Aspects of Public Real Estate Management
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(107) (2019) , s. 57-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2019 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340691
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tytuł:
Sfera "pomiędzy" jako relacja istnień, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia = The "Between" Plane as a Relationship of Entities, Dramatic Knot, and Community-Forming
Źródło:
Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - Vol. 18, no 2 (2019) , s. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu naukowego: "Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, numer rejestracyjny: 11H 13 0471 82.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340785
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
How to Effectively Encourage Poles to Save for Retirement? The Use of Achievements of Behavioural Economics in the Construction of Employee Capital Plans = Jak efektywnie zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę? Dorobek ekonomii behawioralnej w konstrukcji pracowniczych planów kapitałowych
Źródło:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - nr 2 (45) (2019) , s. 33-46. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340791
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji = Civil-Law Consequences of Tacit Acceptance of Customer Complaint
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (326) (2019) , s. 22-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340793
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Niesłychany Obcy = Unheard-of Stranger
Źródło:
Ethos. - nr 1 (125) (2019) , s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340795
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Analysis of Pro-Market Concept of Business Model = Analìz prorinkovoï koncepcìï bìznes-modelì
Źródło:
Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - no 2 (2019) , s. 266-281. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article has been financed with subsidies granted to the Project financed by the Ministry of Science and Higher Education within «Regional Initiative of Excellence» Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340805
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na rynku finansowym : wybrane zagadnienia = Changes Introduced by the Act of 21 February 2019 in Connection with Ensuring Application of the General Data Protection Regulation on the Financial Market : Selected Issues
Źródło:
Monitor Prawniczy. - nr 22 (dodatek specjalny) (2019) , s. 15-25. - Tytuł numeru: Polskie przepisy o ochronie danych osobowych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2019
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340811
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Byrski Jan , Hoser Henryk
Tytuł:
Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu a współadministrowanie danymi osobowymi = Social Media and Technologies That Allow Tracking Internet Users vs Joint Control of Personal Data
Źródło:
Monitor Prawniczy. - nr 21 (dodatek specjalny) (2019) , s. 6-13. - Tytuł numeru: Prawo nowych technologii : dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340813
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości? = Is the Social Market Economy the Way to Save European Values?
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 261-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340825
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Dialogiczny charakter wymiany w ujęciu ekonomii personalistycznej = Dialogical Nature of Exchange in Terms of Personalist Economics
Źródło:
Prakseologia. - nr 161 (2019) , s. 115-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340867
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen = Europe (without) Borders? - the Future of the Schengen Area
Źródło:
Polityka i Społeczeństwo = Studies in Politics and Society. - nr 2 (17) (2019) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340939
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law = Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa
Źródło:
Ius Novum. - nr 3 (2019) , s. 177-194. - Summ., streszcz., res., rez., Zsfg., rés., sint. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341083
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Assessment of the Monuments of History List by Students of University of Economics = Lista Pomników Historii w ocenie studentów uczelni ekonomicznej
Źródło:
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego = Protection of Cultural Heritage. - Nr 7 (2019) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Pomniki historii : ochrona, zarządzanie, promocja - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341087
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument : Integrated Territorial Investments
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (48) (2019) , s. 26-36. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
The Attention Markets as a Challenge for Competition Policy = Rynki uwagi jako wyzwanie dla polityki konkurencji
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 5 (2019) , s. 29-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341121
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Competitive and Integrated Capital Market in Poland as a Financing Tool for the Development of Polish Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 133 (2019) , s. 19-29. - Tytuł numeru: Management in Industry and Services - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341129
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
On the Importance of the Philosophy of Well-being = O znaczeniu filozofii dobrobytu
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (981) (2019) , s. 9-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341131
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy = The Influence of EU Customs Law on Polish Tax Law Regulations - Directions of Transformations and Changes Based on the Example of Excise Tax
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (2019) , s. 98-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341133
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Żmija Katarzyna , Czekaj Marta , Żmija Dariusz
Tytuł:
The Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 4 (2019) , s. 600-611. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341313
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Źródło:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) , s. 551-564. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Jędrzejczyk Marcin , Klimek Aleksander
Tytuł:
Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises = Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 4 (2019) , s. 81-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341317
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Źródło:
Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341319
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
The Impact of Macro Factors on Apartment Prices in Polish Counties : a Two-Stage Quantile Spatial Regression Approach
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341337
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
House Price Convergence on the Primary and Secondary Markets : Evidence from Polish Provincial Capitals
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019) , s. 62-73. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341339
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes = Implementacja metody the St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) w polskich Karpatach : studium przypadku sześciu bieszczadzkich gmin
Źródło:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 2 (2019) , s. 55-67. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341363
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019) , s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341389
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Project Value Determinants in Organizations = Determinanty tworzenia wartości projektu w organizacjach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 43, nr 3 (2019) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341413
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
The Context of Managing Inpatriation: institutional Distance and Relationship between a Foreign Subsidiary and the Headquarters of a MNC = Kontekst zarządzania inpatriacją : znaczenie dystansu instytucjonalnego oraz relacji między filią zagraniczną a centralą przedsiębiorstwa międzynarodowego
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019) , s. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341417
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?
Źródło:
Romanian Journal of Economic Forecasting. - vol. 22, iss. 3 (2019) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets", Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341693
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019) , s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341717
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries
Źródło:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019) , s. 113-127. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the project no. 021/RID/2018/19 financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 conducted by the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341721
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Stosowanie środków karnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe : uwagi na tle unormowań zawartych w Kodeksie karnym skarbowym oraz wyników badań przeprowadzonych w urzędach skarbowych podległych Izbie Skarbowej w Poznaniu = Application of Penal Measures in Cases Involving Fiscal Crimes and Fiscal Misdemeanours : Remarks against the Background of Norms Contained in the Fiscal Penal Code and Results of Inspections Carried out in Revenue Offices Reporting to the Poznań Fiscal Chamber
Źródło:
Przegląd Podatkowy. - nr 10 (2019) , s. 6-13. - Summ., streszcz.