Stanienda Jolanta

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Społeczna odpowiedzialność nauki - włączanie innych grup zainteresowanych nauką i rozwojem w działalność uczelni w ramach idei life learning na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych. - t. 1 10−31 2017
książka Redaktor: Radwan Arkadiusz
: Fazlagić Jan
: Frankowicz Marek
: Hejduk Irena
: Hołyst Janusz
: Gądek Anna
: Rogowski Wojciech
: Sokołowski Jacek
: Stanienda Jolanta
: Stypułkowski Leszek
: Zawiła-Niedźwiecki Janusz
Plus ratio quam vis consuetudinis : reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0 : projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Oficyna Allerhanda Kraków 2017
monografia Stanienda Jolanta , Gądek Anna , Płonka Maria 3 Przedsiębiorczość społeczna : nauka - praktyka - edukacja Na zlec. Fundacji InnWarmia Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Tarnowskiej "Biblos" Tarnów 2017
rozdział w monografii Stanienda Jolanta 1 Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych na przykładzie przedsiębiorców z Tarnowa Koncepcje innowacyjnego kształcenia w reformującym się szkolnictwie wyższym : firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna na studiach o profilu praktycznym / red. Anna Gądek Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Tarnów 83−104 2016
rozdział w monografii Stanienda Jolanta , Żaba-Nieroda Renata 2 Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 71−101 2015
rozdział w monografii Stanienda Jolanta , Żaba-Nieroda Renata 2 Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 153−171 2015
rozdział w monografii Stanienda Jolanta , Żaba-Nieroda Renata 2 Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 63−75 2014
rozdział w monografii Stanienda Jolanta , Żaba-Nieroda Renata 2 Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 207−218 2014
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 24, nr 1 189−200 2014
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 The Meaning of the Civil Society in the Formation of the Region's Development The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 205−215 2013
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Strategia koopetycji w klastrach Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 181−192 2012
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Determinants of Development of Business Activity Zones The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 255−265 2011
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Clusters in the System of Region Innovations The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 155−165 2011
rozdział w monografii Stanienda Jolanta 1 Functioning and Development of Polish Medicine Cluster Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 449−462 2011
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Cluster's Potential The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - vol. 16, iss. 2 137−147 2010
rozdział w materiałach konferencyjnych Stanienda Jolanta 1 Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach branży tworzyw sztucznych Budowanie konkurencyjności organizacji / red. Adam Becht Wydawnictwo Media Press Łódź 121−138 2009
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta , Żaba-Nieroda Renata 2 Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) 225−244 2009
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Rola klastrów w transferze innowacji w regionie tarnowskim Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - t. 13, nr 2, cz. 2 61−75 2009
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Znaczenie i rozwój klastrów w regionie tarnowskim Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2 (2) 37−46 2009
rozdział w materiałach konferencyjnych Stanienda Jolanta 1 Ocena zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w świetle ankiety słuchaczy Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej Tarnów 59−79 2008
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Klaster jako przykład budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w regionie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1 (9) 201−215 2006
monografia Stanienda Jolanta 1 Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej Tarnów 2006
rozdział w materiałach konferencyjnych Stanienda Jolanta 1 Region a rozwój przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej Tarnów 251−259 2005
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Polskie przedsiębiorstwa w procesie integracji z Unią Europejską Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 127−136 2004
doktorat Stanienda Jolanta 1 Promotor: Famielec Józefa
Uwarunkowania i tendencje rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim Kraków 2004
rozdział w materiałach konferencyjnych Stanienda Jolanta 1 Produkt jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej Tarnów 237−248 2002
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Rynkowe przesłanki działań restrukturyzacyjnych wybranego przedsiębiorstwa regionu tarnowskiego Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 51−61 2001
rozdział w materiałach konferencyjnych Stanienda Jolanta , Żaba Renata 2 Instytucje wspomagające procesy rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu Chrzanów 459−470 2001
artykuł w czasopiśmie Famielec Józefa , Stanienda Jolanta , Żaba Renata 3 Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) 49−53 2000
artykuł w czasopiśmie Famielec Józefa , Stanienda Jolanta , Żaba Renata 3 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 126−131 1999
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Innowacja jako strategia wprowadzania nowego produktu (na przykładzie proszku do prania Perła) Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 209−221 1999
artykuł w czasopiśmie Stanienda Jolanta 1 Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej a płynność kadr Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 73−85 1992