Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017 = Spatial Differentiation of the State and Development of the Hotel Base in Poland by Voivodship in the Period 2002-2017
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 77-93. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333879
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 212-231. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306131
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis
Źródło:
Folia Turistica. - nr 35 (2015) , s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302851
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna = Development of the Hotel Base in Poland - Temporal and Structural Analysis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2014) , s. 103-124. - Summ., streszcz., rez.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282987
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa = Spatial Differentiation of Development of the Hotel base in Poland - a Multidimensional Analysis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014) , s. 93-112. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286291
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012
Źródło:
Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków; Legionowo: edu-Libri s.c., 2014, s. 100-139
ISBN:
978-83-63804-53-4
Nr:
2168292161
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Regional Aspects of the Development of Bazaar Trade in Poland = Regional'nye aspekty razvitiâ bazarnoj torgovli v Pol'sze
Źródło:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2009-2014 (2014) , s. 124-149. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168305103
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa = Diversity of Attractiveness of the Poland's Main Fair Centres - a Multidimensional Analysis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3(344) (2013) , s. 62-81. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261524
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna = Marketplace Trading in Poland - Spatial and Statistical Analysis
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2012) , s. 35-61. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168231290
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce
Źródło:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce2012, s. 50-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273128
fragment pracy naukowo badawczej
11

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim = Spatial Differentiation of Retailing Network in the Voivodeship Profile
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2011) , s. 35-48. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53091
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski = Commercial Attractiveness of Polish Regions and Voivodships
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2011) , s. 15-27. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218032
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Spatial Aspects of Development of Bazar Trade in Poland
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (335) (2011) , s. 23-35. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225570
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne
Źródło:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 19-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165384733
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej = The Influence Areas of Major Cities of Eastern Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009) , s. 48-62. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161894643
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu = Areas of Impact of Towns and Cities as a Regional Dimension of Trade Diversification
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009) , s. 138-148. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165900620
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera = The Competition and Competitiveness of Towns in Light of Christaller's Theory of Central Places
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50420
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast = Methods of Measuring the Commercial Attractiveness of Towns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008) , s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych
Źródło:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2008, s. 127-214. - Aneks - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1247/[1]/Magazyn
Nr:
2168225802
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna) = The Spatial Differentiation of the Urban Settlements Network as a Determinant of the System of Shopping Centres (a Spatial and Demographic Analysis)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52759
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera
Źródło:
Sektor handlu w rozwoju regionów / [kier. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka] - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 2006, s. 107-120. - Monografia z konferencji naukowej zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
ISBN:
83-60028-15-X
Nr:
2166083472
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast = Changes in the Urban Sefflemenf Nefwork in Poland as a Determinant in Shaping Urban Development Marketing Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. s.61-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski
Źródło:
Burmistrz i Jego Praca. - 3(3) (2005) , s. 3-8 - Bibliogr.
Nr:
2168328593
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005) , s. 5-18 - Bibliogr.
Nr:
52470
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 111-119. - Streszcz., Summ.
ISBN:
83-87-249-88-2
Nr:
2168236736
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru) = Trade Competitiveness of Cities (Mechanism, Factors, Measurement Methods)
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1052 (2004) , s. 142-166. - Tytuł numeru: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
52798
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Czynniki konkurencyjności handlowej miast = The Commercial Competitiveness of Cities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej = Methods of Determining Areas of Urban Influence as a Measure of Their Market Attractiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168222570
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów
Źródło:
Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 211-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-81-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168252648
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny
Źródło:
Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2002, s. 86-115 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-849/Magazyn
Nr:
2168244280
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru)
Źródło:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 343-364 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229950
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Lokalizacja działalności handlowej
Źródło:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 143-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236938
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Źródło:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK1998, s. 1-18
Sygnatura:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259012
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Źródło:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 31-46
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235856
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 43, nr 2 (247) (1997) , s. 35-40
Nr:
2168261604
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Zaufać bankowi
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996) , s. 44-47
Nr:
2168241008
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 91-102
Nr:
2168236638
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Preferencje nabywców usług bankowych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 3 (1995) , s. 16-18
Nr:
2168269006
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Preferencje nabywców usług bankowych w świetle badań ankietowych
Źródło:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 170-180
Nr:
2168342509
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Tytuł:
Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce)
Źródło:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 223-231
Nr:
2168244538
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 117-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230736
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 45-61
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Tryb dostępu:
Nr:
2168255182
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna) = Market Areas of Large Towns (Statistical - Cartographical Analysis)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991) , s. 67-88. - Summ., rez.
Nr:
2168246716
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 148-169
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Tryb dostępu:
Nr:
2168255198
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji
Źródło:
Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 147-168
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168315077
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 3-6 (200-203) (1989) , s. 49-53
Nr:
2168255312
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne = Differentiation of Trade Production factors Distribution in the Towns of South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989) , s. 121-139. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259072
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji
Źródło:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 123-133
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337961
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji = Hierarchy of Urban Segments of Market as Determinant of Spatial Variation of Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1988
Opis fizyczny:
314 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/748
Nr:
2168278697
doktorat
52

Tytuł:
Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 92-103
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271562
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 43-53 - Bibliogr.
Nr:
2168259804
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984 = Changes in Trade Infrastructure of South-East Poland Towns between 1975 and 1984
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 3 (188) (1987) , s. 37-44
Nr:
2168337939
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
56

Tytuł:
Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 6(300) (1986) , s. 27-29
Nr:
2168241404
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - Poszyty
Nr:
2168259350
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej) = Spatial structure of the macroregional market (taking as example South-Eastern Poland)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 40-45
Nr:
2168240846
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne)
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 146-159
Nr:
2168267316
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981 = Development of Domestic Trade in the Light of Poland's Demographic Growth in the Years 1950-1981
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984) , s. 71-89. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256068
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267144
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu = Spatial Conditioning of Investment Processes in Commerce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261500
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej = Analysis of Supplies Dynamics and Reserves in Clothing Industry
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981) , s. 128-136. - Summ.
Nr:
2168260002
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym = Evaluation of Material and Technical Base of Trade in Dimensional Structure
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 4 (154) (1980) , s. 38-46
Nr:
2168254172
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
058/KHiIR/02/2013/S/3058
Sygnatura:
NP-1389/2/Magazyn
Nr:
2168314883
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
100 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
5/KHiIR/1/2012/S//005
Sygnatura:
NP-1389/Magazyn
Nr:
2168272770
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KHiIR/1/2005/S/241
Sygnatura:
NP-1066/Magazyn
Nr:
2168243920
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-942/Magazyn
Nr:
2168243916
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KHiIR/2/2001/S
Sygnatura:
NP-780/Magazyn
Nr:
2168243918
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
[130] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KHiIR/1/2000/S
Sygnatura:
NP-725/Magazyn
Nr:
2168244036
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej : (analiza przestrzenno-statystyczna)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
55 k.: tab.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
86/KHiIR/2/99/S
Sygnatura:
NP-667/Magazyn
Nr:
2168267332
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Funkcje handlowe miast Polski : (analiza przestrzenno-statystyczna)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
107/KHiIR/2/98/S
Sygnatura:
NP-535/Magazyn
Nr:
2168267338
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
23 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-410/Magazyn
Nr:
2168267348
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
23 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
56/EOT/8/91/W
Sygnatura:
NP-104/Magazyn
Nr:
2168267344
naukowo-badawcze
1
Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017 = Spatial Differentiation of the State and Development of the Hotel Base in Poland by Voivodship in the Period 2002-2017 / Krzysztof P. WOJDACKI // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 77-93. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128621/edition/112208/content. - ISSN 0079-3493
2
Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 212-231. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169992. - ISSN 1644-9584
3
Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
4
Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna = Development of the Hotel Base in Poland - Temporal and Structural Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2014), s. 103-124. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
5
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa = Spatial Differentiation of Development of the Hotel base in Poland - a Multidimensional Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014), s. 93-112. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
6
Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012 / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków; Legionowo: edu-Libri s.c., 2014. - S. 100-139. - ISBN 978-83-63804-53-4
7
Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Regional Aspects of the Development of Bazaar Trade in Poland = Regional'nye aspekty razvitiâ bazarnoj torgovli v Pol'sze / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2009-2014 (2014), s. 124-149. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
8
Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa = Diversity of Attractiveness of the Poland's Main Fair Centres - a Multidimensional Analysis / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 3(344) (2013), s. 62-81. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
9
Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna = Marketplace Trading in Poland - Spatial and Statistical Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2012), s. 35-61. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
10
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce / K. WOJDACKI // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 50-63. - Bibliogr.
11
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim = Spatial Differentiation of Retailing Network in the Voivodeship Profile / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2011), s. 35-48. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
12
Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski = Commercial Attractiveness of Polish Regions and Voivodships / Krzysztof P. WOJDACKI // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2011), s. 15-27. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
13
Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Spatial Aspects of Development of Bazar Trade in Poland / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (335) (2011), s. 23-35. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
14
Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 19-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
15
Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej = The Influence Areas of Major Cities of Eastern Poland / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009), s. 48-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
16
Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu = Areas of Impact of Towns and Cities as a Regional Dimension of Trade Diversification / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009), s. 138-148. - Summ. - ISSN 0438-5403
17
Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera = The Competition and Competitiveness of Towns in Light of Christaller's Theory of Central Places / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151051405. - ISSN 1898-6447
18
Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast = Methods of Measuring the Commercial Attractiveness of Towns / Krzysztof P. WOJADCKI, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 85-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151051637. - ISSN 1898-6447
19
Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2008), s. 127-214. - Aneks. - Bibliogr.
20
Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna) = The Spatial Differentiation of the Urban Settlements Network as a Determinant of the System of Shopping Centres (a Spatial and Demographic Analysis) / Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106250231. - ISSN 0208-7944
21
Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Sektor handlu w rozwoju regionów : sukcesy i dylematy / [kier. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka]. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 2006. - S. 107-120. - Summ.. - Monografia z konferencji naukowej zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. - ISBN 83-60028-15-X
22
Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast = Changes in the Urban Sefflemenf Nefwork in Poland as a Determinant in Shaping Urban Development Marketing Strategies / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. s.61-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106254361. - ISSN 0208-7944
23
Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski / Krzysztof WOJDACKI // Burmistrz i Jego Praca. - 3(3) (2005), s. 3-8. - Bibliogr. - ISSN 1734-3046
24
Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce / Krzysztof P. WOJDACKI // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005), s. 5-18. - Bibliogr. - ISSN 0867-4973
25
Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 111-119. - Streszcz., Summ. - ISBN 83-87-249-88-2
26
Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru) = Trade Competitiveness of Cities (Mechanism, Factors, Measurement Methods) / Krzysztof P. WOJDACKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1052 (2004), s. 142-166. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
27
Czynniki konkurencyjności handlowej miast = The Commercial Competitiveness of Cities / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66667439. - ISSN 0208-7944
28
Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej = Methods of Determining Areas of Urban Influence as a Measure of Their Market Attractiveness / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14858. - ISSN 0208-7944
29
Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 211-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85809-81-3
30
Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2002), s. 86-115. - Bibliogr.
31
Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru) / Krzysztof P. WOJDACKI // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 343-364. - Bibliogr. - ISBN 83-7188-451-6
32
Lokalizacja działalności handlowej / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 143-170. - Bibliogr.
33
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK , Krzysztof P. WOJDACKI // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 1-18
35
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 31-46. - ISBN 83-87239-80-1
36
Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych) / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 43, nr 2 (247) (1997), s. 35-40. - ISSN 0438-5403
37
Zaufać bankowi / Krzysztof P. WOJDACKI // Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996), s. 44-47. - ISSN 1425-8315
38
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 91-102
39
Preferencje nabywców usług bankowych / Krzysztof P. WOJDACKI // Marketing i Rynek. - nr 3 (1995), s. 16-18. - ISSN 1231-7853
40
Preferencje nabywców usług bankowych w świetle badań ankietowych / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 170-180
41
Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce) / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof WOJDACKI // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 223-231
42
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 117-160. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
43
Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof WOJDACKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 45-61
44
Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna) = Market Areas of Large Towns (Statistical - Cartographical Analysis) / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991), s. 67-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof WOJDACKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 148-169
46
Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 147-168
47
Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987 / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 3-6 (200-203) (1989), s. 49-53. - ISSN 0438-5403
48
Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne = Differentiation of Trade Production factors Distribution in the Towns of South-East Poland / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989), s. 121-139. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 123-133
50
Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji = Hierarchy of Urban Segments of Market as Determinant of Spatial Variation of Consumption / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej) / Krzysztof Piotr WOJDACKI ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1988. - 314 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985 / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 92-103. - ISBN 83-7016-337-8
53
Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 43-53. - Bibliogr.
54
Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984 = Changes in Trade Infrastructure of South-East Poland Towns between 1975 and 1984 / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 3 (188) (1987), s. 37-44. - ISSN 0438-5403
55
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
56
Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku / Krzysztof P. WOJDACKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 6(300) (1986), s. 27-29. - ISSN 0043-518X
57
Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 19 s. - Poszyty
58
Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej) = Spatial structure of the macroregional market (taking as example South-Eastern Poland) / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 40-45. - ISSN 0438-5403
59
Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne) / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 146-159
60
Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981 = Development of Domestic Trade in the Light of Poland's Demographic Growth in the Years 1950-1981 / Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984), s. 71-89. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland / Halina GWIŻDŻ, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu = Spatial Conditioning of Investment Processes in Commerce / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej = Analysis of Supplies Dynamics and Reserves in Clothing Industry / Barbara PIOTROWSKA, Krzysztof WOJDACKI // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981), s. 128-136. - Summ. - ISSN 0239-2577
64
Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym = Evaluation of Material and Technical Base of Trade in Dimensional Structure / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Krzysztof WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 4 (154) (1980), s. 38-46. - ISSN 0438-5403
65
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
66
Targi w gospodarce rynkowej / Andrzej SZROMNIK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Sebastian BRAŃKA, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof P. WOJDACKI, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ, Jacek WILCZYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 77 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych / Andrzej SZROMNIK - kierownik zespołu ; Jan SZUMILAK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Jarosław PLICHTA, Dominika KUBACKA, Adam FIGIEL, Klaudia Bernacka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ ; autorzy: Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [130] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej : (analiza przestrzenno-statystyczna) / Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 55 k. : tab. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Funkcje handlowe miast Polski : (analiza przestrzenno-statystyczna) / Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 23 k. : il. ; 30 cm
75
Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej / Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 23 k. : il. ; 30 cm
1
Wojdacki K., (2018), Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 77-93; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128621/edition/112208/content
2
Wojdacki K., (2016), Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 212-231; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169992
3
Wojdacki K., (2015), Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna, "Folia Turistica", nr 35, s. 115-141; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf
4
Wojdacki K., (2014), Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 103-124.
5
Wojdacki K., (2014), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 93-112; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2014.pdf
6
Wojdacki K., (2014), Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012. [W:] Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków ; Legionowo : edu-Libri s.c., s. 100-139.
7
Wojdacki K., (2014), Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2009-2014, s. 124-149.
8
Szromnik A., Wojdacki K., (2013), Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa, "Handel Wewnętrzny", nr 3(344), s. 62-81.
9
Wojdacki K., (2012), Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna, "Samorząd Terytorialny", nr 6, s. 35-61.
10
Wojdacki K., ([2012]), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 50-63.
11
Wojdacki K., (2011), Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 35-48.
12
Wojdacki K., (2011), Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski, "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 15-27.
13
Wojdacki K., (2011), Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (335), s. 23-35.
14
Wojdacki K., (2010), Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 19-33.
15
Szromnik A., Wojdacki K., (2009), Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 125, s. 48-62.
16
Wojdacki K., (2009), Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu, "Handel Wewnętrzny", maj nr specjalny, s. 138-148.
17
Wojdacki K., (2008), Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 73-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/151051405
18
Wojdacki K., Szczepankiewicz W., (2008), Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 85-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/151051637
19
Szromnik A., Wojdacki K., (2008), Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1], s. 127-214.
20
Wojdacki K., (2006), Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/106250231
21
Wojdacki K., (2006), Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera. [W:] Urszula Kłosiewicz-Górecka (red.), Sektor handlu w rozwoju regionów: sukcesy i dylematy, Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, s. 107-120.
22
Szczepankiewicz W., Wojdacki K., (2006), Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. s.61-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/106254361
23
Wojdacki K., (2005), Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski, "Burmistrz i Jego Praca", 3(3), s. 3-8.
24
Wojdacki K., (2005), Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce, "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 5-18.
25
Wojdacki K., (2004), Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej. [W:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 111-119.
26
Wojdacki K., (2004), Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1052, s. 142-166.
27
Wojdacki K., (2004), Czynniki konkurencyjności handlowej miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 99-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/66667439
28
Wojdacki K., (2003), Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 65-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/14858
29
Wojdacki K., (2003), Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów. [W:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 211-217.
30
Wojdacki K., (2002), Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi, s. 86-115.
31
Wojdacki K., (2000), Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru). [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 343-364.
32
Wojdacki K., (2000), Lokalizacja działalności handlowej. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 143-170.
33
Bazarnik J., Wojdacki K., (1999), Rozwój sieci handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 41-53.
34
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 1-18.
35
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 31-46.
36
Wojdacki K., (1997), Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych), "Handel Wewnętrzny", R. 43, nr 2 (247), s. 35-40.
37
Wojdacki K., (1996), Zaufać bankowi, "Marketing w Praktyce", nr 12, s. 44-47.
38
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 91-102.
39
Wojdacki K., (1995), Preferencje nabywców usług bankowych, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 16-18.
40
Wojdacki K., (1994), Preferencje nabywców usług bankowych w świetle badań ankietowych. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 170-180.
41
Szromnik A., Wojdacki K., (1993), Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce). [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 223-231.
42
Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K., (1992), Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-160.
43
Szromnik A., Wojdacki K., (1991), Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 45-61.
44
Szromnik A., Wojdacki K., (1991), Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 67-88.
45
Szromnik A., Wojdacki K., (1991), Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 148-169.
46
Szromnik A., Wojdacki K., (1990), Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 147-168.
47
Wojdacki K., (1989), Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987, "Handel Wewnętrzny", R. 35, nr 3-6 (200-203), s. 49-53.
48
Wojdacki K., (1989), Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 121-139.
49
Szromnik A., Wojdacki K., (1989), Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji. [W:] Kramer , Kędzior Z., Olearnik J. (red.), Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 123-133.
50
Szromnik A., Wojdacki K., (1989), Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 5-25.
51
Wojdacki K., (1988), Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej), Prom. Szromnik A., Kraków : , 314 k.
52
Szromnik A., Wojdacki K., (1988), Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 92-103.
53
Szromnik A., Wojdacki K., (1988), Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 43-53.
54
Szromnik A., Wojdacki K., (1987), Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984, "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 3 (188), s. 37-44.
55
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
56
Wojdacki K., (1986), Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku, "Wiadomości Statystyczne", R. 31, nr 6(300), s. 27-29.
57
Szromnik A., Wojdacki K., (1986), Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
58
Wojdacki K., (1985), Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej), "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 40-45.
59
Wojdacki K., (1985), Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne). [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 146-159.
60
Wojdacki K., (1984), Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 204, s. 71-89.
61
Gwiżdż H., Wojdacki K., (1984), Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 115-134.
62
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Wojdacki K., (1983), Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 139-156.
63
Piotrowska B., Wojdacki K., (1981), Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 26, nr 1 (97), s. 128-136.
64
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Wojdacki K., (1980), Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym, "Handel Wewnętrzny", R. 26, nr 4 (154), s. 38-46.
65
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Wojdacki K., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 101 k.
66
Szromnik A., Szczepankiewicz W., Figiel A., Wojdacki K., Brańka S., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100 k.
67
Wojdacki K., Figiel A., Odorowicz A., Wilczyński J., (2005), Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 101 s.
68
Wojdacki K., Klimkowska R., Figiel A., Odorowicz A., (2004), Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
69
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
70
Szromnik A., Szumilak J., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Klimkowska R., Plichta J., Kubacka D., Figiel A., Bernacka K., (2001), Handel w zmiennych warunkach otoczenia: studium przemian strukturalnych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
71
Szromnik A., Wojdacki K., Plichta J., Figiel A., (2000), Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw, Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [130] s.
72
Wojdacki K., (2000), Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej: (analiza przestrzenno-statystyczna), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
73
Wojdacki K., (1999), Funkcje handlowe miast Polski: (analiza przestrzenno-statystyczna), Wojdacki K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
74
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
75
Wojdacki K., (1992), Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
1
@article{UEK:2168333879,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "77-93",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128621/edition/112208/content},
}
2
@article{UEK:2168306131,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "212-231",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.57.13},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169992},
}
3
@article{UEK:2168302851,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna",
journal = "Folia Turistica",
number = "35",
pages = "115-141",
year = "2015",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf},
}
4
@article{UEK:2168282987,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "103-124",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168286291,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "93-112",
year = "2014",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2014.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168292161,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012",
booktitle = "Targi w gospodarce rynkowej",
pages = "100-139",
adress = "Kraków; Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2014",
isbn = "978-83-63804-53-4",
}
7
@article{UEK:2168305103,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny w Polsce",
number = "2009-2014",
pages = "124-149",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168261524,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3(344)",
pages = "62-81",
year = "2013",
}
9
@article{UEK:2168231290,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "6",
pages = "35-61",
year = "2012",
}
10
@unpublished{UEK:2168273128,
author = "K. Wojdacki",
title = "Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "50-63",
year = "2012",
}
11
@article{UEK:53091,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "35-48",
year = "2011",
}
12
@article{UEK:2168218032,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "3",
pages = "15-27",
year = "2011",
}
13
@article{UEK:2168225570,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6 (335)",
pages = "23-35",
year = "2011",
}
14
@inbook{UEK:2165384733,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "19-33",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
15
@article{UEK:2161894643,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 125",
pages = "48-62",
adress = "",
year = "2009",
}
16
@article{UEK:2165900620,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj specjalny",
pages = "138-148",
year = "2009",
}
17
@article{UEK:50420,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "73-83",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151051405},
}
18
@article{UEK:50421,
author = "Krzysztof P. Wojdacki and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "85-104",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151051637},
}
19
@unpublished{UEK:2168225802,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych",
booktitle = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1]",
pages = "127-214",
year = "2008",
}
20
@article{UEK:52759,
author = "Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "47-60",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106250231},
}
21
@inbook{UEK:2166083472,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera",
booktitle = "Sektor handlu w rozwoju regionów",
pages = "107-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj",
year = "2006",
isbn = "83-60028-15-X",
}
22
@article{UEK:52760,
author = "Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "s.61-82",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106254361},
}
23
@article{UEK:2168328593,
author = "Krzysztof Wojdacki",
title = "Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski",
journal = "Burmistrz i Jego Praca",
number = "3(3)",
pages = "3-8",
year = "2005",
}
24
@article{UEK:52470,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "3",
pages = "5-18",
year = "2005",
}
25
@inbook{UEK:2168236736,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Partnerstwo w regionie",
pages = "111-119",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-88-2",
}
26
@article{UEK:52798,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1052",
pages = "142-166",
adress = "",
year = "2004",
}
27
@article{UEK:2168220556,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Czynniki konkurencyjności handlowej miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "99-110",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66667439},
}
28
@article{UEK:2168222570,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "65-78",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14858},
}
29
@inbook{UEK:2168252648,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów",
booktitle = "Jakość życia w regionie",
pages = "211-217",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
url = {},
isbn = "83-85809-81-3",
}
30
@unpublished{UEK:2168244280,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny",
booktitle = "Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi",
pages = "86-115",
year = "2002",
}
31
@inbook{UEK:2168229950,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru)",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "343-364",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
32
@unpublished{UEK:2168269084,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Lokalizacja działalności handlowej",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "143-170",
year = "2000",
}
33
@article{UEK:2168236938,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Rozwój sieci handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "41-53",
year = "1999",
}
34
@unpublished{UEK:2168259012,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "1-18",
year = "1998",
}
35
@inbook{UEK:2168235856,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "31-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
36
@article{UEK:2168261604,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 43, 2 (247)",
pages = "35-40",
year = "1997",
}
37
@article{UEK:2168241008,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zaufać bankowi",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "12",
pages = "44-47",
year = "1996",
}
38
@inbook{UEK:2168236638,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "91-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
39
@article{UEK:2168269006,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Preferencje nabywców usług bankowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "16-18",
year = "1995",
}
40
@inbook{UEK:2168342509,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Preferencje nabywców usług bankowych w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "170-180",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
41
@inbook{UEK:2168244538,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof Wojdacki",
title = "Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce)",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "223-231",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
42
@inbook{UEK:2168230736,
author = "Jacek Bazarnik and Tadeusz Grabiński and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "117-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
43
@inbook{UEK:2168255182,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof Wojdacki",
title = "Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "45-61",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
44
@article{UEK:2168246716,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "67-88",
year = "1991",
}
45
@inbook{UEK:2168255198,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof Wojdacki",
title = "Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "148-169",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
46
@inbook{UEK:2168315077,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji",
booktitle = "Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki",
pages = "147-168",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "",
}
47
@article{UEK:2168255312,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 35, 3-6 (200-203)",
pages = "49-53",
year = "1989",
}
48
@article{UEK:2168259072,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "294",
pages = "121-139",
year = "1989",
}
49
@inbook{UEK:2168337961,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji",
booktitle = "Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych",
pages = "123-133",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
issn = "",
}
50
@article{UEK:2168246678,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "5-25",
year = "1989",
}
51
@unpublished{UEK:2168278697,
author = "Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej)",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
52
@inbook{UEK:2168271562,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług",
pages = "92-103",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
53
@inbook{UEK:2168259804,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "43-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
54
@article{UEK:2168337939,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 33, 3 (188)",
pages = "37-44",
year = "1987",
}
55
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
56
@article{UEK:2168241404,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 31, 6(300)",
pages = "27-29",
year = "1986",
}
57
@inbook{UEK:2168259350,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
58
@article{UEK:2168240846,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 3 (176)",
pages = "40-45",
year = "1985",
}
59
@inbook{UEK:2168267316,
author = "Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne)",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "146-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
60
@article{UEK:2168256068,
author = "Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "204",
pages = "71-89",
year = "1984",
}
61
@article{UEK:2168267144,
author = "Halina Gwiżdż and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "115-134",
year = "1984",
}
62
@article{UEK:2168261500,
author = "Karol Kukuła and Danuta Surówka-Marszałek and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "139-156",
year = "1983",
}
63
@article{UEK:2168260002,
author = "Barbara Piotrowska and Krzysztof Wojdacki",
title = "Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 26, 1 (97)",
pages = "128-136",
year = "1981",
}
64
@article{UEK:2168254172,
author = "Karol Kukuła and Danuta Surówka-Marszałek and Krzysztof Wojdacki",
title = "Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 26, 4 (154)",
pages = "38-46",
year = "1980",
}
65
@unpublished{UEK:2168314883,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
66
@unpublished{UEK:2168272770,
author = "Andrzej Szromnik and Władysław Szczepankiewicz and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Sebastian Brańka and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
67
@unpublished{UEK:2168243920,
author = "Krzysztof P. Wojdacki and Adam Figiel and Agnieszka Odorowicz and Jacek Wilczyński",
title = "Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
68
@unpublished{UEK:2168243916,
author = "Krzysztof P. Wojdacki and Regina Klimkowska and Adam Figiel and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
69
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Regina Klimkowska and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki and Krzysztof Borodako and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
70
@unpublished{UEK:2168243918,
author = "Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof Piotr Wojdacki and Regina Klimkowska and Jarosław Plichta and Dominika Kubacka and Adam Figiel and Klaudia Bernacka",
title = "Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
71
@unpublished{UEK:2168244036,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof P. Wojdacki and Jarosław Plichta and Adam Figiel",
title = "Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
72
@unpublished{UEK:2168267332,
author = "Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej : (analiza przestrzenno-statystyczna)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
73
@unpublished{UEK:2168267338,
author = "Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Funkcje handlowe miast Polski : (analiza przestrzenno-statystyczna)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
74
@unpublished{UEK:2168267348,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
75
@unpublished{UEK:2168267344,
author = "Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID