Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Artykuły od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 911.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Rola polubownego rozwiązywania sporów w polityce ochrony konsumenta usług bankowych w Polsce w perspektywie pokryzysowej = The Role of Amicable Dispute Settlement in Field of Banking Consumer Protection in Post-Crisis Poland
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 284 (2013) , s. 63-79. - Tytuł numeru: Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284545
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269204
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce = Brand Valuation on the Example of Wieliczka Salt Mine
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 621-638. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257488
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ewolucja idei podatku Tobina, w kierunku koncepcji wprowadzenia w UE podatku od transakcji finansowych FTT (Financial Transaction Tax) = Evolution of the Idea of Tobin Tax in the Introduction of Financial Transaction Tax (FTT) in the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013) , s. 31-43. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168302625
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Instrumenty przełamywania barier zrównoważonego rozwoju = Instruments of Breaking Down Sustainable Development Barriers
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (46) (2013) , s. 51-60. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286849
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Scientific Provenance of Accounting
Źródło:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 1, nr 2 (2013) , s. 16-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257574
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne = The Analysis of Use of Selected Business Services by Polish Tourism Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013) , s. 31-40. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278557
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Mączyński Andrzej , Bugajski Błażej
Tytuł:
Wichtige Neuerungen im polnischen Erbrecht : Neugestaltung der gesetzlichen Erbfolge und Schaffung eines Vindikationslegats
Źródło:
iFamZ. Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht. - Jg. 8, Nr. 4 (2013) , s. 196-200
Nr:
2168302505
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm = Selected Classification Methods and their Effectiveness in Firms' Collapsing Prediction
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 152 (2013) , s. 119-139. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279013
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Role menedżera projektu = The Roles of Project Manager
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013) , s. 77-87. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266786
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero = New Ways of Influencing Clients in Marketing Communication of Enterprises - Brand Hero
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 32 (2013) , s. 311-324. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 777)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263100
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283351
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym = An Application of Moving Average Rules for Testing the Profitability of Polish Stock Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 323 (2013) , s. 298-307. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284813
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Analiza porównawcza kampanii promocyjnych piw kategorii radler w Polsce
Źródło:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 4 (2013) , s. 11-14 - Bibliogr.
Nr:
2168316373
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim = External Environmental Factors Conditioning the Formation and Growth of Clusters in Małopolska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 107-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300725
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym = Business Model in The Management of Food Enterprise
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 13, cz. 2 (2013) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Modele biznesowe - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168306857
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Cloud computing z perspektywy administracji publicznej
Źródło:
IT w Administracji. - nr 1 (2013) , s. 12-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168304953
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266842
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Independence of Local Government Units in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 306 (2013) , s. 325-337. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168332869
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej = The International Competitiveness of the Polish Economy Compared to the Visegrad Group's Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266558
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Arbitrage in Markets without Shortselling with Proportional Transaction Costs
Źródło:
Applicationes Mathematicae. - t. 40, z. 3 (2013) , s. 281-295. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168314499
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Nesterak Janusz , Kowalski Michał , Wodyński Stanisław , Żelaszczyk Anna
Tytuł:
Wdrożenie Performance Management w przedsiębiorstwie transportu publicznego
Źródło:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 11 (2013) , s. 17-22 - Bibliogr.
Nr:
2168264728
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Measurement of Banks' Economic Efficiency under Conditions of Imperfect Competition
Źródło:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - 15 (1) (2013) , s. 3-15. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168261716
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267158
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wpływ eksportu na cykl kapitału obrotowego netto spółek notowanych na GPW = Impact of Exporting on the Cash Conversion Cycle; Results for Polish Stock Companies in Years 2000-2009
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 2 (2013) , s. 581-594. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260888
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Miklaszewska Ewa , Mikołajczyk Katarzyna , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks = Po-kryzysowa architektura regulacyjna a banki Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 7-8 (2013) , s. 63-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287743
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie = Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 257-269. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286095
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Racjonalizacja zatrudnienia w kontekście koncepcji elastycznej firmy = Rationalization of Employment and the Concept of Flexible Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 9-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302629
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Kronenberg : dzieje fortuny
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (41) (2013) . - [odczyt: 13.12.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168267256
recenzja
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Flash mob - istota zjawiska oraz determinanty wykorzystania w działaniach promocyjnych podmiotów rynkowych = Flash Mob - the Essence of the Phenomenon and the Determinants of Using It in Promotional Activities of Enterprises
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (2) (2013) , s. 33-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322033
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
System Rent to Buy a Home - "wynajmij, żeby wykupić" : podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego = Rent to Buy a Home - Basic Principles of the System : Comparison Against the Polish Law
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2(84) (2013) , s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287763
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Postrzegana atrakcyjność Krakowa wśród odwiedzających turystów na tle wybranych miast europejskich = Perceived Attractiveness of Cracow Among Visiting Tourists in Comparison to Selected European Cities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 30 (2013) , s. 451-464. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 775)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262944
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276015
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 2 (2013) , s. 20-24. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262822
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej = Emerging Markets' Economic Growth Based on Central Eastern European Countries
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 53-63. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271316
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Powstanie i działalność krajowego składu publicznego w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku = The Origin and Activities of the Regional Public Warehouse in Cracow at the Turn of the Twentieth Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282661
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Witraże diecezji tarnowskiej
Źródło:
Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - nr 38 (2013) , s. 3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168285509
artykuł nierecenzowany
38

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie podejścia sieciowego w tworzeniu organizacji uczącej się = Using a Network in Creating a Learning Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 57-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276031
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Ewolucja rozwiązań rachunkowości jako determinanta rozwoju rynku specjalistycznych usług finansowych = The Evolution of Accounting as a Determinant of the Development of Financial Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 145-158. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261234
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Nita Barbara , Światłowski Andrzej
Tytuł:
Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 68, z. 2 (2013) , s. 87-101
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168323111
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Miasto Europy Środkowej i jego tożsamość = The Central European City and Its Identity
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 10 (2013) , s. 56-93. - Streszcz., summ.
Nr:
2168278545
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
42

Autor:
Mizdrak Inga , Weryszko Monika
Tytuł:
Jubileuszowe spotkanie studentów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168281901
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
The Concept of Currency Wars in the Global Economy : Observations of the Renminbi, American Dollar and Euro = Koncepcja wojen walutowych w globalnej gospodarce : analiza renminbi, amerykańskiego dolara oraz euro
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 4, nr 7 (2013) , s. 175-191. - Tytuł numeru: Rzeczpospolita i republikanizm - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300691
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Kędzierski: Antyobywatelskie związki, antyobywatelska Platforma
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2013)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314367
artykuł nierecenzowany
45

Tytuł:
Kędzierski: Związki na Powązki?
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2013)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314391
artykuł nierecenzowany
46

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299971
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa = Urban Tourism of Frenchmen on the Example of Cracow
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 117-132. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279027
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Amartya Kumar Sen - teoretyk ekonomii dobrobytu
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (42) (2013) . - [odczyt: 13.01.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168272812
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
6th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling, PoEM 2013, Ryga, Łotwa, od 2013-11-06 do 2013-11-07
Tytuł:
Enterprise Modeling in Complex ERP Adoptions : Learning from the Experience of an IT Company
Źródło:
CEUR Workshop Proceedings. - vol. 1023 (2013) , s. 95-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293379
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Zubik Mateusz , Spieszny Michał , Sumara Mariusz
Tytuł:
Identifying Talented Handball Players - the Possibilities of Examining the Players by Means of Speed-force and Coordination Tests
Źródło:
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 4, nr 4 (2013) , s. 53-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168304811
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168281699
artykuł nierecenzowany
52

Autor:
Lachner Jacek , Mróz-Krysta Dominika
Tytuł:
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11 = Gloss to the Sentence of Supreme Administrative Court of 8th May 2012, I OSK 2297/11
Źródło:
Palestra. - R. 58, nr 5-6 (665-666) (2013) , s. 184-190
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304221
artykuł w czasopiśmie
53

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Wpływ automatycznego tłumaczenia na wyniki automatycznej identyfikacji charakteru opinii konsumenckich = Machine Translation Impact on the Results of the Sentiment Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 124-134. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 21)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273956
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model
Źródło:
Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013) , s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168267150
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Dlaczego potrzebujemy nowej polityki przemysłowej
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 131 (3521) (2013) , s. A10
Nr:
2168270926
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Zmiana wyceny składników bilansowych na przykładzie MSR 41 "Rolnictwo" = A Change of Accounting Valuation - The Example of IAS 41 "Agriculture"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261166
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers
Źródło:
e-Finanse. - vol. 1 nr 9 (2013) , s. 12-25. - [odczyt: 18.06.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168255994
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 74 (130) (2013) , s. 7-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168276893
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Przemysł spożywczy : otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 6-10
Tryb dostępu:
Nr:
2168281845
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Europe, Regions and European Regionalism
Źródło:
Regional and Federal Studies. - Vol. 23, iss. 2 (2013) , s. 255-256
Nr:
2168304039
recenzja
61

Autor:
Tytuł:
The Impact of the EU Climate Policy on Green Jobs Creation
Źródło:
Economics and Management. - vol. 18, no. 4 (2013) , s. 697-714. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168293699
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Pojęcie umowy deweloperskiej i jej charakter prawny = A Developer Agreement and Its Legal Nature = Begriff des Bautrӓgervertrages und sein rechtlicher Charakter
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 12(272) (2013) , s. 147-170. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168303869
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Determinanty wykorzystania współczesnych targów jako skutecznego narzędzia realizowania celów public relations = The Determinants of Using Contemporary Trade Shows as an Effective Tool of Implementation for Public Relations Purposes
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 157 (2013) , s. 194-203. - Tytuł numeru: Wykorzystanie nowych mediów w public relations - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322199
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej = Cracow and Lviv Municipal Governments during Galician Autonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 89-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283495
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270906
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (29) (2013) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287729
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 33-34
Tryb dostępu:
Nr:
2168281905
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa = Pseudomonas aeruginosa Contamination of Water in the Cracow Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 17-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279099
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy sukcesji w firmach rodzinnych = Selected Problems of Succession in Family Businesses
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 3 (2013) , s. 27-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300099
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Definicyjne i metodyczne problemy rentowności = Definitional and Methodical Problems of Profitability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282787
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Garbacik Roman , Sygulski Wiesław
Tytuł:
Lato 1968 : stacja Bydgoszcz Główna i tory postojowe ZNTK Bydgoszcz
Źródło:
Koleje Małe i Duże. - nr 1-2 (30) (2013) , s. 40-43 - Bibliogr.
Nr:
2168253418
artykuł nierecenzowany
72

Tytuł:
Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym = The Investment Nature of Unit-linked Life Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 51-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279937
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych = A Proposal to Modify the Revealed Comparative Index with the Application of Rational Functions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287697
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast = The Possibility of Identification and Measurement of Marketing Activity in Polish Cities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 2 (2013) , s. 23-30. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282989
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Źródło:
International Journal of Business and Economic Development. - vol. 1, no 1 (2013) , s. 101-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313489
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Podstawy władzy wśród profesjonalistów = Power Foundations among Professionals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 50 (2013) , s. 177-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145)
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168274038
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Raport o szkodliwości OFE
Źródło:
Rzeczpospolita. - 2 lipca (2013) , s. B11
Tryb dostępu:
Nr:
2168286037
artykuł nierecenzowany
78

Tytuł:
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce = An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 29-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279101
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Model matematyczny relacji zachodzących pomiędzy wzrostem gospodarczym a polityką zagraniczną na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej = Mathematical Models of Relations between Economic Growth and Foreign Policy on the Example of the United States of America
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 323-347. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300697
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
The Meaning of the Civil Society in the Formation of the Region's Development = Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu rozwoju regionu
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013) , s. 205-215. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168325501
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa = The Implementation of Internet Marketing Tools on the Polish Brewery Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 10 (59) (2013) , s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285561
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Specific Analytical Perspectives in the Modelling of Workflow Systems = Specyficzne perspektywy analityczne w modelowaniu systemów Workflow
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 153 (2013) , s. 133-147. - Tytuł numeru: Cognition and Creativity Support Systems - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294109
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej = Directors and Officers Liability Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273160
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013) , s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260916
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Procedura nierównowagi makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej = Macroeconomic Imbalances Procedure - Solution which Enforces or Overregulates Functioning of European Union Economies
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013) , s. 317-330. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293801
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Dorocki Sławomir , Szymańska Anna Irena , Zdon-Korzeniowska Małgorzata
Tytuł:
Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego = Polish Agritourism Farms in Times of an Economic Crisis
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 9 (2013) , s. 175-184. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343650
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Tytuł:
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314133
artykuł nierecenzowany
88

Tytuł:
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286087
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Konowalczuk Jan , Ramian Tomasz
Tytuł:
Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce
Źródło:
Nieruchomość. - nr 3 (2013) , s. 19-23. - Streszcz.
Nr:
2168343249
artykuł nierecenzowany
90

Tytuł:
Sprawa euro : dyskusja czy różne wypowiedzi?
Źródło:
Rzeczpospolita. - 5 lutego (2013) , s. B11
Nr:
2168270876
artykuł nierecenzowany
91

Tytuł:
The Theoretical Basis of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 4 (123) (2013) , s. 3-24. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270376
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Studenci - lokalni patrioci czy obywatele świata? : znaczenie poczucia przynależności studentów do miejsca studiowania w kontekście kształtowania wizerunku ośrodka akademickiego = The Students - Local Patriots or World Citizens? : the Role of Students' Sense of Belonging To a Place of Their Studying in the Context of Creating Image of Academic Center
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 30 (2013) , s. 465-474. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 775)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322201
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Karaś Piotr , Pacut Wojciech
Tytuł:
Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich = Islamic vs. Conventional Banking - the Case of United Arab Emirates
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 178-189. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278435
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Hołda Artur , Malik Gabriela
Tytuł:
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 135-143. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286089
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Cioch Witold , Knapik Oskar , Leśkow Jacek
Tytuł:
Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics
Źródło:
Mechanical Systems and Signal Processing. - vol. 38, iss. 1 (2013) , s. 55-64. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168247128
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013) , s. 64-77
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294383
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Konflikty w organizacjach wielokulturowych = Social Conflicts in Multicultural Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 21-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283489
artykuł w czasopiśmie
98

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Tytuł:
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013) , s. 53-64. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168263328
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego = The Ratio and Point Analysis of the Functionality of Process Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273308
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 4 (2013) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257620
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Autor:
Szromnik Andrzej , Wolanin-Jarosz Elżbieta
Tytuł:
Etnocentryzm konsumencki w świetle badań CETSCALE - studium porównawcze Polska-Słowacja = Consumer Ethnocentrism in the Light of CETSCALE Research - A Comparative Study Poland-Slovakia
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty (2013) , s. 82-94. - Tytuł numeru: Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168242406
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego = The Concept and Divisions of Public Assignments with a Particular Focus on the Functions of Local Government
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282669
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy = Personnel Selection as Instrument of Employer Branding
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013) , s. 85-98. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273800
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013) , s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266906
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Tytuł:
Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym : (przypadek Krakowa) = The Potential Impact of Malpractices in Spatial Planning : (the Case of Cracow)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013) , s. 171-184. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168268820
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Krzempek Alicja , Konowalczuk Jan
Tytuł:
Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej
Źródło:
Nieruchomość. - nr 1 (2013) , s. 46-52. - Streszcz.
Nr:
2168342233
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Montserrat i Lourdes - podpirenejskie sanktuaria
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (340) (2013) , s. 26-27. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270928
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa podnoszenia aktywności turystycznej w regionach = Tourism and Recreation of Children and Youth as the Opportunity to Increase Tourism Activity in Regions
Źródło:
Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies. - t. 6, nr 4 (2013) , s. 72-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300091
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Fijorek Kamil , Patel Nikunjkumar , Klima Łukasz , Stolarz-Skrzypek Katarzyna , Kawecka-Jaszcz Kalina , Polak Sebastian
Tytuł:
Age and Gender Dependent Heart Rate Circadian Model Development and Performance Verification on the Proarrhythmic Drug Case Study
Źródło:
Theoretical Biology and Medical Modelling. - Vol. 10, Iss. 7 (2013) , s. 11 pages. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168267050
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych = Non-Classical Multiple Testing Procedures
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013) , s. 461-476. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275461
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
Nieprzekazywalność podmiotu osobowego a możliwość spełnienia się poprzez drugiego w myśli antropologicznej Karola Wojtyły = Incommunicability of the Personal Subject and the Possibility of Self-Fulfilment through the Other in the Anthropological Thought of Karol Wojtyła
Źródło:
Filo-Sofija. - vol. 13, nr 4(23) (2013) , s. 203-218. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292783
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270912
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym = The Main Factors in a Methodology for Evaluating Cooperation with Service Providers in HR Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273314
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Zmiany skłonności do konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury = Changes of the Households' Propensity to Consume and Save under the Conditions of Changes in the Business Situation
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - marzec-kwiecień (2013) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264520
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Cultural Tourists : "An Attempt to Classify Them"
Źródło:
Tourism Management Perspectives. - vol. 5, January (2013) , s. 24-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237498
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012 = Economic Slowdown in Poland and Companies Bankruptcy in the Private Sector according to Size, Trade, Organizational and Legal Frame in the Period 2008-2012
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 403-422. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300701
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Przedsiębiorstwo społeczne jako odpowiedź na wyzwania rozwoju zrównoważonego = Social Enterprises as a Response to the Challenges of Sustainable Development
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 318 (2013) , s. 264-274. - Tytuł numeru: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296599
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Prusik Krzysztof , Cieślicka Mirosława , Görner Karol , Nowakowski Karol , Zukow Walery
Tytuł:
Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach = Analysis of the Training Burden by Runner at Medium Distances
Źródło:
Journal of Health Sciences. - t. 3, z. 10 (2013) , s. 447-470. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168326649
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Serwis Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (42) (2013) . - [odczyt: 13.01.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168268952
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Przepustka do kariery
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 3 (62) (2013) , s. 20-21
Nr:
2168271366
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
121

Autor:
Łapczyński Mariusz , Białowąs Sylwester
Tytuł:
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 144-153. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271394
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Marona Bartłomiej , Bieniek Agnieszka
Tytuł:
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010 = The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 44, nr 2 (2013) , s. 333-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł przygotowany w ramach badań finansowanych przez NCN pt. "Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast". Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286929
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Przedsiębiorczość w praktyce edukacyjnej : studium przypadku WSEI w Krakowie = Entrepreneurship in Educational Practice : Case Study in Krakow WSEI
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 145-152. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308317
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej (cz. 1) = Marketing Concept of Creation and Dissemination of Ideas - Outline of a Marketing Strategy
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2013) , s. 2-13. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168253454
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 87-95. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271390
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji = Controversy Over the Nature of Recovery from Financial Crisis and Recession
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 24, nr 11-12 (267-268) (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275743
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Trojak Mariusz , Szyszko Alicja
Tytuł:
Zmiany na rynku ratingu finansowego wywołane globalnym kryzysem finansowym = Changes in the Credit Rating Market Caused by the Global Financial Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 351-363. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168302627
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów = Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 174 (2013) , s. 223-235. - Tytuł numeru: Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288277
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Rood A. Scott , Dziadkowiec Joanna
Tytuł:
Cross Cultural Service Gap Analysis : Comparing SERVQUAL Customers and IPA Mystery Shoppers
Źródło:
Journal of Foodservice Business Research. - Vol. 16, Iss. 4 (2013) , s. 359-377. - Summ.
Nr:
2168292315
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Płocica Joanna , Turek Paweł , Figiel Wiesław , Tal-Figiel Barbara
Tytuł:
Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona = Role of sensory signs in the evaluation of new products as an example of natural cosmetics Natural Cosmetics Laboratory Farmona
Źródło:
Polish Journal of Cosmetology. - nr 2 (2013) , s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293493
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013) , s. 27-31. - Streszcz.
Nr:
2168314099
artykuł nierecenzowany
132

Autor:
Byrski Jan , Karwala Damian
Tytuł:
Outsourcing w administracji publicznej
Źródło:
IT w Administracji. - nr 9 (2013) , s. 30-35. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168304959
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego = Management Contracts in Present Fields of the Corporate Governance
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013) , s. 244-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271190
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Komentarz niesponsorowany przez OFE
Źródło: