Berbeka Krzysztof

Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
doktorat Telega Ivan 1 Promotor: Berbeka Krzysztof
Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego Kraków 2014
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Ekonomiczna analiza zarządzania ryzykiem powodziowym Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48). - Dostępny w World Wide Web 10−16 2014
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Badania empiryczne monopoli naturalnych w Polsce Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA 68−79 2012
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Berbeka Krzysztof
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2012
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Testy monopoli w praktyce Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA 44−58 2012
artykuł w czasopiśmie Berbeka K. , Czajkowski M. , Markowska A. 3 Municipal Wastewater Treatment in Poland - Efficiency, Costs and Returns to Scale Water Science and Technology. - vol. 66, iss. 2 394−401 2012
seria wydawnicza Berbeka Krzysztof , Czajkowski Mikołaj , Markowska Agnieszka 3 Municipal Wastewater Treatment in Poland - Efficiency, Costs and Returns to Scale Faculty of Economic Sciences University of Warsaw Warsaw 2012
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Koszty zasobowe w Polsce - próba szacunku na potrzeby Ramowej dyrektywy wodnej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 5−22 2011
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Polityka klimatyczna w warunkach kryzysu finansowego Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI 118−131 2011
rozdział w monografii Berbeka Krzysztof 1 Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 165−178 2011
rozdział w monografii Berbeka Krzysztof 1 Próba szacunku kosztów środowiskowych dla Ramowej Dyrektywy Wodnej Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków 335−355 2010
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed i po akcesji do UE Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC 94−108 2010
artykuł w czasopiśmie Berbeka Jadwiga , Berbeka Krzysztof 2 Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich Folia Turistica. - nr 22 133−146 2010
monografia Berbeka Krzysztof 1 Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Polski Klub Ekologiczny. Okręg Mazowiecki Warszawa 2010
artykuł w czasopiśmie Berbeka Jadwiga , Berbeka Krzysztof 2 Partnerstwo na wysokim poziomie Resort Narciarski. - nr 4 66−71 2009
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Racjonalność przestrzennej alokacji środków finansowych na ochronę środowiska w Polsce Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Ekonomicznych. - nr 22 18−27 2009
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Ogólna ocena integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA 24−30 2008
rozdział w monografii Berbeka Jadwiga , Berbeka Krzysztof 2 Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 141−152 2008
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Problemy stosowania międzypokoleniowej stopy dyskontowej Ekonomista. - nr 2 233−242 2008
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej - próba identyfikacji Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 771 5−16 2008
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Analiza regulacji Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ich skutków w Polsce Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK 44−60 2007
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 5−20 2007
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Próba szacunku kosztów zasobowych związanych z gospodarką wodną Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK 138−154 2007
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Niemczyk Agata 2 Ocena stopnia dostosowania infrastruktury turystycznej do potrzeb rynku biznesowego Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA 173−189 2007
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Nowy projekt polityki ekologicznej państwa : zbiór życzeń, czy realny projekt działań? Środowisko. - R. 14, nr 19 (331) 6−8 2006
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Rola środków Unii Europejskiej w realizacji ekologicznych zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (179-180) 27−46 2006
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Dyduch Justyna , Górka Kazimierz , Kożuch Małgorzata , Małecki Piotr P. , Rosiek Ksymena 6 Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze] 8−151 2006
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 708 5−19 2006
rozdział w materiałach konferencyjnych Berbeka Krzysztof 1 Deklarowane a realizowane priorytety polskiej polityki ekologicznej : analiza zgodności Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 373−379 2005
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Gospodarka wodna w Polsce - elementy analizy przypływów finansowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 668 101−112 2005
monografia Berbeka Krzysztof 1 Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2005
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Górka Kazimierz , Rosiek Ksymena 3 Ocena tendencji rozwoju systemu funduszy ochrony środowiska Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze] 68−94 2005
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Zmiany w źródłach finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w wyniku integracji z Unią Europejską Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA 96−105 2004
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Analiza tendencji oraz wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych według obowiązujących dokumentów programowych Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA 133−140 2004
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Prognozowanie zapotrzebowania na nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(25) 50−60 2004
artykuł w czasopiśmie Berbeka Jadwiga , Berbeka Krzysztof 2 Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tytułu wdrożenia Dyrektyw 88/609/EEC oraz 2001/80/WE Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 4(30) 43−56 2003
monografia Berbeka Jadwiga , Berbeka Krzysztof 2 Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa 2003
rozdział w monografii Małecki Piotr P. , Borys Tadeusz , Czaja Stanisław , Jeżowski Piotr , Lorek Elżbieta , Dobrzański Grzegorz , Berbeka Krzysztof , Fiedor Bogusław , Górka Kazimierz , Kośmicki Eugeniusz , Borys Grażyna , Poskrobko Bazyli , Rogala Piotr , Zaremba Sabina , Przybyła Zbigniew , Raj Andrzej , Śleszyński Jerzy 17 Programy kształcenia w zakresie ekorozwoju Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju / red. Tadeusz Borys Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok 177−429 2003
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Ryzyko wykonalności : program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa EkoFinanse. - nr 9 (88) 36−39 2002
rozdział w materiałach konferencyjnych Berbeka Jadwiga , Berbeka Krzysztof 2 The Impact of the Implementation of Selected EU Water Directives on Households' Sustainable Consumption in Poland Ecosystem and Sustainable Development III / ed. Y. Villacampa, C.A. Brebia, J.L. Uso WIT Press Southampton; Boston 523−542 2001
raport/sprawozdanie Górka Kazimierz , Berbeka Krzysztof , Famielec Józefa , Klima Stanisława , Korta Stefan , Kożuch Małgorzata , Małecki Piotr 7 Redaktor: Górka Kazimierz
Prace pomocnicze: Gołąbek Małgorzata
Prace pomocnicze: Małecki Filip
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska Akademia Ekonomiczna Kraków 2001
fragment raportu/sprawozdania Famielec Józefa , Kożuch Małgorzata , Górka Kazimierz , Berbeka Krzysztof 4 Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998 Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA Akademia Ekonomiczna Kraków 34−91 2000
fragment raportu/sprawozdania Korta Stefan , Górka Kazimierz , Berbeka Krzysztof 3 Kierunki inwestowania w ochronie środowiska w Polsce w latach 2000-2010 Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA Akademia Ekonomiczna Kraków 179−211 2000
fragment raportu/sprawozdania Górka Kazimierz , Korta Stefan , Berbeka Krzysztof 3 Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA Akademia Ekonomiczna Kraków 3−33 2000
raport/sprawozdanie Górka Kazimierz , Berbeka Jadwiga , Berbeka Krzysztof , Chomątowski Stanisław , Kożuch Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Szwed Dariusz 7 Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki Akademia Ekonomiczna Kraków 2000
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Korzyści ekologiczne jako jeden z efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 523 65−76 1999
raport/sprawozdanie Berbeka Krzysztof , Famielec Józefa , Górka Kazimierz , Korta Stefan , Kożuch Małgorzata , Małecki Piotr Paweł , Peszko Grzegorz , Wąsikiewicz-Rusnak Urszula , Piontek Franciszek 9 Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy Akademia Ekonomiczna Kraków 1999
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Funkcjonowanie funduszu kohezyjnego w Unii Europejskiej i szanse Polski na konwergencję Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA 95−110 1999
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie gospodarki wodnej jako przykład zintegrowanego podejścia do zarządzania jakością środowiska naturalnego Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO] 62−90 1998
fragment pracy naukowo badawczej Adamczyk Jadwiga , Berbeka Krzysztof 2 Ekologiczne uwarunkowania procesów przekształceń Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI 175−223 1998
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Trudności w szacowaniu skutków zanieczyszczenia środowiska innymi substancjami Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH 52−55 1997
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Uwarunkowania szacunków skutków hałasu Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH 65−68 1997
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Korzyści ekologiczne jako jeden z efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (10) 35−44 1997
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Famielec Józefa 2 Straty ekologiczne w teorii kosztów społecznych i kosztów zewnętrznych Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH 12−17 1997
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Ocena instrumentów ekonomicznych stosowanych w gospodarce wodnej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 45−57 1997
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Zmiana korzyści społecznych jako miara strat ekologicznych Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH 18−21 1997
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Famielec Józefa 2 Metody szacowania strat ekologicznych Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH 22−27 1997
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Wycena skutków niskiej i wysokiej emisji dwutlenku siarki Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH 46−51 1997
rozdział w materiałach konferencyjnych Berbeka Krzysztof , Górka Kazimierz 2 Zgodność polskiego systemu finansowania inwestycji w ochronie środowiska z ustawodawstwem Unii Europejskiej Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] Akademia Ekonomiczna Kraków 103−106 1997
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Nowe metody finansowania działań w zakresie ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 491 59−71 1997
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Famielec Józefa 2 Przegląd i ocena dotychczasowych badań dotyczących strat i korzyści ekologicznych Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH 39−45 1997
rozdział w materiałach konferencyjnych Berbeka Krzysztof 1 Przegląd wybranych modeli komputerowych umożliwiających szacunek i prognozowanie kosztów ochrony środowiska Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA Akademia Ekonomiczna Kraków 79−91 1995
raport/sprawozdanie Berbeka Krzysztof , Bressers Hans , Famielec Józefa , Huitema Dave , Górka Kazimierz , Małecki Piotr , Meinen Gerhard , Nowakowski Tomasz , Peszko Grzegorz , Podgajniak Tomasz , Pullen Henk , van Rooij Huub C.J. , Steenge Bert , van der Veen Anne , Voogt Monique 15 Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego [b.w.] Kraków 1995
doktorat Berbeka Krzysztof 1 Promotor: Górka Kazimierz
Szacowanie strat ekologicznych powodowanych niską emisją na obszarze Krakowa Kraków 1995
artykuł w czasopiśmie Berbeka Krzysztof 1 Niektóre aspekty optymalizacji zużycia wody w gospodarce komunalnej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 75−85 1994
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Famielec Józefa 2 Ocena instrumentów stosowanych w gospodarce wodnej Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki 80−102 1994
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Berbeka Krzysztof
Analiza ekonomiczna wybranych procesów oszczędzania wody i energii wdrażanych w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1993
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Straty społeczne Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie / kier. tematu: Krzysztof BERBEKA 44−65 1993
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Górka Kazimierz
Współpraca: Berbeka Krzysztof
Współpraca: Peszko Grzegorz
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego Akademia Ekonomiczna Kraków 1993
rozdział w materiałach konferencyjnych Berbeka Krzysztof 1 Skuteczność funkcjonowania systemu opłat za gospodarcze użytkowanie wód w Polsce Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA Akademia Ekonomiczna Kraków 33−39 1993
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Stan aerosanitarny Krakowa i jego uwarunkowania Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie / kier. tematu: Krzysztof BERBEKA 9−15 1993
rozdział w monografii Berbeka Krzysztof 1 Wybrane aspekty gospodarki wodnej w Polsce Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA Akademia Ekonomiczna Kraków 153−162 1993
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Straty w przemyśle Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie / kier. tematu: Krzysztof BERBEKA 28−30 1993
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Metody szacowania strat spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie / kier. tematu: Krzysztof BERBEKA 16−17 1993
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Berbeka Krzysztof
Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1993
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof , Małecki Piotr 2 Straty gospodarcze w systematyce strat ekologicznych Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie / kier. tematu: Krzysztof BERBEKA 5−9 1993
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Straty powstałe w substancji budynków i obiektów architektonicznych Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie / kier. tematu: Krzysztof BERBEKA 18−27 1993
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka Krzysztof 1 Straty powstałe w gospodarstwach domowych Szacowanie strat ekologicznych powodowanych zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w Krakowie / kier. tematu: Krzysztof BERBEKA 67−69 1993
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Górka Kazimierz
Prace pomocnicze: Berbeka Krzysztof
Prace pomocnicze: Kękuś Zbigniew
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej Akademia Ekonomiczna Kraków 1992
fragment pracy naukowo badawczej Berbeka K. 1 Zmiany stopnia zanieczyszczenia środowiska spowodowane zmianami struktury nośników energii w Polsce Rozwój zużycia energii i jego wpływ na środowisko naturalne / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA 27−55 1992
naukowo-badawcze Berbeka Krzysztof , Famielec Józefa , Górka Kazimierz , Małecki Piotr 4 Kierownik tematu: Górka Kazimierz
Charakterystyka oraz wycena strat gospodarczych powodowanych zasoleniem Wisły w województwie krakowskim Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
raport/sprawozdanie Famielec Józefa , Górka Kazimierz , Małecki Piotr , Mojżesz-Wlazły Grażyna 4 Kierownik tematu: Górka Kazimierz
Prace pomocnicze: Berbeka Krzysztof
Konsultacja: Byrski Bronisław
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych Akademia Ekonomiczna Kraków 1990