Kowalski Ryszard ORCID

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii

Rok
Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski = Economic Inequality and the Middle-Income Trap : Implications for Poland / Ryszard KOWALSKI // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (96) (2019), s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198. - ISSN 1506-7637
2019
Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku / Ryszard KOWALSKI // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 25-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2018
Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu = Justice in Liberal Egalitarianism : Some Notes on the Philosophical Justification of a Contemporary Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 80, z. 1 (2018), s. 241-254. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit. - ISSN 0035-9629
2018
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Ryszard KOWALSKI // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - S. 122-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
2017
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna / Ryszard KOWALSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 407-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
2017
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
2017
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna / Ryszard KOWALSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 407-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
2016
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna = Corporate Social Responsibility : a Critical Perspective / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840. - ISSN 1898-6447
2016
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość = The Social Market Economy in Poland - Assumptions and Reality / Ryszard KOWALSKI // W: Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej / red. Wojciech Arndt, Sergiusz Bober. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016. - S. 239-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-248-7 ; 978-83-277-1204-2
2016
Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru = Income Inequalities in the Context of Economics of Moderation / Ryszard KOWALSKI // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 227-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
2016
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
2016
Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania / Ryszard KOWALSKI // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 328-349. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
2015
Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis / Ryszard KOWALSKI, Grzegorz WAŁĘGA // W: The 9th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková : Melandrium, 2015. - S. 855-863. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-06-3. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/185-Kowalski-Ryszard-paper.pdf
2015
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-80-4
2015
Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa / Ryszard KOWALSKI // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 15-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
2015
Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu? / Ryszard KOWALSKI // W: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014 / red. nauk. Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-452-7
2015
Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu = The Dilemmas of Interventionism in Times of Crisis / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 358-369. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2013
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656. - ISSN 1898-6447
2013
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
2013
Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
2012
Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych = Liberal Welfare State and the Most Vulnerable Social Groups / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 201-209. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2012
Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu = Myths About the Liberal Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 316-325. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2011
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego / Ryszard KOWALSKI // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[24]-29[53]. - Bibliogr.
2011
Państwo dobrobytu wobec globalizacji / Ryszard KOWALSKI // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 82-101. - ISBN 978-83-61686-20-0
2010
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
2010
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2010
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek / Ryszard KOWALSKI // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 51-68. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_2.pdf
2010
Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat? = The Future of the Welfare State - Adjustment or a New Paradigm? / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 164-171. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2009
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek / Ryszard KOWALSKI // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 45-63. - Bibliogr.
2009
Co z tym kryzysem? / Ryszard KOWALSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
2009
Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka / Ryszard KOWALSKI ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2008. - 222 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001433a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001433b
2008
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150062364. - ISSN 0208-7944
2007
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134837939. - ISSN 0208-7944
2007
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003 / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 33-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134080660. - ISSN 0208-7944
2006
Efekty sieciowe a błędy rynku = Network Effects vs Market Failures / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
2005
Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina = A Critique of the Neoclassical Concept of Economic Efficiency as Advanced by Harvey Leibenstein / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 55-70. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=100968364. - ISSN 0208-7944
2005
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 629-669. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
2005
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-908535-8-2
2004
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
2004
Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć = The Main Sources of Failure in Merger and Acquisition Processes / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 21-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=52299184. - ISSN 0208-7944
2004
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 = Direct Investments of Polish Companies in Eastern Europe, 1990 to 2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 17-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=45515731. - ISSN 0208-7944
2004
Efekty sieciowe a błędy rynku / Ryszard KOWALSKI // W: Problemy globalizacji gospodarki / red. Tomasz Bernat. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - S. 115-125. - ISBN 83-87249-42-4
2003
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1[50]-44[93]. - Bibliogr.
2002
Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1[23]-27[49]. - Bibliogr.
2002
Książki:
Rok
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-908535-8-2 2004
Rozdziały:
Rok
Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku / Ryszard KOWALSKI // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 25-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4 2018
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Ryszard KOWALSKI // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - S. 122-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5 2017
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna / Ryszard KOWALSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 407-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5 2017
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5 2017
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna / Ryszard KOWALSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 407-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5 2016
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość = The Social Market Economy in Poland - Assumptions and Reality / Ryszard KOWALSKI // W: Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej / red. Wojciech Arndt, Sergiusz Bober. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016. - S. 239-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-248-7 ; 978-83-277-1204-2 2016
Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru = Income Inequalities in the Context of Economics of Moderation / Ryszard KOWALSKI // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 227-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4 2016
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5 2016
Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania / Ryszard KOWALSKI // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 328-349. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4 2015
Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis / Ryszard KOWALSKI, Grzegorz WAŁĘGA // W: The 9th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková : Melandrium, 2015. - S. 855-863. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-06-3. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/185-Kowalski-Ryszard-paper.pdf 2015
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-80-4 2015
Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa / Ryszard KOWALSKI // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 15-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4 2015
Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu? / Ryszard KOWALSKI // W: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014 / red. nauk. Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-452-7 2015
Państwo dobrobytu wobec globalizacji / Ryszard KOWALSKI // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 82-101. - ISBN 978-83-61686-20-0 2010
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek / Ryszard KOWALSKI // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 51-68. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_2.pdf 2010
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 629-669. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9 2005
Efekty sieciowe a błędy rynku / Ryszard KOWALSKI // W: Problemy globalizacji gospodarki / red. Tomasz Bernat. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - S. 115-125. - ISBN 83-87249-42-4 2003
Artykuły:
Rok
Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski = Economic Inequality and the Middle-Income Trap : Implications for Poland / Ryszard KOWALSKI // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (96) (2019), s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198. - ISSN 1506-7637 2019
Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu = Justice in Liberal Egalitarianism : Some Notes on the Philosophical Justification of a Contemporary Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 80, z. 1 (2018), s. 241-254. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit. - ISSN 0035-9629 2018
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna = Corporate Social Responsibility : a Critical Perspective / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840. - ISSN 1898-6447 2016
Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu = The Dilemmas of Interventionism in Times of Crisis / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 358-369. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2013
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656. - ISSN 1898-6447 2013
Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych = Liberal Welfare State and the Most Vulnerable Social Groups / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 201-209. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2012
Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu = Myths About the Liberal Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 316-325. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2011
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979 2010
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2010
Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat? = The Future of the Welfare State - Adjustment or a New Paradigm? / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 164-171. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2009
Co z tym kryzysem? / Ryszard KOWALSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757 2009
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150062364. - ISSN 0208-7944 2007
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134837939. - ISSN 0208-7944 2007
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003 / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 33-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134080660. - ISSN 0208-7944 2006
Efekty sieciowe a błędy rynku = Network Effects vs Market Failures / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979 2005
Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina = A Critique of the Neoclassical Concept of Economic Efficiency as Advanced by Harvey Leibenstein / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 55-70. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=100968364. - ISSN 0208-7944 2005
Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć = The Main Sources of Failure in Merger and Acquisition Processes / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 21-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=52299184. - ISSN 0208-7944 2004
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 = Direct Investments of Polish Companies in Eastern Europe, 1990 to 2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 17-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=45515731. - ISSN 0208-7944 2004
Doktoraty:
Rok
Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka / Ryszard KOWALSKI ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2008. - 222 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001433a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001433b 2008
Prace niepublikowane:
Rok
Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr. 2012
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego / Ryszard KOWALSKI // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[24]-29[53]. - Bibliogr. 2011
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek / Ryszard KOWALSKI // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 45-63. - Bibliogr. 2009
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1[50]-44[93]. - Bibliogr. 2002
Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1[23]-27[49]. - Bibliogr. 2002
Inne:
Rok
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2 2013
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2 2004
Rok
Kowalski R., (2019), Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (96), s. 37-52; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198
2019
Kowalski R., (2018), Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-41.
2018
Kowalski R., (2018), Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 80, z. 1, s. 241-254; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit
2018
Kowalski R., (2017), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 122-137.
2017
Kowalski R., (2017), Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 407-433.
2017
Kowalski R., Kwarciński T., (2017), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405.
2017
Kowalski R., (2016), Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 407-433.
2016
Kowalski R., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 71-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840
2016
Kowalski R., (2016), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość. [W:] Arndt W., Bober S. (red.), Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 239-259.
2016
Kowalski R., (2016), Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 227-238.
2016
Kowalski R., Kwarciński T., (2016), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405.
2016
Kowalski R., (2015), Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 328-349.
2015
Kowalski R., Wałęga G., (2015), Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 855-863.
2015
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2015), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 160-177.
2015
Kowalski R., (2015), Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-33.
2015
Kowalski R., (2015), Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu?. [W:] Ciborowski , Dziemianowicz , Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (red.), Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 74-84.
2015
Kowalski R., (2013), Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 358-369.
2013
Kowalski R., (2013), Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 85-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656
2013
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2013), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 72.
2013
Kowalski R., (2012), Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 199-218.
2012
Kowalski R., (2012), Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 201-209.
2012
Kowalski R., (2011), Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 316-325.
2011
Kowalski R., (2011), Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[24]-29[53].
2011
Kowalski R., (2010), Państwo dobrobytu wobec globalizacji. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 82-101.
2010
Kowalski R., (2010), Źródła trwałości państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 55-67.
2010
Kowalski R., (2010), Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/170670412
2010
Kowalski R., (2010), Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 51-68.
2010
Kowalski R., (2009), Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 164-171.
2009
Kowalski R., (2009), Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 45-63.
2009
Kowalski R., (2009), Co z tym kryzysem?, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
2009
Kowalski R., (2008), Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej: teoria i praktyka, Prom. Dach Z., Kraków : , 222 k.
2008
Kowalski R., Pollok A., (2007), Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364
2007
Kowalski R., (2007), O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 49-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/134837939
2007
Kowalski R., Pollok A., (2006), Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 33-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660
2006
Kowalski R., (2005), Efekty sieciowe a błędy rynku, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 95-109.
2005
Kowalski R., (2005), Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/100968364
2005
Kowalski R., Pollok A., (2005), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 629-669.
2005
Kowalski R., Pollok A. (red.), (2004), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji: materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 187 s.
2004
Kowalski R., Pollok A., (2004), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 125-127.
2004
Kowalski R., (2004), Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/52299184
2004
Kowalski R., Solek A., (2004), Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 17-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/45515731
2004
Kowalski R., (2003), Efekty sieciowe a błędy rynku. [W:] Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 115-125.
2003
Kowalski R., Solek A., (2002), Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1[50]-44[93].
2002
Kowalski R., Solek A., (2002), Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1[23]-27[49].
2002
Książki:
Rok
Kowalski R., Pollok A. (red.), (2004), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji: materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 187 s. 2004
Rozdziały:
Rok
Kowalski R., (2018), Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-41. 2018
Kowalski R., (2017), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 122-137. 2017
Kowalski R., (2017), Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 407-433. 2017
Kowalski R., Kwarciński T., (2017), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405. 2017
Kowalski R., (2016), Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 407-433. 2016
Kowalski R., (2016), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość. [W:] Arndt W., Bober S. (red.), Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 239-259. 2016
Kowalski R., (2016), Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 227-238. 2016
Kowalski R., Kwarciński T., (2016), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405. 2016
Kowalski R., (2015), Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 328-349. 2015
Kowalski R., Wałęga G., (2015), Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 855-863. 2015
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2015), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 160-177. 2015
Kowalski R., (2015), Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-33. 2015
Kowalski R., (2015), Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu?. [W:] Ciborowski , Dziemianowicz , Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (red.), Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 74-84. 2015
Kowalski R., (2010), Państwo dobrobytu wobec globalizacji. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 82-101. 2010
Kowalski R., (2010), Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 51-68. 2010
Kowalski R., Pollok A., (2005), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 629-669. 2005
Kowalski R., (2003), Efekty sieciowe a błędy rynku. [W:] Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 115-125. 2003
Artykuły:
Rok
Kowalski R., (2019), Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (96), s. 37-52; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198 2019
Kowalski R., (2018), Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 80, z. 1, s. 241-254; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit 2018
Kowalski R., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 71-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840 2016
Kowalski R., (2013), Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 358-369. 2013
Kowalski R., (2013), Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 85-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656 2013
Kowalski R., (2012), Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 201-209. 2012
Kowalski R., (2011), Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 316-325. 2011
Kowalski R., (2010), Źródła trwałości państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 55-67. 2010
Kowalski R., (2010), Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/170670412 2010
Kowalski R., (2009), Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 164-171. 2009
Kowalski R., (2009), Co z tym kryzysem?, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009 2009
Kowalski R., Pollok A., (2007), Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364 2007
Kowalski R., (2007), O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 49-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/134837939 2007
Kowalski R., Pollok A., (2006), Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 33-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660 2006
Kowalski R., (2005), Efekty sieciowe a błędy rynku, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 95-109. 2005
Kowalski R., (2005), Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/100968364 2005
Kowalski R., (2004), Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/52299184 2004
Kowalski R., Solek A., (2004), Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 17-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/45515731 2004
Doktoraty:
Rok
Kowalski R., (2008), Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej: teoria i praktyka, Prom. Dach Z., Kraków : , 222 k. 2008
Prace niepublikowane:
Rok
Kowalski R., (2012), Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 199-218. 2012
Kowalski R., (2011), Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[24]-29[53]. 2011
Kowalski R., (2009), Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 45-63. 2009
Kowalski R., Solek A., (2002), Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1[50]-44[93]. 2002
Kowalski R., Solek A., (2002), Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1[23]-27[49]. 2002
Inne:
Rok
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2013), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 72. 2013
Kowalski R., Pollok A., (2004), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 125-127. 2004