Publikacje wybranego autora

Świerczyńska Jowita ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Ekonomii, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

1

Tytuł:
Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises = Obsługa celna a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (69) (2022) , s. 145-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168366434
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ecological Strategies in Supply Chains = Strategie ekologiczne w łańcuchach dostaw
Źródło:
Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw / red. Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2022, s. 107-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168366296
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość = The Role of Customs Duty in Trade - Past and Present
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność / red. Dariusz Fatuła, Barbara Oliwkiewicz - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-66007-60-4 ; 978-83-66007-80-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367562
rozdział w monografii
4

Tytuł:
The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management = Znaczenie pandemii COVID-19 dla zarządzania biznesem - perspektywa małopolskich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Die Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die Unternehmensführung - die Perspektive der Kleinpolener Unternehmer, die am internationalen Handel teilnehmen = Значение пандемии COVID-19 для управления бизнесом - перспектива малопольских предпринимателей - участников международной торговли
Źródło:
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2021) , s. 125-140. - Tytuł numeru: Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym - uwarunkowania egzo- i endogeniczne - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was co-financed by funds allocated for the maintenance and development of research potential in the discipline of Management and Quality Sciences, No. WZIKS/ZiJ/8/2020
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168367540
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Customs Controls as a Determinant of the Competitiveness of Enterprises Participating in International Trade
Źródło:
Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku / red. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba - Rzeszów-Londyn-Szczecin: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, 2020, s. 93-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66551-07-7 ; 978-83-66551-08-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367576
rozdział w monografii
6

Tytuł:
The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union = Znaczenie współpracy celnej w obszarze przeciwdziałania nadużyciom finansowym dla bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej
Źródło:
Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne / red. Małgorzata Czermińska, Klemens Budzowski - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2020, s. 361-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66007-41-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367602
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Bezpieczeństwo celne w kontekście działań polskiej Krajowej Administracji Skarbowej = Die Zollsicherheit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der polnischen Nationalen Finanzverwaltung = Таможенная безопасность в контексте деятельности Национальной налоговой администрации Польши
Źródło:
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2020) , s. 157-173. - Tytuł numeru: Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym = Security in Public Governance - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been co-funded by the statutory funds of the Faculty of Law, Administration and International Relations of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168367606
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej = In the Face of Challenges - Half a Century of Functioning of the Customs Union in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 11 (2019) , s. 119-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168366552
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Znaczenie obsługi celnej w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej = Bedeutung der Zollabfertigung im Prozess der Sicherheitsund Schutzgewährleistung im grenzüberschreitenden Güterverkehr in der Europäischen Union = Значение таможенного обслуживания в процессе обеспечения безопасности и защиты в трансграничном движении товаров в государствах Европейского Союза
Źródło:
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2019) , s. 83-101. - Tytuł numeru: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia = Improving the Level of Security: Methods and Tools - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been co-funded by the statutory funds of the Faculty of Law, Administration and International Relations of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168367608
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = The Quality of Customs Clearance and the Competitiveness of Enterprises Participating in the International Trade
Źródło:
Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019, s. 185-204. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-836-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367618
rozdział w monografii
11

Tytuł:
W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce = Towards Modern Organization - the Institutional Reform of the Customs Administration in Poland
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 16, nr 2 (2019) , s. 249-269. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168366550
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union
Źródło:
Building National Economy Competitiveness / ed. Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2019, s. 41-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-180-4
Nr:
2168367614
rozdział w monografii
13

Tytuł:
The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade = Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO - ułatwienie działalności gospodarczej a minimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przepływu towarów w obrocie międzynarodowym
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 15, nr 4 (2018) , s. 263-275. - Tytuł numeru: Współpraca międzynarodowa - uwarunkowania globalne i regionalne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168366546
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA = Security and Facilitation of Customs Processing in the Transatlantic Supply Chains - Reciprocal Recognition of Security Standards in the EU and the USA
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 155-170. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168367624
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade = Bezpieczeństwo i ryzyko celne w otoczeniu prawnym a konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 372 (2018) , s. 194-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366548
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises
Źródło:
Crucial Aspects of Improving National Competitiveness / ed. Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2018, s. 123-152. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-153-8
Nr:
2168367620
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku = Complementarity of Customs Authorities Activities as a Requisite Condition for Effective and Efficient Surveillance of the EU Market
Źródło:
Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach / red. Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 74-83. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-398-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168366538
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych? = Customs Administration in the European Union - Common One or 28 Different?
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 14, nr 4 (2017) , s. 111-129. - Tytuł numeru: 60 lat traktatów rzymskich - od wizji do rzeczywistości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168367660
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw = Institutions of the Union Customs Code as Factors for Increasing Competitiveness of Economic Operators
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017) , s. 363-373. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366540
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
The Contemporary Face of the Customs System in the European Union
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 2 (2017) , s. 321-332. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168366542
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej = Reduction of Customs Threats and Risk in Supply Chains - Selected Activities at the European Union Level
Źródło:
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 14 (2017) , s. 274-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania dofinansowano ze środków na działalność statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zadanie badawcze numer
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168367648
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej = The Reform of the Customs Law in the European Union - Selected Aspects from the Economic Practice Perspective
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 171-178. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168366536
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic = Polska Służba Celna w roli strażnika bezpieczeństwa granicznego ruchu towarowego
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t.13, nr 3 (2016) , s. 39-51. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa: między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168366530
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego = Risk Analysis as a Determinant of the Effectiveness of Control Measures Taken by Customs Authorities in the Process of Providing Security and Protection of Trade
Źródło:
Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 331-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-857-8
Nr:
2168367664
rozdział w monografii
25

Tytuł:
E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym = E-Customs - Selected Aspects from the Perspective of Control Activitiest in Cross-Border Traffic
Źródło:
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 13 (2016) , s. 363-375. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168367690
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade = Redukcja barier w obsłudze celnej jako element działań podejmowanych przez służbę celną w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016) , s. 212-222. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366534
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016) , s. 163-172. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w procesie gospodarowania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168366532
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą = Customs Process Facilitation Activities Applied by the Customs Towards Entrepreneurs within the Foreign Trade
Źródło:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015 / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski - Gdańsk ; Sopot: Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2015, s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7939-010-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367688
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku = Customs Cooperation in the Area of Security and Protection of the EU Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 407 (2015) , s. 51-63. - Tytuł numeru: Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366528
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych
Źródło:
Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania / red. nauk. Małgorzata Czermińska - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015, s. 153-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-26-2
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367694
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną
Źródło:
Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 41-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-303-9
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367696
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej = The Security and Protection of the Market as a Priority Action Area of the European Customs Service
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 2 (2014) , s. 222-232. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Tom 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168366526
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Konferencja "Ułatwienia dla biznesu 2013+"
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2, s. 151-152. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013
Tryb dostępu:
Nr:
2168367858
varia
34

Tytuł:
Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej = Authorised Economic Operator in the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013) , s. 340-350. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168367706
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", Wrocław, 20-21 maja 2013
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2, s. 143-145. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013
Tryb dostępu:
Nr:
2168367856
varia
36

Tytuł:
Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation
Źródło:
Multikulturális Műhely : tanulmányok. - 2 (2012) , s. 109-115 - Bibliogr.
Nr:
2168367714
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Współpraca celna krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012, s. 45-59. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7571-297-1
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-297-1
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367848
Zobacz powiązane rozdziały
39

Tytuł:
Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski = Foreign Trade and Foreign Investments in the Development of Małopolska
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011) , s. 71-81. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168367736
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union
Źródło:
Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza / ed. József Kvancz - Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2010, s. 71-79 - Bibliogr.
Seria:
(Journal of Economic and Social Studies ; Special edition in English)
ISBN:
978-963-9909-79-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168367750
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 99-115. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-076-2
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367756
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168367758
rozdział w monografii
43

Autor:
Magdalena Bałut , Magdalena Pelikan-Krupińska , Jowita Świerczyńska
Tytuł:
Podstawy makroekonomii : ćwiczenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne ; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-09-0
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367824
skrypt
44

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Integracja a globalizacja", Wrocław, Polska, od 2006-05-22 do 2006-05-23
Tytuł:
Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski
Źródło:
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006, s. 135-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168367776
rozdział w materiałach konferencyjnych
45

Tytuł:
Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego = The Export of Małopolska Province - the Size and the Structure
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1147 (2006) , s. 62-73. - Tytuł numeru: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej - Bibliogr.
Nr:
51726
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Problemy eksportu województwa małopolskiego
Źródło:
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005, s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Materiały Konferencyjne - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu)
Nr:
2168367780
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Małopolska wobec wyzwań XXI wieku
Źródło:
Polska, Ukraina, świat / red. Klemens BUDZOWSKI, Anatolij Demianczuk - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 79-94. - Rez. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-46-2
Nr:
2166286548
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Konferencja:
XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej", Wrocław, Polska, od 2004-05-24 do 2004-05-25
Tytuł:
Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2004, s. 399-407
Nr:
2168368434
rozdział w materiałach konferencyjnych
49

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Tytuł:
Problemy eksportu województwa małopolskiego
Źródło:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Nr:
2166263220
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych
Źródło:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 3, nr 2 (2003) , s. 233-243 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367790
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Ekonomika handlu zagranicznego : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-918302-8-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367826
skrypt
52

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003, s. 365-381. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-3-9
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367788
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 597-607
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168367794
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą
Źródło:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 269-281 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-8-2
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367792
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 930, t. 1 (2002) , s. 97-107. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223112
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców
Źródło:
Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3 - Рівне: Волинські обереги, 2002, s. 23-28 - Bibliogr.
ISBN:
966-7518-82-5
Nr:
2168368436
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Procedury celne
Źródło:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002) , s. 339-352 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367796
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej
Źródło:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 346-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168367798
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą
Źródło:
Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne / red. Wojciech Majchrowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001, s. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
83-913515-6-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367800
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 317-327 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168367802
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises = Obsługa celna a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / Jowita ŚWIERCZYŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (69) (2022), s. 145-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.ur.edu.pl/nsawg/issue/view/2022-1/131. - ISSN 1898-5084
2
Ecological Strategies in Supply Chains = Strategie ekologiczne w łańcuchach dostaw / Jowita ŚWIERCZYŃSKA // W: Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw / red. Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2022. - S. 107-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11315/30822
3
Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość = The Role of Customs Duty in Trade - Past and Present / Jowita Świerczyńska // W: Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność / red. Dariusz Fatuła, Barbara Oliwkiewicz. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021. - ISBN 978-83-66007-60-4 ; 978-83-66007-80-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/30480/FATULA_Rachunkowosc_w_zarzadzaniu_Historia_i_wspolczesnosc_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4
The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management = Znaczenie pandemii COVID-19 dla zarządzania biznesem - perspektywa małopolskich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Die Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die Unternehmensführung - die Perspektive der Kleinpolener Unternehmer, die am internationalen Handel teilnehmen = Значение пандемии COVID-19 для управления бизнесом - перспектива малопольских предпринимателей - участников международной торговли / Jowita Świerczyńska // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2021), s. 125-140. - Streszcz., summ., Zsfg., rez.. - Tytuł numeru: Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym - uwarunkowania egzo- i endogeniczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf. - ISSN 1899-6264
5
Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Customs Controls as a Determinant of the Competitiveness of Enterprises Participating in International Trade / Jowita Świerczyńska // W: Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku / red. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba. - Rzeszów-Londyn-Szczecin: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, 2020. - S. 93-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66551-07-7 ; 978-83-66551-08-4. - Pełny tekst: https://wzr.ug.edu.pl/kep/upload/files/ebook%20Interesariusze(1).pdf
6
The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union = Znaczenie współpracy celnej w obszarze przeciwdziałania nadużyciom finansowym dla bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne / red. Małgorzata Czermińska, Klemens Budzowski . - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2020. - S. 361-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66007-41-3. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/29637/CZERMINSKA_Bezpieczenstwo_miedzynarodowe_Aspekty_polityczne_i_ekonomiczno_spoleczne_2020.pdf
7
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Bezpieczeństwo celne w kontekście działań polskiej Krajowej Administracji Skarbowej = Die Zollsicherheit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der polnischen Nationalen Finanzverwaltung = Таможенная безопасность в контексте деятельности Национальной налоговой администрации Польши / Jowita Świerczyńska // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2020), s. 157-173. - Streszcz., summ., Zsfg., rez.. - Tytuł numeru: Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym = Security in Public Governance. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2020-nr4.pdf. - ISSN 1899-6264
8
W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej = In the Face of Challenges - Half a Century of Functioning of the Customs Union in the European Union / Jowita Świerczyńska // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 11 (2019), s. 119-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pte-zielonagora.home.pl/Files/files/zn11/10.pdf. - ISSN 2391-7830
9
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Znaczenie obsługi celnej w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej = Bedeutung der Zollabfertigung im Prozess der Sicherheitsund Schutzgewährleistung im grenzüberschreitenden Güterverkehr in der Europäischen Union = Значение таможенного обслуживания в процессе обеспечения безопасности и защиты в трансграничном движении товаров в государствах Европейского Союза / Jowita Świerczyńska // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2019), s. 83-101. - Streszcz., summ., Zsfg., rez.. - Tytuł numeru: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia = Improving the Level of Security: Methods and Tools. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-4/btip2019-4-swierczynska.pdf. - ISSN 1899-6264
10
Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = The Quality of Customs Clearance and the Competitiveness of Enterprises Participating in the International Trade / Jowita Świerczyńska // W: Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 185-204. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-836-8
11
W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce = Towards Modern Organization - the Institutional Reform of the Customs Administration in Poland / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 16, nr 2 (2019), s. 249-269. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-swierczynska.pdf. - ISSN 1733-2680
12
Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union / Jowita Świerczyńska // W: Building National Economy Competitiveness / ed. Bojan Krstić. - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2019. - S. 41-68. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-180-4
13
The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade = Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO - ułatwienie działalności gospodarczej a minimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przepływu towarów w obrocie międzynarodowym / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 15, nr 4 (2018), s. 263-275. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współpraca międzynarodowa - uwarunkowania globalne i regionalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2018-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr4-swierczynska.pdf. - ISSN 1733-2680
14
Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA = Security and Facilitation of Customs Processing in the Transatlantic Supply Chains - Reciprocal Recognition of Security Standards in the EU and the USA / Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018), s. 155-170. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1080_2.2_Czermi_ska_Ma_gorzata__wierczy_ska_Jowita.pdf. - ISSN 2081-2345
15
Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade = Bezpieczeństwo i ryzyko celne w otoczeniu prawnym a konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym / Jowita Świerczyńska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 372 (2018), s. 194-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384272/edition/362125/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
16
Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises / Jowita Świerczyńska // W: Crucial Aspects of Improving National Competitiveness / ed. Bojan Krstić. - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2018. - S. 123-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-153-8
17
Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku = Complementarity of Customs Authorities Activities as a Requisite Condition for Effective and Efficient Surveillance of the EU Market / Jowita Świerczyńska // W: Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach / red. Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 74-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-398-8
18
Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych? = Customs Administration in the European Union - Common One or 28 Different? / Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 14, nr 4 (2017), s. 111-129. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: 60 lat traktatów rzymskich - od wizji do rzeczywistości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2017-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2017-nr4-czerminska-swierczynska.pdf. - ISSN 1733-2680
19
Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw = Institutions of the Union Customs Code as Factors for Increasing Competitiveness of Economic Operators / Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017), s. 363-373. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/81812. - ISSN 1899-3192
20
The Contemporary Face of the Customs System in the European Union / Jowita Świerczyńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 2 (2017), s. 321-332. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf. - ISSN 2543-8190
21
Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej = Reduction of Customs Threats and Risk in Supply Chains - Selected Activities at the European Union Level / Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 14 (2017), s. 274-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaimaterialy.pl/artykul/2018/ograniczanie-zagroz%cc%87en-i-ryzyka-celnego-w-lancuchach-dostaw-wybrane-dzialania-na-poziomie-unii-europejskiej/. - ISSN 2080-6302
22
Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej = The Reform of the Customs Law in the European Union - Selected Aspects from the Economic Practice Perspective / Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 171-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,705,Jowita_Swierczynska_Reforma_prawa_celnego_w_Unii_Europejskiej_wybrane_aspekty_z_punktu_widzenia_praktyki_gospodarczej.html. - ISSN 2081-2345
23
The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic = Polska Służba Celna w roli strażnika bezpieczeństwa granicznego ruchu towarowego / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t.13, nr 3 (2016), s. 39-51. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa: między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-2680
24
Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego = Risk Analysis as a Determinant of the Effectiveness of Control Measures Taken by Customs Authorities in the Process of Providing Security and Protection of Trade / Jowita Świerczyńska // W: Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 331-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-857-8
25
E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym = E-Customs - Selected Aspects from the Perspective of Control Activitiest in Cross-Border Traffic / Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 13 (2016), s. 363-375. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2017/07/zn_ithm_2017-lip.pdf. - ISSN 2080-6302
26
The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade = Redukcja barier w obsłudze celnej jako element działań podejmowanych przez służbę celną w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego / Jowita Świerczyńska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016), s. 212-222. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=243212&from=publication. - ISSN 2083-8611
27
Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue / Jowita Świerczyńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016), s. 163-172. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w procesie gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf. - ISSN 1733-2486
28
Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą = Customs Process Facilitation Activities Applied by the Customs Towards Entrepreneurs within the Foreign Trade / Jowita Świerczyńska // W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015 / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski. - Gdańsk ; Sopot: Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2015. - S. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7939-010-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/29025
29
Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku = Customs Cooperation in the Area of Security and Protection of the EU Market / Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 407 (2015), s. 51-63. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34871/edition/31471. - ISSN 1899-3192
30
Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych / Jowita Świerczyńska // W: Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania / red. nauk. Małgorzata Czermińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015. - S. 153-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-26-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/10253/Gospodarka_swiatowa_w_XXI_wieku_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
31
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną / Jowita Świerczyńska // W: Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 41-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-303-9. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/13140/DZIUBA-BURCZYK_Ekonomiczno-finansowe_konteksty_integracji_europejskiej_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
32
Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej = The Security and Protection of the Market as a Priority Action Area of the European Customs Service / Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 2 (2014), s. 222-232. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Tom 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30120/edition/27215. - ISSN 1899-3192
33
Konferencja "Ułatwienia dla biznesu 2013+" / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2 (2013), s. 151-152. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf. - ISSN 1733-2680
34
Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej = Authorised Economic Operator in the European Union / Jowita Świerczyńska, Klemens Budzowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013), s. 340-350. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", Wrocław, 20-21 maja 2013 / Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2 (2013), s. 143-145. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf. - ISSN 1733-2680
36
Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation / Jowita Świerczyńska // Multikulturális Műhely : tanulmányok. - 2 (2012), s. 109-115. - Bibliogr. - ISSN 2062-9834
37
Współpraca celna krajów Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - S. 45-59. - Streszcz. - ISBN 978-83-7571-297-1. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
38
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-297-1. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
39
Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski = Foreign Trade and Foreign Investments in the Development of Małopolska / Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011), s. 71-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union / Jowita Świerczyńska // W: Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza / ed. József Kvancz. - Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2010. - (ISSN 2061-3156 ; Special edition in English). - S. 71-79. - Bibliogr. - ISBN 978-963-9909-79-3. - Pełny tekst: http://www.nyf.hu/gtk/sites/www.nyf.hu.gtk/files/kozlemenyek/Journal%20of%20Economic%20and%20Social%20Studies%20b5%202010.pdf
41
Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku / Jowita Świerczyńska // W: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 99-115. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-076-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42
Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/18919/BUDZOWSKI_%28red.%29_Gospodarcze_i_spoleczne_relacje_wspolczesnego_swiata_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
43
Podstawy makroekonomii : ćwiczenia / Magdalena Bałut, Magdalena Pelikan-Krupińska, Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 111 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-09-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28278/BALUT_podstawy_makroekonomii_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
44
Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski / Jowita Świerczyńska, Klemens BUDZOWSKI // W: Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. - S. 135-144. - Summ. - Bibliogr.
45
Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego = The Export of Małopolska Province - the Size and the Structure / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1147 (2006), s. 62-73. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
46
Problemy eksportu województwa małopolskiego / Jowita Świerczyńska, Klemens BUDZOWSKI // W: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. - (Materiały Konferencyjne). - S. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
47
Małopolska wobec wyzwań XXI wieku / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // W: Polska, Ukraina, świat / red. Klemens BUDZOWSKI, Anatolij Demianczuk. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 79-94. - Rez. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-46-2
48
Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2004. - S. 399-407
49
Problemy eksportu województwa małopolskiego / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
50
Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych / Jowita Świerczyńska // Państwo i Społeczeństwo. - R. 3, nr 2 (2003), s. 233-243. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/606/Pa%c5%84stwo_i_Spo%c5%82ecze%c5%84stwo_Studia_Rozprawy_Artykuly_nr2_2003.pdf?sequence=6&isAllowed=y. - ISSN 1643-8299
51
Ekonomika handlu zagranicznego : materiały do ćwiczeń / Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. - 116 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918302-8-4. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28109/SWIERCZYNSKA_Ekonomika_handlu_zagranicznego_Materialy_do_cwiczen_2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
52
Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD / Jowita Świerczyńska // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. - S. 365-381. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-3-9. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28121/BUDZOWSKI_Tom_3_Panstwo_gospodarka_spoleczenstwo_2003.pdf
53
Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 597-607. - ISBN 83-88397-05-1
54
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą / Jowita Świerczyńska // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 269-281. - Bibliogr. - ISBN 83-916758-8-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28097
55
Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 930, t. 1 (2002), s. 97-107. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
56
Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców / Jowita Świerczyńska // W: Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3. - Рівне: Волинські обереги, 2002. - S. 23-28. - Bibliogr. - ISBN 966-7518-82-5
57
Procedury celne / Jowita Świerczyńska // Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002), s. 339-352. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25723/SWIERCZYNSKA_Procedury_celne_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1643-8299
58
Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 346-354. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-0
59
Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą / Jowita Świerczyńska // W: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne / red. Wojciech Majchrowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-913515-6-4. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28140/MAJCHROWSKI_Zarzadzanie_i_handel_zagraniczny_w_malych_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
60
Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych / Jowita Świerczyńska // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 317-327. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
1
Świerczyńska J., (2022), Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (69), s. 145-158; https://journals.ur.edu.pl/nsawg/issue/view/2022-1/131
2
Świerczyńska J., (2022), Ecological Strategies in Supply Chains. [W:] Chodyński A., Fatuła D., Leśniewski (red.), Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 107-122.
3
Świerczyńska J., (2021), Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość. [W:] Fatuła D., Oliwkiewicz B. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
4
Świerczyńska J., (2021), The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management, "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka", nr 4, s. 125-140; https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf
5
Świerczyńska J., (2020), Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym. [W:] Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J., Zaremba U. (red.), Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku, Rzeszów-Londyn-Szczecin : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, s. 93-106.
6
Świerczyńska J., (2020), The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union. [W:] Czermińska M., Budzowski K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 361-382.
7
Świerczyńska J., (2020), Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland, "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka", nr 4, s. 157-173; https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2020-nr4.pdf
8
Świerczyńska J., (2019), W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 11, s. 119-136; http://pte-zielonagora.home.pl/Files/files/zn11/10.pdf
9
Świerczyńska J., (2019), Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland, "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka", nr 4, s. 83-101; https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-4/btip2019-4-swierczynska.pdf
10
Świerczyńska J., (2019), Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym. [W:] Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J. (red.), Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 185-204.
11
Świerczyńska J., (2019), W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 16, nr 2, s. 249-269; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-swierczynska.pdf
12
Świerczyńska J., (2019), Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union. [W:] Krstić B. (red.), Building National Economy Competitiveness, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 41-68.
13
Świerczyńska J., (2018), The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 15, nr 4, s. 263-275; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2018-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr4-swierczynska.pdf
14
Czermińska M., Świerczyńska J., (2018), Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 155-170; https://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1080_2.2_Czermi_ska_Ma_gorzata__wierczy_ska_Jowita.pdf
15
Świerczyńska J., (2018), Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 372, s. 194-204; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384272/edition/362125/content?ref=desc
16
Świerczyńska J., (2018), Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises. [W:] Krstić B. (red.), Crucial Aspects of Improving National Competitiveness, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 123-152.
17
Świerczyńska J., (2017), Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku. [W:] Kos-Łabędowicz J., Talar S. (red.), Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 74-83.
18
Czermińska M., Świerczyńska J., (2017), Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych?, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 14, nr 4, s. 111-129; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2017-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2017-nr4-czerminska-swierczynska.pdf
19
Świerczyńska J., (2017), Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 498, s. 363-373; http://www.dbc.wroc.pl/publication/81812
20
Świerczyńska J., (2017), The Contemporary Face of the Customs System in the European Union, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 9, cz. 2, s. 321-332; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf
21
Świerczyńska J., (2017), Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", nr 14, s. 274-287; http://studiaimaterialy.pl/artykul/2018/ograniczanie-zagroz%cc%87en-i-ryzyka-celnego-w-lancuchach-dostaw-wybrane-dzialania-na-poziomie-unii-europejskiej/
22
Świerczyńska J., (2016), Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 171-178; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,705,Jowita_Swierczynska_Reforma_prawa_celnego_w_Unii_Europejskiej_wybrane_aspekty_z_punktu_widzenia_praktyki_gospodarczej.html
23
Świerczyńska J., (2016), The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t.13, nr 3, s. 39-51; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
24
Świerczyńska J., (2016), Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego. [W:] Raczkowski K., Wojciechowska-Filipek S. (red.), Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, Warszawa : CeDeWu, s. 331-345.
25
Świerczyńska J., (2016), E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", nr 13, s. 363-375; http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2017/07/zn_ithm_2017-lip.pdf
26
Świerczyńska J., (2016), The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 266, s. 212-222; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=243212&from=publication
27
Świerczyńska J., (2016), Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 8, cz. 2, s. 163-172; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf
28
Świerczyńska J., (2015), Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą. [W:] Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T. (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015, Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, s. 75-90.
29
Świerczyńska J., (2015), Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 407, s. 51-63; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34871/edition/31471
30
Świerczyńska J., (2015), Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych. [W:] Czermińska M. (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 153-170.
31
Świerczyńska J., (2014), Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 41-65.
32
Świerczyńska J., (2014), Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 2, s. 222-232; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30120/edition/27215
33
Świerczyńska J., (2013), Konferencja "Ułatwienia dla biznesu 2013+", "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 10, nr 2, s. 151-152; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf
34
Świerczyńska J., Budzowski K., (2013), Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 315, t. 2, s. 340-350.
35
Czermińska M., Świerczyńska J., (2013), XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", Wrocław, 20-21 maja 2013, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 10, nr 2, s. 143-145; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf
36
Świerczyńska J., (2012), Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation, "Multikulturális Műhely : tanulmányok", 2, s. 109-115.
37
Świerczyńska J., (2012), Współpraca celna krajów Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K., Świerczyńska J. (red.), Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 45-59.
38
Budzowski K., Świerczyńska J. (red.), (2012), Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 177 s.
39
Budzowski K., Świerczyńska J., (2011), Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 221, s. 71-81.
40
Świerczyńska J., (2010), Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union. [W:] Kvancz J. (red.), Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza (Journal of Economic and Social Studies; Special edition in English), Nyíregyháza : The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, s. 71-79.
41
Świerczyńska J., (2008), Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku. [W:] Budzowski K. (red.), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 99-115.
42
Świerczyńska J., (2007), Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 61-73.
43
Bałut M., Pelikan-Krupińska M., Świerczyńska J., (2007), Podstawy makroekonomii: ćwiczenia, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 111 s.
44
Świerczyńska J., Budzowski K., (2006), Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski. [W:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja, T. 1, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 135-144.
45
Budzowski K., Świerczyńska J., (2006), Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1147, s. 62-73.
46
Świerczyńska J., Budzowski K., (2005), Problemy eksportu województwa małopolskiego. [W:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, T. 1, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 113-123.
47
Budzowski K., Świerczyńska J., (2005), Małopolska wobec wyzwań XXI wieku. [W:] BUDZOWSKI K., Demianczuk A. (red.), Polska, Ukraina, świat, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 79-94.
48
Świerczyńska J., (2004), Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, T. 2, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 399-407.
49
Budzowski K., Świerczyńska J., (2004), Problemy eksportu województwa małopolskiego. [W:] BUDZOWSKI K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 31-45.
50
Świerczyńska J., (2003), Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych, "Państwo i Społeczeństwo", R. 3, nr 2, s. 233-243; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/606/Pa%c5%84stwo_i_Spo%c5%82ecze%c5%84stwo_Studia_Rozprawy_Artykuly_nr2_2003.pdf?sequence=6&isAllowed=y
51
Świerczyńska J., (2003), Ekonomika handlu zagranicznego: materiały do ćwiczeń, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 116 s.
52
Świerczyńska J., (2003), Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD. [W:] BUDZOWSKI K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 3, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 365-381.
53
Świerczyńska J., (2002), Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 597-607.
54
Świerczyńska J., (2002), Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą. [W:] BUDZOWSKI K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 269-281.
55
Budzowski K., Świerczyńska J., (2002), Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 930, t. 1, s. 97-107.
56
Świerczyńska J., (2002), Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców. [W:] Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3, Рівне : Волинські обереги, s. 23-28.
57
Świerczyńska J., (2002), Procedury celne, "Państwo i Społeczeństwo", R. 2, nr 2, s. 339-352; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25723/SWIERCZYNSKA_Procedury_celne_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
58
Świerczyńska J., (2001), Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 346-354.
59
Świerczyńska J., (2001), Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą. [W:] Majchrowski W. (red.), Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 165-178.
60
Świerczyńska J., (2000), Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 317-327.
1
@article{UEK:2168366434,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (69)",
pages = "145-158",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.1},
url = {https://journals.ur.edu.pl/nsawg/issue/view/2022-1/131},
}
2
@inbook{UEK:2168366296,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ecological Strategies in Supply Chains",
booktitle = "Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw",
pages = "107-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2022",
url = {http://hdl.handle.net/11315/30822},
isbn = "978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0",
}
3
@inbook{UEK:2168367562,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2021",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/30480/FATULA_Rachunkowosc_w_zarzadzaniu_Historia_i_wspolczesnosc_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-66007-60-4 ; 978-83-66007-80-2",
}
4
@article{UEK:2168367540,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management",
journal = "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka",
number = "4",
pages = "125-140",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.48269/2451-0718-btip-2021-4-007},
url = {https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168367576,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym",
booktitle = "Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku",
pages = "93-106",
adress = "Rzeszów-Londyn-Szczecin",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie",
year = "2020",
url = {https://wzr.ug.edu.pl/kep/upload/files/ebook%20Interesariusze(1).pdf},
isbn = "978-83-66551-07-7 ; 978-83-66551-08-4",
}
6
@inbook{UEK:2168367602,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union",
booktitle = "Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne",
pages = "361-382",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2020",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/29637/CZERMINSKA_Bezpieczenstwo_miedzynarodowe_Aspekty_polityczne_i_ekonomiczno_spoleczne_2020.pdf},
isbn = "978-83-66007-41-3",
}
7
@article{UEK:2168367606,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland",
journal = "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka",
number = "4",
pages = "157-173",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.48269/2451-0718-btip-2020-4-009},
url = {https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2020-nr4.pdf},
}
8
@article{UEK:2168366552,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "11",
pages = "119-136",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.165},
url = {http://pte-zielonagora.home.pl/Files/files/zn11/10.pdf},
}
9
@article{UEK:2168367608,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland",
journal = "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka",
number = "4",
pages = "83-101",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0718-btip-2019-4-004},
url = {https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-4/btip2019-4-swierczynska.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168367618,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym",
booktitle = "Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "185-204",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2019",
isbn = "978-83-7865-836-8",
}
11
@article{UEK:2168366550,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 16, 2",
pages = "249-269",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-013},
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-swierczynska.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168367614,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union",
booktitle = "Building National Economy Competitiveness",
pages = "41-68",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2019",
isbn = "978-86-6139-180-4",
}
13
@article{UEK:2168366546,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 15, 4",
pages = "263-275",
year = "2018",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2018-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr4-swierczynska.pdf},
}
14
@article{UEK:2168367624,
author = "Małgorzata Czermińska and Jowita Świerczyńska",
title = "Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "155-170",
year = "2018",
url = {https://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1080_2.2_Czermi_ska_Ma_gorzata__wierczy_ska_Jowita.pdf},
}
15
@article{UEK:2168366548,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "372",
pages = "194-204",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384272/edition/362125/content?ref=desc},
}
16
@inbook{UEK:2168367620,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises",
booktitle = "Crucial Aspects of Improving National Competitiveness",
pages = "123-152",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2018",
isbn = "978-86-6139-153-8",
}
17
@inbook{UEK:2168366538,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku",
booktitle = "Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach",
pages = "74-83",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-398-8",
}
18
@article{UEK:2168367660,
author = "Małgorzata Czermińska and Jowita Świerczyńska",
title = "Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych?",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 14, 4",
pages = "111-129",
year = "2017",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2017-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2017-nr4-czerminska-swierczynska.pdf},
}
19
@article{UEK:2168366540,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "498",
pages = "363-373",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.498.33},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/81812},
}
20
@article{UEK:2168366542,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Contemporary Face of the Customs System in the European Union",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 9, cz. 2",
pages = "321-332",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf},
}
21
@article{UEK:2168367648,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",
number = "14",
pages = "274-287",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.26881/sim.2017.4.18},
url = {http://studiaimaterialy.pl/artykul/2018/ograniczanie-zagroz%cc%87en-i-ryzyka-celnego-w-lancuchach-dostaw-wybrane-dzialania-na-poziomie-unii-europejskiej/},
}
22
@article{UEK:2168366536,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "171-178",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,705,Jowita_Swierczynska_Reforma_prawa_celnego_w_Unii_Europejskiej_wybrane_aspekty_z_punktu_widzenia_praktyki_gospodarczej.html},
}
23
@article{UEK:2168366530,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t.13, 3",
pages = "39-51",
year = "2016",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
24
@inbook{UEK:2168367664,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego",
booktitle = "Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym",
pages = "331-345",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-857-8",
}
25
@article{UEK:2168367690,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym",
journal = "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",
number = "13",
pages = "363-375",
year = "2016",
url = {http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2017/07/zn_ithm_2017-lip.pdf},
}
26
@article{UEK:2168366534,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "266",
pages = "212-222",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=243212&from=publication},
}
27
@article{UEK:2168366532,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 8, cz. 2",
pages = "163-172",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168367688,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015",
pages = "75-90",
adress = "Gdańsk ; Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego",
year = "2015",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/29025},
isbn = "978-83-7939-010-6",
}
29
@article{UEK:2168366528,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "407",
pages = "51-63",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.407.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34871/edition/31471},
}
30
@inbook{UEK:2168367694,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania",
pages = "153-170",
adress = "Kraków ",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2015",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/10253/Gospodarka_swiatowa_w_XXI_wieku_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-65208-26-2",
}
31
@inbook{UEK:2168367696,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną",
booktitle = "Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej",
pages = "41-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/13140/DZIUBA-BURCZYK_Ekonomiczno-finansowe_konteksty_integracji_europejskiej_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-303-9",
}
32
@article{UEK:2168366526,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 2",
pages = "222-232",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.2.20},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30120/edition/27215},
}
33
@misc{UEK:2168367858,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Konferencja Ułatwienia dla biznesu 2013+",
booktitle = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 10, 2",
pages = "151-152",
year = "2013",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf},
}
34
@article{UEK:2168367706,
author = "Jowita Świerczyńska and Klemens Budzowski",
title = "Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "315, t. 2",
pages = "340-350",
year = "2013",
}
35
@misc{UEK:2168367856,
author = "Małgorzata Czermińska and Jowita Świerczyńska",
title = "XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Wrocław, 20-21 maja 2013",
booktitle = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 10, 2",
pages = "143-145",
year = "2013",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf},
}
36
@article{UEK:2168367714,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation",
journal = "Multikulturális Műhely : tanulmányok",
number = "2",
pages = "109-115",
year = "2012",
}
37
@inbook{UEK:2168367734,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Współpraca celna krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie",
pages = "45-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-297-1",
}
38
@book{UEK:2168367848,
title = "Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-297-1",
}
39
@article{UEK:2168367736,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "221",
pages = "71-81",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168367750,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union",
booktitle = "Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza",
pages = "71-79",
adress = "Nyíregyháza",
publisher = "The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies",
year = "2010",
url = {http://www.nyf.hu/gtk/sites/www.nyf.hu.gtk/files/kozlemenyek/Journal%20of%20Economic%20and%20Social%20Studies%20b5%202010.pdf},
issn = "2061-3156",
isbn = "978-963-9909-79-3",
}
41
@inbook{UEK:2168367756,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Wybrane aspekty handlu międzynarodowego",
pages = "99-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-076-2",
}
42
@inbook{UEK:2168367758,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "61-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/18919/BUDZOWSKI_%28red.%29_Gospodarcze_i_spoleczne_relacje_wspolczesnego_swiata_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
43
@book{UEK:2168367824,
author = "Magdalena Bałut and Magdalena Pelikan-Krupińska and Jowita Świerczyńska",
title = "Podstawy makroekonomii : ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne ; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28278/BALUT_podstawy_makroekonomii_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-89823-09-0",
}
44
@inbook{UEK:2168367776,
author = "Jowita Świerczyńska and Klemens Budzowski",
title = "Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski",
booktitle = "Integracja a globalizacja. T. 1",
pages = "135-144",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2006",
}
45
@article{UEK:51726,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1147",
pages = "62-73",
adress = "",
year = "2006",
}
46
@inbook{UEK:2168367780,
author = "Jowita Świerczyńska and Klemens Budzowski",
title = "Problemy eksportu województwa małopolskiego",
booktitle = "Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1",
pages = "113-123",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2005",
issn = "",
}
47
@inbook{UEK:2166286548,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Małopolska wobec wyzwań XXI wieku",
booktitle = "Polska, Ukraina, świat",
pages = "79-94",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-46-2",
}
48
@inbook{UEK:2168368434,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej. T. 2",
pages = "399-407",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2004",
}
49
@inbook{UEK:2166263220,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Problemy eksportu województwa małopolskiego",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "31-45",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
50
@article{UEK:2168367790,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 3, 2",
pages = "233-243",
year = "2003",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/606/Pa%c5%84stwo_i_Spo%c5%82ecze%c5%84stwo_Studia_Rozprawy_Artykuly_nr2_2003.pdf?sequence=6&isAllowed=y},
}
51
@book{UEK:2168367826,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ekonomika handlu zagranicznego : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2003",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28109/SWIERCZYNSKA_Ekonomika_handlu_zagranicznego_Materialy_do_cwiczen_2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "83-918302-8-4",
}
52
@inbook{UEK:2168367788,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3",
pages = "365-381",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2003",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28121/BUDZOWSKI_Tom_3_Panstwo_gospodarka_spoleczenstwo_2003.pdf},
isbn = "83-919920-3-9",
}
53
@inbook{UEK:2168367794,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "597-607",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
54
@inbook{UEK:2168367792,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny",
pages = "269-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28097},
issn = "",
isbn = "83-916758-8-2",
}
55
@article{UEK:2168223112,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "930, t. 1",
pages = "97-107",
adress = "",
year = "2002",
}
56
@inbook{UEK:2168368436,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców",
booktitle = "Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3",
pages = "23-28",
adress = "Рівне",
publisher = "Волинські обереги",
year = "2002",
isbn = "966-7518-82-5",
}
57
@article{UEK:2168367796,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Procedury celne",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 2, 2",
pages = "339-352",
year = "2002",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25723/SWIERCZYNSKA_Procedury_celne_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
58
@inbook{UEK:2168367798,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "346-354",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
59
@inbook{UEK:2168367800,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą",
booktitle = "Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne",
pages = "165-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2001",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28140/MAJCHROWSKI_Zarzadzanie_i_handel_zagraniczny_w_malych_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
issn = "",
isbn = "83-913515-6-4",
}
60
@inbook{UEK:2168367802,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID