Nowak-Gruca Aleksandra ORCID

Jednostka Międzywydziałowa,

Rok
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom / Kinga MICHAŁOWSKA, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21th Century / ured. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019. - S. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr. - ISBN 978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6
2019
Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań = A European Model of Consumer Protection in the Context of Human Enhancement : Outline of Problems and Challenges / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-15. - Summ. - ISBN 978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
2019
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Gdańsk : ODDK, 2018. - 149 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7804-391-1
2018
Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018), s. 13-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75. - ISSN 2463-7955
2018
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018), s. 92-104. - Summ. - ISSN 0867-7255
2018
Selected Legal Problems of Online Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // LeXonomica. - vol. 10, no 1 (2018), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79. - ISSN 1855-7147
2018
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie = Native Advertising and the Legal Limits of Honesty in Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 34-38. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
2018
Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // European Journal of Economics, Law and Politics = ELP. - vol. 5, no. 1 (2018), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf. - ISSN 2518-3761
2018
Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Monika SZARANIEC // W: Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 79-90. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7
2018
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Difin, 2018. - 326 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-688-2
2018
Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 331-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
2017
The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 264-270. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5
2017
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP) / Paweł DĄBEK, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 64-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-614-2
2017
Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / ed. by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. - Milano : Wolters Kluwer Italia, 2017. - S. 247-264. - Summ. - ISBN 9-7888-13-365370
2017
Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego = Infographic as an Object of Copyright Protection / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1(135) (2017), s. 5-23. - Streszcz., summ. - ISSN 1689-7080
2017
Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody = Interpretation as to Premise of Copyright Protection in the So-called "Borderline" Cases : the Outline of a Method / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (18) (2017), s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actaiuris.wpiaus.pl/files/AIS--nr-18-2017.pdf. - ISSN 2083-4373
2017
Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016. - 129, [1] s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-64448-83-6
2016
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego = Creativity and Its Protection in the Light of the Draft of the First Book of the Civil Code / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924. - ISSN 1898-6447
2016
The Role of Trademark in Economic Activity / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 401-409. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
2016
Wybrane problemy prawne projektowania (designu) = Selected Legal Problems of Designing as a Service / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 59-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf. - ISSN 1428-278X
2016
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 160-183. - ISBN 978-83-264-9288-4
2015
Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa = The Nature of Unlawfully Obtained Profits to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights : a Law-and-Economics Perspective / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 24, z. 2 (2015), s. 409-442. - Summ. - ISSN 1230-7173
2015
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 233-242. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
2015
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 376-391. - ISBN 978-83-264-9470-3
2015
Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych = The Economic Consequences of Determining the Scope of Copyright Protection on the Background of selected Judicial Decisions / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015), s. 120-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf. - ISSN 2300-5254
2015
Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Essential Elements of Work as Subject to Copyright Protection : Some Remarks 20 Years After the Adoption of the Act on Copyright and Related Rights in Poland / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 77, z. 2 (2015), s. 91-103. - Summ. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112. - ISSN 0035-9629
2015
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 22-36
2014
Prawo własności przemysłowej / Jan LIC, Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 95-131. - ISBN 978-83-7930-233-8
2014
Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych = Performing the Profession of Patent Agent in Commercial Partnerships and Companies / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014), s. 189-206. - Summ. - ISSN 1230-669X
2014
Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne) = Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation : (Substantive Issues) / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 300-314. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2014
Ochrona własności intelektualnej / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 148-168. - ISBN 978-83-7930-233-8
2014
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - 293, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-4502-6
2013
Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej = Enforcement Suitability of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 7-10 (2012), s. 015-041. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-030X
2012
Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej = Procedural Means of Copyright Protection against the Background of Implementation of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - z. 1(101) (2008), s. 51-72. - Streszcz., summ. - ISSN 0137-236X
2008
Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 16, nr 15 (2008), s. 795-803. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
2008
Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane) / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 9 (2007), s. 61-75. - ISSN 1731-030X
2007
Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 13 (2006), s. 721-726. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
2006
Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych = The Challenge of Knowledge Management in Law Offices / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586. - ISSN 0208-7944
2006
Książki:
Rok
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Gdańsk : ODDK, 2018. - 149 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7804-391-1 2018
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Difin, 2018. - 326 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-688-2 2018
Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016. - 129, [1] s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-64448-83-6 2016
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - 293, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-4502-6 2013
Rozdziały:
Rok
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom / Kinga MICHAŁOWSKA, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21th Century / ured. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019. - S. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr. - ISBN 978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6 2019
Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań = A European Model of Consumer Protection in the Context of Human Enhancement : Outline of Problems and Challenges / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-15. - Summ. - ISBN 978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2 2019
Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Monika SZARANIEC // W: Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 79-90. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7 2018
Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 331-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6 2017
The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 264-270. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5 2017
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP) / Paweł DĄBEK, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 64-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-614-2 2017
Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / ed. by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. - Milano : Wolters Kluwer Italia, 2017. - S. 247-264. - Summ. - ISBN 9-7888-13-365370 2017
The Role of Trademark in Economic Activity / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 401-409. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1 2016
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 160-183. - ISBN 978-83-264-9288-4 2015
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 233-242. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5 2015
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 376-391. - ISBN 978-83-264-9470-3 2015
Prawo własności przemysłowej / Jan LIC, Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 95-131. - ISBN 978-83-7930-233-8 2014
Ochrona własności intelektualnej / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 148-168. - ISBN 978-83-7930-233-8 2014
Artykuły:
Rok
Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018), s. 13-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75. - ISSN 2463-7955 2018
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018), s. 92-104. - Summ. - ISSN 0867-7255 2018
Selected Legal Problems of Online Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // LeXonomica. - vol. 10, no 1 (2018), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79. - ISSN 1855-7147 2018
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie = Native Advertising and the Legal Limits of Honesty in Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 34-38. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996 2018
Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // European Journal of Economics, Law and Politics = ELP. - vol. 5, no. 1 (2018), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf. - ISSN 2518-3761 2018
Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego = Infographic as an Object of Copyright Protection / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1(135) (2017), s. 5-23. - Streszcz., summ. - ISSN 1689-7080 2017
Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody = Interpretation as to Premise of Copyright Protection in the So-called "Borderline" Cases : the Outline of a Method / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (18) (2017), s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actaiuris.wpiaus.pl/files/AIS--nr-18-2017.pdf. - ISSN 2083-4373 2017
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego = Creativity and Its Protection in the Light of the Draft of the First Book of the Civil Code / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924. - ISSN 1898-6447 2016
Wybrane problemy prawne projektowania (designu) = Selected Legal Problems of Designing as a Service / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 59-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf. - ISSN 1428-278X 2016
Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa = The Nature of Unlawfully Obtained Profits to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights : a Law-and-Economics Perspective / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 24, z. 2 (2015), s. 409-442. - Summ. - ISSN 1230-7173 2015
Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych = The Economic Consequences of Determining the Scope of Copyright Protection on the Background of selected Judicial Decisions / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015), s. 120-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf. - ISSN 2300-5254 2015
Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Essential Elements of Work as Subject to Copyright Protection : Some Remarks 20 Years After the Adoption of the Act on Copyright and Related Rights in Poland / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 77, z. 2 (2015), s. 91-103. - Summ. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112. - ISSN 0035-9629 2015
Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych = Performing the Profession of Patent Agent in Commercial Partnerships and Companies / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014), s. 189-206. - Summ. - ISSN 1230-669X 2014
Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne) = Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation : (Substantive Issues) / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 300-314. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2014
Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej = Enforcement Suitability of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 7-10 (2012), s. 015-041. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-030X 2012
Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej = Procedural Means of Copyright Protection against the Background of Implementation of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - z. 1(101) (2008), s. 51-72. - Streszcz., summ. - ISSN 0137-236X 2008
Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 16, nr 15 (2008), s. 795-803. - Streszcz. - ISSN 1230-6509 2008
Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane) / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 9 (2007), s. 61-75. - ISSN 1731-030X 2007
Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 13 (2006), s. 721-726. - Streszcz. - ISSN 1230-6509 2006
Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych = The Challenge of Knowledge Management in Law Offices / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586. - ISSN 0208-7944 2006
Prace niepublikowane:
Rok
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 22-36 2014
Rok
Michałowska K., Nowak-Gruca A., (2019), Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome. [W:] Kraljić uS., Gorišek , Rijavec V. (red.), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor : Univerzitetna založba Univerze, s. 167-180.
2019
Nowak-Gruca A., (2019), Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań. [W:] Gnela B., Sługocka-Krupa E., Szaraniec M., Ferraro A. (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-15.
2019
Nowak-Gruca A., (2018), Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, Gdańsk : ODDK, 149 s.
2018
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law, "Medicine, Law & Society", vol. 11, no. 1, s. 13-28; http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75
2018
Nowak-Gruca A., (2018), Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury, "Przegląd Sądowy", nr 6, s. 92-104.
2018
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of Online Advertising, "LeXonomica", vol. 10, no 1, s. 33-44; http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79
2018
Nowak-Gruca A., (2018), Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 34-38.
2018
Nowak-Gruca A., (2018), Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law, "European Journal of Economics, Law and Politics", vol. 5, no. 1 , s. 1-16; http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf
2018
Nowak-Gruca A., Szaraniec M., (2018), Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 79-90.
2018
Nowak-Gruca A., (2018), Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym, Warszawa : Difin, 326 s.
2018
Nowak-Gruca A., (2017), Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 331-343.
2017
Nowak-Gruca A., (2017), The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 264-270.
2017
Dąbek P., Nowak-Gruca A., (2017), Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP). [W:] Kuniewicz Z., Sokołowska D. (red.), Prawo kontraktów (Monografie Lex), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 64-77.
2017
Nowak-Gruca A., (2017), Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law. [W:] Ferraro , Jagielska M., Selucká M. (red.), The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection, Milano : Wolters Kluwer Italia, s. 247-264.
2017
Nowak-Gruca A., (2017), Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(135), s. 5-23.
2017
Nowak-Gruca A., (2017), Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (18), s. 225-244; http://actaiuris.wpiaus.pl/files/AIS--nr-18-2017.pdf
2017
Nowak-Gruca A., (2016), Projektowanie a prawo: praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko, Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 129, [1] s.
2016
Nowak-Gruca A., (2016), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 89-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924
2016
Nowak-Gruca A., (2016), The Role of Trademark in Economic Activity. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 401-409.
2016
Nowak-Gruca A., (2016), Wybrane problemy prawne projektowania (designu), "Europa Regionum", t. 29, s. 59-74; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf
2016
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2015), Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 160-183.
2015
Nowak-Gruca A., (2015), Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 24, z. 2, s. 409-442.
2015
Nowak-Gruca A., (2015), Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 233-242.
2015
Nowak-Gruca A., (2015), Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 376-391.
2015
Nowak-Gruca A., (2015), Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 3, s. 120-135; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf
2015
Nowak-Gruca A., (2015), Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 77, z. 2, s. 91-103; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112
2015
Nowak-Gruca A., (2014), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 22-36.
2014
Lic J., Bugajski B., Nowak-Gruca A., (2014), Prawo własności przemysłowej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 95-131.
2014
Nowak-Gruca A., (2014), Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych, "Rejent", R. 24, nr specjalny, s. 189-206.
2014
Nowak-Gruca A., (2014), Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 300-314.
2014
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2014), Ochrona własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 148-168.
2014
Nowak-Gruca A., (2013), Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 293, [1] s.
2013
Nowak-Gruca A., (2012), Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 7-10, s. 015-041.
2012
Nowak-Gruca A., (2008), Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(101), s. 51-72.
2008
Nowak-Gruca A., (2008), Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, "Monitor Prawniczy", R. 16, nr 15, s. 795-803.
2008
Nowak-Gruca A., (2007), Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 9, s. 61-75.
2007
Nowak-Gruca A., (2006), Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, "Monitor Prawniczy", R. 14, nr 13, s. 721-726.
2006
Nowak-Gruca A., (2006), Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586
2006
Książki:
Rok
Nowak-Gruca A., (2018), Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, Gdańsk : ODDK, 149 s. 2018
Nowak-Gruca A., (2018), Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym, Warszawa : Difin, 326 s. 2018
Nowak-Gruca A., (2016), Projektowanie a prawo: praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko, Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 129, [1] s. 2016
Nowak-Gruca A., (2013), Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 293, [1] s. 2013
Rozdziały:
Rok
Michałowska K., Nowak-Gruca A., (2019), Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome. [W:] Kraljić uS., Gorišek , Rijavec V. (red.), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor : Univerzitetna založba Univerze, s. 167-180. 2019
Nowak-Gruca A., (2019), Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań. [W:] Gnela B., Sługocka-Krupa E., Szaraniec M., Ferraro A. (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-15. 2019
Nowak-Gruca A., Szaraniec M., (2018), Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 79-90. 2018
Nowak-Gruca A., (2017), Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 331-343. 2017
Nowak-Gruca A., (2017), The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 264-270. 2017
Dąbek P., Nowak-Gruca A., (2017), Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP). [W:] Kuniewicz Z., Sokołowska D. (red.), Prawo kontraktów (Monografie Lex), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 64-77. 2017
Nowak-Gruca A., (2017), Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law. [W:] Ferraro , Jagielska M., Selucká M. (red.), The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection, Milano : Wolters Kluwer Italia, s. 247-264. 2017
Nowak-Gruca A., (2016), The Role of Trademark in Economic Activity. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 401-409. 2016
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2015), Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 160-183. 2015
Nowak-Gruca A., (2015), Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 233-242. 2015
Nowak-Gruca A., (2015), Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 376-391. 2015
Lic J., Bugajski B., Nowak-Gruca A., (2014), Prawo własności przemysłowej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 95-131. 2014
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2014), Ochrona własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 148-168. 2014
Artykuły:
Rok
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law, "Medicine, Law & Society", vol. 11, no. 1, s. 13-28; http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75 2018
Nowak-Gruca A., (2018), Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury, "Przegląd Sądowy", nr 6, s. 92-104. 2018
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of Online Advertising, "LeXonomica", vol. 10, no 1, s. 33-44; http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79 2018
Nowak-Gruca A., (2018), Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 34-38. 2018
Nowak-Gruca A., (2018), Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law, "European Journal of Economics, Law and Politics", vol. 5, no. 1 , s. 1-16; http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf 2018
Nowak-Gruca A., (2017), Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(135), s. 5-23. 2017
Nowak-Gruca A., (2017), Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (18), s. 225-244; http://actaiuris.wpiaus.pl/files/AIS--nr-18-2017.pdf 2017
Nowak-Gruca A., (2016), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 89-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924 2016
Nowak-Gruca A., (2016), Wybrane problemy prawne projektowania (designu), "Europa Regionum", t. 29, s. 59-74; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf 2016
Nowak-Gruca A., (2015), Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 24, z. 2, s. 409-442. 2015
Nowak-Gruca A., (2015), Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 3, s. 120-135; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf 2015
Nowak-Gruca A., (2015), Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 77, z. 2, s. 91-103; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112 2015
Nowak-Gruca A., (2014), Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych, "Rejent", R. 24, nr specjalny, s. 189-206. 2014
Nowak-Gruca A., (2014), Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 300-314. 2014
Nowak-Gruca A., (2012), Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 7-10, s. 015-041. 2012
Nowak-Gruca A., (2008), Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(101), s. 51-72. 2008
Nowak-Gruca A., (2008), Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, "Monitor Prawniczy", R. 16, nr 15, s. 795-803. 2008
Nowak-Gruca A., (2007), Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 9, s. 61-75. 2007
Nowak-Gruca A., (2006), Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, "Monitor Prawniczy", R. 14, nr 13, s. 721-726. 2006
Nowak-Gruca A., (2006), Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586 2006
Prace niepublikowane:
Rok
Nowak-Gruca A., (2014), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 22-36. 2014