Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 151-194
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie : zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym - morfologia problematyki
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 11-17
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Vzdelávanie ako prvok poslania univerzity v prejavoch rektorov Ekonomickej univerzity v Krakove v rokoch 1925 až 2015 = Education as the Part of the Mission of University in Speeches of the Cracow University of Economics Rectors in 1925 - 2015
Źródło:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 18, č. 1 (2017) , s. 5-13. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego - próba oceny = The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in the International Marketing - an Attempt to Assess-Attempted Assessment [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 435-442. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Dylematy marketingu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017, s. 85-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-120-7
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Euroatlantyckie porozumienia współpracy i partnerstwa CETA i TTIP : przyczynek do analizy problemów globalnego otoczenia biznesu
Źródło:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 91-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-665-7
rozdział w monografii
7

Autor:
,
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
351 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla:
- Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (numer 073 WE-KZKL/01/2016/S/6073),
- Wydziału Finansów (numer 037/WF-KFP/01/2015/S/037),
- Wydziału Zarządzania (numer 036/WZ-KM/01/2016/S/6036 oraz 040/WZ-KR/01/2016/S/6040)
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Tryb dostępu:
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
8

Autor:
Tytuł:
Doslìdžennâ ìnternacìonalìzacìï pìdpriêmstva : analìzvidìlenih grantìv nacìonalʹnogo centru nauki v polʹŝì
Źródło:
Marketing v Ukraïnì. - no. 1(100) (2017) , s. 63-75 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
214 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-375
doktorat
10

Autor:
Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 315-319
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Świat wartości akademickich a procedury awansowe w nauce polskiej : refleksja z okazji 80-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Źródło:
Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 72-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-382-7
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości = An Attempt of Bibliometric Analysis of the Publications From the 25th Congress of Marketing, Commerce and Consumption Departments - Experiences of the Past and Challenges of the Future
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 15 (64) (2016) , s. 170-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Marketing Communication in Hypermedia Computer-Mediated Environments vs the Paradigm of a Network Society
Źródło:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 287-298. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Ďaďo Jaroslav , Wiktor Jan W.
Tytuł:
"Wojna marketingu z zarządzaniem". Empiryczna weryfikacja koncepcji A. Riesa i L. Ries (na podstawie badań porównawczych środowiska studentów w Polsce i Słowacji) = "War Of Marketing With Management". Empirical Verification of A. Ries and L. Ries Concept (Based on Comparative Research of Polish and Slovak Students)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 460 (2016) , s. 51-61. - Tytuł numeru: Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego = The Marketing Communication System in the System Product Framework
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 262 (2016) , s. 47-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
"Wojna marketingu z zarządzaniem" czy integracja funkcji? Refleksja o relacjach intradyscyplinarnych na kanwie książki A. Ries, L. Ries, War in the Boardroom = "War between marketing and management" or an integration of function? A reflection on the interdisciplinary relations on the basis of A. Ries and L. Ries's book War in the Boardroom
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 420 (2016) , s. 387-397. - Tytuł numeru: Strategie : procesy i praktyki
Lista MNiSW:
b
recenzja
17

Autor:
Konferencja:
XI Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2016-11-03 do 2016-11-05
Tytuł:
Marketing a zarządzanie : konflikt interesów czy integracja funkcji?
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka» - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016, s. 41-42
ISBN:
978-617-607-980-4
materiały konferencyjne (aut.)
18

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 1 (360) (2016) , s. 358-363. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
recenzja
19

Autor:
Tytuł:
U źródeł sukcesu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : z doświadczeń polskich eksporterów
Źródło:
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 395-404 - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt badawczy NCN (N N115 042937)
ISBN:
978-83-64669-09-5
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą - w stronę relacji klient - instytucja = Forms and Scope of Students' Opinions Research in the System of High School Management - towards the Relationships between the Customer and Institution
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 4 (2015) , s. 222-231. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Ocenka kačestva prepodavaniâ marketinga v vysših učebnyh zavedeniâh : opyt Èkonomičeskogo Universiteta v Krakove = Ocìnka âkostì vikladannâ marketinga v viŝih navčalʹnih zakladah : dosvìd Èkonomìčnogo Unìversitetu v Krakovì = Evaluation of the Quality of Marketing Didactics in University Education : Experiences of Cracow University of Economics
Źródło:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015) , s. 67-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Ďaďo Jaroslav , Wiktor Jan W. , Żbikowska Agnieszka
Tytuł:
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters
Źródło:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ.
Lista MNiSW:
a
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
O roli komunikacji marketingowej w rozwoju innowacji - strategia podwójnej koncentracji = On the Role of Marketing Communication in Innovation Development - the Double Concentration Strategy
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1090-1095. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
205, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-662-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
25

Autor:
Tytuł:
Internationalization and the Structure of the Company's Marketing Strategy on International Markets - Theoretical Remarks
Źródło:
Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 10 (2014) , s. 642-658. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury : projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań = Koncepce řízení a marketingu ve sféře kultury : projektování, implementace a kontext účinnosti aktivit
Redaktor:
Łodziana-Grabowska Joanna
Adres wydawniczy:
Warszawa: CedeWu.pl, 2014
Opis fizyczny:
189, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7556-634-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
27

Autor:
Tytuł:
Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego = Triangulation Approaches and Methods in Research Projects of International Marketing [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 193-200. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
System zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej - perspektywa zarządzania projektami = The System of Assurance Higher Education Quality - Project Management Perspective
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2014) , s. 281-290. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne problemy badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy wybranych projektów badawczych = Methodological Problems of International Marketing Research in the Light of the Analysis of Selected Research Projects
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (161) (2014) , s. 89-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Efekt motyla a modele komunikacji marketingowej = Butterfly Effect and Marketing Communication Models [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2014) , s. 186-192. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Opis fizyczny:
722 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-208-2163-5
monografia
32

Autor:
Tytuł:
Wspólny rynek europejski - konsekwencje dla konsumpcji w Polsce : morfologia zależności = The Single European Market - Consequences for Consumption in Poland : Morphology of Dependences
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 4 (9) (2014) , s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Systém kvality vzdelávania na vysokej škole: koncepcia a štruktúra : skúsenosti Ekonomickej univerzity v Krakove = Quality System of University Education : Concept and Structure : Experiences from Cracow University of Economics
Źródło:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 15, č. 2 (2014) , s. 185-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Marketing Communication as Company Dialogue with the Market : Value Creation and Integration Perespective
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 4 (2014) , s. 194-204. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Łodziana-Grabowska Joanna , Wiktor Jan W.
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury / red. nauk. Joanna Łodziana-Grabowska, Jan W. WIKTOR - Warszawa: CedeWu.pl, 2014, s. 5-7
ISBN:
978-83-7556-634-5
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie marketingiem a ekonomia menedżerska : perspektywa rynku, przedsiębiorstwa i zarządzania
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 37-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Servqual w ocenie jakości kształcenia w szkole wyższej - możliwości i ograniczenia w świetle badań empirycznych = Servqual in the Assessment of Quality of University Education - Possibilities and Restrictions in the Light of Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 337 (2014) , s. 40-50. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Konferencja:
2nd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2012), Kragujevac, Serbia, od 2012-12-13 do 2012-12-14
Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013, s. 159-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-042-6
Tryb dostępu:
materiały konferencyjne (aut.)
39

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa : modele, struktury, formy przekazu
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Opis fizyczny:
376 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Wyd. 1 ukazało się pt.: Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa, 2001, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17390-6
monografia
40

Autor:
Tytuł:
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 2-6. - Summ.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
211 [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-640-3
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
42

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna - w stronę społecznego oblicza marketingu
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 32-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Company : the Concept and Results
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 729-736 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
The Systems of Conducting Student Opinion Surveys Applied by the Management Faculty of Cracow University of Economics - Concept, Structure and Organization
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Cracow University of Economics, 2013, s. 153-166
ISBN:
978-83-62511-77-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Kowalska-Jarnot Katarzyna
Tytuł:
Wizerunek jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przez uczelnie ekonomiczne w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
331 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-276
doktorat
46

Autor:
Tytuł:
CRM w zarządzaniu procesami marketingowymi
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2012) , s. 32-34
recenzja
47

Tytuł:
Marketing usług
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
339 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
monografia
48

Autor:
Tytuł:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej = The EU Service Directive - the Reasons for Creating the European Union's Single Service Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Marketing
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 302-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Polish Export and Polish Exporters : the Possibilities and Limitations of Empirical Cognition
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 32-70
ISBN:
978-83-208-2042-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2021-8
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
52

Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2042-3
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
53

Autor:
Tytuł:
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : refleksja teoretyczna
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA ; aut.: Paweł CHLIPAŁA, Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 13-32
ISBN:
978-83-208-2021-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Kwak Wioletta
Tytuł:
Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-228
doktorat
55

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
283 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
56

Autor:
Tytuł:
Jakość dydaktyki marketingu w wyższej uczelni : dylematy ewaluacji i sposób rozwiązania = The Quality of Marketing Didactics in University Education - Dilemmas of Evaluation and Way of Solution
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 374-381. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw = Polish Exporters : the Methodological Dilemmas of Research on International Marketing Corporate Strategies
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 209-237. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Zachowania rynkowe nabywców
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 37-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Polscy eksporterzy na rynkach międzynarodowych koncepcja i rezultaty projektu badawczego : (tezy referatu)
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
varia
60

Autor:
Tytuł:
Polskie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : architektura strategii marketingowych = Polish Companies on International Markets : Marketing Strategy Architecture
Źródło:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 293-301. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
The Morphology of the Company's Marketing Strategy in International Markets : Theoretical Comments
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 13-31
ISBN:
978-83-208-2042-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Polski eksport i polscy eksporterzy : możliwości i ograniczenia poznania empirycznego
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA ; aut.: Paweł CHLIPAŁA, Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 33-74
ISBN:
978-83-208-2021-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 200-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
64

Autor:
Łazowska-Widz Katarzyna
Tytuł:
Proces poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów w Internecie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
190 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-217
doktorat
65

Autor:
Tytuł:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej : funkcje, rodzaje, instrumenty
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 193-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie ; nr 7)
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Wybory strategiczne w marketingu międzynarodowym = Strategic Decisions in International Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Koncepcja i sposób pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle doświadczeń projektu "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" = The Concept and Measurement Method of the Companies' Internationalization in the Light of the Research Project "Marketing Strategies of Companies on International Markets"
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 42-50. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Wspólny rynek UE a system ochrony konkurencji : instrumenty i zakres
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 202-214 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Magisterskie)
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? : w stronę reguły 30-70 = Marketing Communication - Persuasion or Manipulation? Into The Rule: 30-70
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Marketing : koncepcja skutecznych działań
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (333) (2011) , s. 65-67
recenzja
71

Autor:
Tytuł:
The Structure of Polish Exporters : the Methodological Aspects of the Gathering of Data and Assessment
Źródło:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 14-15
materiały konferencyjne (aut.)
72

Autor:
Tytuł:
W poszukiwaniu pracy - swoboda przemieszczania się i podejmowania działalności gospodarczej jako wartości rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Prawo i kultura a strategie komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 251-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Skuteczność reklamy - między teorią a praktyką : perspektywa konkursu komunikacji marketingowej Effie Awards = Advertising Effectiveness - between Theory and Practice : Perspective Marketing Communications Competition Effie Awards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Polscy eksporterzy : analiza komparatywna rankingów "Rzeczpospolitej" i "Polityki" = Polish exporters : Comparative Analysis of the Rankings Performed by "Rzeczpospolita" and "Polityka"
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 197-203. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej - doświadczenia
Źródło:
e-mentor. - nr 5 (36) październik (2010) , s. 4-10. - [odczyt: 09.01.2015]
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
O strukturze podmiotowej polskich eksporterów : refleksja nad desygnatem "polskości" przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 403-410. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
rozdział w monografii
78

Autor:
Tytuł:
Struktura pol´s´kih eksporterìv : metodičnì aspekti vivčennâ ta ocinki
Źródło:
Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010) , s. 51-55. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Polityka ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : architektura systemu
Źródło:
Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 291-304 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-545-8
rozdział w monografii
80

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego = Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i metodyczne problemu = Export Activities - a Platform for Corporate Internationalization : Theoretical and Methodological Aspects
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / pod red. Anny CZUBAŁY, Romana NIESTROJA, Jana W. WIKTORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 9-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Strategie marketingowe eksporterów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
83

Tytuł:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010
Opis fizyczny:
603: il.; 24 cm
Uwagi:
Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1888-8
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
84

Autor:
Tytuł:
Marketing międzynarodowy w perspektywie procesów internacjonalizacji - koncepcja, struktura i uwarunkowania rozwoju = International Marketing in the Context of Internationalisation Processes - Concept, Structure and Development Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
The Reform Treaty and the Programmes for the Internal Market of the European Union : New Challenges and Prerequisites for the European Business
Źródło:
International Marketing and Business in the CEE Markets / ed. by Maja Szymura-Tyc - Katowice: University of Economics Publ., 2009, s. 17-33 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-460-6
materiały konferencyjne (aut.)
86

Autor:
Tytuł:
Marketing międzynarodowy - istota i specyfika : ze studiów nad internacjonalizacją marketingu = International Marketing - Essence and Specifics : From Studies on the Internationalisation of Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 188-209. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Doktoranci o studiach III stopnia
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009) , s. 22-24. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Efekty marketingu a efekty przedsiębiorstwa : kluczowe problemy i zagadnienia = Results of Marketing and Results of Company Activities : the Key Problems and Issues
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych (2009) , s. 3-11. - Summ.
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym = Conditions for Marketing Communications in the International Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 23 (2008) , s. 132-147. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1788-1
monografia
92

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju sfery regulacji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej = Directions of Internal EU Market Regulatory Sphere
Źródło:
Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 27-33. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
rozdział w monografii
93

Autor:
Tytuł:
Globalization vs the Determining Factors of the EU's Internal Market Expansion
Źródło:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: 2008, s. 336-339. - Summ.
ISBN:
978-80-89382-00-2
materiały konferencyjne (aut.)
94

Autor:
Tytuł:
Globalizacja a kontekst uzasadnienia w badaniach marketingowych = Globalization and Reasoning Context of Marketing Research
Źródło:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 62-69. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
rozdział w monografii
95

Autor:
Tytuł:
Jednolity Akt Europejski, JAE = Single European Act
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 48
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Marketing terytorialny = Territorial Marketing
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 59-60
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa podstawowe związki i zależności = Marketing Communications and the Market Value of a Company Basic Interrelations
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania i marketingu / [red. nauk. Iga Rudawska] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 103-119. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 459)
rozdział w monografii
98

Autor:
Tytuł:
Lobbing = Lobbying
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 59
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, CAP = European Union Common Agricultural Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 124
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Ochrona konsumenta na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej = Consumer Protection in Politics of the Single Market of the European Union
Źródło:
Vedecká rozprava k téme "Súčasné trendy v obchode a v spotrebe" / v red. Kristíny Viestovej - Bratislava: [Katedra marketingu OBF EU], 2007, s. 219-225. - Summ.
ISBN:
978-80-225-2414-8
rozdział w książce
101

Autor:
Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne = Special Economic Zones
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 108
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Układ z Schengen = Schengen Agreement
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 121
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
Strategia Lizbońska = The Lisbon Strategy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 111-112
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007
Opis fizyczny:
354 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88421-52-2
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
105

Autor:
Tytuł:
Sprawność zarządzania = Management Efficiency
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 109
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
106

Autor:
Tytuł:
Strategiczne rozstrzygnięcia korporacji w marketingu międzynarodowym = Corporate Strategic Decisions in International Marketing
Źródło:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 338-351. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Autor:
Tytuł:
Funkcje menedżerskie = Managerial Functions
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 37
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
108

Autor:
Konferencja:
V International Scientific Conference, Brno, Czechy, od 2007-05-25 do 2007-05-26
Tytuł:
The Conditions of Implementing Corporate Marketing Strategies on the UE Market
Źródło:
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions - Brno: University of Brno, 2007, s. 108. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim
materiały konferencyjne (aut.)
109

Autor:
Tytuł:
Kryteria konwergencji = Convergence Criteria
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 57-58
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tytuł:
Traktat z Maastricht = Maastricht Treaty
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 117
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
111

Autor:
Tytuł:
Rola komunikacji marketingowej w kształtowaniu lojalności klientów w płaszczyźnie refleksji teoretycznej = The Role of Marketing Communication in Shaping Loyalty of Clients in the Plane of Theoretical Reflection
Źródło:
Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności / pod red. Sylwestra Makarskiego - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 144-157. - Summ.
ISBN:
978-83-7338-303-6
rozdział w monografii
112

Autor:
Tytuł:
Komisja Europejska = The European Commission
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 52
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
113

Autor:
Tytuł:
Refleksje o naturze i tożsamości marketingu na kanwie pracy G. Gerkena Abschied vom Marketing : Interfusion statt Marketing
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 121-129 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
rozdział w monografii
114

Autor:
Tytuł:
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy
Źródło:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 369-376 - Bibliogr.
ISBN:
80-8083-262-5
materiały konferencyjne (aut.)
115

Autor:
Tytuł:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Wydanie:
Wyd. 1, 2 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Opis fizyczny:
308, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14412-8 ; 83-01-14412-2
monografia
116

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i uwarunkowania Unii Walutowej Wspólnoty Europejskiej
Źródło:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 291-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
117

Autor:
Tytuł:
Rola promocji w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych = Role of Promotion in Developing the Market Value of a Company According to the Empirical Research
Źródło:
Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 422-430. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 1107)
materiały konferencyjne (aut.)
118

Autor:
Tytuł:
Zachowanie nabywców na rynku
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
119

Autor:
Tytuł:
Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym : próba typologii = Company Strategies in International Marketing : towards a Typology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Autor:
Tytuł:
Promocja a wartość przedsiębiorstwa : podstawowe związki i zależności
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 66-78
ISBN:
83-911355-0-0
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 174-194
ISBN:
83-911355-0-0
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
Euro - waluta wspólnego rynku : koncepcja i proces realizacji = The Euro - the Common Market Currency : Concept and Implementation Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Autor:
Tytuł:
Concept of an EU Single Internal Market
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 199-211 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE w świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej = Development Trends of the EU's Harmonised Internal Market in the Light of the Lisbon Strategy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 173-183. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
126

Tytuł:
Marketing usług
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
monografia
127

Autor:
Tytuł:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
308 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14412-2
monografia
128

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania euromarketingu po rozszerzeniu Unii Europejskiej = Conditions of Euro-Marketing after the Extension of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 19 (2005) , s. 73-88. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005
Opis fizyczny:
497 s.: wykr.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-1-9
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
130

Tytuł:
Skuteczność reklamy w środowisku WWW
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
221 k.: il.; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/281
doktorat
131

Autor:
Tytuł:
Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmy - istota, funkcje i przesłanki wykorzystania = Sales Promotion in the Company Marketing System - Key Elements, Functions and Principles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
132

Autor:
Tytuł:
Rynek Unii Europejskiej : koncepcja i zasady funkcjonowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
233, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-286-3
monografia
133

Autor:
Tytuł:
Strategia Lizbońska a jednolity rynek wewnętrzny UE : kierunki zmian sfery regulacji
Źródło:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / pod red. nauk. Jana Karwowskiego - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 21-27. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
rozdział w monografii
134

Tytuł:
Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek : koncepcja marketingowa = The Joint Venture as an Strategy for Foreign Investors Entering the Polish Market : a Marketing Concept
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
291 s.: wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 164)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-246-4
habilitacja
135

Autor:
Tytuł:
Architektura wspólnego rynku w projekcie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej = Internal Market Architecture in the Project of a European Constitution
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 150-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
136

Autor:
Tytuł:
Reklama - między perswazją a manipulacją : etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 289-296. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
rozdział w monografii
137

Autor:
Tytuł:
Wspólny rynek w świetle teorii integracji = The Common Market in the Context of Integration Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
138

Autor:
Tytuł:
Zakres globalizacji sektorów gospodarki światowej w świetle analizy listy "Global 1000" = Scope of Globalization of World Economy - an Analysis of Global 1000 List
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 109-119. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
artykuł w czasopiśmie
139

Autor:
Tytuł:
Bilans kosztów i korzyści integracji europejskiej - implikacje dla marketingu przedsiębiorstw = Balance of Costs and Benefits of European Integration - Implications for Marketing of Companies
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1046 (2004) , s. 37-47. - Tytuł numeru: Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
140

Autor:
Tytuł:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej = Public Relations in the Integrated Marketing Communication System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 249-268. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 8
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004
Opis fizyczny:
299 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
142

Autor:
Tytuł:
Polnische Unternehmen angesichts der Forderungen des europäischen Markets - Chancen und Bedrohungen - Einschätzungsversuch
Źródło:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 389-396. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1904-9
materiały konferencyjne (aut.)
143

Autor:
Tytuł:
Struktura systemu promocji : próba polemiki z koncepcją Ph. Kotlera
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2004) , s. 2-8
artykuł w czasopiśmie
144

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
145

Autor:
Tytuł:
Zachowanie nabywców na rynku
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
146

Autor:
Tytuł:
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy - a Contribution to the Verification of G.S. Yip's Proposition
Źródło:
Nowy Sącz Academic Review. - no 1 (2004) , s. 48-59 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
147

Autor:
Tytuł:
Decyzje marketingowe
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2003) , s. 36-39
recenzja
148

Autor:
Tytuł:
Ocena skuteczności kampanii promocyjnej - ogólna charakterystyka podejść i metod badawczych = Evaluation of Promotion Campaign - General Characterisation of Approaches and Research Methods
Źródło:
Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 501-508. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 1004)
materiały konferencyjne (aut.)
149

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
150

Autor:
Tytuł:
Podstawowe wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Źródło:
Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek / pod red. Anny Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2003, s. 295-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-048-3
rozdział w monografii
151

Autor:
Tytuł:
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 1
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2003) , s. 7-13
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 624
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
153

Autor:
Tytuł:
Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : kierunki zmian sfery regulacji = Development Strategy of European Union Internal Market : Directions of Changes in Regulation Area
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 621
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
155

Autor:
Tytuł:
Modelowe koncepcje wspólnego rynku - przesłanki i efekty integracji = Model Conceptions of the Common Market - Premised and Effects of Regional Integration
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
156

Autor:
Tytuł:
Zachowanie nabywców na rynku
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
157

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 640
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
158

Autor:
Tytuł:
Principles of the Euro Market VS. Corporate Challenges in the Integration Process with European Structures
Źródło:
Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union - Banská Bystrica: Matej Bel University, 2003, s. 416-423. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-8055-815-9
materiały konferencyjne (aut.)
159

Autor:
Tytuł:
Lisabonská stratégia a smery vývoja vnútorného trhu Európskej únie = The Lisbon Strategy Versus Directions of Development of the European Union Internal Market
Źródło:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 2, nr 4 (december) (2003) , s. 70-76. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003
Opis fizyczny:
429 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-4-3
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
161

Autor:
Tytuł:
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 2
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2003) , s. 2-8
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 586
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
163

Autor:
Tytuł:
Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania = Functional Structure of the Promotion System - the Field of Reception and of the Interactions Platform
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 139-150. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
164

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 581
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy wybranych art.
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
166

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 612
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
94 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
167

Autor:
Tytuł:
Zasady eurorynku a wyzwania wobec przedsiębiorstw w procesie integracji ze strukturami europejskimi = The Principles of the European Market and the Challenges Facing Enterprises in the Process of European Integration
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 199-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
168

Autor:
Tytuł:
Modele komunikacji marketingowej = Models of Marketing Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
169

Autor:
Tytuł:
Portofolio usług agencji reklamy = Advertising Agency Service Portfolio
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
Formy dydaktyki współczesnego marketingu : wyzwania i uwarunkowania = Forms of Teaching in Contemporary Marketing : Challenges and Conditions
Źródło:
Marketing w dydaktyce szkół wyższych / red. Zofia Kędzior - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 87-102. - Summ.
ISBN:
83-89072-03-3
rozdział w monografii
171

Autor:
Tytuł:
Sucasny marketing a funkcia, obsah a metoda prednasky na vysokej skole ekonomickeho zamerania
Źródło:
Economic Theory and Practise at Present Time and in the Future. Section 8 Marketing Management = Ekonomicá teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 8 ^Marketingové riadenie - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 153-157 - Bibliogr.
Seria:
(Acta Oeconomica ; No 13)
ISBN:
80-8055-598-2
materiały konferencyjne (aut.)
172

Autor:
Tytuł:
Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw a wyzwania jednolitego rynku europejskiego : próba oceny w świetle wyników badań = Marketing Orientation of Polish Companies and the Challenges of a Single European Market : an Attempt at Assessment Based on Research
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 301-318. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
173

Autor:
Tytuł:
Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską : przyczynek do badań nad euromarketingiem = Marketing Aspects of the Integration of the Visegrad Group with the European Union. A Contribution to Research on Euromarketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/532
doktorat
175

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 602
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
176

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-119-0
Tryb dostępu:
skrypt
177

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 601
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
178

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 605
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
179

Tytuł:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Opis fizyczny:
301 s.: wykr., rys.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-915693-0-6
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
180

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej
Źródło:
Świat Marketingu. - Listopad (2001) . - [odczyt: 22.03.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
181

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwa polskie w perspektywie integracji europejskiej = Polish Enterprises from the Perspective of Integration with the European Union
Źródło:
Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / pod red. Bogdana Nogalskiego i Jacka Rybickiego - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 187-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; 14)
ISBN:
83-88829-26-2
rozdział w monografii
182

Autor:
Tytuł:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Opis fizyczny:
308, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Przedsiębiorczość)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-01-13646-4
monografia
183

Tytuł:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
447 s., 1 k. fot.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-074-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
184

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
185

Autor:
Tytuł:
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce : studium marketingowe
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
273 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 19 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/582
doktorat
186

Autor:
Tytuł:
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
45 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-090-0
skrypt
187

Autor:
Tytuł:
Nisza rynkowa jako strategia konkurowania w warunkach globalizacji rynku
Źródło:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 67-81
ISBN:
83-208-1364-6
materiały konferencyjne (aut.)
188

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej = Theoretical Grounds of the Marketing Communication System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 113-128. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
189

Autor:
Tytuł:
Cechy orientacji marketingowej przedsiębiorstw polskich w aspekcie współpracy na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw / pod. red. nauk. Jana Karwowskiego - Szczecin: hogben, 2001, s. 15-23. - Streszcz.
ISBN:
83-914853-1-5
materiały konferencyjne (aut.)
190

Tytuł:
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 47, nr 2 (271) (2001) , s. 1-6
artykuł w czasopiśmie
191

Autor:
Tytuł:
Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej = Identify and Image - Determinants of a Company's Role in the Marketing Communication Process
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 181-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
192

Autor:
Tytuł:
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej : węzłowe dylematy funkcjonowania
Źródło:
Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską = Strategy and Business Management on the Background of the Polish Integration Process with the European Union / pod red. nauk. Krystyny Jędralskiej, Krystyny Znanieckiej i Leszka Żabińskiego - Katowice: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2000, s. 19-29
ISBN:
83-902856-7-3
rozdział w monografii
193

Tytuł:
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data
Źródło:
Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Aniela Styś - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 208-218. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 852, t. 1)
materiały konferencyjne (aut.)
194

Autor:
Tytuł:
Morfologia strategii promocyjnych przedsiębiorstw : w świetle opinii ekspertów = Morphology of Company Promotion Strategies : Evaluation by Experts
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 77-95. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
195

Tytuł:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000
Opis fizyczny:
382 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-6-X
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
196

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
197

Autor:
Tytuł:
Eurorynek - identyfikacja i charakterystyka
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2000) , s. 2-7
artykuł w czasopiśmie
198

Autor:
Tytuł:
Marketing a globalizacja : III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Źródło:
Business Week Polska2000. - nr 12, s. 57
varia
199

Tytuł:
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets
Źródło:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 341-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
200

Autor:
Tytuł:
Promocja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw = Promotion vs. Marketing Orientation of Enterprises
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 103-113. - Summ.
ISBN:
83-911355-7-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
201

Autor:
Tytuł:
Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej = Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 95-114
ISBN:
83-908267-7-1
materiały konferencyjne (aut.)
202

Autor:
Tytuł:
Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej - koncepcja i zasady funkcjonowania = The Single Internal Market of the European Union - Concept and Functioning
Źródło:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
203

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 35-41
artykuł w czasopiśmie
205

Autor:
Tytuł:
Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte = Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 75-94
ISBN:
83-908267-7-1
materiały konferencyjne (aut.)
206

Autor:
Tytuł:
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw = Strategies of the Internationalization of Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
207

Autor:
Tytuł:
Zakres, struktura i uwarunkowania działań promocyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 137-156
ISBN:
83-911355-8-6
rozdział w książce
Zobacz opis całości
208

Tytuł:
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 87-97
ISBN:
83-911355-8-6
rozdział w książce
Zobacz opis całości
209

Tytuł:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999
Opis fizyczny:
285 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-9-4
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
210

Tytuł:
Efektywność aktywnych środków przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 1990-1997
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/735
doktorat
211

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
212

Autor:
Tytuł:
Tekst główny reklamy = Body Copy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
213

Autor:
Tytuł:
Reklama zachęcająca = Stimulating Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
214

Autor:
Tytuł:
Promocja dodatkowa = Sales Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
215

Autor:
Tytuł:
Reklama pocztowa = Direct Mail Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
216

Autor:
Tytuł:
Marketing sieciowy = Network Marketing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 147
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
217

Autor:
Tytuł:
Wydatki na reklamę = Billing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
218

Autor:
Tytuł:
Zakłócenia w reklamie = Clutter
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 276
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
219

Autor:
Tytuł:
Model komunikacji dwustopniowej = Two-grade Communication Model
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
220

Autor:
Tytuł:
Narodowa strategia integracji a euromarketing = National Strategy of integration and Euromarketing
Źródło:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 83-92. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
materiały konferencyjne (aut.)
221

Autor:
Tytuł:
Pretesting reklamy = Advertising Pre-testing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 193
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
222

Autor:
Tytuł:
Wkładka reklamowa = Insert
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
223

Autor:
Tytuł:
Ogłoszenia drobne = Classified Ads
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168-169
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
224

Autor:
Tytuł:
AIDCAS = AIDCAS
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 14
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
225

Autor:
Tytuł:
Reklama redakcyjna = Editorial Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211-212
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
226

Autor:
Tytuł:
Grupa docelowa promocji = Target Group of Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 88
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
227

Tytuł:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-910502-9-7
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
228

Autor:
Tytuł:
Publicity = Publicity
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
229

Autor:
Tytuł:
Reklama kinowa = Cinema Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
230

Autor:
Tytuł:
Reklama prasowa = Press Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
231

Autor:
Konferencja:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Tytuł:
Reklama jako proces komunikacji marketingowej : percepcja i odbiór w opinii społecznej
Źródło:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 132-141 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-8-6
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
232

Autor:
Tytuł:
Kupon = Coupon : Certificate
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 129
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
233

Autor:
Tytuł:
"Streszczenie" koncepcji reklamy = Brief
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 245
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
234

Autor:
Tytuł:
Wybór wewnątrz grupy mediów = Intra Media Selection
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
235

Autor:
Tytuł:
Reklama firmy = Corporate Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
236

Autor:
Tytuł:
Sponsorowanie = Sponsorship
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232-233
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
237

Autor:
Tytuł:
Gadżety reklamowe = Collaterals
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 85
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
238

Autor:
Tytuł:
Reklama telewizyjna = Television Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
239

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy racjonalny = Rational Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
240

Autor:
Tytuł:
Promocja agentów i pośredników = Dealer Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
241

Autor:
Tytuł:
Telemarketing = Telemarketing : Telephone Advertising : Telephone Selling
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
242

Autor:
Tytuł:
Zasięg reklamy = Advertising Reach
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 278
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
243

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy emocjonalny = Emotional Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
244

Autor:
Tytuł:
Emitent reklamy = Advertising Sender
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 77
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
245

Autor:
Tytuł:
Premie od zakupu = Premiums from Purchase
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 193
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
246

Autor:
Tytuł:
Reklama indywidualna = Individual Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
247

Autor:
Tytuł:
Dżingiel = Jingle
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 73
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
248

Autor:
Tytuł:
Osobowość sprzedawcy = Salesman Personality
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 176
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
249

Autor:
Tytuł:
Test kinowy = Theatre Test
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 258
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
250

Tytuł:
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (704) (1998) , s. 9-10
artykuł w czasopiśmie
251

Autor:
Tytuł:
Reklama informacyjna = Information Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210-211
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
252

Autor:
Tytuł:
Promocja personelu sprzedażowego = Staff Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
253

Autor:
Tytuł:
"Tuba marketingu" = "Speaking-Tube of Marketing"
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 261
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
254

Autor:
Tytuł:
Percepcja sloganów reklamy = Perception of Advertising Slogans
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 180
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
255

Autor:
Tytuł:
Psychologia reklamy = Advertising Psychology
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
256

Autor:
Tytuł:
Promocja nastawiona na konsumenta = Consumer Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
257

Autor:
Tytuł:
Zmęczenie reklamą = Wear-out
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 280
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
258

Autor:
Tytuł:
Wskaźnik relacji kosztów reklamy do wartości sprzedaży = Advertising/Sales Ratio
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
259

Autor:
Tytuł:
Agencja reklamowa = Advertising Agency
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. [13]
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
260

Autor:
Tytuł:
Strategia popychania = Push Strategy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 240
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
261

Autor:
Tytuł:
DAGMAR = DAGMAR
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 52
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
262

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy pozytywny = Positive Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
263

Tytuł:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Tłumacz:
Tilbury Jasper
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Książka wydana z okazji jubileuszu dziesięciolecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-87239-71-2
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
264

Autor:
Tytuł:
Współczesny marketing a funkcje, treść i metoda wykładu
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / pod red. Jerzego ALTKORNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 91-98 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
265

Autor:
Tytuł:
Unikatowa propozycja sprzedażowa = Unique Selling Proposition
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 264
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
266

Autor:
Tytuł:
Znaczki handlowe = Trading Stamps
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 280
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
267

Autor:
Tytuł:
DIPADA = DIPADA
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 55
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
268

Autor:
Tytuł:
Koszt na 1000 = Cost Per Thousand - CPT
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
269

Autor:
Tytuł:
Promocja = Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 197-198
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
270

Autor:
Tytuł:
Filtry reklamy = Advertising Filters
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 80
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
271

Autor:
Tytuł:
Funkcje promocji = Promotion Functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 84
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
272

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy negatywny = Negative Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
273

Autor:
Tytuł:
Konwersja w reklamie = Conversion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 123
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
274

Autor:
Tytuł:
Badania śledzące reklamy = Advertising Tracking Studies
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 29
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
275

Autor:
Tytuł:
Instrumenty public relations = Public Relations Instruments
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 97
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
276

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy : przesłanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw = The International Character of Business Activities vs. International Marketing : Reasons for Expanding Business Activities Abroad
Źródło:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
277

Autor:
Tytuł:
Oferta refundowana = Refund Offer
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
278

Autor:
Tytuł:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = The Marketing Environment of Enterprises from the Perspective of Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 35-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
279

Autor:
Tytuł:
Aktywizacja sprzedaży = Sales Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 15
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
280

Tytuł:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1998. - nr 3(45), s. 2-4
fragment raportu/sprawozdania
281

Autor:
Tytuł:
Odbiorca reklamy = Advertising addressee : Receiver
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
282

Autor:
Tytuł:
Test odtworzeniowy = Recall Test
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 258
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
283

Autor:
Tytuł:
Audymetr = Audimetr
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 25
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
284

Autor:
Tytuł:
Wskaźnik penetracji kampanii reklamowej = Gross Rating Point - GRP
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
285

Autor:
Tytuł:
Promocja wąska = Narrow Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 200
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
286

Autor:
Tytuł:
Strategia przyciągania = Pull Strategy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 241
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
287

Autor:
Tytuł:
Reklama zewnętrzna = Outdoor Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212-213
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
288

Autor:
Tytuł:
Reklama z bezpośrednią reakcją = Direct Response Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
289

Autor:
Tytuł:
Media reklamy = Advertising Media
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 154
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
290

Autor:
Tytuł:
Wybór między mediami = Inter Media Selection
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
291

Autor:
Tytuł:
Reklama radiowa = Radio Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
292

Autor:
Tytuł:
Sprzedaż osobista = Personal Selling
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 234
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
293

Autor:
Tytuł:
Macierz FCB = FCB Matrix
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 138
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
294

Autor:
Tytuł:
Agencja reklamy w systemie komunikacji marketingowej = Advertising Agency in the System of Marketing Communication
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
295

Autor:
Tytuł:
Ocena efektów promocji = Evaluation of Promotion Effects
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 166-167
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
296

Autor:
Tytuł:
Efekt medium reklamy = Advertising Medium Effect
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 74
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
297

Tytuł:
Profesor Philip Kotler - doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 12 (587) (1998) , s. 3-4
artykuł w czasopiśmie
298

Autor:
Tytuł:
Kampania uderzeniowa = Burst
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
299

Autor:
Tytuł:
SLB = SLB
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 230
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
300

Autor:
Tytuł:
Stereoreklama = Stereo Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 236
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
301

Autor:
Tytuł:
Reklama = Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 209-210
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
302

Autor:
Tytuł:
Model Lavidge'a-Steinera = Lavidge-Steiner Model
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
303

Autor:
Tytuł:
Redystrybucja sloganów reklamy = Redistribution of Advertising Slogans
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 209
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
304

Autor:
Tytuł:
Tablica reklamowa = Billboard
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 254
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
305

Autor:
Tytuł:
Kampania reklamowa = Advertising Campaign
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
306

Autor:
Tytuł:
Rozpoznanie reklamy = Advertising Recognition
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 214
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
307

Autor:
Tytuł:
Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem = Communication of Enterprise with Market
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 117
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
308

Autor:
Tytuł:
Reklama wspólna = Co-op Advertising : Joint Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
309

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy = Advertising Slogan : Appeal : Argument
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
310

Autor:
Tytuł:
Budżet promocji = Promotion budget
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 34
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
311

Autor:
Tytuł:
Świadomość istnienia reklamy = Advertising Awareness
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 252
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
312

Tytuł:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa AE w Krakowie
Źródło:
Marketing i Rynek1998. - nr 11, s. 35-[37]
varia
313

Autor:
Tytuł:
Reklama produktu = Product Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
314

Autor:
Tytuł:
Public relations = Public Relations
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
315

Autor:
Tytuł:
Projekt reklamówki = Storyboard
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 197
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
316

Autor:
Tytuł:
Model komunikacji jednostopniowej = One-grade Communication Model
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
317

Autor:
Tytuł:
Marketing bezpośredni = Direct Marketind
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 143-144
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
318

Autor:
Tytuł:
Katalog = Catalog : Catalogue
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 114
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
319

Autor:
Tytuł:
Zespół ds. zlecenia = Account Group
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 279
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
320

Autor:
Tytuł:
Teoria trzech uderzeń = Three Hit Theory
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
321

Autor:
Tytuł:
Lider opinii = Opinion Leader
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 133
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
322

Autor:
Tytuł:
Reklama przypominająca = Reminder Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
323

Autor:
Tytuł:
Plan reklamy = Advertising Plan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 182
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
324

Autor:
Tytuł:
Promotion-mix = Promotion-mix
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 200
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
325

Autor:
Tytuł:
Dublowanie = Duplication
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 66
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
326

Autor:
Tytuł:
Spirala reklamy = Advertising Spiral : Curve
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
327

Autor:
Tytuł:
Konstans promocyjny = Promotional Constans
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 120
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
328

Autor:
Tytuł:
Spot reklamowy = Advertising Spot
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 233
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
329

Autor:
Tytuł:
AIDA = AIDA
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 14
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
330

Autor:
Tytuł:
Efekt naśladownictwa = Imitation Effect
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
331

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
332

Autor:
Tytuł:
Metoda "case study" w nauczaniu ekonomii = The Case Study Method in Teaching Economics
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
333

Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
39, [11] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Seminaryjne Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
książka
334

Autor:
Tytuł:
System promocji banku komercyjnego : struktura, funkcje, instrumenty
Źródło:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 93-107
ISBN:
83-87239-34-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
335

Tytuł:
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 23, nr 2 (265) (1996) , s. 12-15
artykuł w czasopiśmie
336

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
337

Autor:
Filar-Wałkowińska Małgorzata , Jonas Agata , Wiktor Jan W.
Tytuł:
Bestseller Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei : wprowadzenie książki na rynki wybranych krajów
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 207-214
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
338

Tytuł:
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy
Źródło:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996, s. 35-97 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-904507-6-3
rozdział w monografii
339

Autor:
Tytuł:
Small business jako element pola rynkowego banku komercyjnego
Źródło:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 103-114 - Bibliogr.
Seria:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
materiały konferencyjne (aut.)
340

Autor:
Tytuł:
Studium przypadku : istota, funkcje i procedura analizy przypadku
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 9-41 - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
341

Autor:
Tytuł:
Zadzwoń do USA i zobacz co słychać u twoich bliskich : wprowadzenie na rynek nowego produktu - usługi videotelefonicznej
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 215-225
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
342

Tytuł:
Konflikty interesów płacowych w gospodarce a negocjacyjny model kształtowania wynagrodzeń
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 247-258 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-1-9
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
343

Autor:
Tytuł:
Małe przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Źródło:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 211-220. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
materiały konferencyjne (aut.)
344

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
345

Autor:
Tytuł:
Plan reklamy i media plan - zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Aida Media. - nr 4(11) (1995) , s. 29-31
artykuł w czasopiśmie
346

Autor:
Tytuł:
Dylematy polityki płac w okresie transformacji
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 2, Od socjalistycznego korporacjonizmu do...? / red. Jerzy HAUSNER, Piotr Marciniak - Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1994, s. 195-212 - Bibliogr.
ISBN:
83-85341-05-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
347

Tytuł:
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994) , s. 38-46
artykuł w czasopiśmie
348

Autor:
Tytuł:
Polityka promocji
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 313-358
ISBN:
83-900698-9-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
349

Tytuł:
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 33-39
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
350

Tytuł:
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 5 (395))
książka
351

Autor:
Tytuł:
Rodzaje i środki reklamy - kryteria wyboru
Źródło:
Aida Media. - nr 7 (1994) , s. 46-47
artykuł w czasopiśmie
352

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy jako kategoria ekonomiczna = Labour Costs as an Economic Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 411 (1993) , s. 89-100. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
353

Autor:
Tytuł:
Polityka płac a kształtowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych
Źródło:
Konsekwencje zachowań przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1992 dla tworzenia popytu na pracę. T. 3, Załączniki - ekspertyzy / [red. Ewa Rasmus-Kodieykov] - Warszawa: IPiSS, 1993, s. 59-76
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 17 (390))
rozdział w monografii
354

Autor:
Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na funkcję socjalną przedsiębiorstw
Źródło:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - z. 6 (379) (1993) , s. 5-43
artykuł w czasopiśmie
355

Autor:
Tytuł:
Polityka promocji
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 313-358
ISBN:
83-900698-9-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
356

Autor:
Tytuł:
Działalność socjalna przedsiębiorstw w okresie przekształceń własnościowych
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 20, nr 2(230) (1993) , s. 8-10
artykuł w czasopiśmie
357

Autor:
Tytuł:
Bariery przekształceń własnościowych instytucji rynkowych
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 73-78
ISBN:
83-85719-02-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
358

Autor:
Tytuł:
Polityka promocji
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 313-358
ISBN:
83-900698-0-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
359

Tytuł:
Rynek pracy : instrumenty, mechanizmy, zagrożenia
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 211-228
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
360

Autor:
Tytuł:
Pod młotek licytatora
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 44 (1992) , s. 9
artykuł w czasopiśmie
361

Autor:
Tytuł:
Samorząd pracowniczy jako podmiot zakładowej polityki płac
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 205-214
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
362

Autor:
Tytuł:
Wyznaczniki pozapłacowych kosztów pracy w przedsiębiorstwie = Determinants of Additional Labour Costs in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 372 (1992) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
363

Autor:
Tytuł:
Bariery prywatyzacji przedsiębiorstw = Bariers in Privatization of Enterprises
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 4 (365))
Uwagi:
Summ.,
monografia
364

Autor:
Tytuł:
Płace jako obszar konfliktów społecznych w procesie transformacji gospodarki
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 283-302
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
365

Autor:
Tytuł:
Czynniki zróżnicowania kosztów pracy
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 18, nr 1 (205) (1991) , s. 5-8
artykuł w czasopiśmie
366

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy w przedsiębiorstwach = The Labour Cost in Enterprises
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 4 (344))
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
monografia
367

Autor:
Tytuł:
Koszty zatrudnienia w handlu na tle innych działów gospodarki narodowej = Costs of Employment in Trade Against the Background of Other Sectors of the National Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 368 (1991) , s. 35-48. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
368

Autor:
Tytuł:
Znaczenie kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw = The Importance of Labour Costs in the Economics of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 4 (495) (1991) , s. 16-18
artykuł w czasopiśmie
369

Autor:
Tytuł:
Pozapłacowe koszty pracy w gospodarce polskiej w latach osiemdziesiątych
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 4 (1991) , s. 35-40
artykuł w czasopiśmie
370

Tytuł:
Płace w świadomości ekonomicznej pracowników
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 177-190
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
371

Tytuł:
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 23-34. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
372

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 5-6 (479-480) (1990) , s. 104-105
artykuł w czasopiśmie
373

Autor:
Tytuł:
Podobieństwo i zmiany strukturalne kosztów pracy w przedsiębiorstwach - próba kwantyfikacji = Similarity and Structural Changes in Labour Costs an Attempt to Quantify
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 2 (345) (1990) , s. 19-21
artykuł w czasopiśmie
374

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenia i świadczenia w strukturze kosztów pracy
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 17, nr 3 (195) (1990) , s. 8-10
artykuł w czasopiśmie
375

Autor:
Tytuł:
Polityka płac w Polsce w r. 1989 : tendencje i uwarunkowania
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 17, nr 8 (200) (1990) , s. 9-13 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
376

Autor:
Tytuł:
Makrostruktura płac jako wyraz pozycji korporacji branżowych w gospodarce polskiej
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 253-267
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
377

Autor:
Tytuł:
Dylematy polityki płac w Polsce : (na przykładzie 1988 r.)
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 44, 10-12 (520-522) (1989) , s. 21-24
artykuł w czasopiśmie
378

Tytuł:
Ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem a stymulowanie jakości produkcji = Economic Instruments Regulating Enterprise Mamagement and Stimulation of Production Quality
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989) , s. 52-61. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
379

Autor:
Tytuł:
Wpływ przeglądów i atestacji stanowisk pracy na poprawę efektywności przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - z. 10 (317) (1989) , s. 35-98
artykuł w czasopiśmie
380

Tytuł:
Opinie o oddziaływaniu płac na jakość produkcji
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 16, nr 4 (184) (1989) , s. 5-7
artykuł w czasopiśmie
381

Tytuł:
Społeczna ocena sprawiedliwości wynagrodzeń
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 16, nr 1 (181) (1989) , s. 6-8
artykuł w czasopiśmie
382

Tytuł:
System motywowania jakości w opinii kadry kierowniczej = Quality Stimulation System in the Opinion of Managerial staff
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 30, nr 6 (322) (1989) , s. 21-25
artykuł w czasopiśmie
383

Autor:
Tytuł:
Wartościowanie pracy w handlu - pierwsze doświadczenia
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10-12 (1989) , s. 29-33
artykuł w czasopiśmie
384

Autor:
Tytuł:
Atestacja stanowisk pracy w handlu - cele, zakres i uwarunkowania
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 3-6 (200-203) (1989) , s. 43-48
artykuł w czasopiśmie
385

Tytuł:
Finansowe narzędzia kształtowania jakości wyrobów w praktyce przedsiębiorstw = Financial Tools of Shaping the Quality of Products in Practice of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 4 (471) (1989) , s. 9-11
artykuł w czasopiśmie
386

Autor:
Tytuł:
Samodzielność przedsiębiorstwa w polityce płac : założenia i praktyka I etapu reformy gospodarczej = Freedom of Enterprise la Wage Policy : Assumption and Practice in the First Stage of the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
387

Autor:
Tytuł:
Motywacja do pracy a system motywacyjny próba analizy terminologicznej = Work Motivation and the Motivation System an Attempt of Terminological Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 117-129. - Summ., rez. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
388

Autor:
Tytuł:
Rola systemu płac w stymulowaniu projakościowej polityki zakupów
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 2 (193) (1988) , s. 23-28
artykuł w czasopiśmie
389

Tytuł:
Zakładowa polityka płac w opinii załogi przdsiębiorstwa
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1988) , s. 57-60
artykuł w czasopiśmie
390

Tytuł:
System motywacyjny a jakość produkcji
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 25-27
artykuł w czasopiśmie
391

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 15, nr 8 (176) (1988) , s. 33-34
recenzja
392

Autor:
Tytuł:
System płac w handlu a jakość towarów
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 34-37 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
393

Autor:
Tytuł:
Warunki pracy w handlu w świetle przeglądów i atestacji
Źródło:
Polityka Społeczna1988. - R. 16, nr 9 (189), s. 30-32
varia
394

Autor:
Tytuł:
Warunki rozwoju spółdzielczości spożywców na przełomie lat osiemdziesiątych
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 102-105
artykuł w czasopiśmie
395

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenia a wydajność pracy w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 2 (187) (1987) , s. 23-28
artykuł w czasopiśmie
396

Tytuł:
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 57-64
artykuł w czasopiśmie
397

Tytuł:
Układ motywacyjny w systemie zarządzania handlem wewnętrznym. [z. 1]
Źródło:
Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : (materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego) : Kraków 19-20 października 1987 r. - Kraków; Praga: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, 1987, s. 1-27
materiały konferencyjne (aut.)
398

Tytuł:
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 14, nr 9 (165) (1987) , s. 24-26
artykuł w czasopiśmie
399

Autor:
Tytuł:
Wewnętrzna struktura płac jako element sytuacji motywacyjnej kadry kierowniczej = Internal Wage Structure as a Factor of the Motivation Situation of Managerial Staff
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 28, nr 4 (296) (1987) , s. 34-39
artykuł w czasopiśmie
400

Autor:
Tytuł:
Warunki i sposoby wdrażania zakładowych systemów wynagradzania w spółdzielczości ogrodniczej = Conditions and Ways of Implementation of Independent Payment Systems in Horticultural Cooperatives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 125-133. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
401

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Opis fizyczny:
[82] s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (285))
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
402

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987) , s. 31-36
artykuł w czasopiśmie
403

Tytuł:
Techniki organizowania pracy w przedsiębiorstwie handlowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
skrypt
404

Tytuł:
Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Association of the Graduates of the Academy of Economics in Kraków
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 114-116
artykuł w czasopiśmie
405

Tytuł:
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Procesy rynkowe / red. nauk. Janusz Olearnik, Grażyna Światowy - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 71-77
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 339)
materiały konferencyjne (aut.)
406

Autor:
Tytuł:
System zasilania przedsiębiorstw handlowych w środki na wynagrodzenia w warunkach reformy gospodarczej = System of Payment Fund Supplies for Trading Enterprises under Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986) , s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
407

Autor:
Tytuł:
Systemy wynagradzania w spółdzielczości spożywców : doświadczenia reformy i perspektywy rozwoju
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 / [Leszek RUDNICKI, Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Roman NIESTRÓJ, Józef SALA, Jacek BAZARNIK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 12 s.. - Poszyty
rozdział w monografii
408

Autor:
Tytuł:
Zmiany wewnętrznej struktury wynagrodzeń pracowników handlu w okresie wdrażania reformy gospodarczej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 2 (180) (1986) , s. 17-23
artykuł w czasopiśmie
409

Autor:
Tytuł:
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
224 k., 2 k. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/745
doktorat
410

Autor:
Tytuł:
Morfologia systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 7-8 (426-427) (1985) , s. 27-29
artykuł w czasopiśmie
411

Tytuł:
Między indywidualizmem a uniformizmem : z badań nad tworzeniem zakładowych systemów wynagradzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 6 (425) (1985) , s. 5-7
artykuł w czasopiśmie
412

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo handlowe w warunkach reformy gospodarczej w świetle badań ankietowych = Commercial Enterprise in Conditions of Economic Reform in Light of Questionnaire Examination
Źródło:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 37-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
413

Autor:
Tytuł:
Organizacja handlu wewnętrznego w Niemieckiej Republice Demokratycznej = Organization of the Domestic Trade In the G.D.R.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 162 (1982) , s. 39-55. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
414

Tytuł:
Czynniki kształtujące dystrybucję pieczywa w dużych miastach : na przykładzie Krakowa = Factors Affecting the Conditions of Bread Distribution in Big Cities : on the Example of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 156 (1982) , s. 91-109. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
415

Autor:
Tytuł:
Naukowa organizacja pracy w gastronomii
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 37, nr 4 (1982) , s. 19
artykuł w czasopiśmie
416

Autor:
Sala Józef , Wiktor Jan , Zachwieja Bronisław
Tytuł:
Kierunki rozwoju sieci gastronomicznej w Zakopanem do 1990 r.
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 35, nr 11-12 (1981) , s. 21-23
artykuł w czasopiśmie
417

Tytuł:
Przestrzenny układ sieci handlu detalicznego w Krakowie - analiza i ocena punktualności = The Spatial Distribution of the Retail Trade Network - Analysis and Evaluation of Functioning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980) , s. 81-98. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna - w stronę społecznego oblicza marketingu
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [70]-[80] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
2

Autor:
Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [48]-[51]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
3

Autor:
Tytuł:
Metodologia badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy wybranych projektów badawczych
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[154]-39[192] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [1]-[5]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
5

Autor:
Tytuł:
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[179]-28[206] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i metodyczne problemu
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 3-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.. [5]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2008
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Program badawczy:
6/KM/1/08/S/423
Sygnatura:
NP-950/[5]/Magazyn
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [4]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2007
Opis fizyczny:
[163] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
[Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"], Bibliogr.
Program badawczy:
49/KM/1/07/S
Sygnatura:
NP-950/[4]/Magazyn
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [3]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
[194] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu,
Program badawczy:
71/Kmark/1/2006/S
Sygnatura:
NP-950/[3]/Magazyn
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
[65 s.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Program badawczy:
77/Kmark/4/2005/S/249
Sygnatura:
NP-950/[2]/Magazyn
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
[49 s.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Program badawczy:
63/Kmark/3/2004/S/173
Sygnatura:
NP-950/[1]/Magazyn
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Rynek Unii Europejskiej : polityki wspierające
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
[67] k.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wybranych częściach
Program badawczy:
65/Kmark/5/2003/S/-71
Sygnatura:
NP-920/Magazyn
naukowo-badawcze
13

Autor:
Tytuł:
Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej - koncepcja i przesłanki rozwoju
Źródło:
Rynek Unii Europejskiej / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 7-23
Sygnatura:
NP-855/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
117: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/Kmark/5/2002/S
Sygnatura:
NP-855/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
15

Autor:
Tytuł:
Wolności podstawowe jako zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
Źródło:
Rynek Unii Europejskiej / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 24-54
Sygnatura:
NP-855/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Konflikty interesu wokół kształtowania wynagrodzeń i mechanizmów płacowych
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1994
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/P109/027/04
Sygnatura:
NP-168/Magazyn
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
41 k.; 29 cm
Uwagi:
Maszynopis,
Program badawczy:
GT-5/1/1988
Sygnatura:
179829/1
naukowo-badawcze
1
Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych / Jan W. WIKTOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 151-194. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
2
Wprowadzenie : zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym - morfologia problematyki / Jan. W. WIKTOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 11-17. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
3
Vzdelávanie ako prvok poslania univerzity v prejavoch rektorov Ekonomickej univerzity v Krakove v rokoch 1925 až 2015 = Education as the Part of the Mission of University in Speeches of the Cracow University of Economics Rectors in 1925 - 2015 / Jan W. WIKTOR // Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 18, č. 1 (2017), s. 5-13. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1326/subory/EaS_01_2017_final.pdf. - ISSN 1335-7069
4
Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego - próba oceny = The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in the International Marketing - an Attempt to Assess-Attempted Assessment / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 435-442. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
5
Dylematy marketingu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych / Jan W. WIKTOR // W: Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017. - S. 85-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-120-7
6
Euroatlantyckie porozumienia współpracy i partnerstwa CETA i TTIP : przyczynek do analizy problemów globalnego otoczenia biznesu / Jan W. WIKTOR // W: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017. - S. 91-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-665-7
7
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - 351 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
8
Doslìdžennâ ìnternacìonalìzacìï pìdpriêmstva : analìzvidìlenih grantìv nacìonalʹnogo centru nauki v polʹŝì / Ân VÌKTOR // Marketing v Ukraïnì. - no. 1(100) (2017), s. 63-75. - Bibliogr. - ISSN 1606-3732
9
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Katarzyna SANOK-KOSMOWSKA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2017. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003287
10
Zakończenie / Jan W. WIKTOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 315-319. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
11
Świat wartości akademickich a procedury awansowe w nauce polskiej : refleksja z okazji 80-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / Jan W. WIKOTOR // W: Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 72-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-382-7
12
Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości = An Attempt of Bibliometric Analysis of the Publications From the 25th Congress of Marketing, Commerce and Consumption Departments - Experiences of the Past and Challenges of the Future / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 15 (64) (2016), s. 170-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2016_T15_nr64.pdf. - ISSN 2081-3430
13
Marketing Communication in Hypermedia Computer-Mediated Environments vs the Paradigm of a Network Society / Jan W. WIKTOR // International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016), s. 287-298. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-3627
14
"Wojna marketingu z zarządzaniem". Empiryczna weryfikacja koncepcji A. Riesa i L. Ries (na podstawie badań porównawczych środowiska studentów w Polsce i Słowacji) = "War Of Marketing With Management". Empirical Verification of A. Ries and L. Ries Concept (Based on Comparative Research of Polish and Slovak Students) // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 460 (2016), s. 51-61. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36550/Dado_Wojna_Marketingu_z_Zarzadzaniem_Empiryczna_Weryfikacja_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
15
System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego = The Marketing Communication System in the System Product Framework / Jan W. WIKTOR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 262 (2016), s. 47-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=227720&from=publication. - ISSN 2083-8611
16
"Wojna marketingu z zarządzaniem" czy integracja funkcji? Refleksja o relacjach intradyscyplinarnych na kanwie książki A. Ries, L. Ries, War in the Boardroom = "War between marketing and management" or an integration of function? A reflection on the interdisciplinary relations on the basis of A. Ries and L. Ries's book War in the Boardroom / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 420 (2016), s. 387-397. - Rec. pracy: A. Ries and L. Ries, War in the Boardroom. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35562. - ISSN 1899-3192
17
Marketing a zarządzanie : konflikt interesów czy integracja funkcji? / Jan W. WIKTOR // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka». - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016. - S. 41-42. - ISBN 978-617-607-980-4
18
[Recenzja] / Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 1 (360) (2016), s. 358-363. - Rec. pracy: Pavol Konštiak (red.), Merchandising Management in the Context of Active Sale and Sustainable Development (Merchandising maloobchodnej jednothy v kontexte aktívneho predaja a udržatel'ného rozvoja), tłumaczenie: Marta Grossmanová, Darina Halašova, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, 188 s. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2016.pdf
19
U źródeł sukcesu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : z doświadczeń polskich eksporterów / Jan W. WIKTOR // W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 395-404. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-09-5. - Pełny tekst: http://arch.wzr.pl/nauka/40/files/monogr_wz_popr2.pdf
20
Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą - w stronę relacji klient - instytucja = Forms and Scope of Students' Opinions Research in the System of High School Management - towards the Relationships between the Customer and Institution / Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 4 (2015), s. 222-231. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
21
Ocenka kačestva prepodavaniâ marketinga v vysših učebnyh zavedeniâh : opyt Èkonomičeskogo Universiteta v Krakove = Ocìnka âkostì vikladannâ marketinga v viŝih navčalʹnih zakladah : dosvìd Èkonomìčnogo Unìversitetu v Krakovì = Evaluation of the Quality of Marketing Didactics in University Education : Experiences of Cracow University of Economics / Ân VIKTOR // Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015), s. 67-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
22
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters / Jaroslav Ďaďo, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015), s. 135-150. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ekonomie-management.cz/download/1433862256_aa3a/10_FOREIGN+MARKETS+ENTRY+MOTIVES+AND+STRATEGIES.pdf. - ISSN 1212-3609
23
O roli komunikacji marketingowej w rozwoju innowacji - strategia podwójnej koncentracji = On the Role of Marketing Communication in Innovation Development - the Double Concentration Strategy / J.W. WIKTOR // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1090-1095. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
24
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 205, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-662-5
25
Internationalization and the Structure of the Company's Marketing Strategy on International Markets - Theoretical Remarks / Jan Władysław WIKTOR // Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 10 (2014), s. 642-658. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5513813ded7c6.pdf. - ISSN 1537-1506
26
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury : projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań = Koncepce řízení a marketingu ve sféře kultury : projektování, implementace a kontext účinnosti aktivit / red. nauk. Joanna Łodziana-Grabowska, Jan W. WIKTOR. - Warszawa : CedeWu.pl, 2014. - 189, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7556-634-5
27
Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego = Triangulation Approaches and Methods in Research Projects of International Marketing / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 193-200. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf#page=193&view=Fit. - ISSN 1231-7853
28
System zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej - perspektywa zarządzania projektami = The System of Assurance Higher Education Quality - Project Management Perspective / Jan W. WIKOTR // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2014), s. 281-290. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2014_NR_1A%28159%29.pdf#page=282=Fit. - ISSN 0137-5466
29
Metodologiczne problemy badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy wybranych projektów badawczych = Methodological Problems of International Marketing Research in the Light of the Analysis of Selected Research Projects / Jan W. WIKTOR // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (161) (2014), s. 89-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
30
Efekt motyla a modele komunikacji marketingowej = Butterfly Effect and Marketing Communication Models / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 4 (2014), s. 186-192. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_4_2014_innowacje.pdf#page=179&view=Fit. - ISSN 1231-7853
31
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 722 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-2163-5
32
Wspólny rynek europejski - konsekwencje dla konsumpcji w Polsce : morfologia zależności = The Single European Market - Consequences for Consumption in Poland : Morphology of Dependences / Jan W. WIKTOR // Konsumpcja i Rozwój. - nr 4 (9) (2014), s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
33
Systém kvality vzdelávania na vysokej škole: koncepcia a štruktúra : skúsenosti Ekonomickej univerzity v Krakove = Quality System of University Education : Concept and Structure : Experiences from Cracow University of Economics / Jan W. WIKTOR // Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 15, č. 2 (2014), s. 185-195. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1326/subory/EaS_02_2014_final.pdf. - ISSN 1335-7069
34
Marketing Communication as Company Dialogue with the Market : Value Creation and Integration Perespective / Jan W. WIKTOR // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 4 (2014), s. 194-204. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1136201. - ISSN 2084-3356
35
Wprowadzenie / Joanna Łodziana-Grabowska, Jan W. WIKTOR // W: Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury : projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań / red. nauk. Joanna Łodziana-Grabowska, Jan W. WIKTOR. - Warszawa : CedeWu.pl, 2014. - S. 5-7. - ISBN 978-83-7556-634-5
36
Zarządzanie marketingiem a ekonomia menedżerska : perspektywa rynku, przedsiębiorstwa i zarządzania / Jan W. WIKTOR // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 37-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
37
Servqual w ocenie jakości kształcenia w szkole wyższej - możliwości i ograniczenia w świetle badań empirycznych = Servqual in the Assessment of Quality of University Education - Possibilities and Restrictions in the Light of Empirical Research / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 337 (2014), s. 40-50. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets / Jan WIKTOR // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić. - Kragujevac : Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013. - S. 159-165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-042-6. - Pełny tekst: http://eprints.ugd.edu.mk/7192/1/EBM_2012.pdf
39
Komunikacja marketingowa : modele, struktury, formy przekazu / Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 376 s. : il. ; 24 cm. - Wyd. 1 ukazało się pt.: Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa, 2001. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17390-6
40
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 2-6. - Summ. - ISSN 1231-7853
41
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - 211 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-640-3
42
Ekonomia społeczna - w stronę społecznego oblicza marketingu / Jan W. WIKTOR // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 32-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
43
The Marketing Strategies of Polish Company : the Concept and Results / Jan W. WIKTOR // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 729-736. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
44
The Systems of Conducting Student Opinion Surveys Applied by the Management Faculty of Cracow University of Economics - Concept, Structure and Organization / Jan W. WIKTOR // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 153-166. - ISBN 978-83-62511-77-8
45
Wizerunek jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przez uczelnie ekonomiczne w Polsce / Katarzyna Kowalska-Jarnot ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2013. - 331 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002886
46
CRM w zarządzaniu procesami marketingowymi / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 9 (2012), s. 32-34. - Rec. pracy: Dita Hommerová, CRM v podnikových procesech
47
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
48
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej = The EU Service Directive - the Reasons for Creating the European Union's Single Service Market / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
49
Marketing / Jan W. WIKTOR // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 302-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
50
Polish Export and Polish Exporters : the Possibilities and Limitations of Empirical Cognition / Jan W. WIKTOR // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 32-70. - ISBN 978-83-208-2042-3
51
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA ; aut.: Paweł CHLIPAŁA, Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2021-8
52
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2042-3
53
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : refleksja teoretyczna / Jan W. WIKTOR // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA ; aut.: Paweł CHLIPAŁA, Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 13-32. - ISBN 978-83-208-2021-8
54
Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy / Wioletta Kwak ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2012. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002600
55
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-22-8
56
Jakość dydaktyki marketingu w wyższej uczelni : dylematy ewaluacji i sposób rozwiązania = The Quality of Marketing Didactics in University Education - Dilemmas of Evaluation and Way of Solution / Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012), s. 374-381. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
57
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw = Polish Exporters : the Methodological Dilemmas of Research on International Marketing Corporate Strategies / Jan W. WIKTOR // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 209-237. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
58
Zachowania rynkowe nabywców / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 37-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
59
Polscy eksporterzy na rynkach międzynarodowych koncepcja i rezultaty projektu badawczego : (tezy referatu) / W.J. WIKTOR // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej IX Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (L'vìv, 8-10 listopada 2012 r.) = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-342-0
60
Polskie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : architektura strategii marketingowych = Polish Companies on International Markets : Marketing Strategy Architecture / Jan W. WIKTOR // W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 293-301. - Streszcz.; summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-729-7
61
The Morphology of the Company's Marketing Strategy in International Markets : Theoretical Comments / Jan W. WIKTOR // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 13-31. - ISBN 978-83-208-2042-3
62
Polski eksport i polscy eksporterzy : możliwości i ograniczenia poznania empirycznego / Jan W. WIKTOR // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA ; aut.: Paweł CHLIPAŁA, Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 33-74. - ISBN 978-83-208-2021-8
63
Komunikacja marketingowa / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 200-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
64
Proces poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów w Internecie / Katarzyna Łazowska-Widz ; Promotor: J.W. WIKTOR. - Kraków, 2012. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002567
65
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej : funkcje, rodzaje, instrumenty / Jan. W. WIKTOR // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 193-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
66
Wybory strategiczne w marketingu międzynarodowym = Strategic Decisions in International Marketing / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 301-310. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
67
Koncepcja i sposób pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle doświadczeń projektu "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" = The Concept and Measurement Method of the Companies' Internationalization in the Light of the Research Project "Marketing Strategies of Companies on International Markets" / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 42-50. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
68
Wspólny rynek UE a system ochrony konkurencji : instrumenty i zakres / Jan W. WIKTOR // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 202-214. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
69
Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? : w stronę reguły 30-70 = Marketing Communication - Persuasion or Manipulation? Into The Rule: 30-70 / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011), s. 11-22. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
70
Marketing : koncepcja skutecznych działań / Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (333) (2011), s. 65-67. - Rec. pracy: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. Lechosław Garbarski, PWE, Warszawa 2011
71
The Structure of Polish Exporters : the Methodological Aspects of the Gathering of Data and Assessment / Jan W. WIKTOR // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 14-15
72
W poszukiwaniu pracy - swoboda przemieszczania się i podejmowania działalności gospodarczej jako wartości rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Jan W. WIKTOR // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 111-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
73
Prawo i kultura a strategie komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych / Jan W. WIKTOR // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 4/5). - nr 15/16 (2010), s. 251-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
74
Skuteczność reklamy - między teorią a praktyką : perspektywa konkursu komunikacji marketingowej Effie Awards = Advertising Effectiveness - between Theory and Practice : Perspective Marketing Communications Competition Effie Awards / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010), s. 11-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
75
Polscy eksporterzy : analiza komparatywna rankingów "Rzeczpospolitej" i "Polityki" = Polish exporters : Comparative Analysis of the Rankings Performed by "Rzeczpospolita" and "Polityka" / Jan W. WIKTOR // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 197-203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
76
System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej - doświadczenia / Jan W. WIKTOR // e-mentor. - nr 5 (36) październik (2010), s. 4-10. - Streszcz.. - [odczyt: 09.01.2015]. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/767. - ISSN 1731-6758
77
O strukturze podmiotowej polskich eksporterów : refleksja nad desygnatem "polskości" przedsiębiorstwa / Jan W. WIKTOR // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 403-410. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
78
Struktura pol´s´kih eksporterìv : metodičnì aspekti vivčennâ ta ocinki / Ân VÌKTOR // Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010), s. 51-55. - Summ. - ISSN 1606-3732
79
Polityka ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : architektura systemu / Jan W. WIKTOR // W: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu : księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 291-304. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-545-8
80
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego = Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010), s. 30-38. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
81
Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i metodyczne problemu = Export Activities - a Platform for Corporate Internationalization : Theoretical and Methodological Aspects / Jan W. WIKTOR // W: Strategie marketingowe eksporterów : praca zbiorowa / pod red. Anny CZUBAŁY, Romana NIESTROJA, Jana W. WIKTORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 9-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
82
Strategie marketingowe eksporterów : praca zbiorowa / pod red. Anny CZUBAŁY, Romana NIESTROJA, Jana W. WIKTORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
83
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - 603 : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1888-8
84
Marketing międzynarodowy w perspektywie procesów internacjonalizacji - koncepcja, struktura i uwarunkowania rozwoju = International Marketing in the Context of Internationalisation Processes - Concept, Structure and Development Conditions / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164998871. - ISSN 1898-6447
85
The Reform Treaty and the Programmes for the Internal Market of the European Union : New Challenges and Prerequisites for the European Business / Jan WIKTOR // W: International Marketing and Business in the CEE Markets / ed. by Maja Szymura-Tyc. - Katowice : University of Economics Publ., 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 17-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-460-6
86
Marketing międzynarodowy - istota i specyfika : ze studiów nad internacjonalizacją marketingu = International Marketing - Essence and Specifics : From Studies on the Internationalisation of Marketing / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 19-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
87
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym / Jan W. WIKTOR // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 188-209. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
88
Doktoranci o studiach III stopnia / Jan W. WIKTOR // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 22-24. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
89
Efekty marketingu a efekty przedsiębiorstwa : kluczowe problemy i zagadnienia = Results of Marketing and Results of Company Activities : the Key Problems and Issues / Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych (2009), s. 3-11. - Summ. - ISSN 0438-5403
90
Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym = Conditions for Marketing Communications in the International Business / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 23 (2008), s. 132-147. - Summ. - ISSN 1428-1457
91
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki / Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1788-1
92
Kierunki rozwoju sfery regulacji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej = Directions of Internal EU Market Regulatory Sphere / Jan W. WIKTOR // W: Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 27-33. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1785-0
93
Globalization vs the Determining Factors of the EU's Internal Market Expansion / Jan W. Wiktor // W: Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova]. - Banská Bystrica, 2008. - S. 336-339. - Summ. - ISBN 978-80-89382-00-2
94
Globalizacja a kontekst uzasadnienia w badaniach marketingowych = Globalization and Reasoning Context of Marketing Research / Jan W. WIKTOR // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 62-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
95
Jednolity Akt Europejski, JAE = Single European Act / Jan W. Wiktor // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 48. - ISBN 978-83-88936-39-5
96
Marketing terytorialny = Territorial Marketing / Jan W. Wiktor // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 59-60. - ISBN 978-83-88936-39-5
97
Komunikacja marketingowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa podstawowe związki i zależności = Marketing Communications and the Market Value of a Company Basic Interrelations / Jan W. WIKTOR // W: Wybrane problemy zarządzania i marketingu : marketing : stare paradygmaty - nowe zastosowania / [red. nauk. Iga Rudawska]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - (Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania, ISSN 1429-4176 ; nr 6. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 459). - S. 103-119. - Summ.
98
Lobbing = Lobbying / Jan W. Wiktor // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 59. - ISBN 978-83-88936-39-5
99
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, CAP = European Union Common Agricultural Policy / Jan W. WIKTOR // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 124. - ISBN 978-83-88936-39-5
100
Ochrona konsumenta na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej = Consumer Protection in Politics of the Single Market of the European Union / Jan W. WIKTOR // W: Vedecká rozprava k téme "Súčasné trendy v obchode a v spotrebe" : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 / v red. Kristíny Viestovej. - Bratislava : [Katedra marketingu OBF EU], 2007. - S. 219-225. - Summ. - ISBN 978-80-225-2414-8
101
Specjalne strefy ekonomiczne = Special Economic Zones / Jan W. WIKTOR // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 108. - ISBN 978-83-88936-39-5
102
Układ z Schengen = Schengen Agreement / Jan W. WIKTOR // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 121. - ISBN 978-83-88936-39-5
103
Strategia Lizbońska = The Lisbon Strategy / Jan W. WIKTOR // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 111-112. - ISBN 978-83-88936-39-5
104
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - 354 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88421-52-2
105
Sprawność zarządzania = Management Efficiency / Jan W. WIKTOR // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 109. - ISBN 978-83-88936-39-5
106
Strategiczne rozstrzygnięcia korporacji w marketingu międzynarodowym = Corporate Strategic Decisions in International Marketing / Jan W. WIKTOR // W: Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - S. 338-351. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-52-2
107
Funkcje menedżerskie = Managerial Functions / Jan W. WIKTOR // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 37. - ISBN 978-83-88936-39-5
108
The Conditions of Implementing Corporate Marketing Strategies on the UE Market / Jan W. WIKTOR // W: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. - Brno : University of Brno, 2007. - S. 108. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim
109
Kryteria konwergencji = Convergence Criteria / Jan W. Wiktor // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 57-58. - ISBN 978-83-88936-39-5
110
Traktat z Maastricht = Maastricht Treaty / Jan W. WIKTOR // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 117. - ISBN 978-83-88936-39-5
111
Rola komunikacji marketingowej w kształtowaniu lojalności klientów w płaszczyźnie refleksji teoretycznej = The Role of Marketing Communication in Shaping Loyalty of Clients in the Plane of Theoretical Reflection / Jan W. WIKTOR // W: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności / pod red. Sylwestra Makarskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 144-157. - Summ. - ISBN 978-83-7338-303-6
112
Komisja Europejska = The European Commission / Jan W. Wiktor // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 52. - ISBN 978-83-88936-39-5
113
Refleksje o naturze i tożsamości marketingu na kanwie pracy G. Gerkena Abschied vom Marketing : Interfusion statt Marketing / Jan W. WIKTOR // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 121-129. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
114
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy / WIKTOR Jan W. // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 369-376. - Bibliogr. - ISBN 80-8083-262-5
115
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / Jan W. WIKTOR. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 308, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14412-8 ; 83-01-14412-2
116
Przesłanki i uwarunkowania Unii Walutowej Wspólnoty Europejskiej / Jan W. WIKTOR // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 291-311. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
117
Rola promocji w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych = Role of Promotion in Developing the Market Value of a Company According to the Empirical Research / Jan W. WIKTOR // W: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1107). - S. 422-430. - Summ. - Bibliogr.
118
Zachowanie nabywców na rynku / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2006. - S. 45-65. - ISBN 83-900698-9-X
119
Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym : próba typologii = Company Strategies in International Marketing : towards a Typology / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 17-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129309566. - ISSN 0208-7944
120
Promocja a wartość przedsiębiorstwa : podstawowe związki i zależności / Jan W. WIKTOR // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 66-78. - ISBN 83-911355-0-0
121
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 174-194. - ISBN 83-911355-0-0
122
Euro - waluta wspólnego rynku : koncepcja i proces realizacji = The Euro - the Common Market Currency : Concept and Implementation Process / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 101-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=123629199. - ISSN 0208-7944
123
Concept of an EU Single Internal Market / Jan W. WIKTOR // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 199-211. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
124
Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE w świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej = Development Trends of the EU's Harmonised Internal Market in the Light of the Lisbon Strategy / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 173-183. - Summ. - ISSN 1506-7351
125
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2006. - S. 269-336. - ISBN 83-900698-9-X
126
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
127
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / Jan W. WIKTOR. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 308 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14412-2
128
Uwarunkowania euromarketingu po rozszerzeniu Unii Europejskiej = Conditions of Euro-Marketing after the Extension of the European Union / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 19 (2005), s. 73-88. - Summ. - ISSN 1428-1457
129
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - 497 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-911355-1-9
130
Skuteczność reklamy w środowisku WWW / Artur ŻUWAŁA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2005. - 221 k. : il. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Dysk zawiera załączniki do pracy. - Bibliogr. - Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200000701a&col=doktoraty ; Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200000701b&col=doktoraty
131
Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmy - istota, funkcje i przesłanki wykorzystania = Sales Promotion in the Company Marketing System - Key Elements, Functions and Principles / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=94351193. - ISSN 0208-7944
132
Rynek Unii Europejskiej : koncepcja i zasady funkcjonowania / Jan W. Wiktor. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 233, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-286-3
133
Strategia Lizbońska a jednolity rynek wewnętrzny UE : kierunki zmian sfery regulacji / Jan W. WIKTOR // W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Karwowskiego. - Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005. - S. 21-27. - Streszcz., summ. - ISBN 83-921903-5-1
134
Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek : koncepcja marketingowa = The Joint Venture as an Strategy for Foreign Investors Entering the Polish Market : a Marketing Concept / Renata OCZKOWSKA ; [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 291 s. : wykr. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 164). - ISBN 83-7252-246-4
135
Architektura wspólnego rynku w projekcie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej = Internal Market Architecture in the Project of a European Constitution / Jan W. WIKTOR // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 150-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
136
Reklama - między perswazją a manipulacją : etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej / Jan W. WIKTOR // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 289-296. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
137
Wspólny rynek w świetle teorii integracji = The Common Market in the Context of Integration Theory / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
138
Zakres globalizacji sektorów gospodarki światowej w świetle analizy listy "Global 1000" = Scope of Globalization of World Economy - an Analysis of Global 1000 List / Jan W. WIKTOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 109-119. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
139
Bilans kosztów i korzyści integracji europejskiej - implikacje dla marketingu przedsiębiorstw = Balance of Costs and Benefits of European Integration - Implications for Marketing of Companies / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1046 (2004), s. 37-47. - Summ.. - Tytuł numeru: Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
140
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej = Public Relations in the Integrated Marketing Communication System / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 249-268. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
141
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004. - nr 8. - 299 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
142
Polnische Unternehmen angesichts der Forderungen des europäischen Markets - Chancen und Bedrohungen - Einschätzungsversuch / Jan W. WIKTOR // W: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004. - S. 389-396. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1904-9
143
Struktura systemu promocji : próba polemiki z koncepcją Ph. Kotlera / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 3 (2004), s. 2-8. - ISSN 1231-7853
144
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków : Instytut Marketingu, 2004. - S. 269-336. - ISBN 83-900698-9-X
145
Zachowanie nabywców na rynku / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków : Instytut Marketingu, 2004. - S. 45-65. - ISBN 83-900698-9-X
146
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy - a Contribution to the Verification of G.S. Yip's Proposition / Jan W. WIKTOR // Nowy Sącz Academic Review. - no 1 (2004), s. 48-59. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/nsar_1_2004.pdf#page=48
147
Decyzje marketingowe / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 6 (2003), s. 36-39. - Rec. pracy: Jolanta Mazur (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie: praca zbiorowa. Warszawa: Diflin, 2002
148
Ocena skuteczności kampanii promocyjnej - ogólna charakterystyka podejść i metod badawczych = Evaluation of Promotion Campaign - General Characterisation of Approaches and Research Methods / Jan W. WIKTOR // W: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1004). - S. 501-508. - Summ. - Bibliogr.
149
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2003. - S. 269-336. - ISBN 83-900698-9-X
150
Podstawowe wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Jan W. WIKTOR // W: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / pod red. Anny Skowronek-Mielczarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2003. - S. 295-306. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-048-3
151
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 1 / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 11 (2003), s. 7-13. - ISSN 1231-7853
152
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 624. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
153
Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : kierunki zmian sfery regulacji = Development Strategy of European Union Internal Market : Directions of Changes in Regulation Area / Jan W. WIKTOR // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 128-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
154
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 621. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
155
Modelowe koncepcje wspólnego rynku - przesłanki i efekty integracji = Model Conceptions of the Common Market - Premised and Effects of Regional Integration / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 133-149. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
156
Zachowanie nabywców na rynku / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2003. - S. 45-65. - ISBN 83-900698-9-X
157
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 640. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
158
Principles of the Euro Market VS. Corporate Challenges in the Integration Process with European Structures / Jan W. WIKTOR // W: Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference. - Banská Bystrica : Matej Bel University, 2003. - S. 416-423. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-8055-815-9
159
Lisabonská stratégia a smery vývoja vnútorného trhu Európskej únie = The Lisbon Strategy Versus Directions of Development of the European Union Internal Market / Jan W. WIKTOR // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 2, nr 4 (december) (2003), s. 70-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
160
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - 429 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-911355-4-3
161
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 2 / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 12 (2003), s. 2-8. - ISSN 1231-7853
162
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 586. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
163
Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania = Functional Structure of the Promotion System - the Field of Reception and of the Interactions Platform / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 139-150. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
164
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2002. - S. 285-347. - ISBN 83-900698-8-1
165
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 581. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 0208-7944
166
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 612. - 94 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
167
Zasady eurorynku a wyzwania wobec przedsiębiorstw w procesie integracji ze strukturami europejskimi = The Principles of the European Market and the Challenges Facing Enterprises in the Process of European Integration / Jan W. WIKTOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 199-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
168
Modele komunikacji marketingowej = Models of Marketing Communication / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 115-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14748. - ISSN 0208-7944
169
Portofolio usług agencji reklamy = Advertising Agency Service Portfolio / Jan W. WIKTOR // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 161-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
170
Formy dydaktyki współczesnego marketingu : wyzwania i uwarunkowania = Forms of Teaching in Contemporary Marketing : Challenges and Conditions / Jan W. WIKTOR // W: Marketing w dydaktyce szkół wyższych : teraźniejszość i przyszłość : praca zbiorowa / red. Zofia Kędzior. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - S. 87-102. - Summ. - ISBN 83-89072-03-3
171
Sucasny marketing a funkcia, obsah a metoda prednasky na vysokej skole ekonomickeho zamerania / Ján W. WIKTOR // W: Economic Theory and Practise at Present Time and in the Future. Section 8 ^Marketing Management = Ekonomicá teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 8 ^Marketingové riadenie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. - (Acta Oeconomica ; No 13). - S. 153-157. - Bibliogr. - ISBN 80-8055-598-2
172
Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw a wyzwania jednolitego rynku europejskiego : próba oceny w świetle wyników badań = Marketing Orientation of Polish Companies and the Challenges of a Single European Market : an Attempt at Assessment Based on Research / Jan W. WIKTOR // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków : PTE. Oddział, 2002. - S. 301-318. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
173
Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską : przyczynek do badań nad euromarketingiem = Marketing Aspects of the Integration of the Visegrad Group with the European Union. A Contribution to Research on Euromarketing / Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12568. - ISSN 0208-7944
174
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim / Agnieszka ŻBIKOWSKA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2002. - 241 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 s. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
175
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 602. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
176
Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy / Jerzy ALTKORN. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - 59 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-119-0
177
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 601. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
178
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 605. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
179
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - 301 s. : wykr., rys. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-915693-0-6
180
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej / Jan W. WIKTOR // Świat Marketingu [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - Listopad (2001)[1 ekran]. - [odczyt: 22.03.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=719231. - ISSN 1642-711X
181
Przedsiębiorstwa polskie w perspektywie integracji europejskiej = Polish Enterprises from the Perspective of Integration with the European Union / Jan W. WIKTOR // W: Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / pod red. Bogdana Nogalskiego i Jacka Rybickiego. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; 14). - S. 187-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-26-2
182
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 308, [1] s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-13646-4
183
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 447 s., 1 k. fot. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-074-7
184
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2001. - S. 285-347. - ISBN 83-900698-8-1
185
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce : studium marketingowe / Agata JONAS ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2001. - 273 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 19 k. - Bibliogr.
186
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej / Jan W. WIKTOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 45 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-090-0
187
Nisza rynkowa jako strategia konkurowania w warunkach globalizacji rynku / Jan W. WIKTOR // W: TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 67-81. - ISBN 83-208-1364-6
188
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej = Theoretical Grounds of the Marketing Communication System / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 113-128. - Summ. - ISSN 1506-7351
189
Cechy orientacji marketingowej przedsiębiorstw polskich w aspekcie współpracy na rynkach międzynarodowych / Jan W. WIKTOR // W: Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : materiały konferencyjne / pod. red. nauk. Jana Karwowskiego. - Szczecin : hogben, 2001. - S. 15-23. - Streszcz. - ISBN 83-914853-1-5
190
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - R. 47, nr 2 (271) (2001), s. 1-6. - ISSN 0438-5403
191
Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej = Identify and Image - Determinants of a Company's Role in the Marketing Communication Process / Jan W. WIKTOR // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 181-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
192
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej : węzłowe dylematy funkcjonowania / Jan W. WIKTOR // W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską = Strategy and Business Management on the Background of the Polish Integration Process with the European Union / pod red. nauk. Krystyny Jędralskiej, Krystyny Znanieckiej i Leszka Żabińskiego. - Katowice : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2000. - S. 19-29. - ISBN 83-902856-7-3
193
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Aniela Styś. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 852, t. 1). - S. 208-218. - Summ.
194
Morfologia strategii promocyjnych przedsiębiorstw : w świetle opinii ekspertów = Morphology of Company Promotion Strategies : Evaluation by Experts / Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 77-95. - Summ. - ISSN 1506-7351
195
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica : University of Economics; Matej Bel University, 2000. - 382 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-911355-6-X
196
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2000. - S. 285-347. - ISBN 83-900698-8-6
197
Eurorynek - identyfikacja i charakterystyka / Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 3 (2000), s. 2-7. - ISSN 1231-7853
198
Marketing a globalizacja : III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / Jan W. WIKTOR // Business Week Polska. - nr 12 (2000), s. 57. - ISSN 1230-1884
199
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica : University of Economics; Matej Bel University, 2000. - S. 341-353. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-6-X
200
Promocja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw = Promotion vs. Marketing Orientation of Enterprises / Jan W. WIKTOR // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 103-113. - Summ. - ISBN 83-911355-7-8
201
Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej = Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte / Jan W. WIKTOR // W: Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? : Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 1] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999. - S. 95-114. - ISBN 83-908267-7-1
202
Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej - koncepcja i zasady funkcjonowania = The Single Internal Market of the European Union - Concept and Functioning / Jan W. WIKTOR // W: Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - S. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-9-4
203
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 1999. - S. 285-347. - ISBN 83-900698-8-6
204
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach / Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 12 (1999), s. 35-41. - ISSN 1231-7853
205
Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte = Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej / Jan W. WIKTOR // W: Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? : Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 1] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999. - S. 75-94. - ISBN 83-908267-7-1
206
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw = Strategies of the Internationalization of Enterprises / Jan W. Wiktor // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 75-89. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
207
Zakres, struktura i uwarunkowania działań promocyjnych przedsiębiorstw / Jan W. WIKTOR // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 137-156. - ISBN 83-911355-8-6
208
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie / Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 87-97. - ISBN 83-911355-8-6
209
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - 285 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-911355-9-4
210
Efektywność aktywnych środków przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 1990-1997 / Halina WOJNAROWSKA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 1999. - 228 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 s. - Bibliogr.
211
Promocja / Jan W. WIKTOR // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 1998. - S. 285-347. - ISBN 83-900698-8-6
212
Tekst główny reklamy = Body Copy / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 256. - ISBN 83-208-1087-6
213
Reklama zachęcająca = Stimulating Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 212. - ISBN 83-208-1087-6
214
Promocja dodatkowa = Sales Promotion / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 198. - ISBN 83-208-1087-6
215
Reklama pocztowa = Direct Mail Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 211. - ISBN 83-208-1087-6
216
Marketing sieciowy = Network Marketing / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 147. - ISBN 83-208-1087-6
217
Wydatki na reklamę = Billing / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 272. - ISBN 83-208-1087-6
218
Zakłócenia w reklamie = Clutter / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 276. - ISBN 83-208-1087-6
219
Model komunikacji dwustopniowej = Two-grade Communication Model / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 160. - ISBN 83-208-1087-6
220
Narodowa strategia integracji a euromarketing = National Strategy of integration and Euromarketing / Jan WIKTOR // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 83-92. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
221
Pretesting reklamy = Advertising Pre-testing / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 193. - ISBN 83-208-1087-6
222
Wkładka reklamowa = Insert / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 270. - ISBN 83-208-1087-6
223
Ogłoszenia drobne = Classified Ads / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 168-169. - ISBN 83-208-1087-6
224
AIDCAS = AIDCAS / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 14. - ISBN 83-208-1087-6
225
Reklama redakcyjna = Editorial Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 211-212. - ISBN 83-208-1087-6
226
Grupa docelowa promocji = Target Group of Promotion / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 88. - ISBN 83-208-1087-6
227
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-910502-9-7
228
Publicity = Publicity / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 203. - ISBN 83-208-1087-6
229
Reklama kinowa = Cinema Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 211. - ISBN 83-208-1087-6
230
Reklama prasowa = Press Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 211. - ISBN 83-208-1087-6
231
Reklama jako proces komunikacji marketingowej : percepcja i odbiór w opinii społecznej / Jan W. WIKTOR // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków : [s. n.], 1998. - S. 132-141. - Bibliogr. - ISBN 83-903900-8-6
232
Kupon = Coupon : Certificate / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 129. - ISBN 83-208-1087-6
233
"Streszczenie" koncepcji reklamy = Brief / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 245. - ISBN 83-208-1087-6
234
Wybór wewnątrz grupy mediów = Intra Media Selection / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 272. - ISBN 83-208-1087-6
235
Reklama firmy = Corporate Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 210. - ISBN 83-208-1087-6
236
Sponsorowanie = Sponsorship / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 232-233. - ISBN 83-208-1087-6
237
Gadżety reklamowe = Collaterals / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 85. - ISBN 83-208-1087-6
238
Reklama telewizyjna = Television Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 212. - ISBN 83-208-1087-6
239
Slogan reklamy racjonalny = Rational Advertising Slogan / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 231. - ISBN 83-208-1087-6
240
Promocja agentów i pośredników = Dealer Promotion / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 198. - ISBN 83-208-1087-6
241
Telemarketing = Telemarketing : Telephone Advertising : Telephone Selling / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 256. - ISBN 83-208-1087-6
242
Zasięg reklamy = Advertising Reach / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 278. - ISBN 83-208-1087-6
243
Slogan reklamy emocjonalny = Emotional Advertising Slogan / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 231. - ISBN 83-208-1087-6
244
Emitent reklamy = Advertising Sender / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 77. - ISBN 83-208-1087-6
245
Premie od zakupu = Premiums from Purchase / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 193. - ISBN 83-208-1087-6
246
Reklama indywidualna = Individual Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 210. - ISBN 83-208-1087-6
247
Dżingiel = Jingle / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 73. - ISBN 83-208-1087-6
248
Osobowość sprzedawcy = Salesman Personality / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 176. - ISBN 83-208-1087-6
249
Test kinowy = Theatre Test / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 258. - ISBN 83-208-1087-6
250
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKTOR // Przegląd Organizacji. - nr 10 (704) (1998), s. 9-10. - ISSN 0137-7221
251
Reklama informacyjna = Information Advertising / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 210-211. - ISBN 83-208-1087-6
252
Promocja personelu sprzedażowego = Staff Promotion / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 198. - ISBN 83-208-1087-6
253
"Tuba marketingu" = "Speaking-Tube of Marketing" / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 261. - ISBN 83-208-1087-6
254
Percepcja sloganów reklamy = Perception of Advertising Slogans / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 180. - ISBN 83-208-1087-6
255
Psychologia reklamy = Advertising Psychology / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 203. - ISBN 83-208-1087-6
256
Promocja nastawiona na konsumenta = Consumer Promotion / Jan W. WIKTOR // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Korne