Szarucki Marek ORCID

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych

Rok
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential / Jurgita Raudeliūnienė, Marek SZARUCKI // Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807. - ISSN 1392-2785
2019
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2019), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
2019
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm / Marek SZARUCKI, Gabriela Menet // Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018), s. 94-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092. - ISSN 2029-7491
2018
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management / Brian Jones, Nicholas Chandler, János Pál Németh, Marek SZRUCKI, Iwona Kubica. - Leeds, 2018. - 169 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-53-0. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf
2018
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe / Agnieszka GŁODOWSKA, Marek SZARUCKI // W: Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018. - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-058-1
2018
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences / Marek SZARUCKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
2018
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018), s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf. - ISSN 1234-8872
2018
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-07-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
2017
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
2017
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf. - ISSN 2300-5254
2017
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf. - ISSN 0438-5403
2017
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016), s. 194-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf. - ISSN 2029-7491
2016
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016), s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf. - ISSN 1234-8872
2016
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers / Marek SZARUCKI // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-794-1
2016
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff / Marek SZARUCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 554-569. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
2016
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016), s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846. - ISSN 1898-6447
2016
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
2016
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving / Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 247). - ISBN 978-83-7252-729-5
2016
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena Stankevičienė // Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699
2016
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication / Marek SZARUCKI, Justyna Bugaj // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf. - ISSN 2084-5189
2016
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/14/pdf_13. - ISSN 2353-883X
2015
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
2015
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business / Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - vol. 3, nr 4 (2015), s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/143/pdf. - ISSN 2353-883X
2015
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science / Marek SZARUCKI // Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015), s. 362-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf. - ISSN 1648-0627
2015
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015), s. 255-263. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf. - ISSN 1733-2486
2015
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 107-119. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178. - ISSN 0208-6018
2014
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
2014
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods / Marek SZARUCKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
2014
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-98-3
2014
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
2014
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2014
Internationalization of Retail in Poland and Croatia / Blazenka Knezevic, Marek SZARUCKI // W: Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic. - United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2013. - (International Business and Management, ISSN 1876-066X ; vol. 29). - S. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
2013
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // W: Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański. - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2013. - S. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-40-7
2013
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises / Marek SZARUCKI // W: Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013. - S. 6-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7422-4254-3
2013
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India / Marek SZARUCKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
2013
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs / Marek SZARUCKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
2013
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success / Marek SZARUCKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
2013
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
2013
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 168-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1. - ISSN 2029-7491
2013
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - 108 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. - Bibliogr. po rozdz. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/5
2013
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 153-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit. - ISSN 1734-5391
2013
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013), s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf. - ISSN 2082-5501
2013
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent / Marek SZARUCKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
2013
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / Marek SZARUCKI // W: Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - S. 5-6. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/23/26
2013
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny] / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 392-397. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/052.html
2012
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 195-203. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
2012
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii / Marek SZARUCKI // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 30-48. - Bibliogr.
2012
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 625-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
2012
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 205-221. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit. - ISSN 1734-5391
2012
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 156-175. - Bibliogr.
2012
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
2012
Jak dbamy o polską myśl techniczną? / Marek SZARUCKI // Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw : magazyn polskich przedsiębiorców. - nr 4 (120) (kwiecień 2012), s. 54-58. - ISSN 1643-8639
2012
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business / Marek SZARUCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012), s. 295-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.. - ISSN 1898-5084
2012
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj : [istraživačka monografija] / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2012. - S. 39-55. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-50-3
2012
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA / Victor V. Claar, Robert Frey, Marek SZARUCKI, Vicki R. TenHaken // International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012), s. 220-237. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-0047
2012
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu / Marek SZARUCKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
2012
Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
2011
Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe : [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011] = Distributive Trade as See and Cee Development Driver : [Proceedings of the International Scientific Conference Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatia 16th November 2011] / urednici/eds. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2011. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-953-6025-45-9
2011
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 265-284. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
2011
Cechy produktów przełomowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 9, no 1 (2011), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf. - ISSN 2029-7491
2011
Audyt marketingowy / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 351-370. - ISBN 978-83-208-1914-4
2011
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa = Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał. - Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 49-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-5-1
2011
Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 114-154. - ISBN 978-83-208-1914-4
2011
Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 261-272. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
2011
Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej / Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 237-246. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
2011
Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu = Groundbreaking Periods in Management Science Development - Methodological Issues / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 111-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-598-5
2011
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 44-63. - Bibliogr.
2011
Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 97-114. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept / Marek JABŁOŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
2011
Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Outcomes of Management Development in Multinational Corporations / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 245-257. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0
2011
Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji = Application of Operational Audit in an Organization's Problem Solving / Marek SZARUCKI // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 357-370. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
2011
Audyt operacyjny / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 273-294. - ISBN 978-83-208-1914-4
2011
Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Dylematy doboru metod oceny technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces = Innovation Orientation and Firm Success / Marek SZARUCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/3 (2011), s. 189-197. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategia sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
2011
Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Developing Classification Criteria for Organizational Problems / Marek SZARUCKI // W: The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1100-1106. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1100-1106_Szarucki.pdf
2010
Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Umowa polsko-litewska / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
2010
Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Wybrane obszary współczesnego konsultingu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2010
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 171-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-354-9
2010
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010), s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
2010
IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów / Marek SZARUCKI // W: Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line]. - Warszawa : PARP, 2010. - 10 s. - Pełny tekst: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/21692.pdf
2010
Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 21 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Rodzaje innowacji w turystyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Innowacje otwarte - eksploatacja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Rodzaje konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Problemy współczesnego konsultingu zarządczego = The Selected Issues of Contemporary Management Consulting / Marek SZARUCKI, Vadim Tkachev // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 26-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
2010
Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
New Hotel Development Opportunities in Poland = Perspektivy razvitiâ gostiničnogo biznesa v Pol'še / SZARUCKI Marek // W: Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4. - Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, 2010. - S. 160-163. - Bibliogr. - ISBN 978-5-228-00340-8
2010
Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 18 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies / Marek SZARUCKI // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. - S. 75-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
2010
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0867-0005
2010
Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland / Marek SZARUCKI and Jan BRZOZOWSKI // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH. - Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 159-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
2010
Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170657234. - ISSN 1898-6447
2010
Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Istota konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Innowacje otwarte - eksploracja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji = Marketing Audit as a Tool for Organization Improvement / Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 423-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
2010
Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
Aspekty etyczne biotechnologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwietnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Ograniczenia zasobowe w organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Badanie innowacji według "metodologii Oslo" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 10 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
Model przedsiębiorczości strategicznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Istota innowacji usługowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 sierpnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden / Birgitta Eriksson, Patrik Larsson, Marek SZARUCKI // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 59-74. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
2009
Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Efekty działania różnych rodzajów innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2009
Badania rynkowe a rozwój nowego produktu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
Zdolność patentowa wynalazku / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii = The Importance of Postdoctoral Position in Career Development in Biotechnology / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 3(3) (2009), s. 77-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
2009
Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland = Pokretački motivi poduzetništva u tranzicijskom gospodarstvu - slučaj Poljske / Marek SZARUCKI // Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 3, nr 2 (2009), s. 9-21. - Summ., sažetak. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hrcak.srce.hr/file/77731. - ISSN 1846-3355
2009
Wybrane czynniki dyfuzji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 09 sierpień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 16 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
2009
Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects / Marek SZARUCKI, Marek LISINSKI // W: SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14. - (2009). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr.
2009
Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja = Normative Model of Start up Motives of Micro Entrepreneurs and its Verification / Marek SZARUCKI, Piotr Maliński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157705451. - ISSN 1898-6447
2008
Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // W: The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6 / Edited by: Nagib Callaos, William Lesso, C. Dale Zinn, Jorge Baralt, Aleksandras V. Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jang Ruey Tzeng, Shu Chiung Lin. - Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2008. - S. 55-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-934272-36-7
2008
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
2008
The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions / Marek SZARUCKI, Raimonds Graudiņš // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 293-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
2008
Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce = Positive and Negative Motives in the Start up Process of Micro Enterprises in Poland / Marek SZARUCKI, Agnieszka WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157734765. - ISSN 1898-6447
2008
Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii / Marek Lisinski, Mark Šaruckij // W: Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3 / red. A.E. Karlik. - Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, 2007. - S. 73-80. - ISBN 978-5-7310-2268-2
2007
Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji = Motives of Self-employment in Poland and Sweden / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2007), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
2007
Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji / Marek SZARUCKI ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2007. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127b
2007
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
2007
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
2007
Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland / Marek SARUCKIJ // W: International Entrepreneurship : Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook / Institute for Small Business & Entrepreneurship ; Compiled by Margaret Hall. - Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, 2007. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-1-900862-02-8
2007
Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank / Marek SZARUCKI // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 238-249. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-1-4
2007
A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden / Marek ŠARUCKIJ, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // W: RENT XX : Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006] / eds. Eddy Laveren, Hans Crijns. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2006. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-50-5095-632-1
2006
Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed / Birgitta Eriksson, Patrik Larsoon, Mark ŠARUCKIJ // World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - Vol. 2, No. 4 (2006), s. 295-308. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1746-0573
2006
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
2006
Principles of the Application of Strategic Planning Methods / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // Journal of Business Economics and Management. - vol. 7, no 2 (2006), s. 37-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699
2006
Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw = Motives of Self-Employment in Poland / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 12 (2005), s. 88-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
2005
Peculiarities of Multicultural Banking Approach / M. LISIŃSKI, A. Radzevičienė, M. ŠARUCKIJ // Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki = Mechanism of Economic Regulation. - Nr 4 (24) (2005), s. 81-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc. - ISSN 1726-8699
2005
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie = Barriers of Development of Small and Medium Enterprises in Lithuania / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 2 (649) (2004), s. 94-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
2004
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy / Marek SZARUCKI // W: Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. - S. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-75-3
2004
Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach = Employment in the Lithuanian Small and Medium Enterprises / Marek Szarucki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 7 (654) (2004), s. 93-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
2004
Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Metodical Prolbems in Analysis of Barriers to Grow of SMEs / Marek SZARUCKI // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1
2003
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy / Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2003), s. 46-49. - ISSN 0137-7221
2003
Książki:
Rok
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management / Brian Jones, Nicholas Chandler, János Pál Németh, Marek SZRUCKI, Iwona Kubica. - Leeds, 2018. - 169 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-53-0. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf 2018
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving / Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 247). - ISBN 978-83-7252-729-5 2016
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - 108 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. - Bibliogr. po rozdz. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/5 2013
Rozdziały:
Rok
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe / Agnieszka GŁODOWSKA, Marek SZARUCKI // W: Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018. - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-058-1 2018
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1 2017
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers / Marek SZARUCKI // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-794-1 2016
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6 2016
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8 2015
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5 2014
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-98-3 2014
Internationalization of Retail in Poland and Croatia / Blazenka Knezevic, Marek SZARUCKI // W: Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic. - United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2013. - (International Business and Management, ISSN 1876-066X ; vol. 29). - S. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4 2013
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // W: Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański. - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2013. - S. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-40-7 2013
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises / Marek SZARUCKI // W: Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013. - S. 6-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7422-4254-3 2013
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs / Marek SZARUCKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7 2013
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent / Marek SZARUCKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5 2013
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny] / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 392-397. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/052.html 2012
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 625-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8 2012
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5 2012
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj : [istraživačka monografija] / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2012. - S. 39-55. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-50-3 2012
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu / Marek SZARUCKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7 2012
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 265-284. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6 2011
Audyt marketingowy / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 351-370. - ISBN 978-83-208-1914-4 2011
Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał. - Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 49-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-5-1 2011
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 114-154. - ISBN 978-83-208-1914-4 2011
Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 261-272. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1 2011
Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej / Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 237-246. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1 2011
Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu = Groundbreaking Periods in Management Science Development - Methodological Issues / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 111-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-598-5 2011
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept / Marek JABŁOŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3 2011
Outcomes of Management Development in Multinational Corporations / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 245-257. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0 2011
Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji = Application of Operational Audit in an Organization's Problem Solving / Marek SZARUCKI // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 357-370. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3 2011
Audyt operacyjny / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 273-294. - ISBN 978-83-208-1914-4 2011
Developing Classification Criteria for Organizational Problems / Marek SZARUCKI // W: The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1100-1106. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1100-1106_Szarucki.pdf 2010
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 171-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-354-9 2010
Problemy współczesnego konsultingu zarządczego = The Selected Issues of Contemporary Management Consulting / Marek SZARUCKI, Vadim Tkachev // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 26-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9 2010
New Hotel Development Opportunities in Poland = Perspektivy razvitiâ gostiničnogo biznesa v Pol'še / SZARUCKI Marek // W: Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4. - Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, 2010. - S. 160-163. - Bibliogr. - ISBN 978-5-228-00340-8 2010
Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies / Marek SZARUCKI // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. - S. 75-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3 2010
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland / Marek SZARUCKI and Jan BRZOZOWSKI // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH. - Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 159-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9 2010
Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji = Marketing Audit as a Tool for Organization Improvement / Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 423-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9 2010
Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden / Birgitta Eriksson, Patrik Larsson, Marek SZARUCKI // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 59-74. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9 2009
Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // W: The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6 / Edited by: Nagib Callaos, William Lesso, C. Dale Zinn, Jorge Baralt, Aleksandras V. Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jang Ruey Tzeng, Shu Chiung Lin. - Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2008. - S. 55-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-934272-36-7 2008
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1 2008
The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions / Marek SZARUCKI, Raimonds Graudiņš // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 293-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5 2008
Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii / Marek Lisinski, Mark Šaruckij // W: Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3 / red. A.E. Karlik. - Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, 2007. - S. 73-80. - ISBN 978-5-7310-2268-2 2007
Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank / Marek SZARUCKI // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 238-249. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-1-4 2007
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy / Marek SZARUCKI // W: Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. - S. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-75-3 2004
Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Metodical Prolbems in Analysis of Barriers to Grow of SMEs / Marek SZARUCKI // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1 2003
Artykuły:
Rok
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential / Jurgita Raudeliūnienė, Marek SZARUCKI // Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807. - ISSN 1392-2785 2019
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2019), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221 2019
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm / Marek SZARUCKI, Gabriela Menet // Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018), s. 94-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092. - ISSN 2029-7491 2018
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences / Marek SZARUCKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466 2018
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018), s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf. - ISSN 1234-8872 2018
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-07-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846 2017
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf. - ISSN 2300-5254 2017
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf. - ISSN 0438-5403 2017
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016), s. 194-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf. - ISSN 2029-7491 2016
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016), s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf. - ISSN 1234-8872 2016
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff / Marek SZARUCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 554-569. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf. - ISSN 1899-3192 2016
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016), s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846. - ISSN 1898-6447 2016
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena Stankevičienė // Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699 2016
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication / Marek SZARUCKI, Justyna Bugaj // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf. - ISSN 2084-5189 2016
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science / Marek SZARUCKI // Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015), s. 362-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf. - ISSN 1648-0627 2015
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015), s. 255-263. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf. - ISSN 1733-2486 2015
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 107-119. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178. - ISSN 0208-6018 2014
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods / Marek SZARUCKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853 2014
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India / Marek SZARUCKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757 2013
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success / Marek SZARUCKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189 2013
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 168-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1. - ISSN 2029-7491 2013
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 153-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit. - ISSN 1734-5391 2013
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013), s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf. - ISSN 2082-5501 2013
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 195-203. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018 2012
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 205-221. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit. - ISSN 1734-5391 2012
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business / Marek SZARUCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012), s. 295-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.. - ISSN 1898-5084 2012
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA / Victor V. Claar, Robert Frey, Marek SZARUCKI, Vicki R. TenHaken // International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012), s. 220-237. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-0047 2012
Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374 2011
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Cechy produktów przełomowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 9, no 1 (2011), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf. - ISSN 2029-7491 2011
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa = Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 97-114. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Dylematy doboru metod oceny technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces = Innovation Orientation and Firm Success / Marek SZARUCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/3 (2011), s. 189-197. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategia sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565 2011
Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Umowa polsko-litewska / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757 2010
Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Wybrane obszary współczesnego konsultingu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2010
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010), s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092 2010
IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 21 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Rodzaje innowacji w turystyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Innowacje otwarte - eksploatacja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Rodzaje konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 18 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0867-0005 2010
Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170657234. - ISSN 1898-6447 2010
Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Istota konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Innowacje otwarte - eksploracja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
Aspekty etyczne biotechnologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwietnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Ograniczenia zasobowe w organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Badanie innowacji według "metodologii Oslo" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 10 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
Model przedsiębiorczości strategicznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Istota innowacji usługowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 sierpnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Efekty działania różnych rodzajów innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Badania rynkowe a rozwój nowego produktu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
Zdolność patentowa wynalazku / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii = The Importance of Postdoctoral Position in Career Development in Biotechnology / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 3(3) (2009), s. 77-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092 2009
Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland = Pokretački motivi poduzetništva u tranzicijskom gospodarstvu - slučaj Poljske / Marek SZARUCKI // Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 3, nr 2 (2009), s. 9-21. - Summ., sažetak. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hrcak.srce.hr/file/77731. - ISSN 1846-3355 2009
Wybrane czynniki dyfuzji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 09 sierpień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 16 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web 2009
Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja = Normative Model of Start up Motives of Micro Entrepreneurs and its Verification / Marek SZARUCKI, Piotr Maliński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157705451. - ISSN 1898-6447 2008
Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce = Positive and Negative Motives in the Start up Process of Micro Enterprises in Poland / Marek SZARUCKI, Agnieszka WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157734765. - ISSN 1898-6447 2008
Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji = Motives of Self-employment in Poland and Sweden / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2007), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846 2007
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X 2007
Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed / Birgitta Eriksson, Patrik Larsoon, Mark ŠARUCKIJ // World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - Vol. 2, No. 4 (2006), s. 295-308. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1746-0573 2006
Principles of the Application of Strategic Planning Methods / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // Journal of Business Economics and Management. - vol. 7, no 2 (2006), s. 37-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699 2006
Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw = Motives of Self-Employment in Poland / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 12 (2005), s. 88-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846 2005
Peculiarities of Multicultural Banking Approach / M. LISIŃSKI, A. Radzevičienė, M. ŠARUCKIJ // Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki = Mechanism of Economic Regulation. - Nr 4 (24) (2005), s. 81-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc. - ISSN 1726-8699 2005
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie = Barriers of Development of Small and Medium Enterprises in Lithuania / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 2 (649) (2004), s. 94-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846 2004
Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach = Employment in the Lithuanian Small and Medium Enterprises / Marek Szarucki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 7 (654) (2004), s. 93-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846 2004
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy / Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2003), s. 46-49. - ISSN 0137-7221 2003
Redakcja:
Rok
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/14/pdf_13. - ISSN 2353-883X 2015
Doktoraty:
Rok
Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji / Marek SZARUCKI ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2007. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127b 2007
Prace niepublikowane:
Rok
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr. 2014
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 2014
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii / Marek SZARUCKI // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 30-48. - Bibliogr. 2012
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 156-175. - Bibliogr. 2012
Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 44-63. - Bibliogr. 2011
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2009
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr. 2007
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm 2006
Inne:
Rok
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business / Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - vol. 3, nr 4 (2015), s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/143/pdf. - ISSN 2353-883X 2015
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757 2013
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / Marek SZARUCKI // W: Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - S. 5-6. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/23/26 2013
Jak dbamy o polską myśl techniczną? / Marek SZARUCKI // Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw : magazyn polskich przedsiębiorców. - nr 4 (120) (kwiecień 2012), s. 54-58. - ISSN 1643-8639 2012
Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe : [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011] = Distributive Trade as See and Cee Development Driver : [Proceedings of the International Scientific Conference Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatia 16th November 2011] / urednici/eds. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2011. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-953-6025-45-9 2011
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów / Marek SZARUCKI // W: Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line]. - Warszawa : PARP, 2010. - 10 s. - Pełny tekst: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/21692.pdf 2010
Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects / Marek SZARUCKI, Marek LISINSKI // W: SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14. - (2009). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr. 2009
Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland / Marek SARUCKIJ // W: International Entrepreneurship : Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook / Institute for Small Business & Entrepreneurship ; Compiled by Margaret Hall. - Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, 2007. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-1-900862-02-8 2007
A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden / Marek ŠARUCKIJ, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // W: RENT XX : Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006] / eds. Eddy Laveren, Hans Crijns. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2006. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-50-5095-632-1 2006
Rok
Raudeliūnienė J., Szarucki M., (2019), An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential, "Inžinerinė Ekonomika", vol. 30, nr 1, s. 69-80; http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807
2019
Bugaj J., Szarucki M., (2019), Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-14.
2019
Szarucki M., Menet G., (2018), Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm, "Business, Management and Education", vol. 16, no 1, s. 94-107; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092
2018
Jones B., Chandler N., Németh J., Szarucki M., Kubica I., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management, Leeds : , 169 s.
2018
Głodowska A., Szarucki M., (2018), Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe. [W:] Knežević B. (red.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 23-37.
2018
Szarucki M., (2018), Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 27-40; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
2018
Bugaj J., Szarucki M., (2018), Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 161, s. 133-145; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf
2018
Szarucki M., (2017), Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 22-31.
2017
Bugaj J., Szarucki M., (2017), Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-62.
2017
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf
2017
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 1, s. 264-274; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf
2017
Kubica I., Szarucki M., (2016), Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector, "Business, Management and Education", vol. 14, no 2, s. 194-209; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf
2016
Bugaj J., Szarucki M., (2016), Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 148, s. 111-126; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf
2016
Szarucki M., (2016), Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy, Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 342-355.
2016
Szarucki M., (2016), Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 554-569; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf
2016
Szarucki M., (2016), Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (954), s. 47-62; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846
2016
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136.
2016
Szarucki M., (2016), Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 247), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 207 s.
2016
Szarucki M., Brzozowski J., Stankevičienė J., (2016), Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany, "Journal of Business Economics and Management", vol. 17, no 4, s. 598-612.
2016
Szarucki M., Bugaj J., (2016), Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 435-450; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf
2016
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
2015
Szarucki M., (2015), Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 315-326.
2015
Stankevičienė J., Szarucki M., (2015), Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business. [W:] Stankevičienė J., Szarucki M. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-9.
2015
Szarucki M., (2015), Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, "Verslas : Teorija ir praktika", vol. 16, nr 4, s. 362-372; http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf
2015
Kubica I., Szarucki M., (2015), Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 3, s. 255-263; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf
2015
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 107-119; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178
2014
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 53-73.
2014
Szarucki M., (2014), Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 161-169.
2014
Bugaj J., Szarucki M., (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 281-296.
2014
Szarucki M., (2014), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [76]-[95].
2014
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 27-38.
2014
Knezevic B., Szarucki M., (2013), Internationalization of Retail in Poland and Croatia. [W:] Renko S., Knezevic B. (red.), Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe (International Business and Management; vol. 29), United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, s. 1-18.
2013
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI. [W:] Pikiewicz P., Rostański M. (red.), Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 19-34.
2013
Szarucki M., (2013), Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises. [W:] Rogova E. (red.), Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov, Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, s. 6-18.
2013
Szarucki M., (2013), Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
2013
Szarucki M., (2013), Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131.
2013
Szarucki M., (2013), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 377-387.
2013
Szarucki M., (2013), Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
2013
Szarucki M., (2013), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 168-187; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1
2013
Szarucki M. (red.), (2013), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries, (Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, 108 s.
2013
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 153-168; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit
2013
Szarucki M., (2013), Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 24 (97), s. 333-347; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf
2013
Szarucki M., (2013), Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-112.
2013
Szarucki M., (2013), Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries. [W:] Szarucki M. (red.), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, s. 5-6.
2013
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny]. (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 392-397.
2012
Szarucki M., (2012), Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 195-203; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2012
Szarucki M., (2012), Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 30-48.
2012
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 625-639.
2012
Szarucki M., (2012), Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 205-221; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit
2012
Szarucki M., (2012), Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 156-175.
2012
Szarucki M., (2012), Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 303-317.
2012
Szarucki M., (2012), Jak dbamy o polską myśl techniczną?, "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw: magazyn polskich przedsiębiorców", nr 4 (120), s. 54-58.
2012
Szarucki M., (2012), Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 26, s. 295-307; http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.
2012
Knežević B., Szarucki M., (2012), Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj. [W:] Knego , Renko S., Knežević B. (red.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj: [istraživačka monografija], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 39-55.
2012
Claar V., Frey R., Szarucki M., TenHaken V., (2012), Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA, "International Journal of Business Excellence", vol. 5, nr 3, s. 220-237.
2012
Szarucki M., (2012), Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-56.
2012
Szarucki M., (2011), Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 169, s. 157-168.
2011
Knežević B., Szarucki M., (2011), Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia. [W:] Knego ur., Renko S., Knežević B. (red.), Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe: [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 14.
2011
Szarucki M., (2011), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 265-284.
2011
Szarucki M., (2011), Cechy produktów przełomowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group, "Business, Management and Education", vol. 9, no 1, s. 93-108; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf
2011
Szarucki M., (2011), Audyt marketingowy. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 351-370.
2011
Szarucki M., (2011), Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 73-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189911
2011
Szarucki M., (2011), Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 49-72.
2011
Szarucki M., (2011), Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Lisiński M., Szarucki M., Bielińska-Dusza E., (2011), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 114-154.
2011
Szarucki M., (2011), Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Wiernasz E., Szarucki M., (2011), Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 261-272.
2011
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 237-246.
2011
Szarucki M., (2011), Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu. [W:] Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 111-136.
2011
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 44-63.
2011
Szarucki M., (2011), Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Brzozowski J., Szarucki M., (2011), Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 97-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851
2011
Szarucki M., (2011), Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Jabłoński M., Szarucki M., (2011), Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-183.
2011
Szarucki M., (2011), Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Outcomes of Management Development in Multinational Corporations. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-257.
2011
Szarucki M., (2011), Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-370.
2011
Szarucki M., (2011), Audyt operacyjny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 273-294.
2011
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Dylematy doboru metod oceny technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/3, s. 189-197.
2011
Szarucki M., (2011), Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2011), Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2011
Szarucki M., (2010), Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Szarucki M., (2010), Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Szarucki M., (2010), Developing Classification Criteria for Organizational Problems. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Počs R., Jelena Stankevičienė (red.), The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1100-1106.
2010
Szarucki M., (2010), Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Umowa polsko-litewska, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
2010
Szarucki M., (2010), Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Wybrane obszary współczesnego konsultingu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Szarucki M., (2010), Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685540
2010
Szarucki M., (2010), Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 171-185.
2010
Wiernasz E., Szarucki M., (2010), Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(4), s. 25-31.
2010
Szarucki M., (2010), IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów. [W:] Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line], Warszawa : PARP
2010
Szarucki M., (2010), Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 21 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Rodzaje innowacji w turystyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploatacja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Szarucki M., (2010), Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Rodzaje konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Szarucki M., Tkachev V., (2010), Problemy współczesnego konsultingu zarządczego. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 26-48.
2010
Szarucki M., (2010), Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), New Hotel Development Opportunities in Poland. [W:] Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4, Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, s. 160-163.
2010
Szarucki M., (2010), Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Szarucki M., (2010), Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 18 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 75-85.
2010
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, "Gospodarka Narodowa", R. 21, nr 3 (223), s. 63-78.
2010
Szarucki M., (2010), Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Szarucki M., (2010), Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., Brzozowski J., (2010), Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 159-173.
2010
Szarucki M., (2010), Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234
2010
Szarucki M., (2010), Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Istota konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploracja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
2010
Szarucki M., (2010), Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
2010
Szarucki M., (2010), Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-436.
2010
Szarucki M., (2010), Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
2010
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj
2009
Szarucki M., (2009), Aspekty etyczne biotechnologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwietnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Ograniczenia zasobowe w organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Badanie innowacji według "metodologii Oslo", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 10 kwiecień
2009
Szarucki M., (2009), W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik
2009
Szarucki M., (2009), Model przedsiębiorczości strategicznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień
2009
Szarucki M., (2009), Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line]; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Istota innowacji usługowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 sierpnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Eriksson B., Szarucki M., Larsson P., (2009), Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 59-74.
2009
Szarucki M., (2009), Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Efekty działania różnych rodzajów innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec
2009
Szarucki M., (2009), Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
2009
Szarucki M., (2009), Badania rynkowe a rozwój nowego produktu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj
2009
Szarucki M., (2009), Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 maj
2009
Szarucki M., (2009), Zdolność patentowa wynalazku, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Wiernasz E., Szarucki M., (2009), Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 3(3), s. 77-83.
2009
Szarucki M., (2009), Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland, "Poslovna izvrsnost", vol. 3, nr 2, s. 9-21; http://hrcak.srce.hr/file/77731
2009
Szarucki M., (2009), Wybrane czynniki dyfuzji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 09 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 16 wrzesień
2009
Szarucki M., Lisinski M., (2009), Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects. [W:] SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14
2009
Szarucki M., (2009), Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., (2009), Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
2009
Szarucki M., Maliński P., (2008), Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 85-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/157705451
2008
Lisiński M., Szarucki M., (2008), Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland. [W:] Nagib Callaos , Lesso W., Zinn , Baralt J., Rutkauskas , Stasytyte V., Tzeng , Lin (red.), The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, s. 55-60.
2008
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2008), Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-206.
2008
Szarucki M., Graudiņš R., (2008), The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 293-305.
2008
Szarucki M., Wałęga A., (2008), Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/157734765
2008
Lisiński M., Szarucki M., (2007), Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii. [W:] Karlik A. (red.), Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3, Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, s. 73-80.
2007
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2007), Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 81-88.
2007
Szarucki M., (2007), Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji, Prom. Lisiński M., Kraków : , 267 k.
2007
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
2007
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2007), Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 47-59.
2007
Szarucki M., (2007), Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland. [W:] Small Business , E., Margaret Hall (red.), International Entrepreneurship: Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook, Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, s. 53.
2007
Szarucki M., (2007), Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank. [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 238-249.
2007
Szarucki M., Birgitta E., Patrik L., (2006), A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden. [W:] Laveren E., Crijns H. (red.), RENT XX: Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006], Antwerpen ; Oxford : Intersentia, s. 83.
2006
Eriksson B., Larsson P., Szarucki M., (2006), Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed, "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", Vol. 2, No. 4, s. 295-308.
2006
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
2006
Lisiński M., Szarucki M., (2006), Principles of the Application of Strategic Planning Methods, "Journal of Business Economics and Management", vol. 7, no 2, s. 37-43.
2006
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2005), Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 12, s. 88-96.
2005
Lisiński M., Radzevičienė A., Szarucki M., (2005), Peculiarities of Multicultural Banking Approach, "Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki", Nr 4 (24), s. 81-90; http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc
2005
Szarucki M., (2004), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 55, nr 2 (649), s. 94-102.
2004
Szarucki M., (2004), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy. [W:] Szromnik A. (red.), Gospodarka - rynek - marketing, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. 61-75.
2004
Szarucki M., (2004), Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 55, nr 7 (654), s. 93-99.
2004
Szarucki M., (2003), Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 212-223.
2003
Szarucki M., (2003), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 46-49.
2003
Książki:
Rok
Jones B., Chandler N., Németh J., Szarucki M., Kubica I., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management, Leeds : , 169 s. 2018
Szarucki M., (2016), Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 247), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 207 s. 2016
Szarucki M. (red.), (2013), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries, (Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, 108 s. 2013
Rozdziały:
Rok
Głodowska A., Szarucki M., (2018), Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe. [W:] Knežević B. (red.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 23-37. 2018
Bugaj J., Szarucki M., (2017), Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-62. 2017
Szarucki M., (2016), Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy, Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 342-355. 2016
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136. 2016
Szarucki M., (2015), Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 315-326. 2015
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 53-73. 2014
Bugaj J., Szarucki M., (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 281-296. 2014
Knezevic B., Szarucki M., (2013), Internationalization of Retail in Poland and Croatia. [W:] Renko S., Knezevic B. (red.), Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe (International Business and Management; vol. 29), United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, s. 1-18. 2013
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI. [W:] Pikiewicz P., Rostański M. (red.), Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 19-34. 2013
Szarucki M., (2013), Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises. [W:] Rogova E. (red.), Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov, Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, s. 6-18. 2013
Szarucki M., (2013), Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131. 2013
Szarucki M., (2013), Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-112. 2013
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny]. (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 392-397. 2012
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 625-639. 2012
Szarucki M., (2012), Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 303-317. 2012
Knežević B., Szarucki M., (2012), Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj. [W:] Knego , Renko S., Knežević B. (red.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj: [istraživačka monografija], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 39-55. 2012
Szarucki M., (2012), Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-56. 2012
Szarucki M., (2011), Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 265-284. 2011
Szarucki M., (2011), Audyt marketingowy. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 351-370. 2011
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 49-72. 2011
Lisiński M., Szarucki M., Bielińska-Dusza E., (2011), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 114-154. 2011
Wiernasz E., Szarucki M., (2011), Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 261-272. 2011
Szarucki M., (2011), Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 237-246. 2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu. [W:] Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 111-136. 2011
Jabłoński M., Szarucki M., (2011), Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-183. 2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Outcomes of Management Development in Multinational Corporations. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-257. 2011
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-370. 2011
Szarucki M., (2011), Audyt operacyjny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 273-294. 2011
Szarucki M., (2010), Developing Classification Criteria for Organizational Problems. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Počs R., Jelena Stankevičienė (red.), The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1100-1106. 2010
Szarucki M., (2010), Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 171-185. 2010
Szarucki M., Tkachev V., (2010), Problemy współczesnego konsultingu zarządczego. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 26-48. 2010
Szarucki M., (2010), New Hotel Development Opportunities in Poland. [W:] Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4, Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, s. 160-163. 2010
Szarucki M., (2010), Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 75-85. 2010
Szarucki M., Brzozowski J., (2010), Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 159-173. 2010
Szarucki M., (2010), Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-436. 2010
Eriksson B., Szarucki M., Larsson P., (2009), Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 59-74. 2009
Lisiński M., Szarucki M., (2008), Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland. [W:] Nagib Callaos , Lesso W., Zinn , Baralt J., Rutkauskas , Stasytyte V., Tzeng , Lin (red.), The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, s. 55-60. 2008
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2008), Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-206. 2008
Szarucki M., Graudiņš R., (2008), The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 293-305. 2008
Lisiński M., Szarucki M., (2007), Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii. [W:] Karlik A. (red.), Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3, Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, s. 73-80. 2007
Szarucki M., (2007), Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank. [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 238-249. 2007
Szarucki M., (2004), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy. [W:] Szromnik A. (red.), Gospodarka - rynek - marketing, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. 61-75. 2004
Szarucki M., (2003), Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 212-223. 2003
Artykuły:
Rok
Raudeliūnienė J., Szarucki M., (2019), An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential, "Inžinerinė Ekonomika", vol. 30, nr 1, s. 69-80; http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807 2019
Bugaj J., Szarucki M., (2019), Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-14. 2019
Szarucki M., Menet G., (2018), Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm, "Business, Management and Education", vol. 16, no 1, s. 94-107; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092 2018
Szarucki M., (2018), Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 27-40; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf 2018
Bugaj J., Szarucki M., (2018), Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 161, s. 133-145; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf 2018
Szarucki M., (2017), Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 22-31. 2017
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf 2017
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 1, s. 264-274; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf 2017
Kubica I., Szarucki M., (2016), Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector, "Business, Management and Education", vol. 14, no 2, s. 194-209; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf 2016
Bugaj J., Szarucki M., (2016), Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 148, s. 111-126; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf 2016
Szarucki M., (2016), Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 554-569; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf 2016
Szarucki M., (2016), Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (954), s. 47-62; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846 2016
Szarucki M., Brzozowski J., Stankevičienė J., (2016), Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany, "Journal of Business Economics and Management", vol. 17, no 4, s. 598-612. 2016
Szarucki M., Bugaj J., (2016), Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 435-450; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf 2016
Szarucki M., (2015), Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, "Verslas : Teorija ir praktika", vol. 16, nr 4, s. 362-372; http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf 2015
Kubica I., Szarucki M., (2015), Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 3, s. 255-263; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf 2015
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 107-119; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178 2014
Szarucki M., (2014), Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 161-169. 2014
Szarucki M., (2013), Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_ 2013
Szarucki M., (2013), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 377-387. 2013
Szarucki M., (2013), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 168-187; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1 2013
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 153-168; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit 2013
Szarucki M., (2013), Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 24 (97), s. 333-347; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf 2013
Szarucki M., (2012), Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 195-203; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2012
Szarucki M., (2012), Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 205-221; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit 2012
Szarucki M., (2012), Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 26, s. 295-307; http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf. 2012
Claar V., Frey R., Szarucki M., TenHaken V., (2012), Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA, "International Journal of Business Excellence", vol. 5, nr 3, s. 220-237. 2012
Szarucki M., (2011), Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 169, s. 157-168. 2011
Szarucki M., (2011), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Cechy produktów przełomowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group, "Business, Management and Education", vol. 9, no 1, s. 93-108; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf 2011
Szarucki M., (2011), Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 73-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189911 2011
Szarucki M., (2011), Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Brzozowski J., Szarucki M., (2011), Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 97-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851 2011
Szarucki M., (2011), Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Dylematy doboru metod oceny technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/3, s. 189-197. 2011
Szarucki M., (2011), Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2011), Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2011
Szarucki M., (2010), Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Szarucki M., (2010), Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Szarucki M., (2010), Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Umowa polsko-litewska, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona 2010
Szarucki M., (2010), Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Wybrane obszary współczesnego konsultingu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Szarucki M., (2010), Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685540 2010
Wiernasz E., Szarucki M., (2010), Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(4), s. 25-31. 2010
Szarucki M., (2010), IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 21 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Rodzaje innowacji w turystyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploatacja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Szarucki M., (2010), Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Rodzaje konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Szarucki M., (2010), Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Szarucki M., (2010), Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 18 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, "Gospodarka Narodowa", R. 21, nr 3 (223), s. 63-78. 2010
Szarucki M., (2010), Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Szarucki M., (2010), Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234 2010
Szarucki M., (2010), Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Istota konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploracja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108 2010
Szarucki M., (2010), Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl 2010
Szarucki M., (2010), Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl 2010
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj 2009
Szarucki M., (2009), Aspekty etyczne biotechnologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwietnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Ograniczenia zasobowe w organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Badanie innowacji według "metodologii Oslo", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 10 kwiecień 2009
Szarucki M., (2009), W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik 2009
Szarucki M., (2009), Model przedsiębiorczości strategicznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień 2009
Szarucki M., (2009), Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line]; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Istota innowacji usługowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 sierpnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Efekty działania różnych rodzajów innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec 2009
Szarucki M., (2009), Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Badania rynkowe a rozwój nowego produktu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj 2009
Szarucki M., (2009), Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 maj 2009
Szarucki M., (2009), Zdolność patentowa wynalazku, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Wiernasz E., Szarucki M., (2009), Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 3(3), s. 77-83. 2009
Szarucki M., (2009), Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland, "Poslovna izvrsnost", vol. 3, nr 2, s. 9-21; http://hrcak.srce.hr/file/77731 2009
Szarucki M., (2009), Wybrane czynniki dyfuzji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 09 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 16 wrzesień 2009
Szarucki M., (2009), Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., (2009), Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 2009
Szarucki M., Maliński P., (2008), Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 85-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/157705451 2008
Szarucki M., Wałęga A., (2008), Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/157734765 2008
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2007), Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 81-88. 2007
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2007), Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 47-59. 2007
Eriksson B., Larsson P., Szarucki M., (2006), Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed, "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", Vol. 2, No. 4, s. 295-308. 2006
Lisiński M., Szarucki M., (2006), Principles of the Application of Strategic Planning Methods, "Journal of Business Economics and Management", vol. 7, no 2, s. 37-43. 2006
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2005), Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 12, s. 88-96. 2005
Lisiński M., Radzevičienė A., Szarucki M., (2005), Peculiarities of Multicultural Banking Approach, "Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki", Nr 4 (24), s. 81-90; http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc 2005
Szarucki M., (2004), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 55, nr 2 (649), s. 94-102. 2004
Szarucki M., (2004), Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 55, nr 7 (654), s. 93-99. 2004
Szarucki M., (2003), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 46-49. 2003
Redakcja:
Rok
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X 2015
Doktoraty:
Rok
Szarucki M., (2007), Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji, Prom. Lisiński M., Kraków : , 267 k. 2007
Prace niepublikowane:
Rok
Szarucki M., (2014), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [76]-[95]. 2014
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 27-38. 2014
Szarucki M., (2012), Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 30-48. 2012
Szarucki M., (2012), Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 156-175. 2012
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 44-63. 2011
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k. 2009
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s. 2007
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s. 2006
Inne:
Rok
Stankevičienė J., Szarucki M., (2015), Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business. [W:] Stankevičienė J., Szarucki M. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-9. 2015
Szarucki M., (2013), Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk 2013
Szarucki M., (2013), Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries. [W:] Szarucki M. (red.), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, s. 5-6. 2013
Szarucki M., (2012), Jak dbamy o polską myśl techniczną?, "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw: magazyn polskich przedsiębiorców", nr 4 (120), s. 54-58. 2012
Knežević B., Szarucki M., (2011), Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia. [W:] Knego ur., Renko S., Knežević B. (red.), Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe: [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 14. 2011
Szarucki M., (2010), Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów. [W:] Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line], Warszawa : PARP 2010
Szarucki M., Lisinski M., (2009), Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects. [W:] SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14 2009
Szarucki M., (2007), Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland. [W:] Small Business , E., Margaret Hall (red.), International Entrepreneurship: Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook, Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, s. 53. 2007
Szarucki M., Birgitta E., Patrik L., (2006), A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden. [W:] Laveren E., Crijns H. (red.), RENT XX: Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006], Antwerpen ; Oxford : Intersentia, s. 83. 2006