Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna = Economic Development and Income Level in UE Countries - Taxonomic Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 631-645. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266554
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993) , s. 11-14
Nr:
2168240590
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce = Social Rationality of Spatial Allocation of Outlays on Environmental Protection in Poland
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (1993) , s. 487-500
Nr:
2168265224
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Coraz dalej od Europy
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992) , s. 7
Nr:
2168229192
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries
Źródło:
Ekonomista. - nr 5-6 (1992) , s. 669-687. - Summ., rez.
Nr:
2168240574
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226785
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226843
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Wydymus Stanisław , Ziad Abdulla T.
Tytuł:
Statystyczna analiza współzależności rozwoju gospodarki surowcowej i rozwoju gospodarczego = Statistical Analysis of Interdependence of Growth of Raw Material Economy and Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 67-81. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257570
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Stan i perspektywy zróżnicowania krajów świata w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego = Diferentiation in the Social and Economic Development of World Countries Present State and Forecasts for the Future
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 2/87 (1987) , s. 88-103. - Summ.
Nr:
2168254818
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Porównanie wyników taksonometrii wielokryterialnej = Comparing Results of Multicriterion Taxonometry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257568
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza stopnia dynamicznego zharmonizowania rozwoju społecznego i gospodarczego krajów = Multidimensional Comparative Analysis of the Degree of Dynamic Harmonization of Social and Economic Development of Coutries
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 48, z. 4 (1986) , s. 199-214. - Summ.
Nr:
2168266630
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zagadnienie periodyzacji zmian jakościowo-strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym jednorodnych grup krajów = The Problems of Periodization of Qualitative and Structural Transformations in the Socio-Economic Development of Homogeneous Groups of Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243176
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w modelowaniu ekonometrycznym = The Application of the Methods of Numerical Taxonomy in Econometric Modelling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 53-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269450
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Porównawcza analiza krajowych systemów relacji makroekonomicznych = Multidimentional Comparative Analysis of National Systems of Economic Macrorelations
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 1 (1985) , s. 69-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255880
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Guzik Marek , Rejdych Janusz , Wydymus Stanisław
Tytuł:
Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD = Statistic Analysis of the Regularities of the Development of International Tourism in OECD Countries
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 95-112
Nr:
2168231768
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Porównawcza analiza współzależności dynamiki wzrostu makroekonomicznych zmiennych w gospodarce światowej = A Comparative Analysis of the Interdependence between Measures of Macroeconomic Variables in the World Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 19-31. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zróżnicowanie dynamiki rozwoju społecznego na świecie = Diversification of Social Development Dynamics in the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985) , s. 45-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275005
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
XXI Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. III Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Karpacz, Polska, od 1985-04-20 do 1985-04-27
Tytuł:
Taksonometryczna koncepcja badania dynamiki globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego = A Taxonometric Concept of Global Socio-economic Dynamic Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985) , s. 205-221. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego - Bibliogr.
Nr:
2168323141
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Taksonometryczna analiza dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju międzynarodowym = A Taxomftric Analysis of Dynamics of the Socio-Economic Development at the International Level
Źródło:
Ekonomista. - nr 1-2 (1985) , s. 209-232. - Summ., rez.
Nr:
2168227832
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Wydymus Stanisław , Ziad Abdulla T.
Tytuł:
Dynamiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się = The Dynamic Analysis of the Differentiation of Socio-Econoaic Development Level in the LDCs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 99-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym = Synthetic Vabiables in Econometric Models
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 46, z. 1 (1984) , s. 187-200. - Summ.
Nr:
2168243132
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Wykorzystanie procedur porządkowania liniowego w predyktywnej analizie stopnia dysproporcji rozwojowych w gospodarce światowej = The Utilization of Linear Arrangement Procedures in the Predictive Analysis of Development Disproportions Level in World Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 37-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254748
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Taksonometryczne mierniki tempa rozwoju społeczno-gospodarczego = Taxonometric Measures of Socio-Economic Development Rate
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 127-145. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244186
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza systemu ilościowych współzależności w gospodarce światowej = Multidimensional Comparative Analysis of Quantitative Interrelations in the World Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272882
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247424
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239330
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, . - nr 160 (182) (1979) , s. 127-147. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244562
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979) , s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237904
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Statystyczne metody ustalania systemu opóźnień czasowych w modelu ekonometrycznym = On the Statistical Methods of Determining the Systems of Time Retardations in an Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 39-61. - Summ., rez.
Nr:
2168250764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Analiza ciągów prognoz syntetycznych wielkości charakteryzujących rozwój przemysłu w Polsce = Analysis of Sequences of Forecasts of Synthetic Indicators Describing the Development of Industry in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 1 (1978) , s. 29-38. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237360
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Wykorzystanie liniowych funkcji trendu do prognozowania zjawisk ekonomicznych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 122-133
Nr:
2168227230
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych = An Attempt to Measure the Influence of Demographic Factors on Consumer Expenditures
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 91-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278725
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Próba budowy zgodnych prognoz produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego = The Proof of Construction Variants of Forecasts of Industry Production
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 1 (1976) , s. 125-143. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238398
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Prosta metoda budowy prognoz na podstawie indeksów dynamiki zmiennej prognozowanej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 15, nr 1/57 (1976) , s. 135-142
Nr:
2168220080
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego = Choosing Explaining Variables to Predictive Model
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975) , s. 217-228. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242304
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Szacowanie liniowych funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów przy pomocy wzorów uproszczonych
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 20, nr 4(167) (1975) , s. 20-21 - Bibliogr.
Nr:
2168240784
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Średniookresowe prognozy produkcji globalnej wybranych gałęzi przemysłu lekkiego = The Medium-Period Forecasting for the Chosen Branches of Light Industry
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 319-335. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249062
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Ekonometryczny model funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric Model of Production Function and Labour Productivity in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 115-142. - Rez., summ.
Nr:
2168250342
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna = Economic Development and Income Level in UE Countries - Taxonomic Analysis / Stanisław WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 631-645. - Summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-631.pdf. - ISSN 1733-2842
2
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993), s. 11-14. - ISSN 0867-0005
3
Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce = Social Rationality of Spatial Allocation of Outlays on Environmental Protection in Poland / Stanisława KLIMA, Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 4 (1993), s. 487-500. - ISSN 0013-3205
4
Coraz dalej od Europy / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
5
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 5-6 (1992), s. 669-687. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
6
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
7
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
8
Statystyczna analiza współzależności rozwoju gospodarki surowcowej i rozwoju gospodarczego = Statistical Analysis of Interdependence of Growth of Raw Material Economy and Economic Development / Stanisław WYDYMUS, Abdulla T. Ziad // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 67-81. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Stan i perspektywy zróżnicowania krajów świata w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego = Diferentiation in the Social and Economic Development of World Countries Present State and Forecasts for the Future / Jolanta DĄBROWSKA, Stanisław WYDYMUS // Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 2/87 (1987), s. 88-103. - Summ. - ISSN 0079-578X
10
Porównanie wyników taksonometrii wielokryterialnej = Comparing Results of Multicriterion Taxonometry / Stanisław WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Wielowymiarowa analiza porównawcza stopnia dynamicznego zharmonizowania rozwoju społecznego i gospodarczego krajów = Multidimensional Comparative Analysis of the Degree of Dynamic Harmonization of Social and Economic Development of Coutries / Stanisław WYDYMUS // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 48, z. 4 (1986), s. 199-214. - Summ. - ISSN 0035-9629
12
Zagadnienie periodyzacji zmian jakościowo-strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym jednorodnych grup krajów = The Problems of Periodization of Qualitative and Structural Transformations in the Socio-Economic Development of Homogeneous Groups of Countries / Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
13
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w modelowaniu ekonometrycznym = The Application of the Methods of Numerical Taxonomy in Econometric Modelling / Stanisław WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 53-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Porównawcza analiza krajowych systemów relacji makroekonomicznych = Multidimentional Comparative Analysis of National Systems of Economic Macrorelations / Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 1 (1985), s. 69-84. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
15
Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD = Statistic Analysis of the Regularities of the Development of International Tourism in OECD Countries / Marek GUZIK, Janusz Rejdych, Stanisław WYDYMUS // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 95-112. - ISSN 0079-578X
16
Porównawcza analiza współzależności dynamiki wzrostu makroekonomicznych zmiennych w gospodarce światowej = A Comparative Analysis of the Interdependence between Measures of Macroeconomic Variables in the World Economy / Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 19-31. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
17
Zróżnicowanie dynamiki rozwoju społecznego na świecie = Diversification of Social Development Dynamics in the World / Stanisław WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 45-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Taksonometryczna koncepcja badania dynamiki globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego = A Taxonometric Concept of Global Socio-economic Dynamic Analysis / Stanisław WYDYMUS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985), s. 205-221. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
19
Taksonometryczna analiza dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju międzynarodowym = A Taxomftric Analysis of Dynamics of the Socio-Economic Development at the International Level / Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 1-2 (1985), s. 209-232. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
20
Dynamiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się = The Dynamic Analysis of the Differentiation of Socio-Econoaic Development Level in the LDCs / Stanisław WYDYMUS, Abdulla T. Ziad // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 99-113. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym = Synthetic Vabiables in Econometric Models / Stanisław WYDYMUS // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 46, z. 1 (1984), s. 187-200. - Summ. - ISSN 0035-9629
22
Wykorzystanie procedur porządkowania liniowego w predyktywnej analizie stopnia dysproporcji rozwojowych w gospodarce światowej = The Utilization of Linear Arrangement Procedures in the Predictive Analysis of Development Disproportions Level in World Economy / Stanisław WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 37-61. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Taksonometryczne mierniki tempa rozwoju społeczno-gospodarczego = Taxonometric Measures of Socio-Economic Development Rate / Stanisław WYDYMUS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 127-145. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
24
Wielowymiarowa analiza porównawcza systemu ilościowych współzależności w gospodarce światowej = Multidimensional Comparative Analysis of Quantitative Interrelations in the World Economy / Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
26
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
27
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1979. - nr 160 (182) (1979), s. 127-147. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
28
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979), s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Statystyczne metody ustalania systemu opóźnień czasowych w modelu ekonometrycznym = On the Statistical Methods of Determining the Systems of Time Retardations in an Econometric Model / Stanisław WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 39-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
30
Analiza ciągów prognoz syntetycznych wielkości charakteryzujących rozwój przemysłu w Polsce = Analysis of Sequences of Forecasts of Synthetic Indicators Describing the Development of Industry in Poland / Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 1 (1978), s. 29-38. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
31
Wykorzystanie liniowych funkcji trendu do prognozowania zjawisk ekonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 122-133. - ISSN 0079-578X
32
Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych = An Attempt to Measure the Influence of Demographic Factors on Consumer Expenditures / Stanisław WYDYMUS, Jolanta KURKIEWICZ, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 91-102. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
33
Próba budowy zgodnych prognoz produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego = The Proof of Construction Variants of Forecasts of Industry Production / Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 1 (1976), s. 125-143. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
34
Prosta metoda budowy prognoz na podstawie indeksów dynamiki zmiennej prognozowanej / Stanisław WYDYMUS // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 15, nr 1/57 (1976), s. 135-142. - ISSN 0079-578X
35
Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego = Choosing Explaining Variables to Predictive Model / Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975), s. 217-228. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
36
Szacowanie liniowych funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów przy pomocy wzorów uproszczonych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 20, nr 4(167) (1975), s. 20-21. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
37
Średniookresowe prognozy produkcji globalnej wybranych gałęzi przemysłu lekkiego = The Medium-Period Forecasting for the Chosen Branches of Light Industry / Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 319-335. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
38
Ekonometryczny model funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric Model of Production Function and Labour Productivity in Industrial Enterprise / Stanisław WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 115-142. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Wydymus S., (2013), Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 631-645; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-631.pdf
2
Bywalec C., Wydymus S., (1993), Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG, "Gospodarka Narodowa", nr 1 (43), s. 11-14.
3
Klima S., Wydymus S., (1993), Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce, "Ekonomista", nr 4, s. 487-500.
4
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Coraz dalej od Europy, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 7.
5
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista", nr 5-6, s. 669-687.
6
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1990), Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 77-85.
7
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1989), Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG (analiza porównawcza), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 61-79.
8
Wydymus S., Ziad A., (1987), Statystyczna analiza współzależności rozwoju gospodarki surowcowej i rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 67-81.
9
Dąbrowska J., Wydymus S., (1987), Stan i perspektywy zróżnicowania krajów świata w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, "Problemy Ekonomiczne", R. 26, nr 2/87, s. 88-103.
10
Wydymus S., (1987), Porównanie wyników taksonometrii wielokryterialnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 49-66.
11
Wydymus S., (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza stopnia dynamicznego zharmonizowania rozwoju społecznego i gospodarczego krajów, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 48, z. 4, s. 199-214.
12
Wydymus S., (1986), Zagadnienie periodyzacji zmian jakościowo-strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym jednorodnych grup krajów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 31-44.
13
Wydymus S., (1985), Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w modelowaniu ekonometrycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 206, s. 53-77.
14
Wydymus S., (1985), Porównawcza analiza krajowych systemów relacji makroekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 1, s. 69-84.
15
Guzik M., Rejdych J., Wydymus S., (1985), Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 95-112.
16
Wydymus S., (1985), Porównawcza analiza współzależności dynamiki wzrostu makroekonomicznych zmiennych w gospodarce światowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 19-31.
17
Wydymus S., (1985), Zróżnicowanie dynamiki rozwoju społecznego na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 45-66.
18
Wydymus S., (1985), Taksonometryczna koncepcja badania dynamiki globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 311, s. 205-221.
19
Wydymus S., (1985), Taksonometryczna analiza dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju międzynarodowym, "Ekonomista", nr 1-2, s. 209-232.
20
Wydymus S., Ziad A., (1985), Dynamiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 206, s. 99-113.
21
Wydymus S., (1984), Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 46, z. 1, s. 187-200.
22
Wydymus S., (1984), Wykorzystanie procedur porządkowania liniowego w predyktywnej analizie stopnia dysproporcji rozwojowych w gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 181, s. 37-61.
23
Wydymus S., (1984), Taksonometryczne mierniki tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 262, s. 127-145.
24
Wydymus S., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza systemu ilościowych współzależności w gospodarce światowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 97-110.
25
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 53-70.
26
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 63-86.
27
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 127-147.
28
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 114, s. 31-60.
29
Wydymus S., (1978), Statystyczne metody ustalania systemu opóźnień czasowych w modelu ekonometrycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 39-61.
30
Wydymus S., (1978), Analiza ciągów prognoz syntetycznych wielkości charakteryzujących rozwój przemysłu w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 1, s. 29-38.
31
Grabiński T., Wydymus S., (1977), Wykorzystanie liniowych funkcji trendu do prognozowania zjawisk ekonomicznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 122-133.
32
Wydymus S., Kurkiewicz J., Malina A., (1977), Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 91-102.
33
Wydymus S., (1976), Próba budowy zgodnych prognoz produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego, "Przegląd Statystyczny", t. 23, z. 1, s. 125-143.
34
Wydymus S., (1976), Prosta metoda budowy prognoz na podstawie indeksów dynamiki zmiennej prognozowanej, "Problemy Ekonomiczne", R. 15, nr 1/57, s. 135-142.
35
Wydymus S., (1975), Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 2, s. 217-228.
36
Grabiński T., Wydymus S., (1975), Szacowanie liniowych funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów przy pomocy wzorów uproszczonych, "Wiadomości Statystyczne", R. 20, nr 4(167), s. 20-21.
37
Wydymus S., (1973), Średniookresowe prognozy produkcji globalnej wybranych gałęzi przemysłu lekkiego, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 3, s. 319-335.
38
Wydymus S., (1972), Ekonometryczny model funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 115-142.
1
@article{UEK:2168266554,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "631-645",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
2
@article{UEK:2168240590,
author = "Bywalec Czesław and Wydymus Stanisław",
title = "Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1 (43)",
pages = "11-14",
year = "1993",
}
3
@article{UEK:2168265224,
author = "Klima Stanisława and Wydymus Stanisław",
title = "Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "487-500",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168229192,
author = "Bywalec Czesław and Wydymus Stanisław",
title = "Coraz dalej od Europy",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "7",
year = "1992",
}
5
@article{UEK:2168240574,
author = "Bywalec Czesław and Wydymus Stanisław",
title = "Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "669-687",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168226785,
author = "Adamczyk Andrzej and Czekaj Jan and Wydymus Stanisław",
title = "Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "77-85",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168226843,
author = "Adamczyk Andrzej and Czekaj Jan and Wydymus Stanisław",
title = "Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "61-79",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168257570,
author = "Wydymus Stanisław and Ziad Abdulla T.",
title = "Statystyczna analiza współzależności rozwoju gospodarki surowcowej i rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "67-81",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168254818,
author = "Dąbrowska Jolanta and Wydymus Stanisław",
title = "Stan i perspektywy zróżnicowania krajów świata w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 26, 2/87",
pages = "88-103",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168257568,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Porównanie wyników taksonometrii wielokryterialnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "49-66",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168266630,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza stopnia dynamicznego zharmonizowania rozwoju społecznego i gospodarczego krajów",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 48, z. 4",
pages = "199-214",
year = "1986",
}
12
@article{UEK:2168243176,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Zagadnienie periodyzacji zmian jakościowo-strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym jednorodnych grup krajów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "31-44",
year = "1986",
}
13
@article{UEK:2168269450,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w modelowaniu ekonometrycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "206",
pages = "53-77",
year = "1985",
}
14
@article{UEK:2168255880,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Porównawcza analiza krajowych systemów relacji makroekonomicznych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 1",
pages = "69-84",
year = "1985",
}
15
@article{UEK:2168231768,
author = "Guzik Marek and Rejdych Janusz and Wydymus Stanisław",
title = "Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "95-112",
year = "1985",
}
16
@article{UEK:2168246760,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Porównawcza analiza współzależności dynamiki wzrostu makroekonomicznych zmiennych w gospodarce światowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "19-31",
year = "1985",
}
17
@article{UEK:2168275005,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Zróżnicowanie dynamiki rozwoju społecznego na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "45-66",
year = "1985",
}
18
@article{UEK:2168323141,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Taksonometryczna koncepcja badania dynamiki globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "311",
pages = "205-221",
adress = "",
year = "1985",
}
19
@article{UEK:2168227832,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Taksonometryczna analiza dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju międzynarodowym",
journal = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "209-232",
year = "1985",
}
20
@article{UEK:2168269456,
author = "Wydymus Stanisław and Ziad Abdulla T.",
title = "Dynamiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "206",
pages = "99-113",
year = "1985",
}
21
@article{UEK:2168243132,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 46, z. 1",
pages = "187-200",
year = "1984",
}
22
@article{UEK:2168254748,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Wykorzystanie procedur porządkowania liniowego w predyktywnej analizie stopnia dysproporcji rozwojowych w gospodarce światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "181",
pages = "37-61",
year = "1984",
}
23
@article{UEK:2168244186,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Taksonometryczne mierniki tempa rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "262",
pages = "127-145",
adress = "",
year = "1984",
}
24
@article{UEK:2168272882,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza systemu ilościowych współzależności w gospodarce światowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "97-110",
year = "1984",
}
25
@article{UEK:2168247424,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "53-70",
year = "1980",
}
26
@article{UEK:2168239330,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "63-86",
year = "1979",
}
27
@article{UEK:2168244562,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "127-147",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1979",
}
28
@article{UEK:2168237904,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "114",
pages = "31-60",
year = "1979",
}
29
@article{UEK:2168250764,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Statystyczne metody ustalania systemu opóźnień czasowych w modelu ekonometrycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "39-61",
year = "1978",
}
30
@article{UEK:2168237360,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Analiza ciągów prognoz syntetycznych wielkości charakteryzujących rozwój przemysłu w Polsce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 1",
pages = "29-38",
year = "1978",
}
31
@article{UEK:2168227230,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław",
title = "Wykorzystanie liniowych funkcji trendu do prognozowania zjawisk ekonomicznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "122-133",
year = "1977",
}
32
@article{UEK:2168278725,
author = "Wydymus Stanisław and Kurkiewicz Jolanta and Malina Anna",
title = "Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "91-102",
year = "1977",
}
33
@article{UEK:2168238398,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Próba budowy zgodnych prognoz produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 23, z. 1",
pages = "125-143",
year = "1976",
}
34
@article{UEK:2168220080,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Prosta metoda budowy prognoz na podstawie indeksów dynamiki zmiennej prognozowanej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 15, 1/57",
pages = "135-142",
year = "1976",
}
35
@article{UEK:2168242304,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 2",
pages = "217-228",
year = "1975",
}
36
@article{UEK:2168240784,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław",
title = "Szacowanie liniowych funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów przy pomocy wzorów uproszczonych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 20, 4(167)",
pages = "20-21",
year = "1975",
}
37
@article{UEK:2168249062,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Średniookresowe prognozy produkcji globalnej wybranych gałęzi przemysłu lekkiego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 20, z. 3",
pages = "319-335",
year = "1973",
}
38
@article{UEK:2168250342,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Ekonometryczny model funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "115-142",
year = "1972",
}