Baranek Krystyna

Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki

Rok
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 216-252. - ISBN 83-7252-113-1
2002
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 216-252. - ISBN 83-87239-18-6
1997
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 19-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1994
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 205-240. - ISBN 83-86439-02-5
1994
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1992
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1991
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1989
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1988
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1987
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1987
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1985
Opracowanie materiału statystycznego / Krystyna BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-77. - Bibliogr.
1985
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1983
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 207-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
1982
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
1982
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1981
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1978
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century / Krystyna BARANEK // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
1977
Książki:
Rok
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4 1982
Rozdziały:
Rok
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 216-252. - ISBN 83-7252-113-1 2002
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 216-252. - ISBN 83-87239-18-6 1997
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 205-240. - ISBN 83-86439-02-5 1994
Opracowanie materiału statystycznego / Krystyna BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-77. - Bibliogr. 1985
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century / Krystyna BARANEK // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 85-96. - Summ. - Bibliogr. 1977
Artykuły:
Rok
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 19-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1994
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1992
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1991
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1989
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1988
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1987
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1987
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1985
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1983
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 207-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445 1982
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1981
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1978
Doktoraty:
Rok
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Prace niepublikowane:
Rok
Rok
Baranek K., (2002), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
2002
Baranek K., (1997), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
1997
Baranek K., (1994), Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 19-27.
1994
Baranek K., (1994), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 205-240.
1994
Baranek K., (1992), Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 97-109.
1992
Baranek K., (1991), Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 65-77.
1991
Baranek K., (1989), O sposobie badania zdolności klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 5-12.
1989
Baranek K., (1988), Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 75-96.
1988
Baranek K., (1987), Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 77-90.
1987
Baranek K., (1987), Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 53-64.
1987
Baranek K., (1985), Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 127-141.
1985
Baranek K., (1985), Opracowanie materiału statystycznego. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-77.
1985
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k.
1983
Baranek K., (1983), Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 107-122.
1983
Baranek H., Baranek K., (1982), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 207-214.
1982
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red. nauk.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
1982
Baranek K., (1981), Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87.
1981
Baranek K., (1978), O pewnej metodzie taksonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 181-201.
1978
Baranek K., (1977), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 85-96.
1977
Książki:
Rok
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red. nauk.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s. 1982
Rozdziały:
Rok
Baranek K., (2002), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252. 2002
Baranek K., (1997), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252. 1997
Baranek K., (1994), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 205-240. 1994
Baranek K., (1985), Opracowanie materiału statystycznego. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-77. 1985
Baranek K., (1977), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 85-96. 1977
Artykuły:
Rok
Baranek K., (1994), Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 19-27. 1994
Baranek K., (1992), Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 97-109. 1992
Baranek K., (1991), Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 65-77. 1991
Baranek K., (1989), O sposobie badania zdolności klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 5-12. 1989
Baranek K., (1988), Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 75-96. 1988
Baranek K., (1987), Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 77-90. 1987
Baranek K., (1987), Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 53-64. 1987
Baranek K., (1985), Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 127-141. 1985
Baranek K., (1983), Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 107-122. 1983
Baranek H., Baranek K., (1982), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 207-214. 1982
Baranek K., (1981), Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87. 1981
Baranek K., (1978), O pewnej metodzie taksonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 181-201. 1978
Doktoraty:
Rok
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k. 1983
Prace niepublikowane:
Rok