Malina Anna

Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000-2013 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) 89−105 2017
monografia Redaktor: Malina Anna
Redaktor: Węgrzyn Ryszard
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 2016
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 Research the Influence of the Global Crisis on the Economic Stability of the Central and Eastern Europe Countries Statistical Methods in Socio-Economic Research Theory and Applications / ed. E. Sodomová University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics Bratislava 87−101 2016
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 67−74 2015
monografia Redaktor: Malina Anna
Redaktor: Oczkowska Renata
Redaktor: Kaczmarek Jarosław
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 2015
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Centralnej i Wschodniej Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA 1[7]− 13[19] 2014
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Malina Anna
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2014
rozdział w monografii Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 The Impact of the Global Crisis on the Macroeconomic Stability of the Countries of Central and Eastern Europe an Germany Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 13−24 2014
monografia Redaktor: Malina Anna
Redaktor: Oczkowska Renata
Redaktor: Plichta Jarosław
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 2014
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Analiza porównawcza sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA [7]−[22] 2013
rozdział w monografii Malina Anna 1 Kobiety na rynku pracy w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 112−128 2013
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Malina Anna
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 Macroeconomic Growth during a Period of Structural Change in Poland and the Neighbouring Countries Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow 27−41 2013
monografia Redaktor: Malina Anna
Redaktor: Oczkowska Renata
Redaktor: Rojek Tomasz
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 2013
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Malina Anna
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2012
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna , Frodyma Katarzyna 2 Przedmioty z zakresu metod ilościowych a efekty kształcenia na kierunkach ekonomicznych Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji / [red. nauk. Mariusz Plich] Uniwersytet Łódzki Łódź 104−115 2012
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 Analiza porównawcza sytuacji makroekonomicznej Polski i krajów ościennych w okresie 20 lat przemian gospodarczych Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 330−341 2012
rozdział w monografii Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 Convergence Processes in Poland and Neighbouring Countries in 1990-2010 Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK Foundation of the Cracow University of Economics Kraków 87−96 2012
monografia Redaktor: Malina Anna
Redaktor: Oczkowska Renata
Redaktor: Rojek Tomasz
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management Foundation of the Cracow University of Economics Kraków 2012
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Research on the Realisation of Lisbon Strategy Targets for the Labour Markets of EU Countries Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 21−30 2012
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 39−56 2012
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Procesy konwergencji gospodarczej Polski i krajów ościennych w latach 1990-2010 Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA 1[7]−12[18] 2012
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Malina Anna
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2011
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku : Polska na tle krajów Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 85−104 2011
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna , Mierzwa Dorota 2 A Comparison of Polish and Ukrainian Economic Growth after 1990 Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / [eng. lang. ed. Kovalyk Natalia] Lviv Academy of Commerce Publishing House Lviv 34−43 2011
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego i sytuacji makroekonomicznej w Polsce i krajach ościennych w okresie 20 lat przemian strukturalnych Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA 1[10]−15[24] 2011
doktorat Frodyma Katarzyna 1 Promotor: Malina Anna
Wielowymiarowa analiza statystyczna ładu środowiskowego w Polsce : nakłady a efekty Kraków 2011
rozdział w monografii Malina Anna 1 Ocena realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej Miscellanea mikroekonometrii / red. nauk. cz. drugiej Józef Hozer Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 189−211 2010
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Wzrost gospodarczy a sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], ^Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA 1[9]−18[26] 2010
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Pociecha Józef
Kierownik projektu: Malina Anna
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2010
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 813 5−24 2010
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Ocena zmian w sferze zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA 1[11]−22[32] 2009
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Malina Anna
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2009
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Problems Facing the Labour Market in the Light of Lisbon Strategy Targets - a Comparison of Poland with Other EU Countries Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 99−118 2009
rozdział w monografii Malina Anna 1 Badanie stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 169−191 2008
monografia Redaktor: Malina Anna
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2008
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 Labour Market From the Lisbon Strategy Targets Point of View : Poland in Comparison with EU Countries Statistics in Management of Social and Economic Development Palmir Odessa 28−39 2008
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 5−22 2008
rozdział w monografii Malina Anna 1 Analiza struktury zatrudnienia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 61−82 2008
rozdział w monografii Lipieta Artur , Malina Anna , Śmiech Sławomir 3 Wprowadzenie w problematykę rynku pracy Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 15−34 2008
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Malina Piotr 2 Changes of Employment Structure in Poland and EU Countries Statistics in Transition. - vol 8, nr 2 369−382 2007
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Ocena stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 210−218 2007
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Malina Anna
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2007
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 5−26 2007
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Wybrane aspekty rynku pracy w świetle realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej : Polska na tle krajów Unii Europejskiej [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, ^Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA 10−30 2007
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA 125−142 2006
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 Structural Changes of Employment in Poland and EU Countries Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics Bratislava 77−88 2006
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 33−48 2006
naukowo-badawcze , , , , , , 7 Kierownik tematu: Malina Anna
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych Akademia Ekonomiczna Kraków 2006
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 726 5−21 2006
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Research on Structural Similarities between Poland and EU Countries in Terms of Employment Structure Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 57−70 2005
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Malina Piotr 2 Determinanty rozwoju regionalnego Polski Wiadomości Statystyczne. - nr 10 68−79 2005
rozdział w monografii Kostrzewska Jadwiga , Lipieta Artur , Malina Anna , Papież Monika , Śmiech Sławomir 5 Charakterystyka banku danych empirycznych Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 26−51 2004
rozdział w monografii Kostrzewska Jadwiga , Lipieta Artur , Malina Anna 3 Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 75−99 2004
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 666 5−21 2004
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 The Factor Analysis in Research of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure Statistics in Transition. - vol. 6, no. 7 1175−1188 2004
monografia Malina Anna 1 Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2004
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Klasyfikacja regionów metodą analizy czynnikowej Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ 9−27 2004
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 Application of Factor Analysis in Identification of Structure Types in the Economy Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová University of Economics in Bratislava Bratislava 145−158 2003
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 Wielokryterialna taksonomia w analizie porównawczej struktur gospodarczych Polski Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 305−312 2002
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Przybylska Krystyna 2 The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland Statistics in Transition. - vol 4, nr 5 883−900 2000
rozdział w monografii Malina Anna , Wanat Stanisław 2 Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997 Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 126−197 2000
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Wanat Stanisław 2 Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 874 71−82 2000
naukowo-badawcze Malina Anna 1 Kierownik tematu: Zeliaś Aleksander
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych Akademia Ekonomiczna Kraków 2000
artykuł w czasopiśmie Przybylska Krystyna , Malina Anna 2 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 12(463) 46−58 1999
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 131−140 1998
rozdział w monografii Malina Anna 1 Statystyczne metody oceny ryzyka Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 17−29 1998
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 On Building Taxonometric Measures of Living Conditions Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 523−544 1998
rozdział w monografii Malina Anna 1 Metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 30−45 1998
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 23−44 1998
rozdział w monografii Malina Anna 1 Istota i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 11−16 1998
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 Argumenta Oeconomica. - No 2(5) 17−36 1997
naukowo-badawcze Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 Kierownik tematu: Zeliaś Aleksander
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 Akademia Ekonomiczna Kraków 1997
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine / [ed. by Stanisław Maciej KOT] Akademia Ekonomiczna Kraków 89−104 1997
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 11−27 1997
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 O budowie taksonomicznej miary jakości życia Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak] Akademia Ekonomiczna Wrocław 238−262 1997
naukowo-badawcze Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 Kierownik tematu: Zeliaś Aleksander
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994 Akademia Ekonomiczna Kraków 1997
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 Próba syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 37−46 1997
naukowo-badawcze Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 Kierownik tematu: Zeliaś Aleksander
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life Akademia Ekonomiczna Kraków 1997
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 475 29−41 1996
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Wprowadzenie do teorii ryzyka Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1−4 1996
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1[7]−60[66] 1996
varia Denkowska Sabina , Malina Anna 2 XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 300−306 1996
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Ocena ekonomiczno-finansowej działalności przedsiębiorstw Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 12 (427) 13−24 1996
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ 169−176 1996
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Ryzyko działalności gospodarczej Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT 1−32 1995
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Wanat Stanisław 2 Przestrzenna analiza rozwoju Polski Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 5 (408) 20−25 1995
rozdział w materiałach konferencyjnych Malina Anna 1 O metodach prognozowania cen na giełdzie Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ Akademia Ekonomiczna Kraków 113−125 1994
naukowo-badawcze Malina Anna 1 Metody ekonometrii przestrzennej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Akademia Ekonomiczna Kraków 1994
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 440 15−29 1994
rozdział w materiałach konferencyjnych Gałuszka Barbara , Malina Anna , Wanat Stanisław , Zeliaś Aleksander 4 Opis bazy danych DEVELOPMENT Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ Akademia Ekonomiczna Kraków 114−119 1993
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Badanie czasowo-przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1[33]−36[68] 1993
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna , Wanat Stanisław 2 Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1[71]−39[109] 1993
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna , Wanat Stanisław 2 Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1[124]−71[195] 1993
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych metodami wykładniczego wygładzania szeregów czasowych Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1[36]−44[61] 1992
naukowo-badawcze Malina Anna , Gałuszka Barbara , Wanat Stanisław 3 Kierownik tematu: Zeliaś Aleksander
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych Akademia Ekonomiczna Kraków 1992
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 [51]−64 1992
rozdział w monografii Malina Anna 1 Prognozowanie zjawisk i procesów gospodarczych na podstawie danych przekrojowo-czasowych Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 181−198 1991
fragment pracy naukowo badawczej Zeliaś Aleksander , Malina Anna 2 Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1−[60] 1991
fragment pracy naukowo badawczej Malina Anna 1 Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według województw Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ 1[38]−35[81] 1991
rozdział w monografii Malina Anna 1 Przedmiot i zakres badań ekonometrii przestrzennej Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 11−25 1991
naukowo-badawcze Malina Anna 1 Dynamiczno-przestrzenna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Kilka uwag na temat prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 343 5−26 1991
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 121−134 1991
varia Malina Anna , Zeliaś Aleksander 2 XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 1 93−98 1991
varia Gałuszka Barbara , Malina Anna 2 XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 356−362 1991
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Badanie zmian w zakresie międzynarodowego handlu produktami żywnościowymi w latach 1970-1984 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 51−72 1990
rozdział w skrypcie Malina Anna 1 Wnioskowanie w przyszłość na podstawie danych przekrojowo-czasowych Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 98−123 1990
rozdział w monografii Malina Anna 1 Elementy statystyki międzynarodowej Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 40−68 1988
artykuł w czasopiśmie Malina Anna , Walkosz Anna 2 Dynamiczno-przestrzenna analiza gospodarki żywnościowej w świecie w okresie 1970-1984 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 41−70 1988
rozdział w monografii Malina Anna 1 Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 69−98 1988
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Przewidywanie zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców mineralnych w wybranych krajach Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 83−106 1987
rozdział w monografii Malina Anna 1 Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ Akademia Ekonomiczna Kraków 43−69 1987
rozdział w monografii Malina Anna 1 Wybrane zagadnienia statystyki międzynarodowej Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ Akademia Ekonomiczna Kraków 24−42 1987
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Prognozowanie w warunkach braku stabilności parametrów modelu ekonometrycznego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 79−97 1985
varia Malina Anna 1 VI Ogólnopolskie seminarium : metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 1 85−88 1985
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Próba budowy prognostycznego modelu popytu konsumpcyjnego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 125−151 1984
monografia Grabiński Tadeusz , Malina Anna , Szymanowicz Kinga , Wydymus Stanisław , Zeliaś Aleksander 5 Redaktor: Zeliaś Aleksander
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1983
varia Malina Anna , Szymanowicz Kinga 2 IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 271−275 1982
doktorat Malina Anna 1 Promotor: Zeliaś Aleksander
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego Kraków 1981
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 Budowa prognoz rozwoju społeczno-ekonomicznego wybranych krajów świata na podstawie modeli trendu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 85−109 1980
naukowo-badawcze Grabiński Tadeusz , Malina Anna , Szymanowicz Kinga , Wydymus Stanisław 4 Kierownik tematu: Zeliaś Aleksander
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi Kraków 1979
artykuł w czasopiśmie Malina Anna 1 O pewnych procedurach postępowania przy wyborze zmiennych objaśniających Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 63−82 1978
artykuł w czasopiśmie Wydymus Stanisław , Kurkiewicz Jolanta , Malina Anna 3 Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 91−102 1977
varia Malina Anna , Wydymus Stanisław 2 Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 521−523 1977