Raczyński Mirosław

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
monografia Smith Vernon L. 1 Tłumacz: Dąbrowski Marek A.
Tłumacz: Raczyński Mirosław
Tłumacz: Morawczyński Rafał
Tłumacz: Solek Adrian
Tłumacz: Mucha Krystian
Racjonalność w ekonomii Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2013
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 124−147 2010
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych a zmiany instytucji regulacyjnych w sektorze telekomunikacji Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 101−128 2009
rozdział w materiałach konferencyjnych Raczyński Mirosław 1 Implikacje konwergencji w branżach ICT dla polityki regulacyjnej Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak Print Group Daniel Krzanowski Szczecin 186−202 2008
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Wpływ regulacji telekomunikacji na wzrost gospodarczy i procesy konwergencji w krajach rozwijających się Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 213−240 2008
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Regulacja a polityka ochrony konkurencji w telekomunikacji Polityka gospodarcza państwa / red. nauk. Danuta Kopycińska Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 312−323 2007
fragment pracy naukowo badawczej Raczyński Mirosław 1 Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych a zmiany instytucji regulacyjnych w sektorze telekomunikacji Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA 98−127 2007
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Telekomunikacja, wzrost gospodarczy i nierówności Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 369−380 2007
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Teoretyczne uzasadnienia niezależności regulatorów usług użyteczności publicznej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 97−107 2007
fragment pracy naukowo badawczej Raczyński Mirosław 1 Wpływ regulacji telekomunikacji na wzrost gospodarczy i procesy konwergencji w krajach rozwijających się Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA 235−268 2006
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Reformy sektora telekomunikacji w Polsce Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński Szczecin 297−304 2006
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Znaczenie niezależności regulatora dla efektywnego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska Print Group Daniel Krzanowski Szczecin 94−104 2006
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 Reformy usług użyteczności publicznej w Polsce w świetle teorii agencji na przykładzie sektora telekomunikacji Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 64−87 2005
hasło w leksykonie Raczyński Mirosław 1 Inflacja Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta Wydawnictwo WAM Kraków 447−452 2004
hasło w leksykonie Raczyński Mirosław 1 Mikroekonomia Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta Wydawnictwo WAM Kraków 672−674 2004
hasło w leksykonie Raczyński Mirosław 1 Teoria wyboru publicznego Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta Wydawnictwo WAM Kraków 1441−1447 2004
hasło w leksykonie Raczyński Mirosław 1 Bezrobocie Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta Wydawnictwo WAM Kraków 44−50 2004
hasło w leksykonie Raczyński Mirosław 1 Organizacja rynku Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta Wydawnictwo WAM Kraków 776−782 2004
hasło w leksykonie Raczyński Mirosław 1 Makroekonomia Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta Wydawnictwo WAM Kraków 637−641 2004
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Konkurencja, monopol a nierówności społeczne Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 111−121 2003
artykuł w czasopiśmie Akerlof George 1 Tłumacz: Raczyński Mirosław
Makroekonomia behawioralna a funkcjonowanie gospodarki Gospodarka Narodowa. - nr 10 81−116 2003
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Monopol a nierówności Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - 1-2 (137-138) 1−11 2003
fragment pracy naukowo badawczej Raczyński Mirosław 1 Reformy usług użyteczności publicznej w Polsce w świetle teorii agencji na przykładzie sektora telekomunikacji Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA 65−93 2003
monografia Acocella Nicola 1 Tłumacz: Wojtyna Andrzej
Tłumacz: Kultys Jan
Tłumacz: Stańczyk Zbigniew
Tłumacz: Raczyński Mirosław
Tłumacz: Glinka Katarzyna
Tłumacz: Dąbrowski Marek Andrzej
Tłumacz: Drop Jurand
Redaktor naukowy przekładu: Wojtyna Andrzej
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 2002
rozdział w materiałach konferencyjnych Raczyński Mirosław 1 Pogoń za rentą a polityka regulacji Studia z zakresu zarządzania publicznego : materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego" zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [T. 1] / [red. naukowy Jerzy HAUSNER] Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 239−255 2001
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Kilka uwag o konkurencji, monopolu i efektywnej alokacji zasobów Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 175−187 2001
monografia Taylor Francesca 1 Tłumacz: Raczyński Mirosław
Rynki i opcje walutowe : rozwój, struktura, transakcje Oficyna Ekonomiczna Kraków 2000
monografia Ross Stephen A. , Westerfield Randolph W. , Jordan Bradford D. 3 Redaktor naukowy przekładu: Szopa Andrzej
Tłumacz: Tarnowska Katarzyna
Tłumacz: Wajda Marta
Tłumacz: Wyrobek Joanna
Tłumacz: Raczyński Mirosław
Tłumacz: Lalicka Małgorzata
Tłumacz: Wędzki Dariusz
Finanse przedsiębiorstw Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1999
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Implikacje teorii pogoni za rentą dla polityki regulacji Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 53−65 1999
monografia Raczyński Mirosław , Sztaba Sławomir , Walczykowska Aleksandra 3 W pogoni za rentą Oficyna Wydawnicza READ ME Warszawa 1998
monografia Kosiec Krzysztof , Raczyński Mirosław 2 Rynki polityczne a ekonomia : strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej Universitas Kraków 1998
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Pogoń za rentą a transformacja systemowa w Polsce Ekonomista. - nr 2-3 211−226 1998
doktorat Raczyński Mirosław 1 Promotor: Szopa Andrzej
Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej Kraków 1997
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Stopień rozproszenia renty a rozmiary społecznych kosztów monopolu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 123−133 1996
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Próby empirycznego pomiaru zjawiska pogoni za rentą Gospodarka Narodowa. - nr 4 33−37 1995
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Społeczne koszty monopolu w świetle teorii pogoni za rentą Ekonomista. - nr 6 791−803 1994
artykuł w czasopiśmie Raczyński Mirosław 1 Oświecony eklektyzm Antoniego Popławskiego Studia Historyczne. - R. 36, z. 4 (143) 465−476 1993
rozdział w monografii Raczyński Mirosław 1 O dziejach lokalizacji Nowej Huty pod Krakowem Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme Polski Klub Ekologiczny Kraków 67−78 1990