Wiatrowski Piotr ORCID

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych

Rok
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 149-153. - ISBN 978-83-8160-121-4
2018
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 135-147. - ISBN 978-83-8160-121-4
2018
Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne = Tax Policy of the State and the Problem of Social Inequality / Piotr WIATROWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 76-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150177/tekst%205%C2%A0Piotr%20Wiatrowski.pdf. - ISSN 1898-5084
2018
Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej = Bid-rigging and Obtaining a Contract under False Pretences in Light of the Judgments Passed by the Supreme Court and National Chamber of Appeal / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (55) (2017), s. 83-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1579/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
2017
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community / Piotr WIATROWSKI // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 99-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
2016
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-9292-1
2015
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 112-122. - ISBN 978-83-264-9292-1
2015
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13) = Commentary to the judgment of the Constitutional Tribunal of April 14, 2014. (Ref. No. U 8/13) / Piotr WIATROWSKI // Przegląd Sejmowy. - nr 3(128) (2015), s. 151-156. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf. - ISSN 1230-5502
2015
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 51-67. - ISBN 978-83-264-9292-1
2015
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa / Piotr WIATROWSKI // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 189-198. - ISBN 978-83-264-3310-8
2014
Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 20. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
2013
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - LIV, 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8
2013
Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 127-143. - ISSN 1733-0777
2013
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601. - ISSN 1898-6447
2013
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 363-369. - ISBN 978-83-7930-012-9
2013
Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r. = Qualified Types of Venality in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 57, nr 3-4 (651-652) (2012), s. 58-68. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf. - ISSN 0031-0344
2012
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-4130-1
2012
Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa = Supreme Court Resolutions and Their Role in Ensuring the Uniformity of the Application of Law in Court Decisions / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2012
International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 68. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
2012
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 190-197
2012
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 51-66. - ISBN 978-83-264-4130-1
2012
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 111-122. - ISBN 978-83-264-4130-1
2012
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 49-65. - ISBN 978-83-264-1044-4
2011
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 125-129. - ISBN 978-83-264-1044-4
2011
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości / Piotr WIATROWSKI // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 292-300. - ISBN 978-83-264-1547-0
2011
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 56, nr 3-4 (639-640) (2011), s. 101-108. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf. - ISSN 0031-0344
2011
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 113-124. - ISBN 978-83-264-1044-4
2011
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 56, nr 1-2 (637-638) (2011), s. 72-79. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf. - ISSN 0031-0344
2011
Elementy praw ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 221-226. - ISBN 978-83-264-1044-4
2011
Elementy praw pracy / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 207-220. - ISBN 978-83-264-1044-4
2011
Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r. / Piotr WIATROWSKI // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 205-212. - ISBN 978-83-88686-18-4
2011
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 207-218. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
2010
Kazusy z prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 21-26. - ISBN 978-83-264-0153-4
2010
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 126, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0153-4
2010
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 55, nr 11-12 (635-636) (2010), s. 69-74. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf. - ISSN 0031-0344
2010
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009), s. 167-183. - Pełny tekst: http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf. - ISSN 1506-1817
2009
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 105-120. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164133869. - ISSN 1898-6447
2009
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k. / Piotr WIATROWSKI // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 257-265. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
2009
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 145-159. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169629768. - ISSN 1898-6447
2009
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
2009
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 97-111. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160686174. - ISSN 1898-6447
2008
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters / Piotr WIATROWSKI // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
2007
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006), s. 119-134. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129865801. - ISSN 0208-7944
2006
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 288-297. - ISBN 83-7252-250-2
2005
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments) / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 690 (2005), s. 95-112. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106887312. - ISSN 0208-7944
2005
Elementy prawa pracy / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 268-287. - ISBN 83-7252-250-2
2005
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów / Piotr WIATROWSKI, Piotr KUKURYK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 90-107
2005
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Filip GRZEGORCZYK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI ; red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-7444-091-0
2005
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 39-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
2004
Wprowadzenie do prawa polskiego / Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-912397-6-4
2002
Książki:
Rok
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - LIV, 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8 2013
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8 2010
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 126, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0153-4 2010
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Filip GRZEGORCZYK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI ; red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-7444-091-0 2005
Wprowadzenie do prawa polskiego / Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-912397-6-4 2002
Rozdziały:
Rok
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 149-153. - ISBN 978-83-8160-121-4 2018
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 135-147. - ISBN 978-83-8160-121-4 2018
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-9292-1 2015
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 112-122. - ISBN 978-83-264-9292-1 2015
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 51-67. - ISBN 978-83-264-9292-1 2015
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa / Piotr WIATROWSKI // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 189-198. - ISBN 978-83-264-3310-8 2014
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 363-369. - ISBN 978-83-7930-012-9 2013
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-4130-1 2012
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 51-66. - ISBN 978-83-264-4130-1 2012
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 111-122. - ISBN 978-83-264-4130-1 2012
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 49-65. - ISBN 978-83-264-1044-4 2011
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 125-129. - ISBN 978-83-264-1044-4 2011
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości / Piotr WIATROWSKI // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 292-300. - ISBN 978-83-264-1547-0 2011
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 113-124. - ISBN 978-83-264-1044-4 2011
Elementy praw ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 221-226. - ISBN 978-83-264-1044-4 2011
Elementy praw pracy / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 207-220. - ISBN 978-83-264-1044-4 2011
Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r. / Piotr WIATROWSKI // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 205-212. - ISBN 978-83-88686-18-4 2011
Kazusy z prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 21-26. - ISBN 978-83-264-0153-4 2010
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k. / Piotr WIATROWSKI // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 257-265. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf 2009
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters / Piotr WIATROWSKI // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8 2007
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 288-297. - ISBN 83-7252-250-2 2005
Elementy prawa pracy / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 268-287. - ISBN 83-7252-250-2 2005
Artykuły:
Rok
Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne = Tax Policy of the State and the Problem of Social Inequality / Piotr WIATROWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 76-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150177/tekst%205%C2%A0Piotr%20Wiatrowski.pdf. - ISSN 1898-5084 2018
Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej = Bid-rigging and Obtaining a Contract under False Pretences in Light of the Judgments Passed by the Supreme Court and National Chamber of Appeal / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (55) (2017), s. 83-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1579/Wstęp: . - ISSN 1733-0777 2017
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community / Piotr WIATROWSKI // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 99-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872 2016
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13) = Commentary to the judgment of the Constitutional Tribunal of April 14, 2014. (Ref. No. U 8/13) / Piotr WIATROWSKI // Przegląd Sejmowy. - nr 3(128) (2015), s. 151-156. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf. - ISSN 1230-5502 2015
Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 127-143. - ISSN 1733-0777 2013
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601. - ISSN 1898-6447 2013
Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r. = Qualified Types of Venality in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 57, nr 3-4 (651-652) (2012), s. 58-68. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf. - ISSN 0031-0344 2012
Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa = Supreme Court Resolutions and Their Role in Ensuring the Uniformity of the Application of Law in Court Decisions / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2012
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 56, nr 3-4 (639-640) (2011), s. 101-108. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf. - ISSN 0031-0344 2011
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 56, nr 1-2 (637-638) (2011), s. 72-79. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf. - ISSN 0031-0344 2011
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 207-218. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 55, nr 11-12 (635-636) (2010), s. 69-74. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf. - ISSN 0031-0344 2010
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009), s. 167-183. - Pełny tekst: http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf. - ISSN 1506-1817 2009
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 105-120. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164133869. - ISSN 1898-6447 2009
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 145-159. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169629768. - ISSN 1898-6447 2009
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757 2009
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 97-111. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160686174. - ISSN 1898-6447 2008
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006), s. 119-134. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129865801. - ISSN 0208-7944 2006
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments) / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 690 (2005), s. 95-112. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106887312. - ISSN 0208-7944 2005
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 39-51. - Summ. - ISSN 0208-7944 2004
Prace niepublikowane:
Rok
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 190-197 2012
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów / Piotr WIATROWSKI, Piotr KUKURYK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 90-107 2005
Inne:
Rok
Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 20. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757 2013
International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 68. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757 2012
Rok
Wiatrowski P., (2018), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 149-153.
2018
Wiatrowski P., (2018), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 135-147.
2018
Wiatrowski P., (2018), Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 76-86; http://www.ur.edu.pl/file/150177/tekst%205%C2%A0Piotr%20Wiatrowski.pdf
2018
Wiatrowski P., (2017), Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (55), s. 83-96.
2017
Wiatrowski P., (2016), Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 99-119.
2016
Wiatrowski P., (2015), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 123-127.
2015
Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 112-122.
2015
Wiatrowski P., (2015), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13), "Przegląd Sejmowy", nr 3(128), s. 151-156; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf
2015
Gnela B., Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 51-67.
2015
Wiatrowski P., (2014), Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 189-198.
2014
Wiatrowski P., (2013), Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 20; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
2013
Wiatrowski P., (2013), Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LIV, 336 s.
2013
Wiatrowski P., (2013), Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 127-143.
2013
Wiatrowski P., (2013), Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 77-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601
2013
Wiatrowski P., (2013), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 363-369.
2013
Wiatrowski P., (2012), Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r., "Palestra", R. 57, nr 3-4 (651-652), s. 58-68; http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf
2012
Wiatrowski P., (2012), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 123-127.
2012
Wiatrowski P., (2012), Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 887, s. 73-86.
2012
Wiatrowski P., (2012), International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 68; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
2012
Wiatrowski P., (2012), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 190-197.
2012
Gnela B., Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 51-66.
2012
Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 111-122.
2012
Gnela B., Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 49-65.
2011
Wiatrowski P., (2011), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 125-129.
2011
Wiatrowski P., (2011), Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 292-300.
2011
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3), "Palestra", R. 56, nr 3-4 (639-640), s. 101-108; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf
2011
Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 113-124.
2011
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2), "Palestra", R. 56, nr 1-2 (637-638), s. 72-79; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf
2011
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 221-226.
2011
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-220.
2011
Wiatrowski P., (2011), Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 205-212.
2011
Wiatrowski P., (2011), Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 207-218; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190445
2011
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
2010
Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 21-26.
2010
Wiatrowski P. (red.), (2010), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 126, [1] s.
2010
Wiatrowski P., (2010), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1), "Palestra", R. 55, nr 11-12 (635-636), s. 69-74; http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf
2010
Wiatrowski P., (2009), Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 13, z. 2, s. 167-183; http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf
2009
Wiatrowski P., (2009), Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 105-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133869
2009
Wiatrowski P., (2009), Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 257-265.
2009
Wiatrowski P., (2009), Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 145-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/169629768
2009
Wiatrowski P., (2009), Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
2009
Wiatrowski P., (2008), Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/160686174
2008
Wiatrowski P., (2007), Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 40-48.
2007
Wiatrowski P., (2006), Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 119-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/129865801
2006
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 288-297.
2005
Wiatrowski P., (2005), Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 95-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/106887312
2005
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 268-287.
2005
Wiatrowski P., Kukuryk P., (2005), Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 90-107.
2005
Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., (2005), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 147, [1] s.
2005
Wiatrowski P., (2004), Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 39-51.
2004
Wiatrowski P., (2002), Wprowadzenie do prawa polskiego, Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 255 s.
2002
Książki:
Rok
Wiatrowski P., (2013), Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LIV, 336 s. 2013
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s. 2010
Wiatrowski P. (red.), (2010), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 126, [1] s. 2010
Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., (2005), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 147, [1] s. 2005
Wiatrowski P., (2002), Wprowadzenie do prawa polskiego, Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 255 s. 2002
Rozdziały:
Rok
Wiatrowski P., (2018), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 149-153. 2018
Wiatrowski P., (2018), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 135-147. 2018
Wiatrowski P., (2015), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 123-127. 2015
Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 112-122. 2015
Gnela B., Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 51-67. 2015
Wiatrowski P., (2014), Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 189-198. 2014
Wiatrowski P., (2013), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 363-369. 2013
Wiatrowski P., (2012), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 123-127. 2012
Gnela B., Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 51-66. 2012
Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 111-122. 2012
Gnela B., Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 49-65. 2011
Wiatrowski P., (2011), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 125-129. 2011
Wiatrowski P., (2011), Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 292-300. 2011
Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 113-124. 2011
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 221-226. 2011
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-220. 2011
Wiatrowski P., (2011), Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 205-212. 2011
Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 21-26. 2010
Wiatrowski P., (2009), Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 257-265. 2009
Wiatrowski P., (2007), Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 40-48. 2007
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 288-297. 2005
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 268-287. 2005
Artykuły:
Rok
Wiatrowski P., (2018), Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 76-86; http://www.ur.edu.pl/file/150177/tekst%205%C2%A0Piotr%20Wiatrowski.pdf 2018
Wiatrowski P., (2017), Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (55), s. 83-96. 2017
Wiatrowski P., (2016), Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 99-119. 2016
Wiatrowski P., (2015), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13), "Przegląd Sejmowy", nr 3(128), s. 151-156; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf 2015
Wiatrowski P., (2013), Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 127-143. 2013
Wiatrowski P., (2013), Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 77-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601 2013
Wiatrowski P., (2012), Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r., "Palestra", R. 57, nr 3-4 (651-652), s. 58-68; http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf 2012
Wiatrowski P., (2012), Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 887, s. 73-86. 2012
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3), "Palestra", R. 56, nr 3-4 (639-640), s. 101-108; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf 2011
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2), "Palestra", R. 56, nr 1-2 (637-638), s. 72-79; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf 2011
Wiatrowski P., (2011), Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 207-218; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190445 2011
Wiatrowski P., (2010), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1), "Palestra", R. 55, nr 11-12 (635-636), s. 69-74; http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf 2010
Wiatrowski P., (2009), Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 13, z. 2, s. 167-183; http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf 2009
Wiatrowski P., (2009), Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 105-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133869 2009
Wiatrowski P., (2009), Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 145-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/169629768 2009
Wiatrowski P., (2009), Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3 2009
Wiatrowski P., (2008), Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/160686174 2008
Wiatrowski P., (2006), Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 119-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/129865801 2006
Wiatrowski P., (2005), Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 95-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/106887312 2005
Wiatrowski P., (2004), Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 39-51. 2004
Prace niepublikowane:
Rok
Wiatrowski P., (2012), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 190-197. 2012
Wiatrowski P., Kukuryk P., (2005), Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 90-107. 2005
Inne:
Rok
Wiatrowski P., (2013), Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 20; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www 2013
Wiatrowski P., (2012), International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 68; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012 2012