Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Innovation Region : an Attempt to Develop a Multivariate Analysis Model = Region innowacyjności : próba konstrukcji wielowymiarowego modelu analizy
Źródło:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 58 (2022) , s. 27-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168365354
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Economy, State, and Society as an Interpretative Triad of Attitudes Towards Protected Areas Among Its Residents : On the Example of Pieniny National Park in Poland = Gospodarka, państwo, społeczeństwo jako triada interpretacyjna ustosunkowania mieszkańców względem obszarów chronionych : na przykładzie pienińskiego parku narodowego w Polsce
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 14 (50), nr 1 (2022) , s. 5-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy gran ted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168365574
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Etos innowacyjności jako kategoria wielowymiarowa i stanowiąca wyzwanie dla współczesnej edukacji do przedsiębiorczości = Innovation Ethos as a Multidimensional Category and a Challenge for Contemporary Education for Entrepreneurship
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 18, no. 1 (2022) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji = Entrepreneurial Behaviour in Selected Sectors of Economy and Education - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168366422
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Gospodarcze horyzonty duchowości : duchowość jako stymulator aktywności ekonomicznej = Economic Horizons of Spirituality : Spirituality as a Stimulator of Economic Activity
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 21, nr 58 (2022) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Horyzonty duchowości = Horizons of Spirituality - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168368538
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Pandemia COVID-19 jako stymulator innowacyjności gospodarczej : analiza w perspektywie społeczno-kulturowej = COVID-19 Pandemic as a Stimulator of Economic Innovation : Analysis in a Socio-Cultural Perspective
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022) , s. 78-90. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168366414
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój gospodarczy i instytucja socjalizująca - jako łańcuch kategorii powiązanych = Entrepreneurship, Innovation, Economic Development and a Socializing Institution - as a Chain of Related Categories
Źródło:
Rozprawy Społeczne = Social Dissertations. - t. 15, nr 1 (2021) , s. 125-144. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie. Program Potencjał: Rozwój społeczno-gospodarczy w analizach teoretycznych i diagnostyce empirycznej - Potencjał 2020. Umowa numer: 51/GGG/2020/POT.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168356456
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Homo Regionalis : region jako miejsce życia i aktywności człowieka = Homo Regionalis : Regions as Places where Human Beings Live and Act
Źródło:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 4 (136) (2021) , s. 321-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana z subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168367266
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności
Źródło:
Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty / red. Małgorzata Bogunia-Borowska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, s. 171-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-21743-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356724
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa = Post-modern Romanticism as an Ideological Framework that Has Defined the Horizons of Contemporary Humanity
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 20, nr 53 (2021) , s. 103-116. - Tytuł numeru: Kształcenie w szkole i w rodzinie w dobie pandemii COVID-19 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168356514
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Axiological Perspective of Regional Analyses
Źródło:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / red. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 35-42
ISBN:
978-83-7252-822-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu = Culture of Innovation as a Challenge for Today's Universities
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 37 (2020) , s. 65-82. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie: Program Potencjał "Rozwój społeczno-gospodarczy w analizach teoretycznych i diagnostyce empirycznej" nr 51/GGG/2020/POT/.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168352432
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej = The Axiological Perspective in Economic and Business Sociology
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 23, nr 1 (2020) , s. 7-27. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168350210
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy = The Notre Dame Effect : On Axiological Repercussions of a Disaster
Źródło:
Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka = Contemporary Culture. Theory, Interpretation, Practice. - nr 2(109) (2020) , s. 16-31. - Tytuł numeru: Katastrofy, kataklizmy, klęski - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349714
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy = Entrepreneurship in the Era of SARS-CoV-2 Pandemic : an Attempt to Identify Areas for Conceptual Analysis and Models of Economic Initiative Actualisation
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2020) , s. 37-53. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie: Program Potencjał "Rozwój społeczno-gospodarczy w analizach teoretycznych i diagnostyce empirycznej" nr 51/GGG/2020/POT.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352918
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii"
Źródło:
Chrześcijańska doktryna społeczna / red. Marek Wódka, Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020, s. 165-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-850-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350216
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Anomia COVID-19 : próba identyfikacji zjawiska = The COVID Pandemic as an Anomie : an Attempt at Outlining the Phenomenon
Źródło:
Zeszyty Naukowe KUL. - t. 63, nr 4 (252) (2020) , s. 3-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168360682
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Stanisław Fel , Magdalena Zdun , Marek Wódka
Tytuł:
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego = The Axiological Foundations of the Socio-economic Order
Adres wydawniczy:
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019
Opis fizyczny:
163 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-679-0
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168338447
monografia
18

Tytuł:
Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro
Źródło:
Dębnicki Dzwon. - nr 2 (2019) , s. 8-9
Nr:
2168340633
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
Bohater naszych czasów
Źródło:
Dębnicki Dzwon. - nr 3 (2019) , s. 14-15
Nr:
2168340635
artykuł nierecenzowany
20

Tytuł:
"Efekt Noter Dame" i "Syndrom Titanica"
Źródło:
Dębnicki Dzwon. - nr 4 (2019) , s. 5-6
Nr:
2168340637
artykuł nierecenzowany
21

Tytuł:
"Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej
Źródło:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 11-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338683
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej = Economic Growth as an Interpersonal Process
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 10 (46), nr 4 (2018) , s. 101-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168328189
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska = The Actors of Economic Development as a Product of Socialisation Interactions of the Social System : Sociological Analysis of the Phenomenon
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 41 (2018) , s. 261-270. - Tytuł numeru: Współczesne dyskursy edukacyjne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326255
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem = Innovativeness as a Form of Presence in the World : between Mission and Experience
Źródło:
Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją / red. Markus Lipowicz - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018, s. 61-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-375-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329947
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju = The Axiological Perspective of Regional Diversification of Development
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 272 (2018) , s. 65-76. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333875
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 45-57
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328071
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
(Super)Nowe Atlantydy : regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego = (Super)Nova Atlantis : the Regional Diversification of Economic Development Cultures
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2018
Opis fizyczny:
257, [1] s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2017/01/X/HS6/01982.
ISBN:
978-83-7688-490-5
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168328807
monografia
28

Tytuł:
Chrześcijańskie korzenie innowacyjności = The Christian Roots of Innovativeness
Źródło:
Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens / red. Agnieszka Lekka-Kowalik - Warszawa ; Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 169-191. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Monografie ; t. 21)
ISBN:
978-83-65198-32-7 ; 978-83-949242-0-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323969
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska = Faces of Innovativeness : a Sociological Attempt at Typologisation of the Phenomenon
Źródło:
Prakseologia. - Nr 159 (2017) , s. 161-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 13.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168319913
artykuł w czasopiśmie
30

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju", Rzeszów, Polska, od 2017-06-09 do 2017-06-10
Tytuł:
Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa
Źródło:
Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo / red. Krzysztof Opolski, Joanna Podgórska - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2017, s. 29-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-020-6 ; 978-83-64286-77-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322587
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - Vol. 45, nr 1 (2017) , s. 160-166. - Tytuł numeru: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju regionalnym i lokalnym
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319915
recenzja
32

Tytuł:
Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny = The Cracow Functional Area as a Social System
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 246-254. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316409
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Magdalena Zdun , Stanisław Fel
Tytuł:
Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative = Judaizm - protestantyzm - katolicyzm : religijne ścieżki inicjatywy gospodarczej
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 9 (45), nr 2 (2017) , s. 139-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321881
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Stanisław Fel , Magdalena Zdun
Tytuł:
Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym = Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life
Źródło:
Zeszyty Naukowe KUL. - nr 2 (238) (2017) , s. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319911
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia = Innovativeness as a Category Used in Social Change Analysis : On the Dichotomy of the Term
Źródło:
Studia Socjologiczne. - nr 2 (221) (2016) , s. 163-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168308485
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa
Adres wydawniczy:
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016
Opis fizyczny:
240, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Społeczeństwo, Gospodarka, Etyka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-249-5
Nr:
2168308471
monografia
37

Tytuł:
Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności = Axiological Conditions for Innovativeness
Źródło:
Opuscula Sociologica. - nr 1 (2016) , s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311377
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska = Internet Banking in Poland - a Sociological Analysis of the Phenomenon
Źródło:
Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy / red. Piotr Bolibok, Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 67-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-218-1
Nr:
2168305379
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania = Family and the World of Innovative Technology - the Opportunities, Threats and Challenges
Źródło:
Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce / red. Dorota Gizicka - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-353-9
Nr:
2168311475
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu = Axiologically Conditioned Entrepreneurship as a Challenge for the University
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 267-282. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310189
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Magdalena Zdun , Stanisław Fel
Tytuł:
Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare
Źródło:
Meaning of Resources in Social Inclusion / red. Joanna Chwaszcz - Lublin: Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, 2015, s. 114-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940389-4-6
Tryb dostępu:
CC-BY
Nr:
2168300833
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy
Źródło:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 81-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300125
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Magdalena Zdun , Stanisław Fel
Tytuł:
Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? = The Social Market Economy in Poland - a Postulate or a Reality? / red. Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015, s. 65-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-167-2
Nr:
2168300605
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 137-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296537
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum
Źródło:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015, s. 173-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-053-8
Nr:
2168297141
rozdział w monografii
46

Autor:
Stanisław Fel , Magdalena Zdun
Tytuł:
Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life
Źródło:
The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - vol. 4, no. 2 (2014) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295731
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej : na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 216-233
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301801
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych
Promotor:
Fel Stanisław
Adres wydawniczy:
Lublin: , 2014
Opis fizyczny:
434 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295727
doktorat
49

Tytuł:
Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii = Technological Innovations in the Context of Sociological Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 241-249. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285497
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność gospodarki : perspektywa interdyscyplinarna / red. Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014, s. 179-202
ISBN:
978-83-7702-812-4
Nr:
2168295723
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności
Źródło:
Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki = Economy Socially Embedded / red. Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013, s. 93-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-805-6
Nr:
2168303045
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS
Źródło:
Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka / red. J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak - Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012, s. 339-350
ISBN:
978-83-935527-2-6
Nr:
2168305389
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko = The Axiological Transfer in the Father-Child Relationship
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 11, nr 21 (2012) , s. 225-242. - Tytuł numeru: Sztuka komunikacji
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298101
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej
Źródło:
Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz - Warszawa: Difin, 2012, s. 327-336. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-783-7
Nr:
2168305385
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej
Źródło:
esOes. - nr 1 (2011) , s. 25-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168308491
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych
Źródło:
esOes. - nr 4 (2010) , s. 5-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168308487
artykuł nierecenzowany
57

Tytuł:
Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych
Źródło:
esOes. - nr 4, s. 15-18
Tryb dostępu:
Nr:
2168308489
varia
1
The Innovation Region : an Attempt to Develop a Multivariate Analysis Model = Region innowacyjności : próba konstrukcji wielowymiarowego modelu analizy / Magdalena ZDUN // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 58 (2022), s. 27-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/32911. - ISSN 2353-1428
2
Economy, State, and Society as an Interpretative Triad of Attitudes Towards Protected Areas Among Its Residents : On the Example of Pieniny National Park in Poland = Gospodarka, państwo, społeczeństwo jako triada interpretacyjna ustosunkowania mieszkańców względem obszarów chronionych : na przykładzie pienińskiego parku narodowego w Polsce / Magdalena ZDUN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 14 (50), nr 1 (2022), s. 5-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/16997. - ISSN 0137-4176
3
Etos innowacyjności jako kategoria wielowymiarowa i stanowiąca wyzwanie dla współczesnej edukacji do przedsiębiorczości = Innovation Ethos as a Multidimensional Category and a Challenge for Contemporary Education for Entrepreneurship / Magdalena ZDUN // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 18, no. 1 (2022), s. 7-17. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji = Entrepreneurial Behaviour in Selected Sectors of Economy and Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8629. - ISSN 2083-3296
4
Gospodarcze horyzonty duchowości : duchowość jako stymulator aktywności ekonomicznej = Economic Horizons of Spirituality : Spirituality as a Stimulator of Economic Activity / Magdalena ZDUN // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 21, nr 58 (2022), s. 113-123. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Horyzonty duchowości = Horizons of Spirituality. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2268. - ISSN 1643-9171
5
Pandemia COVID-19 jako stymulator innowacyjności gospodarczej : analiza w perspektywie społeczno-kulturowej = COVID-19 Pandemic as a Stimulator of Economic Innovation : Analysis in a Socio-Cultural Perspective / Magdalena ZDUN // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022), s. 78-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/9152. - ISSN 2080-1653
6
Przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój gospodarczy i instytucja socjalizująca - jako łańcuch kategorii powiązanych = Entrepreneurship, Innovation, Economic Development and a Socializing Institution - as a Chain of Related Categories / Magdalena Maria ZDUN // Rozprawy Społeczne = Social Dissertations. - t. 15, nr 1 (2021), s. 125-144. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Przedsiebiorczosc-innowacyjnosc-rozwoj-gospodarczy-i-instytucja-socjalizujaca-jako,135383,0,1.html. - ISSN 2081-6081
7
Homo Regionalis : region jako miejsce życia i aktywności człowieka = Homo Regionalis : Regions as Places where Human Beings Live and Act / Magdalena ZDUN // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 4 (136) (2021), s. 321-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-8024
8
Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności / Magdalena ZDUN // W: Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty / red. nauk. Małgorzata Bogunia-Borowska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. - S. 171-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21743-3
9
Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa = Post-modern Romanticism as an Ideological Framework that Has Defined the Horizons of Contemporary Humanity / Magdalena Maria ZDUN // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 20, nr 53 (2021), s. 103-116. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształcenie w szkole i w rodzinie w dobie pandemii COVID-19. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1816. - ISSN 1643-9171
10
Axiological Perspective of Regional Analyses / Magdalena ZDUN // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 35-42. - ISBN 978-83-7252-822-3
11
Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu = Culture of Innovation as a Challenge for Today's Universities / Magdalena ZDUN // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 37 (2020), s. 65-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986. - ISSN 2082-5897
12
Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej = The Axiological Perspective in Economic and Business Sociology / Magdalena ZDUN // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 23, nr 1 (2020), s. 7-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/8583/8448. - ISSN 1899-2226
13
Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy = The Notre Dame Effect : On Axiological Repercussions of a Disaster / Magdalena ZDUN // Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka = Contemporary Culture. Theory, Interpretation, Practice. - nr 2(109) (2020), s. 16-31. - Summ.. - Tytuł numeru: Katastrofy, kataklizmy, klęski. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://nck.pl/upload/2020/12/kw_2-2020_efekt-notre-dame.pdf. - ISSN 1230-4808
14
Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy = Entrepreneurship in the Era of SARS-CoV-2 Pandemic : an Attempt to Identify Areas for Conceptual Analysis and Models of Economic Initiative Actualisation / Magdalena ZDUN // Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2020), s. 37-53. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-04.pdf. - ISSN 2081-321X
15
Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii" / Magdalena ZDUN // W: Chrześcijańska doktryna społeczna / red. Marek Wódka, Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020. - S. 165-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-850-3
16
Anomia COVID-19 : próba identyfikacji zjawiska = The COVID Pandemic as an Anomie : an Attempt at Outlining the Phenomenon / Magdalena ZDUN // Zeszyty Naukowe KUL. - t. 63, nr 4 (252) (2020), s. 3-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/index.php/znkul/article/view/13119. - ISSN 0044-4405
17
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego = The Axiological Foundations of the Socio-economic Order / Stanisław Fel, Magdalena ZDUN, Marek Wódka. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - 163 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-679-0
18
Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro / Magdalena ZDUN // Dębnicki Dzwon. - nr 2 (2019), s. 8-9
19
Bohater naszych czasów / Magdalena ZDUN // Dębnicki Dzwon. - nr 3 (2019), s. 14-15
20
"Efekt Noter Dame" i "Syndrom Titanica" / Magdalena ZDUN // Dębnicki Dzwon. - nr 4 (2019), s. 5-6
21
"Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej / Magdalena ZDUN // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 11-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-739-1
22
Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej = Economic Growth as an Interpersonal Process / Magdalena ZDUN // Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 10 (46), nr 4 (2018), s. 101-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11444. - ISSN 0137-4176
23
Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska = The Actors of Economic Development as a Product of Socialisation Interactions of the Social System : Sociological Analysis of the Phenomenon / Magdalena Maria ZDUN // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 41 (2018), s. 261-270. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne dyskursy edukacyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1494. - ISSN 1643-9171
24
Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem = Innovativeness as a Form of Presence in the World : between Mission and Experience / Magdalena ZDUN // W: Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją / red. Markus Lipowicz. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018. - S. 61-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-375-0
25
Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju = The Axiological Perspective of Regional Diversification of Development / Magdalena ZDUN // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 65-76. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128620/edition/112207/content. - ISSN 0079-3493
26
Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa / Magdalena ZDUN // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 45-57. - ISBN 978-83-7252-764-6
27
(Super)Nowe Atlantydy : regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego = (Super)Nova Atlantis : the Regional Diversification of Economic Development Cultures / Magdalena ZDUN. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2018. - 257, [1] s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-490-5
28
Chrześcijańskie korzenie innowacyjności = The Christian Roots of Innovativeness / Magdalena ZDUN // W: Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens / red. nauk. Agnieszka Lekka-Kowalik. - Warszawa ; Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017. - (Rozprawy i Monografie / Instytut Papieża Jana Pawła II, ISSN 2450-5218 ; t. 21). - S. 169-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65198-32-7 ; 978-83-949242-0-1
29
Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska = Faces of Innovativeness : a Sociological Attempt at Typologisation of the Phenomenon / Magdalena ZDUN // Prakseologia. - Nr 159 (2017), s. 161-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bdd/c/Prakseologia_159_2017_s_161_184.pdf ; Spis treści: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bddWstęp: . - ISSN 0079-4872
30
Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa / Magdalena ZDUN // W: Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo / red. nauk. Krzysztof Opolski, Joanna Podgórska. - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2017. - S. 29-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-020-6 ; 978-83-64286-77-3
31
Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015 / Magdalena ZDUN // Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - Vol. 45, nr 1 (2017), s. 160-166. - Tytuł numeru: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju regionalnym i lokalnym. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11459. - ISSN 0137-4176
32
Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny = The Cracow Functional Area as a Social System / Magdalena ZDUN // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 246-254. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103120/PDF/23_Zdun.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
33
Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative = Judaizm - protestantyzm - katolicyzm : religijne ścieżki inicjatywy gospodarczej / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 9 (45), nr 2 (2017), s. 139-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11469. - ISSN 0137-4176
34
Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym = Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life / Stanisław Fel, Magdalena ZDUN // Zeszyty Naukowe KUL. - nr 2 (238) (2017), s. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11314/9609. - ISSN 0044-4405
35
Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia = Innovativeness as a Category Used in Social Change Analysis : On the Dichotomy of the Term / Magdalena ZDUN // Studia Socjologiczne. - nr 2 (221) (2016), s. 163-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3371
36
Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa / Magdalena ZDUN. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016. - 240, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Społeczeństwo, Gospodarka, Etyka). - ISBN 978-83-8061-249-5
37
Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności = Axiological Conditions for Innovativeness / Magdalena ZDUN // Opuscula Sociologica. - nr 1 (2016), s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/244/article/3235/. - ISSN 2299-9000
38
Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska = Internet Banking in Poland - a Sociological Analysis of the Phenomenon / Magdalena ZDUN // W: Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy / red. Piotr Bolibok, Marian Żukowski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016. - S. 67-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-218-1
39
Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania = Family and the World of Innovative Technology - the Opportunities, Threats and Challenges / Magdalena ZDUN // W: Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce / red. Dorota Gizicka. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016. - S. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-353-9
40
Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu = Axiologically Conditioned Entrepreneurship as a Challenge for the University / Magdalena ZDUN // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 267-282. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/551/704. - ISSN 1643-9171
41
Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // W: Meaning of Resources in Social Inclusion / red. Joanna Chwaszcz. - Lublin: Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, 2015. - S. 114-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940389-4-6
42
Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy / Magdalena ZDUN // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 81-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
43
Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? = The Social Market Economy in Poland - a Postulate or a Reality? / red. Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015. - S. 65-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-167-2
44
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu / Magdalena ZDUN // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 137-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
45
Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum / Magdalena ZDUN // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6 / red. Marek Pawlak. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015. - S. 173-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-053-8
46
Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life / Stanisław Fel, Magdalena ZDUN // The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - vol. 4, no. 2 (2014), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/662/661. - ISSN 2083-8018
47
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej : na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie / Magdalena ZDUN // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 216-233
48
Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych / Magdalena ZDUN ; Promotor: Stanisław Fel. - Lublin, 2014. - 434 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii = Technological Innovations in the Context of Sociological Theory / Magdalena ZDUN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014), s. 241-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/277/254. - ISSN 1506-2635
50
Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji / Magdalena ZDUN // W: Społeczna odpowiedzialność gospodarki : perspektywa interdyscyplinarna / red. Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014. - S. 179-202. - ISBN 978-83-7702-812-4
51
Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności / Magdalena Zdun // W: Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki = Economy Socially Embedded / red. Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013. - S. 93-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-805-6
52
Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS / Magdalena Zdun // W: Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka / red. J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak. - Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 339-350. - ISBN 978-83-935527-2-6
53
Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko = The Axiological Transfer in the Father-Child Relationship / Magdalena Zdun // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 11, nr 21 (2012), s. 225-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sztuka komunikacji. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/132. - ISSN 1643-9171
54
Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej / Magdalena Zdun // W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 327-336. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-783-7
55
Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej / Magdalena Zdun // esOes. - nr 1 (2011), s. 25-27. - Pełny tekst: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73193. - ISSN 1231-2770
56
Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych / Magdalena Zdun // esOes. - nr 4 (2010), s. 5-8. - Pełny tekst: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192. - ISSN 1231-2770
57
Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych / Magdalena Zdun // esOes. - nr 4 (2010), s. 15-18. - Pełny tekst: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192. - ISSN 1231-2770
1
Zdun M., (2022), The Innovation Region : an Attempt to Develop a Multivariate Analysis Model, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 58, s. 27-49; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/32911
2
Zdun M., Zawilińska B., Musiał-Malago' M., (2022), Economy, State, and Society as an Interpretative Triad of Attitudes Towards Protected Areas Among Its Residents : On the Example of Pieniny National Park in Poland, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 14 (50), nr 1, s. 5-36; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/16997
3
Zdun M., (2022), Etos innowacyjności jako kategoria wielowymiarowa i stanowiąca wyzwanie dla współczesnej edukacji do przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 18, no. 1, s. 7-17; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8629
4
Zdun M., (2022), Gospodarcze horyzonty duchowości : duchowość jako stymulator aktywności ekonomicznej, "Horyzonty Wychowania", vol. 21, nr 58, s. 113-123; https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2268
5
Zdun M., (2022), Pandemia COVID-19 jako stymulator innowacyjności gospodarczej : analiza w perspektywie społeczno-kulturowej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 36, nr 2, s. 78-90; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/9152
6
Zdun M., (2021), Przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój gospodarczy i instytucja socjalizująca - jako łańcuch kategorii powiązanych, "Rozprawy Społeczne", t. 15, nr 1, s. 125-144; http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Przedsiebiorczosc-innowacyjnosc-rozwoj-gospodarczy-i-instytucja-socjalizujaca-jako,135383,0,1.html
7
Zdun M., (2021), Homo Regionalis : region jako miejsce życia i aktywności człowieka, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 4 (136), s. 321-345.
8
Zdun M., (2021), Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności. [W:] Bogunia-Borowska M. (red.), Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 171-186.
9
Zdun M., (2021), Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa, "Horyzonty Wychowania", vol. 20, nr 53, s. 103-116; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1816
10
Zdun M., (2020), Axiological Perspective of Regional Analyses. [W:] NOWORÓL A., JOPEK D. (red.), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-42.
11
Zdun M., (2020), Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 37, s. 65-82; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986
12
Zdun M., (2020), Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 23, nr 1, s. 7-27; https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/8583/8448
13
Zdun M., (2020), Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy, "Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka", nr 2(109), s. 16-31; https://nck.pl/upload/2020/12/kw_2-2020_efekt-notre-dame.pdf
14
Zdun M., (2020), Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 37-53; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-04.pdf
15
Zdun M., (2020), Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii". [W:] Wódka M., Fel S. (red.), Chrześcijańska doktryna społeczna, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 165-177.
16
Zdun M., (2020), Anomia COVID-19 : próba identyfikacji zjawiska, "Zeszyty Naukowe KUL", t. 63, nr 4 (252), s. 3-20; https://czasopisma.kul.pl/index.php/znkul/article/view/13119
17
Fel S., Zdun M., Wódka M., (2019), Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 163 s.
18
Zdun M., (2019), Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro, "Dębnicki Dzwon", nr 2, s. 8-9.
19
Zdun M., (2019), Bohater naszych czasów, "Dębnicki Dzwon", nr 3, s. 14-15.
20
Zdun M., (2019), "Efekt Noter Dame" i "Syndrom Titanica", "Dębnicki Dzwon", nr 4, s. 5-6.
21
Zdun M., (2019), "Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 8, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 11-27.
22
Zdun M., (2018), Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 10 (46), nr 4, s. 101-124; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11444
23
Zdun M., (2018), Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 41, s. 261-270; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1494
24
Zdun M., (2018), Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem. [W:] Lipowicz M. (red.), Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 61-83.
25
Zdun M., (2018), Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 65-76; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128620/edition/112207/content
26
Zdun M., (2018), Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45-57.
27
Zdun M., (2018), (Super)Nowe Atlantydy: regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego, Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 257, [1] s.
28
Zdun M., (2017), Chrześcijańskie korzenie innowacyjności. [W:] Lekka-Kowalik A. (red.), Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens (Rozprawy i Monografie; t. 21), Warszawa ; Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 169-191.
29
Zdun M., (2017), Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska, "Prakseologia", Nr 159, s. 161-184; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bdd/c/Prakseologia_159_2017_s_161_184.pdf
30
Zdun M., (2017), Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa. [W:] Opolski K., Podgórska J. (red.), Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo, Warszawa ; Rzeszów : CeDeWu, s. 29-43.
31
Zdun M., (2017), Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015, "Roczniki Nauk Społecznych", Vol. 45, nr 1, s. 160-166; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11459
32
Zdun M., (2017), Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 246-254; http://journals.pan.pl/Content/103120/PDF/23_Zdun.pdf?handler=pdf
33
Fel S., Zdun M., (2017), Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 9 (45), nr 2, s. 139-154; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11469
34
Fel S., Zdun M., (2017), Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym, "Zeszyty Naukowe KUL", nr 2 (238), s. 253-264; https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11314/9609
35
Zdun M., (2016), Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia, "Studia Socjologiczne", nr 2 (221), s. 163-185.
36
Zdun M., (2016), Innowacje: perspektywa społeczno-kulturowa, Lublin : Wydawnictwo KUL, 240, [1] s.
37
Zdun M., (2016), Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności, "Opuscula Sociologica", nr 1, s. 15-26; https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/244/article/3235/
38
Zdun M., (2016), Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska. [W:] Bolibok P., Żukowski M. (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 67-88.
39
Zdun M., (2016), Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania. [W:] Gizicka D. (red.), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 79-92.
40
Zdun M., (2016), Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 267-282; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/551/704
41
Zdun M., Fel S., (2015), Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare. [W:] Chwaszcz J. (red.), Meaning of Resources in Social Inclusion, Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, s. 114-121.
42
Zdun M., (2015), Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 81-115.
43
Zdun M., Fel S., (2015), Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Fel S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość?, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 65-90.
44
Zdun M., (2015), Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 137-155.
45
Zdun M., (2015), Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 6, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 173-181.
46
Fel S., Zdun M., (2014), Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life, "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II", vol. 4, no. 2, s. 83-96; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/662/661
47
Zdun M., (2014), Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej : na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie. [W:] Tadeusz KUDŁACZ (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 216-233.
48
Zdun M., (2014), Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych, Prom. Fel S., Lublin : , 434 k.
49
Zdun M., (2014), Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 24, nr 1, s. 241-249; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/277/254
50
Zdun M., (2014), Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji. [W:] Fel S. (red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki: perspektywa interdyscyplinarna, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 179-202.
51
Zdun M., (2013), Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności. [W:] Fel S. (red.), Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 93-113.
52
Zdun M., (2012), Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS. [W:] Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka, Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 339-350.
53
Zdun M., (2012), Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko, "Horyzonty Wychowania", vol. 11, nr 21, s. 225-242; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/132
54
Zdun M., (2012), Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej. [W:] Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, Warszawa : Difin, s. 327-336.
55
Zdun M., (2011), Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej, "esOes", nr 1, s. 25-27; http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73193
56
Zdun M., (2010), Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych, "esOes", nr 4, s. 5-8; http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192
57
Zdun M., (2010), Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych, "esOes", nr 4, s. 15-18; http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192
1
@article{UEK:2168365354,
author = "Magdalena Zdun",
title = "The Innovation Region : an Attempt to Develop a Multivariate Analysis Model",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "58",
pages = "27-49",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.04},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/32911},
}
2
@article{UEK:2168365574,
author = "Magdalena Zdun and Bernadetta Zawilińska and Monika Musiał-Malago'",
title = "Economy, State, and Society as an Interpretative Triad of Attitudes Towards Protected Areas Among Its Residents : On the Example of Pieniny National Park in Poland",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "t. 14 (50), 1",
pages = "5-36",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rns22501.1},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/16997},
}
3
@article{UEK:2168366422,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Etos innowacyjności jako kategoria wielowymiarowa i stanowiąca wyzwanie dla współczesnej edukacji do przedsiębiorczości",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 18, no. 1",
pages = "7-17",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.181.1},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8629},
}
4
@article{UEK:2168368538,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Gospodarcze horyzonty duchowości : duchowość jako stymulator aktywności ekonomicznej",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 21, 58",
pages = "113-123",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.2022.2158.12},
url = {https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2268},
}
5
@article{UEK:2168366414,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Pandemia COVID-19 jako stymulator innowacyjności gospodarczej : analiza w perspektywie społeczno-kulturowej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 36, 2",
pages = "78-90",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.362.5},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/9152},
}
6
@article{UEK:2168356456,
author = "Magdalena Maria Zdun",
title = "Przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój gospodarczy i instytucja socjalizująca - jako łańcuch kategorii powiązanych",
journal = "Rozprawy Społeczne",
number = "t. 15, 1",
pages = "125-144",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.29316/rs/135383},
url = {http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Przedsiebiorczosc-innowacyjnosc-rozwoj-gospodarczy-i-instytucja-socjalizujaca-jako,135383,0,1.html},
}
7
@article{UEK:2168367266,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Homo Regionalis : region jako miejsce życia i aktywności człowieka",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "4 (136)",
pages = "321-345",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/34-2021-4-136-16},
url = {},
}
8
@inbook{UEK:2168356724,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności",
booktitle = "Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty",
pages = "171-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2021",
isbn = "978-83-01-21743-3",
}
9
@article{UEK:2168356514,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 20, 53",
pages = "103-116",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.1816},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1816},
}
10
@inbook{UEK:2168351934,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Axiological Perspective of Regional Analyses",
booktitle = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
pages = "35-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-822-3",
}
11
@article{UEK:2168352432,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 37",
pages = "65-82",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1986},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986},
}
12
@article{UEK:2168350210,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 23, 1",
pages = "7-27",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.23.1.01},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/8583/8448},
}
13
@article{UEK:2168349714,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy",
journal = "Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka",
number = "2(109)",
pages = "16-31",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.26112/kw.2020.109.02},
url = {https://nck.pl/upload/2020/12/kw_2-2020_efekt-notre-dame.pdf},
}
14
@article{UEK:2168352918,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "37-53",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.2.04},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-04.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168350216,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt trzeciej socjologii",
booktitle = "Chrześcijańska doktryna społeczna",
pages = "165-177",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2020",
isbn = "978-83-8061-850-3",
}
16
@article{UEK:2168360682,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Anomia COVID-19 : próba identyfikacji zjawiska",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
number = "t. 63, 4 (252)",
pages = "3-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/znkul.13119},
url = {https://czasopisma.kul.pl/index.php/znkul/article/view/13119},
}
17
@book{UEK:2168338447,
author = "Stanisław Fel and Magdalena Zdun and Marek Wódka",
title = "Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-679-0",
}
18
@article{UEK:2168340633,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro",
journal = "Dębnicki Dzwon",
number = "2",
pages = "8-9",
year = "2019",
}
19
@article{UEK:2168340635,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Bohater naszych czasów",
journal = "Dębnicki Dzwon",
number = "3",
pages = "14-15",
year = "2019",
}
20
@article{UEK:2168340637,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Efekt Noter Dame i Syndrom Titanica",
journal = "Dębnicki Dzwon",
number = "4",
pages = "5-6",
year = "2019",
}
21
@inbook{UEK:2168338683,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Ponowoczesny romantyzm i ponowoczesna praca organiczna jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8",
pages = "11-27",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-739-1",
}
22
@article{UEK:2168328189,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "t. 10 (46), 4",
pages = "101-124",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.4-6},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11444},
}
23
@article{UEK:2168326255,
author = "Magdalena Maria Zdun",
title = "Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 41",
pages = "261-270",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174119},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1494},
}
24
@inbook{UEK:2168329947,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem",
booktitle = "Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją",
pages = "61-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7614-375-0",
}
25
@article{UEK:2168333875,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "65-76",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128620/edition/112207/content},
}
26
@inbook{UEK:2168328071,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "45-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
27
@book{UEK:2168328807,
author = "Magdalena Zdun",
title = "(Super)Nowe Atlantydy : regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2018",
isbn = "978-83-7688-490-5",
}
28
@inbook{UEK:2168323969,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Chrześcijańskie korzenie innowacyjności",
booktitle = "Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens",
pages = "169-191",
adress = "Warszawa ; Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
issn = "2450-5218",
isbn = "978-83-65198-32-7 ; 978-83-949242-0-1",
}
29
@article{UEK:2168319913,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 159",
pages = "161-184",
year = "2017",
url = {http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bdd/c/Prakseologia_159_2017_s_161_184.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168322587,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa",
booktitle = "Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo",
pages = "29-43",
adress = "Warszawa ; Rzeszów",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-8102-020-6 ; 978-83-64286-77-3",
}
31
@article{UEK:2168319915,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "Vol. 45, 1",
pages = "160-166",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290h/rns.2017.9.1-12},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11459},
}
32
@article{UEK:2168316409,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "246-254",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118536},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103120/PDF/23_Zdun.pdf?handler=pdf},
}
33
@article{UEK:2168321881,
author = "Magdalena Zdun and Stanisław Fel",
title = "Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "t. 9 (45), 2",
pages = "139-154",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-9},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11469},
}
34
@article{UEK:2168319911,
author = "Stanisław Fel and Magdalena Zdun",
title = "Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
number = "2 (238)",
pages = "253-264",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.2.253-264},
url = {https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11314/9609},
}
35
@article{UEK:2168308485,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "2 (221)",
pages = "163-185",
year = "2016",
}
36
@book{UEK:2168308471,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8061-249-5",
}
37
@article{UEK:2168311377,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności",
journal = "Opuscula Sociologica",
number = "1",
pages = "15-26",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/os.2016.1-02},
url = {https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/244/article/3235/},
}
38
@inbook{UEK:2168305379,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska",
booktitle = "Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy",
pages = "67-88",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-8061-218-1",
}
39
@inbook{UEK:2168311475,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania",
booktitle = "Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce",
pages = "79-92",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-8061-353-9",
}
40
@article{UEK:2168310189,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "267-282",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535014},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/551/704},
}
41
@inbook{UEK:2168300833,
author = "Magdalena Zdun and Stanisław Fel",
title = "Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare",
booktitle = "Meaning of Resources in Social Inclusion",
pages = "114-121",
adress = "Lublin",
publisher = "Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-940389-4-6",
}
42
@inbook{UEK:2168300125,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "81-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
43
@inbook{UEK:2168300605,
author = "Magdalena Zdun and Stanisław Fel",
title = "Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość?",
pages = "65-90",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-8061-167-2",
}
44
@inbook{UEK:2168296537,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "137-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
45
@inbook{UEK:2168297141,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6",
pages = "173-181",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-8061-053-8",
}
46
@article{UEK:2168295731,
author = "Stanisław Fel and Magdalena Zdun",
title = "Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life",
journal = "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "83-96",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/pch.662},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/662/661},
}
47
@unpublished{UEK:2168301801,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej : na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "216-233",
year = "2014",
}
48
@unpublished{UEK:2168295727,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych",
adress = "Lublin",
year = "2014",
}
49
@article{UEK:2168285497,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 24, 1",
pages = "241-249",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.241249},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/277/254},
}
50
@inbook{UEK:2168295723,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność gospodarki : perspektywa interdyscyplinarna",
pages = "179-202",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7702-812-4",
}
51
@inbook{UEK:2168303045,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności",
booktitle = "Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki",
pages = "93-113",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7702-805-6",
}
52
@inbook{UEK:2168305389,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS",
booktitle = "Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka",
pages = "339-350",
adress = "Sieradz",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna",
year = "2012",
isbn = "978-83-935527-2-6",
}
53
@article{UEK:2168298101,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 11, 21",
pages = "225-242",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/132},
}
54
@inbook{UEK:2168305385,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej",
booktitle = "Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie",
pages = "327-336",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-783-7",
}
55
@article{UEK:2168308491,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej",
journal = "esOes",
number = "1",
pages = "25-27",
year = "2011",
url = {http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73193},
}
56
@article{UEK:2168308487,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych",
journal = "esOes",
number = "4",
pages = "5-8",
year = "2010",
url = {http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192},
}
57
@misc{UEK:2168308489,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych",
booktitle = "esOes",
number = "4",
pages = "15-18",
year = "2010",
url = {http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID