Grzegorczyk Filip

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Katedra Polityk Regulacyjnych

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
monografia Redaktor: Grzegorczyk Filip
Redaktor: Wierzbowski Marek
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz Wolters Kluwer Polska Warszawa 2020
wstęp/zakończenie Filip Grzegorczyk 1 Wprowadzenie Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski Wolters Kluwer Polska Warszawa 13−24 2020
artykuł w czasopiśmie Małgorzata Dec-Kruczkowska , Filip Grzegorczyk 2 The New Polish Remuneration Model for Managers : a Discussion of the New Remuneration Act Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (51) 30−43 2020
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Zarządzanie mieniem państwowym Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski - Wyd. 5.. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 227−235 2020
wstęp/zakończenie Filip Grzegorczyk , Marek Wierzbowski 2 Od redaktorów naukowych Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski Wolters Kluwer Polska Warszawa 11−12 2020
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Paweł Durzyński , Beata Chłodzińska , Urszula Wiśniewska 4 Przepisy ogólne Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski Wolters Kluwer Polska Warszawa 27−84 2020
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Nowa regulacja prawna dotycząca kształtowania wynagrodzeń w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa w kontekście zasady społecznej gospodarki rynkowej Gdańskie Studia Prawnicze. - t. 37 279−287 2017
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Spółki Skarbu Państwa jako instrument polityki gospodarczej z perspektywy publicznego prawa gospodarczego Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 140−152 2016
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Kierunki zmian w organizacji zarządzania korporacyjnymi składnikami majątku państwa w kontekście wytycznych OECD dotyczących nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych Palestra. - nr 3 20−25 2016
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Grzegorz Miś 2 Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego Przegląd Prawa Publicznego. - nr 1 (106) 74−81 2016
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Kierunki zmian w organizacji zarządzania korporacyjnymi składnikami majątku państwa w kontekście wytycznych OECD dotyczących nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych Palestra. - nr 1-2 64−73 2016
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Grzegorz Miś 2 Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (107) 98−105 2016
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Audit Committees' Appointments of Statutory Auditors (on the Example of Warsaw-listed Banks) - Regulatory Requirements versus Effective Protection of the Public Interest Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 41−52 2015
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie UE/537/2014 jako instrumenty zapewniające skuteczność regulacji wybranych zachowań korporacyjnych na rynku kapitałowym Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (101) 97−108 2015
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Grzegorz Miś 2 Legal Risk (Management) - the Concept and Its Scope Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 451−458 2015
recenzja Filip Grzegorczyk 1 [Recenzja] Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (95) 95−98 2015
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Procedure of Appointments of Statutory Auditor as a Task of the Audit Committee (on the Basis of the Example of Banks Listed on Warsaw Stock Exchange) - Regulatory Requirements Versus Effective Protection of the Public Interest Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI] 1[81]−14[94] 2014
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej : (analiza ekonomiczna wybranych zagadnień prawnych) Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (88-89) 127−140 2014
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI] [62]−[79] 2014
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Spółki z udziałem Skarbu Państwa - zagadnienie nadzoru w ujęciu systemowym Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 66−77 2014
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) 75−92 2014
monografia Filip Grzegorczyk , Tomasz Rytlewski , Urszula Walasek-Walczak , Tomasz Głąb , Magdalena Dulińska , Maciej Potoczny 6 Redaktor: Grzegorczyk Filip
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz LexisNexis Polska Warszawa 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 External Auditor's Normative Characteristics Set out in the Directive 2006/43/EC as an Element Ensuring Correctness of Business Entities ́ Disclosure Legal and Economic Aspects of Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies / eds.: Hana Horak, Jean Monnet Chair University of Zagreb, Faculty of Economics & Business Zagreb 115−129 2013
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Rotation of a Statutory Auditor : Shown by the Example of Selected Listed Companies Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI Cracow School of Business; Cracow University of Economics Cracow 115−124 2013
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 71−81 2013
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Urszula Walasek-Walczak 2 Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) 72−81 2012
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 The New Polish Law on the 'Golden Veto' : a Model Act for Member States of the European Union? European Company Law. - vol. 9, iss. 1 21−25 2012
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Corporate Governance - Challenges in the Financial Crisis (American, EU and Polish Regulations) Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny L'vív 92−99 2012
monografia Filip Grzegorczyk 1 Przedsiębiorstwo publiczne (public undertaking) kontrolowane przez państwo : zagadnienia konstrukcyjne LexisNexis Warszawa 2012
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Uwagi na temat rezygnacji z pojęcia "państwowa osoba prawna" w projekcie kodeksu cywilnego - próba diagnozy problemu Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec - Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.. Wolters Kluwer Polska Warszawa 143−155 2012
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Electricity Transmission System Operator Under Polish Law Rynek Energii. - nr 2 (99) 154−161 2012
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 The Consequences of Imperfect Legislative Policy Using the Example of Selected EU Directives Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 57−68 2011
monografia Filip Grzegorczyk 1 Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych : komentarz LexisNexis Polska Warszawa 2011
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Elementy prawa Unii Europejskiej Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 35−48 2011
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Zakres podmiotowy ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra do spraw Skarbu Państwa i ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych, grupach kapitałowych sektora energii elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych Palestra. - nr 3-4 49−59 2011
rozdział w podręczniku Filip Grzegorczyk , Lucyna Jachimowska-Jaskólska 2 Umowy w zakresie czynności bankowych Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 125−137 2011
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Special Powers of the State Treasury in Regard to Certain Companies as an Investment Risk Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 6 105−116 2010
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 73−89 2010
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza Warszawa 249−262 2010
monografia Redaktor: Grzegorczyk Filip
Redaktor: Szaraniec Monika
Instytucje i usługi finansowe LexisNexis Warszawa 2010
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Wpływ regulacji publicznoprawnych na swobodę kształtowania treści umów (statutów) spółek z udziałem Skarbu Państwa - w poszukiwaniu uzasadnienia Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA Oficyna a Wolters Kluwer Business Warszawa 109−121 2010
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk , Urszula Walasek-Walczak 2 Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek? Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA 15−25 2010
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 O potrzebie systemowego ujęcia przepisów regulujących funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego / red. Małgorzata Modrzejewska Wolters Kluwer Polska Warszawa 237−252 2010
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Kryteria klasyfikacji spółek w projekcie ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 118−127 2010
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Komitet audytu jako instytucja wspomagająca bezpieczne funkcjonowanie instytucji finansowych Bezpieczny Bank. - nr 1 (40) 114−136 2010
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Monika Szaraniec 2 Wybrane instytucje rynku kapitałowego Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC LexisNexis Warszawa 253−275 2010
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Uwagi o potrzebie prawidłowego uregulowania komitetu do spraw audytu w prawie polskim. Przegląd Prawa Handlowego. - nr 11 (219) 39−46 2010
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Mariusz Kotulski 2 Źródła i wykładnia prawa Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK Difin Warszawa 17−47 2010
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Instytucje i usługi finansowe w prawie Unii Europejskiej Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC LexisNexis Warszawa 19−122 2010
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Implementacja dyrektywy energetycznej (2003/54/WE) do prawa polskiego Europejski Przegląd Sądowy. - nr 1 18−27 2009
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Concern Agreement as a Fundamental Instrument for Assuring Effectiveness in Joint Stock Group Management Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 71−87 2009
monografia Filip Grzegorczyk 1 Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej : aspekty systemowe harmonizacji LexisNexis Warszawa 2009
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Anna Kielijan 2 Przedstawicielstwo stron w umowach według PECL i prawa polskiego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 49−64 2009
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Grzegorz Miś 2 O możliwości zastosowania wybranych instrumentów z zakresu rachunkowości do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w dobie kryzysu Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 121−128 2009
artykuł w czasopiśmie Anna Kielijan , Filip Grzegorczyk 2 Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 53−63 2009
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza Warszawa 393−406 2009
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk 1 Reforma unijnego prawa konsumenckiego, a spójność regulacji zobowiązań cywilnoprawnych z udziałem konsumentów Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, ^Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA 19−33 2009
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Możliwości inwestycyjne w polskim sektorze elektroenergetycznym - perspektywa kryzysu finansowego i polityki energetyczno-klimatycznej UE Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 39 25−32 2009
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Igor Styn 2 Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 157−167 2009
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Diversity and Integration of European Community Business Law in the Context of Business Activity Review of General Management. - vol. 10, iss. 2 144−155 2009
rozdział w materiałach konferencyjnych Bogusława Gnela , Filip Grzegorczyk 2 Prawo właściwe dla konsumenckich umów zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych / red. Jacek Gołaczyński Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa ; Kraków 61−83 2008
artykuł w czasopiśmie Maciej Gnela , Filip Grzegorczyk 2 Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne 26−32 2008
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 O wdrożeniu niektórych przepisów dyrektywy 2004/18/WE do ustawy Prawo zamówień publicznych z punktu widzenia spółek Skarbu Państwa Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne 33−42 2008
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Prawne i podatkowe przesłanki podejmowania w Polsce działalności gospodarczej przez przedsiębiorców europejskich Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów Bielsko-Biała 97−110 2008
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Igor Styn 2 Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow 115−122 2008
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Niedoskonałości dyrektyw jako aktów wspólnotowego prawa pochodnego Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - nr 11 (725) 21−27 2008
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Grzegorz Miś 2 Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 33−49 2008
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Igor Styn 2 Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów Bielsko-Biała 95−103 2008
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Prawne ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 611−620 2008
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk 1 Implementacja dyrektywy 2002/65/WE do krajowych porządków prawnych Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA Wolters Kluwer Polska Warszawa; Kraków 81−110 2007
rozdział w materiałach konferencyjnych Filip Grzegorczyk 1 Transgraniczna działalność usługowa : dyrektywa 2006/123 a prawo polskie w kontekście regulacji prawnej reglamentacji Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów Bielsko-Biała 451−463 2007
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Zasady wspólnotowego prawa bankowego - wybrane problemy Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 93−104 2006
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk , Anna Kielijan 2 Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, ^Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA 18−27 2006
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Implementacja dyrektywy o pieniądzu elektronicznym do prawa polskiego - problematyka konsumencka Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 99−110 2006
rozdział w materiałach konferencyjnych Filip Grzegorczyk 1 Konsumenckie prawo do informacji jako ograniczenie działalności przedsiębiorcy na przykładzie wybranych dyrektyw o usługach finansowych Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów Bielsko-Biała 253−267 2006
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Pojęcie instytucji kredytowej w świetle polskiego prawa Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 690 83−93 2005
fragment pracy naukowo badawczej Bogusława Gnela , Filip Grzegorczyk 2 Zasady ogólne PECL a polski Kodeks cywilny - cz.1 Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, ^Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA 5−19 2005
rozdział w monografii Małgorzata Handzlik , Filip Grzegorczyk 2 Czy "Dyrektywa o usługach finansowych na odległość" stanowi ograniczenie w pozyskiwaniu kapitału od konsumentów? Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów Bielsko-Biała 97−107 2005
fragment pracy naukowo badawczej Anna Kielijan , Filip Grzegorczyk 2 Przedstawicielstwo stron w umowach według prawa polskiego i PECL Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, ^Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA 30−44 2005
monografia Filip Grzegorczyk , Anna Kielijan , Piotr Kukuryk , Jolanta Loranc , Piotr Wiatrowski 5 Redaktor: Wiatrowski Piotr
Prawo gospodarcze dla ekonomistów Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2005
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk 1 Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę europejską Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, ^Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA 58−73 2004
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk 1 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług - kryterium delimitacji w odniesieniu do banków Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 85−94 2004
skrypt Lucyna Jachimowska-Jaskólska , Filip Grzegorczyk , Marcin Targosz 3 Ordynacja podatkowa - kazusy i testy z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii Difin Warszawa 2004
monografia Lucyna Jachimowska-Jaskólska , Marcin Targosz , Filip Grzegorczyk 3 Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii Difin Warszawa 2003