Hejnar Jerzy

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
doktorat Patryk Dunal 1 Promotor: Andrzejewski Mariusz
Promotor pomocniczy: Hejnar Jerzy
Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym Kraków 2018
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Audit Committees' Appointments of Statutory Auditors (on the Example of Warsaw-listed Banks) - Regulatory Requirements versus Effective Protection of the Public Interest Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 41−52 2015
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie UE/537/2014 jako instrumenty zapewniające skuteczność regulacji wybranych zachowań korporacyjnych na rynku kapitałowym Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (101) 97−108 2015
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI] [62]−[79] 2014
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) 75−92 2014
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA Difin SA Warszawa 131−142 2014
fragment pracy naukowo badawczej Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Procedure of Appointments of Statutory Auditor as a Task of the Audit Committee (on the Basis of the Example of Banks Listed on Warsaw Stock Exchange) - Regulatory Requirements Versus Effective Protection of the Public Interest Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI] 1[81]−14[94] 2014
artykuł w czasopiśmie Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej : (analiza ekonomiczna wybranych zagadnień prawnych) Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (88-89) 127−140 2014
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Wpływ technologii IT na prowadzenie ksiąg rachunkowych - wybrane problemy związane z obowiązującym stanem prawnym Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 119−127 2014
artykuł w czasopiśmie Jerzy Hejnar 1 Czy założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej stanowią teoretyczne podstawy rachunkowości? Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 219−225 2014
rozdział w monografii Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 Rotation of a Statutory Auditor : Shown by the Example of Selected Listed Companies Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI Cracow School of Business; Cracow University of Economics Cracow 115−124 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Filip Grzegorczyk , Jerzy Hejnar 2 External Auditor's Normative Characteristics Set out in the Directive 2006/43/EC as an Element Ensuring Correctness of Business Entities ́ Disclosure Legal and Economic Aspects of Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies / eds.: Hana Horak, Jean Monnet Chair University of Zagreb, Faculty of Economics & Business Zagreb 115−129 2013
fragment pracy naukowo badawczej Jerzy Hejnar 1 Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA 129−143 2013
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Weryfikacja stwierdzeń zawartych w podlegającym badaniu sprawozdaniu finansowym - dowody, metody i procedury badania Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 125−162 2012
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Leasing i jego skutki finansowe w sprawozdaniach finansowych - propozycja zmian zawartych w projekcie IASB i FASB - wybrane zagadnienia Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 159−169 2011
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Zarys teorii wyceny bilansowej Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 11−32 2011
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 94−103 2011
monografia Jerzy Hejnar , Bronisław Micherda 2 Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki : według polskiego prawa bilansowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 2011
fragment pracy naukowo badawczej Jerzy Hejnar 1 Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA 99−106 2010
rozdział w podręczniku Jerzy Hejnar , Irena Kulis 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2010
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Rachunkowość instytucji finansowych : zagadnienia prawne Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC LexisNexis Warszawa 276−296 2010
rozdział w podręczniku Jerzy Hejnar , Irena Kulis 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2008
monografia Jerzy Hejnar , Bronisław Micherda 2 Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Warszawa 2007
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Zarys teorii wyceny bilansowej Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 11−32 2007
rozdział w podręczniku Jerzy Hejnar , Irena Kulis 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2007
rozdział w monografii Jerzy Hejnar , Danuta Krzywda , Bartłomiej Wrona 3 Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 59−79 2007
rozdział w podręczniku Jerzy Hejnar , Irena Kulis 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2006
rozdział w podręczniku Jerzy Hejnar , Irena Kulis 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2005
rozdział w monografii Jerzy Hejnar 1 Aspekty, metody i rodzaje badania Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Warszawa 91−115 2005
monografia Jerzy Hejnar , Bronisław Micherda 2 Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Warszawa 2004
fragment pracy naukowo badawczej Danuta Krzywda , Jerzy Hejnar , Bartłomiej Wrona 3 Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA 58−81 2004
artykuł w czasopiśmie Jerzy Hejnar 1 Pomiar kategorii ekonomicznych i jego wykorzystanie w rachunkowości Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 133−147 2003
doktorat Jerzy Hejnar 1 Promotor: Micherda Bronisław
Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych Kraków 2002
artykuł w czasopiśmie Jerzy Hejnar 1 Wymogi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie rozliczania umów długoterminowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 69−83 2002
rozdział w podręczniku Jerzy Hejnar , Irena Kulis 2 Wybrane problemy wyceny i ewidencji majątku i kapitałów Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 93−129 2002
rozdział w materiałach konferencyjnych Jerzy Hejnar 1 Wymogi standardów rachunkowości amerykańskiej w zakresie rozliczania umów o budowę I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz] Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości Sopot 58−68 2001
monografia Jerzy Hejnar , Bronisław Micherda 2 Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny Warszawa 2001
monografia Jerzy Hejnar , Bronisław Micherda 2 Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Warszawa 2000
artykuł w czasopiśmie Jerzy Hejnar 1 Niektóre problemy związane z ewidencją instrumentów pochodnych w polskich bankach Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 99−108 1998
artykuł w czasopiśmie Jerzy Hejnar 1 Formy restrukturyzacji wierzytelności bankowych w rachunkowości banku Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 61−73 1996