Publikacje wybranego autora

Ryszkowski Karol ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego

1

Tytuł:
Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17 = Assessment of Legal Consequences of Failure to Observe the Written Form for Contract Amendment Stipulated under Sanction of Nullity : Commentary on Supreme Court Judgment of 14 June 2019, III CSK 136/17
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (2022) , s. 60-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168364752
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 21, nr 1 (2022) , s. 225-238. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168361232
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations
Źródło:
Review of European and Comparative Law. - vol. 48, nr 1 (2022) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168361018
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland
Źródło:
Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar / edición al cuidado de: Angelo Viglianisi Ferraro, Luciana de Aboim Machado, Boguslawa GNELA, Anderson Vichinkeski Teixeira, Goran Ilik - Santiago: Ediciones Olejnik, 2022, s. 359-361
Seria:
(Biblioteca Los nuevos horizontes del Derecho en el siglo XXI)
ISBN:
978-956-407-133-6
Nr:
2168364664
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego = The Issue of Disclosing the Cooperative Ownership Right for which the Land and Mortgage Register is Kept by a Notary Public in the Claim for Certificate of Succession and Notification of the Entitled Person of the Change = Вопрос о раскрытии кооперативного права собственности на помещение, на которое ведется земельно-кадастровая книга, нотариусом в протоколе о наследовании и уведомление о смене уполномоченного = Питання про відображення нотаріусом у спадковому протоколі права на кооперативну власність приміщення, на якe ведеться земельний та іпотечний реєстр, та повідомлення про зміну уповноваженої особи
Źródło:
Studia Prawnicze KUL (2022) . - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168366658
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie
Źródło:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 205-217. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356472
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021, s. 184-195. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
Program badawczy:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168360272
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie = Historical Outline of the Public Policy Clause in the Commercial Arbitration in Polish Law up to the PRL Period
Źródło:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 31, nr 1 (2021) , s. 95-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168357040
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
The Fundamental Right to Property in Polish Law
Źródło:
Athenas. - Ano 10, vol. 1 (2021) , s. 110-115 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168357652
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021) , s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352774
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Karol Ryszkowski , Neuro José Zambam
Tytuł:
Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References
Źródło:
Societas et Iurisprudentia. - vol. 9, iss. 3 (2021) , s. 118-134. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168359296
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Adjudication on Principles of Equity and the Public Policy Clause in Commercial Arbitration in Polish Law
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 10 (2021) , s. 44-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168359626
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim = The Matter of the Small Claims in the Polish Commercial Arbitration Law
Źródło:
Acta Iuridica Resoviensia. - nr 1(32) (2021) , s. 178-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168358346
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 = Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status : Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2021) , s. 20-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168357452
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352654
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie
Źródło:
Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Elwira Marszałkowska-Krześ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 507-518
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-843-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358436
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020) , s. 71-88. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168351948
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire
Źródło:
Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 3 (2020) , s. 76-92. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168350750
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020) , s. 89-96. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168348214
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu
Źródło:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 99-108
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351648
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020) , s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168350928
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020) , s. 142-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168351972
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Karol Ryszkowski , Piotr Prokocki
Tytuł:
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego
Źródło:
Edukacja Prawnicza. - nr 1 (2020) , s. 11-16. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168350644
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen
Źródło:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / red. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2020, s. 28-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-65-5917-005-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168351390
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems
Źródło:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020) , s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168348236
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação
Źródło:
Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020) , s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348962
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 249-253. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
Program badawczy:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352582
rozdział w monografii
28

Tytuł:
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168347790
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego
Źródło:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 929-941
ISBN:
978-83-8187-795-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350278
rozdział w monografii
30

Autor:
Karol Ryszkowski , Neuro José Zambam
Tytuł:
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública
Źródło:
Revista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020) , s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168354454
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019) , s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341717
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH
Źródło:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 261-265
ISBN:
978-83-8158-746-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338073
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LXVIII, 312 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168334189
monografia
34

Tytuł:
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems
Źródło:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / oprac. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2019, s. 37-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-85-81512-11-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168341725
rozdział w monografii
35

Konferencja:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ", Kijów, Ukraina, od 2018-11-23 do 2018-11-24
Tytuł:
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim
Źródło:
Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radosław Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak - Kiїv: VD "Dakor", 2018, s. 148-160. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7020-56-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168329159
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014) , s. 17-20. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327659
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013) , s. 77-102. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327665
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327663
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011) , s. 53-62. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327661
artykuł w czasopiśmie
1
Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17 = Assessment of Legal Consequences of Failure to Observe the Written Form for Contract Amendment Stipulated under Sanction of Nullity : Commentary on Supreme Court Judgment of 14 June 2019, III CSK 136/17 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (2022), s. 60-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/ocena-skutkow-prawnych-niezachowania-dla-zmiany-umowy-formy-pisemnej-386292993Wstęp: . - ISSN 1233-4634
2
The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 21, nr 1 (2022), s. 225-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/EiP/article/view/37350. - ISSN 1898-2255
3
New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations / Karol RYSZKOWSKI // Review of European and Comparative Law. - vol. 48, nr 1 (2022), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/12301
4
The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland / Karol RYSZKOWSKI // W: Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar / edición al cuidado de: Angelo Viglianisi Ferraro, Luciana de Aboim Machado, Boguslawa GNELA, Anderson Vichinkeski Teixeira, Goran Ilik. - Santiago: Ediciones Olejnik, 2022. - (Biblioteca Los nuevos horizontes del Derecho en el siglo XXI). - S. 359-361. - ISBN 978-956-407-133-6
5
Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego = The Issue of Disclosing the Cooperative Ownership Right for which the Land and Mortgage Register is Kept by a Notary Public in the Claim for Certificate of Succession and Notification of the Entitled Person of the Change = Вопрос о раскрытии кооперативного права собственности на помещение, на которое ведется земельно-кадастровая книга, нотариусом в протоколе о наследовании и уведомление о смене уполномоченного = Питання про відображення нотаріусом у спадковому протоколі права на кооперативну власність приміщення, на якe ведеться земельний та іпотечний реєстр, та повідомлення про зміну уповноваженої особи / Karol RYSZKOWSKI // Studia Prawnicze KUL. - (2022). - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12193. - ISSN 1897-7146
6
Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie / Karol RYSZKOWSKI // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. 205-217. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
7
The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law / Karol RYSZKOWSKI // W: Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 184-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf
8
Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie = Historical Outline of the Public Policy Clause in the Commercial Arbitration in Polish Law up to the PRL Period / Karol RYSZKOWSKI // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 31, nr 1 (2021), s. 95-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610. - ISSN 1507-7896
9
The Fundamental Right to Property in Polish Law / Karol RYSZKOWSKI // Athenas. - Ano 10, vol. 1 (2021), s. 110-115. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf. - ISSN 2316-1833
10
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021), s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/ujawnione-w-ksiedze-wieczystej-uprawnienie-do-wylacznego-korzystania-386257950Wstęp: . - ISSN 1233-4634
11
Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References / Karol RYSZKOWSKI, Neuro José Zambam // Societas et Iurisprudentia. - vol. 9, iss. 3 (2021), s. 118-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Essays-Ryszkowski-Karol-Zambam-Neuro-Jose.pdf. - ISSN 1339-5467
12
Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Adjudication on Principles of Equity and the Public Policy Clause in Commercial Arbitration in Polish Law / Karol RYSZKOWSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 10 (2021), s. 44-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5490
13
Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim = The Matter of the Small Claims in the Polish Commercial Arbitration Law / Karol RYSZKOWSKI // Acta Iuridica Resoviensia. - nr 1(32) (2021), s. 178-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6792/14 ryszkowski-kwesti small claims.pdf. - ISSN 2720-0574
14
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 = Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status : Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2021), s. 20-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/glosa-3-2021Wstęp: . - ISSN 1233-4634
15
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law / Karol RYSZKOWSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777548/2021/1/tocWstęp: . - ISSN 1230-2996
16
Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie / Karol RYSZKOWSKI // W: Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Elwira Marszałkowska-Krześ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Monografie Prawnicze). - S. 507-518. - ISBN 978-83-8235-843-8. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/2/0/20402-dostep-do-ochrony-prawnej-w-postepowaniu-cywilnym-spis.pdfWstęp:
17
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020), s. 71-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965. - ISSN 2082-5897
18
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire / Karol RYSZKOWSKI // Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 3 (2020), s. 76-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf. - ISSN 1339-5467
19
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC / Karol RYSZKOWSKI // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020), s. 89-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/arbitraz-i-mediacja/artykul/spory-ze-stosunku-spolki-w-postepowaniu-przed-sadem-polubownym-w-swietle-nowelizacji-kpc/Wstęp: . - ISSN 1898-942X
20
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu / Karol RYSZKOWSKI // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 99-108. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
21
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020), s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/reprezentacja-wspolnikow-przy-zmianie-umowy-spolki-z-o-o-spolki-386253216Wstęp: . - ISSN 1233-4634
22
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019 / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020), s. 142-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553. - ISSN 2340-860X
23
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego / Karol RYSZKOWSKI, Piotr Prokocki // Edukacja Prawnicza. - nr 1 (2020), s. 11-16. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf. - ISSN 1231-0336
24
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / eds. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2020. - S. 28-41. - Bibliogr. - ISBN 978-65-5917-005-0. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view
25
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020), s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506. - ISSN 1507-7896
26
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação / Karol RYSZKOWSKI, Karol MAGOŃ // Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020), s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
27
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration / Karol RYSZKOWSKI // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 249-253. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
28
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469. - ISSN 2340-860X
29
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego / Karol RYSZKOWSKI // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 929-941. - ISBN 978-83-8187-795-4
30
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública / Karol RYSZKOWSKI, Neuro José Zambam // Revista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020), s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144. - ISSN 1807-1228
31
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019), s. 9-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427. - ISSN 2340-860X
32
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH / Karol RYSZKOWSKI // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba]. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 261-265. - ISBN 978-83-8158-746-4
33
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych / Karol RYSZKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LXVIII, 312 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
34
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / oprac. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2019. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-85-81512-11-2. - Pełny tekst: https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf
35
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim / Karol RYSZKOWSKI // W: Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radosław Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak. - Kiїv: VD "Dakor", 2018. - S. 148-160. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7020-56-0. - Pełny tekst: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
36
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law / Karol Ryszkowski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014), s. 17-20. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
37
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013), s. 77-102. - Summ. - ISSN 1898-942X
38
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011), s. 109-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf. - ISSN 1898-942X
39
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria? / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011), s. 53-62. - Summ. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf. - ISSN 1898-942X
1
Ryszkowski K., (2022), Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 2, s. 60-66.
2
Ryszkowski K., Witoszek-Kubicka A., (2022), The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order, "Ekonomia i Prawo", t. 21, nr 1, s. 225-238; https://apcz.umk.pl/EiP/article/view/37350
3
Ryszkowski K., (2022), New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations, "Review of European and Comparative Law", vol. 48, nr 1, s. 29-41; https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/12301
4
Ryszkowski K., (2022), The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland. [W:] cuidado de: Angelo Viglianisi Ferraro , Aboim Machado , GNELA B., Teixeira , Ilik G. (red.), Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar, Santiago : Ediciones Olejnik, s. 359-361.
5
Ryszkowski K., (2022), Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego, "Studia Prawnicze KUL"; https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12193
6
Ryszkowski K., (2021), Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 205-217.
7
Ryszkowski K., (2021), The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 184-195.
8
Ryszkowski K., (2021), Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 31, nr 1, s. 95-111; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610
9
Ryszkowski K., (2021), The Fundamental Right to Property in Polish Law, "Athenas", Ano 10, vol. 1, s. 110-115; https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf
10
Ryszkowski K., (2021), Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1, s. 28-34.
11
Ryszkowski K., Zambam N., (2021), Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References, "Societas et Iurisprudentia", vol. 9, iss. 3, s. 118-134; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Essays-Ryszkowski-Karol-Zambam-Neuro-Jose.pdf
12
Ryszkowski K., (2021), Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 10, s. 44-50.
13
Ryszkowski K., (2021), Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Acta Iuridica Resoviensia", nr 1(32), s. 178-186; https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6792/14 ryszkowski-kwesti small claims.pdf
14
Ryszkowski K., (2021), Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 3, s. 20-26.
15
Ryszkowski K., (2021), Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1, s. 33-38.
16
Ryszkowski K., (2021), Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie. [W:] Flaga-Gieruszyńska K., Flejszar R., Marszałkowska-Krześ E. (red.), Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 507-518.
17
Ryszkowski K., Witoszek-Kubicka A., (2020), Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 35, s. 71-88; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965
18
Ryszkowski K., (2020), The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire, "Societas et Iurisprudentia", vol. 8, iss. 3, s. 76-92; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf
19
Ryszkowski K., (2020), Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 2, s. 89-96.
20
Ryszkowski K., (2020), Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 99-108.
21
Ryszkowski K., (2020), Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 4, s. 91-97.
22
Ryszkowski K., (2020), Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 14, s. 142-157; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553
23
Ryszkowski K., Prokocki P., (2020), Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, "Edukacja Prawnicza", nr 1, s. 11-16; https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf
24
Ryszkowski K., (2020), The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen. [W:] Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento, Porto Alegre : Editora Fi, s. 28-41.
25
Ryszkowski K., (2020), Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 30, nr 1, s. 119-130; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506
26
Ryszkowski K., Magoń K., (2020), Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing, "Revista Reflexões de Filosofia", Ano 9, no. 17, s. 12-25; https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
27
Ryszkowski K., (2020), New Technologies in the Polish Commercial Arbitration. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 249-253.
28
Ryszkowski K., (2020), The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 13, s. 10-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469
29
Ryszkowski K., (2020), Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 929-941.
30
Ryszkowski K., Zambam N., (2020), Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification, "Revista Brasileira de Direito", vol. 16, n. 2, s. 1-16; https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144
31
Ryszkowski K., (2019), Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 12, s. 9-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427
32
Ryszkowski K., (2019), Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 261-265.
33
Ryszkowski K., (2019), Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXVIII, 312 s.
34
Ryszkowski K., (2019), The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems. [W:] José Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social, Porto Alegre : Editora Fi, s. 37-45.
35
Ryszkowski K., (2018), Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim. [W:] Ìzarova Ì., Flejszar R., Hanik-Pospolìtak R. (red.), Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, Kiїv : VD "Dakor", s. 148-160.
36
Ryszkowski K., (2014), Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 3 (259), s. 17-20.
37
Ryszkowski K., (2013), Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (21), s. 77-102.
38
Ryszkowski K., (2011), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 3 (15), s. 109-123; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf
39
Ryszkowski K., (2011), Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (13), s. 53-62; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf
1
@article{UEK:2168364752,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "2",
pages = "60-66",
year = "2022",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168361232,
author = "Karol Ryszkowski and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 21, 1",
pages = "225-238",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2022.012},
url = {https://apcz.umk.pl/EiP/article/view/37350},
}
3
@article{UEK:2168361018,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations",
journal = "Review of European and Comparative Law",
number = "vol. 48, 1",
pages = "29-41",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/recl.12301},
url = {https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/12301},
}
4
@inbook{UEK:2168364664,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland",
booktitle = "Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar",
pages = "359-361",
adress = "Santiago",
publisher = "Ediciones Olejnik",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-956-407-133-6",
}
5
@article{UEK:2168366658,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego",
journal = "Studia Prawnicze KUL",
pages = "",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/sp.12193},
url = {https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12193},
}
6
@inbook{UEK:2168356472,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "205-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
7
@inbook{UEK:2168360272,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác",
pages = "184-195",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2021",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3",
}
8
@article{UEK:2168357040,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 31, 1",
pages = "95-111",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp21311-6},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610},
}
9
@article{UEK:2168357652,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Fundamental Right to Property in Polish Law",
journal = "Athenas",
number = "Ano 10, vol. 1",
pages = "110-115",
year = "2021",
url = {https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf},
}
10
@article{UEK:2168352774,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "1",
pages = "28-34",
year = "2021",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168359296,
author = "Karol Ryszkowski and Neuro José Zambam",
title = "Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References",
journal = "Societas et Iurisprudentia",
number = "vol. 9, iss. 3",
pages = "118-134",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/118-134},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Essays-Ryszkowski-Karol-Zambam-Neuro-Jose.pdf},
}
12
@article{UEK:2168359626,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "10",
pages = "44-50",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2021.10.6},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168358346,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Acta Iuridica Resoviensia",
number = "1(32)",
pages = "178-186",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.1.14},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6792/14 ryszkowski-kwesti small claims.pdf},
}
14
@article{UEK:2168357452,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "3",
pages = "20-26",
year = "2021",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168352654,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1",
pages = "33-38",
year = "2021",
url = {},
}
16
@inbook{UEK:2168358436,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie",
booktitle = "Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym",
pages = "507-518",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8235-843-8",
}
17
@article{UEK:2168351948,
author = "Karol Ryszkowski and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 35",
pages = "71-88",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1932},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965},
}
18
@article{UEK:2168350750,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire",
journal = "Societas et Iurisprudentia",
number = "vol. 8, iss. 3",
pages = "76-92",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/76-92},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf},
}
19
@article{UEK:2168348214,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "2",
pages = "89-96",
year = "2020",
url = {},
}
20
@inbook{UEK:2168351648,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "99-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
21
@article{UEK:2168350928,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "4",
pages = "91-97",
year = "2020",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168351972,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 14",
pages = "142-157",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553},
}
23
@article{UEK:2168350644,
author = "Karol Ryszkowski and Piotr Prokocki",
title = "Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "1",
pages = "11-16",
year = "2020",
url = {https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168351390,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento",
pages = "28-41",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view},
isbn = "978-65-5917-005-0",
}
25
@article{UEK:2168348236,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 30, 1",
pages = "119-130",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp20301-7},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506},
}
26
@article{UEK:2168348962,
author = "Karol Ryszkowski and Karol Magoń",
title = "Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing",
journal = "Revista Reflexões de Filosofia",
number = "Ano 9, no. 17",
pages = "12-25",
year = "2020",
url = {https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf},
}
27
@inbook{UEK:2168352582,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "New Technologies in the Polish Commercial Arbitration",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "249-253",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
28
@article{UEK:2168347790,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 13",
pages = "10-19",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469},
}
29
@inbook{UEK:2168350278,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "929-941",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
30
@article{UEK:2168354454,
author = "Karol Ryszkowski and Neuro José Zambam",
title = "Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification",
journal = "Revista Brasileira de Direito",
number = "vol. 16, n. 2",
pages = "1-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2020.v16i2.4144},
url = {https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144},
}
31
@article{UEK:2168341717,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 12",
pages = "9-19",
year = "2019",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427},
}
32
@inbook{UEK:2168338073,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "261-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
33
@book{UEK:2168334189,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9",
}
34
@inbook{UEK:2168341725,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social",
pages = "37-45",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2019",
url = {https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf},
isbn = "978-85-81512-11-2",
}
35
@inbook{UEK:2168329159,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
booktitle = "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ",
pages = "148-160",
adress = "Kiїv",
publisher = "VD Dakor",
year = "2018",
url = {http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-617-7020-56-0",
}
36
@article{UEK:2168327659,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "3 (259)",
pages = "17-20",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168327665,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (21)",
pages = "77-102",
year = "2013",
url = {},
}
38
@article{UEK:2168327663,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "3 (15)",
pages = "109-123",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf},
}
39
@article{UEK:2168327661,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (13)",
pages = "53-62",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID