Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Praca zdalna a wykluczenie społeczne
Źródło:
Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 183-196 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-241-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358292
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c. = The Principle of Speed of Proceedings in the Labour Law Matters after the Amendment of the Code of Civil Procedure
Źródło:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - t. 124 (2021) , s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 4049)
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168359982
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Paulina Matyjas-Łysakowska , Małgorzata Mędrala
Tytuł:
Zakres podmiotowy stosunku pracy z mianowania - refleksje de lege lata i de lege ferenda = The Employment Relationship on the Basis of Appointment : de lege lata and de lege ferenda remarks
Źródło:
Studia Prawnicze KUL. - z. 3 (2021) , s. 105-121. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168358964
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Świadczenie pracy zdalnej przez cudzoziemca : najważniejsze zagadnienia w czasie pandemii
Źródło:
Biuletynu Euro Info. - nr 2 (205) (2021) , s. 26-30 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Także: Mędrala, M., (2021), Świadczenie pracy zdalnej przez cudzoziemca : najważniejsze zagadnienia w czasie pandemii, PARP https://www.parp.gov.pl/component/content/article/71134:swiadczenie-pracy-zdalnej-przez-cudzoziemca-najwazniejsze-zagadnienia-w-czasie-pandemii
Nr:
2168359762
artykuł nierecenzowany
5

Tytuł:
The Legal Nature of Remuneration for Periods of Release From the Obligation to Perform Work for Trade Union Activists = Charakter prawny wynagrodzeń za okresy zwolnień od pracy działaczy związkowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. - 95 (2021) , s. 101-113. - Tytuł numeru: Collective Labour Law or Collective Employment Law? Protection of the Rights and Collective Interests of Persons Engaged in Gainful Employment Outside the Employment Relationship. Second National Scientific Conference on "Atypical Employment Relations" - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168357682
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Prawne i społeczne uwarunkowania luki płacowej ze względu na płeć w Polsce = Legal and Social Determinants of the Gender Pay Gap in Poland
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 7 (2021) , s. 12-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168358992
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w nauce = Reaching Retirement Age and the Possibility of Termination of Employment Relationship with an Academic Employee
Źródło:
Kobiety wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Dobrochna Bach-Golecka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 79-102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-529-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359998
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przy obniżonym wymiarze czasu pracy = Equalization of Social Allowances from Sickness Insurance in Conjunction with Reduced Working Time
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2021) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168356702
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Małgorzata Mędrala , Tomasz Martiszek
Tytuł:
Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt III UZP 7/19 = Commentary to the Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court of 11 December 2019, Ref. No. III UZP 7/19
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 5 (166) (2021) , s. 201-215. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168359902
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Iwona Fischer , Tomasz Krywan , Michał Kunikowski , Małgorzata Mędrala , Ambroży Mituś , Sławomir Liżewski , Ewa Ostapowicz , Kazimierz Pawlik , Ewa Perłakowska , Marek Rotkiewicz , Jakub Słupski , Krzysztof Szocik , Sebastian Tyrakowski , Karolina Maria Wojciechowska
Tytuł:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Wydanie:
3. wyd.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny:
XXXVIII, 761 s.: il.; 24 cm + płyta CD
ISBN:
978-83-8235-610-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168358842
monografia
11

Tytuł:
Legal Basis for Data Processing Related to the Employees' Addictions by Employers in Poland = Právny základ spracovania osobných údajov týkajúcich sa závislostí zamestnancov zamestnávateľmi v Poľsku
Źródło:
Studia Iuridica Cassoviensia. - R. 9, č. 2 (2021) , s. 43-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358994
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Praca zdalna - nowe zasady w kodeksie pracy [dokument elektroniczny]
Źródło:
System Informacji Prawnej LEX (2021) - Bibliogr.
Nr:
2168359758
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : komentarz, wzory pism
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny:
316 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8286-027-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168360684
monografia
14

Tytuł:
Praca zdalna w polskim systemie prawnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny:
291 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszczególnych pracach.
ISBN:
978-83-8246-241-8
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168358286
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym = The Axiology of Limiting the amount of Cash Benefits Paid in Connection with the Termination of an Employment Contract in Pandemic Legislation
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (2021) , s. 62-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168357392
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego = Incidental Performance of a Paid Activity in the Course of Receiving the Sickness Benefit
Źródło:
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych. - 2 (70) (2021) , s. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358988
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 9-11
ISBN:
978-83-8246-241-8
Nr:
2168358288
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
Źródło:
System prawa pracy. T. 3, Indywidualne prawo pracy : część szczegółowa / red. nauk. Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 304-363
ISBN:
978-83-8223-079-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168355732
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 - niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych = Limiting the Rights of Workers in the Shield 4.0 - Certain Reflections in the Context of the Constitutional Rules
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 9 (2020) , s. 7-12. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168350534
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Źródło:
Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 108-115
Seria:
(Seria Akademicka)
ISBN:
978-83-8223-083-3
Nr:
2168351330
rozdział w książce
21

Tytuł:
Urlopy pracownicze
Źródło:
Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 165-174
Seria:
(Seria Akademicka)
ISBN:
978-83-8223-083-3
Nr:
2168351334
rozdział w książce
22

Tytuł:
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
Wydanie:
2. wydanie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020
Opis fizyczny:
602 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8187-703-9
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168350540
monografia
23

Tytuł:
Zamieszczenie symbolu choroby w orzeczeniu o niepełnosprawności : glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18 = Inserting the Symbol of Disease in the Certificate of Disability : Commentary on Judgment of the Supreme Court - Labour Law and Social Security Chamber of 10 July 2019, III UK 189/18
Źródło:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 64, z. 9 (2020) , s. 90-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168350538
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
Źródło:
Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 245-250
Seria:
(Seria Akademicka)
ISBN:
978-83-8223-083-3
Nr:
2168351336
rozdział w książce
25

Tytuł:
Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej = The Employee's Remuneration for the Period of Non-performance of Work because of Force Majeure
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - vol. 27, nr 4 (2020) , s. 323-340. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349994
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 152-164
Seria:
(Seria Akademicka)
ISBN:
978-83-8223-083-3
Nr:
2168351332
rozdział w książce
27

Tytuł:
Zdalne świadczenie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 151-163
ISBN:
978-83-7695-870-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356554
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy
Źródło:
Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 251-256
Seria:
(Seria Akademicka)
ISBN:
978-83-8223-083-3
Nr:
2168351338
rozdział w książce
29

Tytuł:
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny:
612 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8160-301-0
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168332047
monografia
30

Tytuł:
Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code
Źródło:
E-Journal of International and Comparative Labour Studies. - Vol. 8, No. 1 (2019) , s. 65-82. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168331841
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce = Chosen Legal Repercussions of Differentiating between Legality of Existence of Employment Relationship and Legality of Doing a Job by Foreigners in Poland
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2019) , s. 13-19. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168333097
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Andrzela Gawrońska-Baran , Iwona Fischer , Tomasz Krywan , Małgorzata Mędrala , Ambroży Mituś , Sławomir Liżewski , Ewa Ostapowicz , Kazimierz Pawlik , Ewa Perłakowska , Marek Rotkiewicz , Jakub Słupski , Krzysztof Szocik , Sebastian Tyrakowski , Karolina Maria Wojciechowska
Tytuł:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Wydanie:
2. wyd.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
XXXIV, 720 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-192-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168341759
monografia
33

Tytuł:
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji = Higher Posts in Civil Service : Some Reflections on the Latest Amendments
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (43) (2018) , s. 88-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326023
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Grupa Wydawnicza Infor, 2018
Opis fizyczny:
14 s.
ISBN:
978-83-65947-69-7
Nr:
2168334113
książka
35

Tytuł:
Kierunki zmian w administracji publicznej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
XXXI, 240 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168327373
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
36

Autor:
Robert Jezierski , Małgorzata Mędrala
Tytuł:
Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
Źródło:
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 190-214
ISBN:
978-83-8124-762-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327805
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018
Opis fizyczny:
427 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8124-762-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168327801
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
38

Tytuł:
Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie
Źródło:
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie / red. nauk. Grzegorz Goździewicz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 257-272
Seria:
(Monografie)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-8124-356-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168326401
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia = The Employer's New Obligations as of Personal Data Administrator on the Basis of GDPR - the Selected Problems
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (2018) , s. 18-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168327539
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
RODO dla kadrowych i HR : wzory dokumentów z objaśnieniami : aktywne druki na pendrive
Adres wydawniczy:
Warszawa: Infor, 2018
Opis fizyczny:
142 s.; 24 cm + pendrive
Seria:
(Prawo - INFOR PL)
ISBN:
978-83-8137-259-6
Nr:
2168341063
książka
41

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 19-22
ISBN:
978-83-8124-762-7
Nr:
2168327803
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland
Źródło:
Hungarian Labour Law : E-Journal. - nr 2 (2018) , s. 52-65
Tryb dostępu:
Nr:
2168333103
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej
Źródło:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 219-235
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327403
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta = The Fixed-term Contracts of Employment of the Academic Teachers at the Post of an Assistant and a Senior Lecturer
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2017) , s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168319319
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Sezonowe umowy o pracę na czas określony
Źródło:
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 120-134
Seria:
(Zagadnienia Prawne)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-8107-632-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Opis fizyczny:
285 s.; 25 cm
Seria:
(Zagadnienia Prawne)
ISBN:
978-83-8107-632-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168318555
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy
Źródło:
Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju / red. nauk. Teresa Wyka, Marcin A. Mielczarek - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 151-172
Seria:
(Monografie)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-8107-736-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321671
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2017, s. 1601-1650 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-374-4
Nr:
2168323273
rozdział w książce
49

Tytuł:
Kwalifikacje zawodowe pracowników
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Wyd. 2.. - Gdańsk: ODDK, 2017, s. 814-829
ISBN:
978-83-7804-374-4
Nr:
2168323257
rozdział w książce
50

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Wyd. 2.. - Gdańsk: ODDK, 2017, s. 937-1116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-374-4
Nr:
2168323269
rozdział w książce
51

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 11-14
Seria:
(Zagadnienia Prawne)
ISBN:
978-83-8107-632-6
Nr:
2168318557
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego = Influence of a Period of Using Lowered Working Time by an Employee on a Parental Leave Time
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 10 (2017) , s. 510-514. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323247
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 24, nr 2 (2017) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323251
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Jeszcze o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy = Still about the Release of an Employee from the Obligation to Perform Work
Źródło:
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. - nr 7 (2017) , s. 102-114. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168338365
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy
Źródło:
Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 / red. Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 273-297
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa)
ISBN:
978-83-255-9466-4 ; 978-83-255-9467-1
Nr:
2168313673
rozdział w książce
56

Tytuł:
Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych = The Formal Memoranda in the Personal Files of Employees
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2017) , s. 26-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168316111
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika = The Parental Rights of the Closest Family Member of the Employee
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 23 (2016) , s. 83-94. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168311443
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 249-254
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305467
rozdział w podręczniku
59

Tytuł:
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 103-110
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305457
rozdział w podręczniku
60

Tytuł:
Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Źródło:
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 65-85
Seria:
(Zagadnienia Prawne)
Program badawczy:
Niniejszy artykuł został dofinansowany ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-8092-478-9
Nr:
2168311449
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych
Źródło:
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 623-634
ISBN:
978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
Nr:
2168306969
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy)
Źródło:
W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej / red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska - Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 2016, s. 245-260
ISBN:
978-83-61713-02-9
Nr:
2168312635
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 243-248
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305465
rozdział w podręczniku
64

Tytuł:
Urlopy pracownicze
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 158-167
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305463
rozdział w podręczniku
65

Autor:
Robert Barański , Andrzela Gawrońska-Baran , Anna Drabarczyk , Maciej Gnela , Dominika Hołuj , Kamila Kędzierska , Ludmiła Lipiec-Warzecha , Slawomir Liżewski , Małgorzata Mędrala , Ambroży Mituś , Ewa Ostapowicz
Tytuł:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Opis fizyczny:
XX, 491 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
Nr:
2168300869
książka
66

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 145-157
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305461
rozdział w podręczniku
67

Tytuł:
Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej = The Remarks on the Legal Situation of the Member of Trade Union Who Is Excused from the Obligation of Performing Work for the Period of Fullfilling the Function of the Member of the Board of Workplace Trade Union Organization
Źródło:
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. - nr 6 (2016) , s. 61-77. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168323253
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych = Comments on the Special Protection of the Employment of Councilors
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2016) , s. 87-97. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306839
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2016, s. 1599-1647 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-230-3
Nr:
2168302081
rozdział w książce
70

Tytuł:
Kwalifikacje zawodowe pracowników
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2016, s. 804-819
ISBN:
978-83-7804-230-3
Nr:
2168302071
rozdział w książce
71

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2016, s. 925-1099 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-230-3
Nr:
2168302077
rozdział w książce
72

Tytuł:
Socjalność w prawie pracy = Social Activity in Labour Law
Źródło:
Wokół problematyki stosowania prawa / red. Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016, s. 148-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana w ramach Grantu dla Młodych Naukowców 2016, ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65682-38-3
Nr:
2168312615
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 4 (2015) , s. 181-185. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294801
artykuł w czasopiśmie
74

Konferencja:
XV Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań", Szwecja, Gdynia-Karlskrona, od 2014-06-13 do 2014-06-15
Tytuł:
Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację = The Rules of Recruitment and Promotion in Public Administration Appointments in the Context of the Tasks Performed by the Administration
Źródło:
Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015) , s. 19-36. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300771
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze
Źródło:
Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym / red. Bolesław M. Ćwiertniak - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015, s. 65-76
ISBN:
978-83-64788-43-7
Nr:
2168305819
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym = The Obligations in Occupational Health and Safety of Non-Employees
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 62, nr 2 (2015) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303685
artykuł w czasopiśmie
77

Konferencja:
II Interdisciplinary International Scientific Conference : Mobbing Respect to Legal, Economic and Social, Ogonki, Polska, od 2015-05-18 do 2015-05-20
Tytuł:
The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees = Odpowiedzialność pracodawcy za działania mobbingowe niepracowników
Źródło:
Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective = Mobbing w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym : mobbing w aspekcie prawnym / red. Zdzisław Majkut, Anna Schneiderová - Chicago: Iva House Publishing, 2015, s. 226-236; 237-247
ISBN:
978-0-9889930-2-0
Nr:
2168305501
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Tytuł:
Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych
Źródło:
Prawo a niepełnosprawność / red. Maria Bosek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 132-142
ISBN:
978-83-255-7347-8 ; 978-83-255-7348-5
Nr:
2168294019
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych = Employee Rights during States Requiring Extraordinary Measures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 125-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298075
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 12 (2015) , s. 627-631. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301667
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 117-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294197
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia = Protection of Small Employers vs. Political Transformation in Poland - Selected Problems
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 274-285. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290881
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika
Źródło:
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. - nr 5 (2014) , s. 39-43
Nr:
2168333501
artykuł nierecenzowany
84

Tytuł:
Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
Źródło:
Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności / red. Maria Bosak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 39-53
Seria:
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN:
978-83-255-6349-3 ; 978-83-255-6350-9
Nr:
2168315021
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 147-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294199
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 86-101 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich = Special Protection of Employment Contracts for Employees Returning from Childcare Leave
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276003
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 20-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288455
fragment pracy naukowo badawczej
89

Tytuł:
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 90-115 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271814
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy = The Exemption of the Employee from Working Obligation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2012 (2012) , s. 83-93. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168312425
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 115-139
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271850
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
"Umowy śmieciowe" - wybrane problemy
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012) , s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283347
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego = Specification of a Service Instruction in the Event of Employment of a Legal Advisor
Źródło:
Radca Prawny. - nr 119 (listopad) (2011) , s. 16D-20D. - Artykuł zamieszczony w części Dodatek naukowy
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168231210
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Outsourcing pracowniczy
Źródło:
Z problematyki zatrudnienia tymczasowego / red. nauk. Arkadiusz Sobczyk - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 185-197
Seria:
(Monografie)
Nr:
2168231302
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 130-145 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Magisterskie)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
Wydanie:
Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
Opis fizyczny:
423, [1] s.; 22 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Publikacja stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010), Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0597-6
Nr:
52591
monografia
98

Tytuł:
Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych = The Cumulation of Claims in Labour Law Matters Tried by Different Membership of the Courts
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2011 (2011) , s. 437-447. - Summ.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168231342
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c. = The Value of Some Non-Pecuniary Subject Matters in Labour Matters in Dispute - Issues on the Article 23(1) of the Polish Code of Civil Procedure
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2010) , s. 21-27. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52280
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2010 (2010) , s. 361-374
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334087
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2009) , s. 133-136. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168305837
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Źródło:
Radca Prawny. - nr 1 (styczeń-luty) (2009) , s. 47-56
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168312453
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Delegacja czy zmiana miejsca pracy?
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 9 (2009) , s. 466-469. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168333493
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2008 (2008) , s. 265-274
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334079
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych
Źródło:
Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy / red. Arkadiusz Sobczyk - Kraków: Friedrich Ebert Stiftung, 2008, s. 260-272
ISBN:
978-83-7099-155-5
Nr:
2168313527
rozdział w monografii
106

Tytuł:
Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2007 (2007) , s. 411-419
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334081
artykuł w czasopiśmie
1
Praca zdalna a wykluczenie społeczne / Małgorzata MĘDRALA // W: Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 183-196. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-241-8
2
Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c. = The Principle of Speed of Proceedings in the Labour Law Matters after the Amendment of the Code of Civil Procedure / Małgorzata MĘDRALA // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4049). - t. 124 (2021), s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/142181/edition/131780/content. - ISSN 0137-1134
3
Zakres podmiotowy stosunku pracy z mianowania - refleksje de lege lata i de lege ferenda = The Employment Relationship on the Basis of Appointment : de lege lata and de lege ferenda remarks / Paulina Matyjas-Łysakowska, Małgorzata MĘDRALA // Studia Prawnicze KUL. - z. 3 (2021), s. 105-121. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/11422/11632. - ISSN 1897-7146
4
Świadczenie pracy zdalnej przez cudzoziemca : najważniejsze zagadnienia w czasie pandemii / Małgorzata MĘDRALA // Biuletynu Euro Info [on-line]. - nr 2 (205) (2021), s. 26-30. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/001-032-BIULETYN_02_2021.pdf. - ISSN 2544-4719
5
The Legal Nature of Remuneration for Periods of Release From the Obligation to Perform Work for Trade Union Activists = Charakter prawny wynagrodzeń za okresy zwolnień od pracy działaczy związkowych / Małgorzata MĘDRALA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. - 95 (2021), s. 101-113. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Collective Labour Law or Collective Employment Law? Protection of the Rights and Collective Interests of Persons Engaged in Gainful Employment Outside the Employment Relationship. Second National Scientific Conference on "Atypical Employment Relations". - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10129/9821. - ISSN 0208-6069
6
Prawne i społeczne uwarunkowania luki płacowej ze względu na płeć w Polsce = Legal and Social Determinants of the Gender Pay Gap in Poland / Małgorzata MĘDRALA // Polityka Społeczna. - nr 7 (2021), s. 12-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=222477. - ISSN 0137-4729
7
Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w nauce = Reaching Retirement Age and the Possibility of Termination of Employment Relationship with an Academic Employee / Małgorzata MĘDRALA // W: Kobiety wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Dobrochna Bach-Golecka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 79-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-529-7
8
Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przy obniżonym wymiarze czasu pracy = Equalization of Social Allowances from Sickness Insurance in Conjunction with Reduced Working Time / Małgorzata MĘDRALA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2021), s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/praca-i-zabezpieczenie-spoleczne/wyrownywanie-swiadczen-z-ubezpieczenia-chorobowego-przy-obnizonym-wymiarze-czasu-pracy,a847748422Wstęp: . - ISSN 0032-6186
9
Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt III UZP 7/19 = Commentary to the Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court of 11 December 2019, Ref. No. III UZP 7/19 / Małgorzata MĘDRALA, Tomasz Martiszek // Przegląd Sejmowy. - nr 5 (166) (2021), s. 201-215. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/EBC0149DFE1AB78CC1258794006846CE/$file/09_PS%205-166-2021_inA.pdf. - ISSN 1230-5502
10
Vademecum dyrektora instytucji kultury / Iwona Fischer, Tomasz Krywan, Michał Kunikowski, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ, Sławomir Liżewski, Ewa Ostapowicz, Kazimierz Pawlik, Ewa Perłakowska, Marek Rotkiewicz, Jakub Słupski, Krzysztof Szocik, Sebastian Tyrakowski, Karolina Maria Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - XXXVIII, 761 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - 3. wyd. - ISBN 978-83-8235-610-6
11
Legal Basis for Data Processing Related to the Employees' Addictions by Employers in Poland = Právny základ spracovania osobných údajov týkajúcich sa závislostí zamestnancov zamestnávateľmi v Poľsku / Małgorzata MĘDRALA // Studia Iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 9, č. 2 (2021), s. 43-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sic.pravo.upjs.sk/ecasopis/92021-2/04_Medrala_LEGAL_BASIS_FOR_DATA_PROCESSING.pdf. - ISSN 1339-3995
12
Praca zdalna - nowe zasady w kodeksie pracy / Małgorzata MĘDRALA // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2021)[1 ekran]. - Bibliogr.
13
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : komentarz, wzory pism / Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 316 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8286-027-6. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-komentarz-wzory-pism,179162.htmlWstęp:
14
Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 291 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych pracach. - ISBN 978-83-8246-241-8
15
Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym = The Axiology of Limiting the amount of Cash Benefits Paid in Connection with the Termination of an Employment Contract in Pandemic Legislation / Małgorzata MĘDRALA // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (2021), s. 62-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778377/2021/7-8/tocWstęp: . - ISSN 1896-8996
16
Incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego = Incidental Performance of a Paid Activity in the Course of Receiving the Sickness Benefit / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych. - 2 (70) (2021), s. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zpbas.sejm.gov.pl/Journal.nsf/pubBAS.xsp?documentId=E9FAE82978F85D1AC12587130034F2A8&lang=PL. - ISSN 2082-064X
17
Wstęp / Małgorzata MĘDRALA // W: Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 9-11. - ISBN 978-83-8246-241-8
18
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników / Małgorzata MĘDRALA // W: System prawa pracy. T. 3, Indywidualne prawo pracy : część szczegółowa / red. nauk. Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 304-363. - ISBN 978-83-8223-079-6. - Spis treści: https://static.profinfo.pl/file/core_products/2021/3/26/d66b6e509382bd77d5c8d7f8de38b9bc/System prawa pracy t III - profinfo.pdfWstęp:
19
Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 - niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych = Limiting the Rights of Workers in the Shield 4.0 - Certain Reflections in the Context of the Constitutional Rules / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 9 (2020), s. 7-12. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-8165
20
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 108-115. - ISBN 978-83-8223-083-3
21
Urlopy pracownicze / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 165-174. - ISBN 978-83-8223-083-3
22
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. - 602 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - 2. wydanie. - Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. - ISBN 978-83-8187-703-9
23
Zamieszczenie symbolu choroby w orzeczeniu o niepełnosprawności : glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18 = Inserting the Symbol of Disease in the Certificate of Disability : Commentary on Judgment of the Supreme Court - Labour Law and Social Security Chamber of 10 July 2019, III UK 189/18 / Małgorzata MĘDRALA // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 64, z. 9 (2020), s. 90-109. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052822692805066Wstęp: . - ISSN 0867-1850
24
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 245-250. - ISBN 978-83-8223-083-3
25
Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej = The Employee's Remuneration for the Period of Non-performance of Work because of Force Majeure / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - vol. 27, nr 4 (2020), s. 323-340. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-4-2020/art/17461/. - ISSN 1429-9585
26
Czas pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 152-164. - ISBN 978-83-8223-083-3
27
Zdalne świadczenie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda / Małgorzata MĘDRALA // W: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 151-163. - ISBN 978-83-7695-870-5
28
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy w diagramach / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 251-256. - ISBN 978-83-8223-083-3
29
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 612 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8160-301-0
30
Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code / Małgorzata MĘDRALA // E-Journal of International and Comparative Labour Studies. - Vol. 8, No. 1 (2019), s. 65-82. - Summ. - Pełny tekst: http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/download/645/858. - ISSN 2280-4056
31
Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce = Chosen Legal Repercussions of Differentiating between Legality of Existence of Employment Relationship and Legality of Doing a Job by Foreigners in Poland / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2019), s. 13-19. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-8165
32
Vademecum dyrektora instytucji kultury / A. Gawrońska-Baran, I. Fischer, T. Krywan, M. MĘDRALA, A. MITUŚ, S. Liżewski, E. Ostapowicz, K. Pawlik, E. Perłakowska, M. Rotkiewicz, J. Słupski, K. Szocik, S. Tyrakowski, K.M. Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XXXIV, 720 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - Bibliogr. - 2. wyd. - ISBN 978-83-8198-192-7
33
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji = Higher Posts in Civil Service : Some Reflections on the Latest Amendments / Małgorzata MĘDRALA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (43) (2018), s. 88-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/452. - ISSN 1898-3529
34
Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO [Dokument elektroniczny] / Małgorzata MĘDRALA-NATKANIEC. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2018. - 14 s. - ISBN 978-83-65947-69-7
35
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XXXI, 240 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
36
Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej / Robert Jezierski, Małgorzata MĘDRALA // W: RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 190-214. - ISBN 978-83-8124-762-7
37
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 427 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8124-762-7. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788381247627&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
38
Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie / Małgorzata MĘDRALA // W: Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie / red. nauk. Grzegorz Goździewicz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 257-272. - ISBN 978-83-8124-356-8
39
Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia = The Employer's New Obligations as of Personal Data Administrator on the Basis of GDPR - the Selected Problems / Małgorzata MĘDRALA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (2018), s. 18-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/723397080/lib/PiZS_7_2018_plik_do_pobrania.pdf. - ISSN 0032-6186
40
RODO dla kadrowych i HR : wzory dokumentów z objaśnieniami : aktywne druki na pendrive / Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Infor, 2018. - 142 s. ; 24 cm + pendrive. - (Prawo - INFOR PL). - ISBN 978-83-8137-259-6
41
Wstęp / Małgorzata MĘDRALA // W: RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 19-22. - ISBN 978-83-8124-762-7
42
Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland / Małgorzata MĘDRALA // Hungarian Labour Law : E-Journal. - nr 2 (2018), s. 52-65. - Pełny tekst: http://hllj.hu/letolt/2018_2_a/A_04_MMedrala_hllj_2018_2.pdf
43
Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej / Małgorzata MĘDRALA // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 219-235. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
44
Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta = The Fixed-term Contracts of Employment of the Academic Teachers at the Post of an Assistant and a Senior Lecturer / Małgorzata MĘDRALA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2017), s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/pizs_nr_9_2017_int.pdf. - ISSN 0032-6186
45
Sezonowe umowy o pracę na czas określony / Małgorzata MĘDRALA // W: Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 120-134. - ISBN 978-83-8107-632-6
46
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 285 s. ; 25 cm. - Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer. - ISBN 978-83-8107-632-6. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4081450&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
47
Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju / red. nauk. Teresa Wyka, Marcin A. Mielczarek. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 151-172. - ISBN 978-83-8107-736-1
48
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk: ODDK, 2017. - S. 1601-1650. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-374-4
49
Kwalifikacje zawodowe pracowników / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Wyd. 2. - Gdańsk: ODDK, 2017. - S. 814-829. - ISBN 978-83-7804-374-4
50
Czas pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Wyd. 2. - Gdańsk: ODDK, 2017. - S. 937-1116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-374-4
51
Wstęp / Małgorzata MĘDRALA // W: Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 11-14. - ISBN 978-83-8107-632-6
52
Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego = Influence of a Period of Using Lowered Working Time by an Employee on a Parental Leave Time / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 10 (2017), s. 510-514. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/spis-tresci/archiwum/c/a/1502/Wstęp: . - ISSN 1731-8165
53
Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 24, nr 2 (2017), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-9585
54
Jeszcze o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy = Still about the Release of an Employee from the Obligation to Perform Work / Małgorzata MĘDRALA // Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. - nr 7 (2017), s. 102-114. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171564765. - ISSN 2300-8318
55
Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 / red. Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa). - S. 273-297. - ISBN 978-83-255-9466-4 ; 978-83-255-9467-1
56
Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych = The Formal Memoranda in the Personal Files of Employees / Małgorzata MĘDRALA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2017), s. 26-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/pizs_nr_5_2017_int.pdf. - ISSN 0032-6186
57
Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika = The Parental Rights of the Closest Family Member of the Employee / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 23 (2016), s. 83-94. - Summ. - ISSN 1429-9585
58
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 249-254. - ISBN 978-83-8092-219-8
59
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 103-110. - ISBN 978-83-8092-219-8
60
Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / Małgorzata MĘDRALA // W: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 65-85. - ISBN 978-83-8092-478-9
61
Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 623-634. - ISBN 978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
62
Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy) / Małgorzata MĘDRALA // W: W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej / red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska. - Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 2016. - S. 245-260. - ISBN 978-83-61713-02-9
63
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 243-248. - ISBN 978-83-8092-219-8
64
Urlopy pracownicze / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 158-167. - ISBN 978-83-8092-219-8
65
Vademecum dyrektora instytucji kultury / R. Barański, A. Gawrońska-Baran, A. Drabarczyk, M. GNELA, D. HOŁUJ, K. Kędzierska, L. Lipiec-Warzecha, S. Liżewski, M. MĘDRALA, A. MITUŚ, E. Ostapowicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XX, 491 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
66
Czas pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 145-157. - ISBN 978-83-8092-219-8
67
Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej = The Remarks on the Legal Situation of the Member of Trade Union Who Is Excused from the Obligation of Performing Work for the Period of Fullfilling the Function of the Member of the Board of Workplace Trade Union Organization / Małgorzata MĘDRALA // Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. - nr 6 (2016), s. 61-77. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171501972. - ISSN 2300-8318
68
Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych = Comments on the Special Protection of the Employment of Councilors / Małgorzata MĘDRALA // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2016), s. 87-97. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
69
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk: ODDK, 2016. - S. 1599-1647. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-230-3
70
Kwalifikacje zawodowe pracowników / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk: ODDK, 2016. - S. 804-819. - ISBN 978-83-7804-230-3
71
Czas pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk: ODDK, 2016. - S. 925-1099. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-230-3
72
Socjalność w prawie pracy = Social Activity in Labour Law / Małgorzata MĘDRALA // W: Wokół problematyki stosowania prawa / red. Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - S. 148-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65682-38-3
73
Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 4 (2015), s. 181-185. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
74
Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację = The Rules of Recruitment and Promotion in Public Administration Appointments in the Context of the Tasks Performed by the Administration / Małgorzata MĘDRALA // Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015), s. 19-36. - Summ. - Pełny tekst: http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=19&view=Fit. - ISSN 1898-3707
75
Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze / Małgorzata MĘDRALA // W: Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym / red. Bolesław M. Ćwiertniak. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 65-76. - ISBN 978-83-64788-43-7
76
Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym = The Obligations in Occupational Health and Safety of Non-Employees / Małgorzata MĘDRALA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 62, nr 2 (2015), s. 143-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/g/article/view/862/1794. - ISSN 0458-4317
77
The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees = Odpowiedzialność pracodawcy za działania mobbingowe niepracowników / Małgorzata MĘDRALA // W: Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective = Mobbing w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym : mobbing w aspekcie prawnym / red. Zdzisław Majkut, Anna Schneiderová. - Chicago: Iva House Publishing, 2015. - S. 226-236; 237-247. - ISBN 978-0-9889930-2-0
78
Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo a niepełnosprawność : wybrane aspekty / red. Maria Bosek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 132-142. - ISBN 978-83-255-7347-8 ; 978-83-255-7348-5
79
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych = Employee Rights during States Requiring Extraordinary Measures / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 125-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/520/252. - ISSN 1898-6447
80
Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 12 (2015), s. 627-631. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
81
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 117-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
82
Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia = Protection of Small Employers vs. Political Transformation in Poland - Selected Problems / Małgorzata MĘDRALA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 274-285. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
83
Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. - nr 5 (2014), s. 39-43. - ISSN 1731-996X
84
Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę / Małgorzata MĘDRALA // W: Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności / red. Maria Bosak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy). - S. 39-53. - ISBN 978-83-255-6349-3 ; 978-83-255-6350-9
85
Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 147-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
86
Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej / Małgorzata MĘDRALA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 86-101. - Bibliogr.
87
Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich = Special Protection of Employment Contracts for Employees Returning from Childcare Leave / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/773/598. - ISSN 1898-6447
88
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych / Małgorzata MĘDRALA // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 20-32. - Bibliogr.
89
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 90-115. - Bibliogr.
90
Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy = The Exemption of the Employee from Working Obligation / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
91
Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2012 (2012), s. 83-93. - Summ. - ISSN 1429-9585
92
Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 115-139
93
"Umowy śmieciowe" - wybrane problemy / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012), s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=99&view=Fit. - ISSN 1897-659X
94
Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego = Specification of a Service Instruction in the Event of Employment of a Legal Advisor / Małgorzata MĘDRALA // Radca Prawny. - nr 119 (listopad) (2011), s. 16D-20D. - Artykuł zamieszczony w części Dodatek naukowy. - ISSN 1230-1426
95
Outsourcing pracowniczy / Małgorzata MĘDRALA // W: Z problematyki zatrudnienia tymczasowego / red. nauk. Arkadiusz Sobczyk. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska). - S. 185-197
96
Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 130-145. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
97
Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata MĘDRALA. - Stan prawny na 1 grudnia 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - 423, [1] s. ; 22 cm. - Publikacja stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010). - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-0597-6
98
Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych = The Cumulation of Claims in Labour Law Matters Tried by Different Membership of the Courts / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2011 (2011), s. 437-447. - Summ. - ISSN 1429-9585
99
Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c. = The Value of Some Non-Pecuniary Subject Matters in Labour Matters in Dispute - Issues on the Article 23(1) of the Polish Code of Civil Procedure / Małgorzata Mędrala // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2010), s. 21-27. - Streszcz., summ. - ISSN 0032-6186
100
Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej / Małgorzata Mędrala // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2010 (2010), s. 361-374. - ISSN 1429-9585
101
Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę / Małgorzata Mędrala // Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2009), s. 133-136. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
102
Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Małgorzata Mędrala // Radca Prawny. - nr 1 (styczeń-luty) (2009), s. 47-56. - ISSN 1230-1426
103
Delegacja czy zmiana miejsca pracy? / Małgorzata Mędrala // Monitor Prawa Pracy. - nr 9 (2009), s. 466-469. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
104
Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy / Małgorzata Mędrala // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2008 (2008), s. 265-274. - ISSN 1429-9585
105
Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych / Małgorzata Mędrala // W: Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy / red. Arkadiusz Sobczyk. - Kraków: Friedrich Ebert Stiftung, 2008. - S. 260-272. - ISBN 978-83-7099-155-5
106
Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata Mędrala // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2007 (2007), s. 411-419. - ISSN 1429-9585
1
Mędrala M., (2021), Praca zdalna a wykluczenie społeczne. [W:] MĘDRALA M. (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 183-196.
2
Mędrala M., (2021), Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c., "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", t. 124, s. 85-100; https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/142181/edition/131780/content
3
Matyjas-Łysakowska P., Mędrala M., (2021), Zakres podmiotowy stosunku pracy z mianowania - refleksje de lege lata i de lege ferenda, "Studia Prawnicze KUL", z. 3, s. 105-121; https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/11422/11632
4
Mędrala M., (2021), Świadczenie pracy zdalnej przez cudzoziemca : najważniejsze zagadnienia w czasie pandemii, "Biuletynu Euro Info" [on-line], nr 2 (205), s. 26-30; https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/001-032-BIULETYN_02_2021.pdf
5
Mędrala M., (2021), The Legal Nature of Remuneration for Periods of Release From the Obligation to Perform Work for Trade Union Activists, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica", 95, s. 101-113; https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10129/9821
6
Mędrala M., (2021), Prawne i społeczne uwarunkowania luki płacowej ze względu na płeć w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 7, s. 12-20; https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=222477
7
Mędrala M., (2021), Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w nauce. [W:] Bach-Golecka D. (red.), Kobiety wobec wyzwań współczesności, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 79-102.
8
Mędrala M., (2021), Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przy obniżonym wymiarze czasu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6, s. 41-48.
9
Mędrala M., Martiszek T., (2021), Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt III UZP 7/19, "Przegląd Sejmowy", nr 5 (166), s. 201-215; https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/EBC0149DFE1AB78CC1258794006846CE/$file/09_PS%205-166-2021_inA.pdf
10
Fischer I., Krywan T., Kunikowski M., Mędrala M., Mituś A., Liżewski S., Ostapowicz E., Pawlik K., Perłakowska E., Rotkiewicz M., Słupski J., Szocik K., Tyrakowski S., Wojciechowska K., (2021), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXVIII, 761 s.
11
Mędrala M., (2021), Legal Basis for Data Processing Related to the Employees' Addictions by Employers in Poland, "Studia Iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 9, č. 2, s. 43-57; https://sic.pravo.upjs.sk/ecasopis/92021-2/04_Medrala_LEGAL_BASIS_FOR_DATA_PROCESSING.pdf
12
Mędrala M., (2021), Praca zdalna - nowe zasady w kodeksie pracy, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
13
Mędrala M., (2021), Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: komentarz, wzory pism, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 316 s.
14
Mędrala M. (red.), (2021), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 291 s.
15
Mędrala M., (2021), Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 7-8, s. 62-74.
16
Mędrala M., (2021), Incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych", 2 (70), s. 11-32; https://zpbas.sejm.gov.pl/Journal.nsf/pubBAS.xsp?documentId=E9FAE82978F85D1AC12587130034F2A8&lang=PL
17
Mędrala M., (2021), Wstęp. [W:] MĘDRALA M. (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 9-11.
18
Mędrala M., (2021), Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. [W:] Gersdorf M., Rączka K. (red.), System prawa pracy, T. 3, Indywidualne prawo pracy : część szczegółowa, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 304-363.
19
Mędrala M., (2020), Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 - niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych, "Monitor Prawa Pracy", nr 9, s. 7-12.
20
Mędrala M., (2020), Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. [W:] Czerniak-Swędzioł J., Lekston M. (red.), Prawo pracy w diagramach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 108-115.
21
Mędrala M., (2020), Urlopy pracownicze. [W:] Czerniak-Swędzioł J., Lekston M. (red.), Prawo pracy w diagramach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 165-174.
22
Mędrala M., (2020), Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 602 s.
23
Mędrala M., (2020), Zamieszczenie symbolu choroby w orzeczeniu o niepełnosprawności : glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18, "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 64, z. 9, s. 90-109.
24
Mędrala M., (2020), Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. [W:] Czerniak-Swędzioł J., Lekston M. (red.), Prawo pracy w diagramach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 245-250.
25
Mędrala M., (2020), Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 27, nr 4, s. 323-340; https://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-4-2020/art/17461/
26
Mędrala M., (2020), Czas pracy. [W:] Czerniak-Swędzioł J., Lekston M. (red.), Prawo pracy w diagramach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 152-164.
27
Mędrala M., (2020), Zdalne świadczenie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda. [W:] Marak K. (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 151-163.
28
Mędrala M., (2020), Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy. [W:] Czerniak-Swędzioł J., Lekston M. (red.), Prawo pracy w diagramach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 251-256.
29
Mędrala M., (2019), Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 612 s.
30
Mędrala M., (2019), Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code, "E-Journal of International and Comparative Labour Studies", Vol. 8, No. 1, s. 65-82; http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/download/645/858
31
Mędrala M., (2019), Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce, "Monitor Prawa Pracy", nr 3, s. 13-19.
32
Gawrońska-Baran A., Fischer I., Krywan T., Mędrala M., Mituś A., Liżewski S., Ostapowicz E., Pawlik K., Perłakowska E., Rotkiewicz M., Słupski J., Szocik K., Tyrakowski S., Wojciechowska K., (2019), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXIV, 720 s.
33
Mędrala M., (2018), Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (43), s. 88-103; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/452
34
Mędrala-Natkaniec M., (2018), Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 14 s.
35
Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), (2018), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXI, 240 s.
36
Jezierski R., Mędrala M., (2018), Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. [W:] Mędrala M. (red.), RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 190-214.
37
Mędrala M. (red.), (2018), RODO: ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 427 s.
38
Mędrala M., (2018), Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie. [W:] Goździewicz G. (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 257-272.
39
Mędrala M., (2018), Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7, s. 18-26; https://www.pwe.com.pl/files/723397080/lib/PiZS_7_2018_plik_do_pobrania.pdf
40
Mędrala M., (2018), RODO dla kadrowych i HR: wzory dokumentów z objaśnieniami: aktywne druki na pendrive, Warszawa : Infor, 142 s.
41
Mędrala M., (2018), Wstęp. [W:] Mędrala M. (red.), RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 19-22.
42
Mędrala M., (2018), Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland, "Hungarian Labour Law : E-Journal", nr 2, s. 52-65; http://hllj.hu/letolt/2018_2_a/A_04_MMedrala_hllj_2018_2.pdf
43
Mędrala M., (2018), Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 219-235.
44
Mędrala M., (2017), Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 9, s. 24-31; https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/pizs_nr_9_2017_int.pdf
45
Mędrala M., (2017), Sezonowe umowy o pracę na czas określony. [W:] Mędrala M. (red.), Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 120-134.
46
Mędrala M. (red.), (2017), Terminowe umowy o pracę: aktualne problemy zatrudnienia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 285 s.
47
Mędrala M., (2017), Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy. [W:] Wyka T., Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 151-172.
48
Mędrala M., (2017), Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 1601-1650.
49
Mędrala M., (2017), Kwalifikacje zawodowe pracowników. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 814-829.
50
Mędrala M., (2017), Czas pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 937-1116.
51
Mędrala M., (2017), Wstęp. [W:] Mędrala M. (red.), Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 11-14.
52
Mędrala M., (2017), Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego, "Monitor Prawa Pracy", nr 10, s. 510-514.
53
Mędrala M., (2017), Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 24, nr 2, s. 103-115.
54
Mędrala M., (2017), Jeszcze o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego", nr 7, s. 102-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171564765
55
Mędrala M., (2017), Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy. [W:] Dörre-Kolasa D. (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 273-297.
56
Mędrala M., (2017), Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, s. 26-31; https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/pizs_nr_5_2017_int.pdf
57
Mędrala M., (2016), Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 23, s. 83-94.
58
Mędrala M., (2016), Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 249-254.
59
Mędrala M., (2016), Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 103-110.
60
Mędrala M., (2016), Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. [W:] Czerniak-Swędzioł J. (red.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 65-85.
61
Mędrala M., (2016), Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych. [W:] Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 623-634.
62
Mędrala M., (2016), Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy). [W:] Jaworska-Dębska B., Dobaczewska A. (red.), W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, s. 245-260.
63
Mędrala M., (2016), Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 243-248.
64
Mędrala M., (2016), Urlopy pracownicze. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 158-167.
65
Barański R., Gawrońska-Baran A., Drabarczyk A., Gnela M., Hołuj D., Kędzierska K., Lipiec-Warzecha L., Liżewski S., Mędrala M., Mituś A., Ostapowicz E., (2016), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XX, 491 s.
66
Mędrala M., (2016), Czas pracy. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 145-157.
67
Mędrala M., (2016), Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego", nr 6, s. 61-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171501972
68
Mędrala M., (2016), Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 87-97.
69
Mędrala M., (2016), Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 1599-1647.
70
Mędrala M., (2016), Kwalifikacje zawodowe pracowników. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 804-819.
71
Mędrala M., (2016), Czas pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 925-1099.
72
Mędrala M., (2016), Socjalność w prawie pracy. [W:] Fleszer D., Rogacka-Łukasik A. (red.), Wokół problematyki stosowania prawa, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 148-160.
73
Mędrala M., (2015), Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy, "Monitor Prawa Pracy", nr 4, s. 181-185.
74
Mędrala M., (2015), Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację, "Przegląd Naukowy Disputatio", T. 20, s. 19-36; http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=19&view=Fit
75
Mędrala M., (2015), Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze. [W:] Ćwiertniak (red.), Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne), T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 65-76.
76
Mędrala M., (2015), Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius", vol. 62, nr 2, s. 143-157; http://journals.umcs.pl/g/article/view/862/1794
77
Mędrala M., (2015), The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees. [W:] Majkut Z., Schneiderová A. (red.), Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective, Chicago : Iva House Publishing, s. 226-236; 237-247.
78
Mędrala M., (2015), Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych. [W:] Bosek M. (red.), Prawo a niepełnosprawność: wybrane aspekty, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 132-142.
79
Mędrala M., (2015), Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 125-141; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/520/252
80
Mędrala M., (2015), Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych, "Monitor Prawa Pracy", nr 12, s. 627-631.
81
Mędrala M., (2014), Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 117-145.
82
Mędrala M., (2014), Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 274-285.
83
Mędrala M., (2014), Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika, "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń", nr 5, s. 39-43.
84
Mędrala M., (2014), Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. [W:] Bosak M. (red.), Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 39-53.
85
Mędrala M., (2014), Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 147-175.
86
Mędrala M., (2014), Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 86-101.
87
Mędrala M., (2013), Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 33-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/773/598
88
Mędrala M., (2013), Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 20-32.
89
Mędrala M., (2012), Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 90-115.
90
Mędrala M., (2012), Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 157-168.
91
Mędrala M., (2012), Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2012, s. 83-93.
92
Mędrala M., (2012), Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 115-139.
93
Mędrala M., (2012), "Umowy śmieciowe" - wybrane problemy, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 25, s. 99-113; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=99&view=Fit
94
Mędrala M., (2011), Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego, "Radca Prawny", nr 119 (listopad), s. 16D-20D.
95
Mędrala M., (2011), Outsourcing pracowniczy. [W:] Sobczyk A. (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 185-197.
96
Mędrala M., (2011), Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 130-145.
97
Mędrala M., (2011), Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 423, [1] s.
98
Mędrala M., (2011), Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2011, s. 437-447.
99
Mędrala M., (2010), Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c., "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6, s. 21-27.
100
Mędrala M., (2010), Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2010, s. 361-374.
101
Mędrala M., (2009), Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę, "Monitor Prawa Pracy", nr 3, s. 133-136.
102
Mędrala M., (2009), Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, "Radca Prawny", nr 1 (styczeń-luty), s. 47-56.
103
Mędrala M., (2009), Delegacja czy zmiana miejsca pracy?, "Monitor Prawa Pracy", nr 9, s. 466-469.
104
Mędrala M., (2008), Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2008, s. 265-274.
105
Mędrala M., (2008), Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych. [W:] Sobczyk A. (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Kraków : Friedrich Ebert Stiftung, s. 260-272.
106
Mędrala M., (2007), Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2007, s. 411-419.
1
@inbook{UEK:2168358292,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Praca zdalna a wykluczenie społeczne",
booktitle = "Praca zdalna w polskim systemie prawnym",
pages = "183-196",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-241-8",
}
2
@article{UEK:2168359982,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c.",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji",
number = "t. 124",
pages = "85-100",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.124.7},
url = {https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/142181/edition/131780/content},
issn = "0239-6661",
}
3
@article{UEK:2168358964,
author = "Paulina Matyjas-Łysakowska and Małgorzata Mędrala",
title = "Zakres podmiotowy stosunku pracy z mianowania - refleksje de lege lata i de lege ferenda",
journal = "Studia Prawnicze KUL",
number = "z. 3",
pages = "105-121",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/sp.11422},
url = {https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/11422/11632},
}
4
@article{UEK:2168359762,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Świadczenie pracy zdalnej przez cudzoziemca : najważniejsze zagadnienia w czasie pandemii",
journal = "Biuletynu Euro Info",
number = "2 (205)",
pages = "26-30",
year = "2021",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/001-032-BIULETYN_02_2021.pdf},
}
5
@article{UEK:2168357682,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "The Legal Nature of Remuneration for Periods of Release From the Obligation to Perform Work for Trade Union Activists",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica",
number = "95",
pages = "101-113",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6069.95.09},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10129/9821},
}
6
@article{UEK:2168358992,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Prawne i społeczne uwarunkowania luki płacowej ze względu na płeć w Polsce",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "7",
pages = "12-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.3192},
url = {https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=222477},
}
7
@inbook{UEK:2168359998,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w nauce",
booktitle = "Kobiety wobec wyzwań współczesności",
pages = "79-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-529-7",
}
8
@article{UEK:2168356702,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przy obniżonym wymiarze czasu pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "6",
pages = "41-48",
year = "2021",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168359902,
author = "Małgorzata Mędrala and Tomasz Martiszek",
title = "Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt III UZP 7/19",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "5 (166)",
pages = "201-215",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31268/PS.2021.66},
url = {https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/EBC0149DFE1AB78CC1258794006846CE/$file/09_PS%205-166-2021_inA.pdf},
}
10
@book{UEK:2168358842,
author = "Iwona Fischer and Tomasz Krywan and Michał Kunikowski and Małgorzata Mędrala and Ambroży Mituś and Sławomir Liżewski and Ewa Ostapowicz and Kazimierz Pawlik and Ewa Perłakowska and Marek Rotkiewicz and Jakub Słupski and Krzysztof Szocik and Sebastian Tyrakowski and Karolina Maria Wojciechowska",
title = "Vademecum dyrektora instytucji kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
edition = "3. wyd.",
isbn = "978-83-8235-610-6",
}
11
@article{UEK:2168358994,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Legal Basis for Data Processing Related to the Employees' Addictions by Employers in Poland",
journal = "Studia Iuridica Cassoviensia",
number = "R. 9, č. 2",
pages = "43-57",
year = "2021",
url = {https://sic.pravo.upjs.sk/ecasopis/92021-2/04_Medrala_LEGAL_BASIS_FOR_DATA_PROCESSING.pdf},
}
12
@article{UEK:2168359758,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Praca zdalna - nowe zasady w kodeksie pracy",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2021",
}
13
@book{UEK:2168360684,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : komentarz, wzory pism",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8286-027-6",
}
14
@book{UEK:2168358286,
title = "Praca zdalna w polskim systemie prawnym",
editor = Mędrala Małgorzata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-241-8",
}
15
@article{UEK:2168357392,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "7-8",
pages = "62-74",
year = "2021",
url = {},
}
16
@article{UEK:2168358988,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego",
journal = "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych",
number = "2 (70)",
pages = "11-32",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31268/ZPBAS.2021.20},
url = {https://zpbas.sejm.gov.pl/Journal.nsf/pubBAS.xsp?documentId=E9FAE82978F85D1AC12587130034F2A8&lang=PL},
}
17
@misc{UEK:2168358288,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wstęp",
booktitle = "Praca zdalna w polskim systemie prawnym",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-241-8",
}
18
@inbook{UEK:2168355732,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników",
booktitle = "System prawa pracy. T. 3, Indywidualne prawo pracy : część szczegółowa",
pages = "304-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8223-079-6",
}
19
@article{UEK:2168350534,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 - niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "9",
pages = "7-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/MOPR.20.9.1},
url = {},
}
20
@inbook{UEK:2168351330,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę",
booktitle = "Prawo pracy w diagramach",
pages = "108-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-083-3",
}
21
@inbook{UEK:2168351334,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Urlopy pracownicze",
booktitle = "Prawo pracy w diagramach",
pages = "165-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-083-3",
}
22
@book{UEK:2168350540,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
edition = "2. wydanie",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-703-9",
}
23
@article{UEK:2168350538,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zamieszczenie symbolu choroby w orzeczeniu o niepełnosprawności : glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich",
number = "R. 64, z. 9",
pages = "90-109",
year = "2020",
url = {},
}
24
@inbook{UEK:2168351336,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy",
booktitle = "Prawo pracy w diagramach",
pages = "245-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-083-3",
}
25
@article{UEK:2168349994,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 27, 4",
pages = "323-340",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.20.029.12616},
url = {https://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-4-2020/art/17461/},
}
26
@inbook{UEK:2168351332,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Czas pracy",
booktitle = "Prawo pracy w diagramach",
pages = "152-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-083-3",
}
27
@inbook{UEK:2168356554,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zdalne świadczenie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne",
pages = "151-163",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
isbn = "978-83-7695-870-5",
}
28
@inbook{UEK:2168351338,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy",
booktitle = "Prawo pracy w diagramach",
pages = "251-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-083-3",
}
29
@book{UEK:2168332047,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-301-0",
}
30
@article{UEK:2168331841,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code",
journal = "E-Journal of International and Comparative Labour Studies",
number = "Vol. 8, No. 1",
pages = "65-82",
year = "2019",
url = {http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/download/645/858},
}
31
@article{UEK:2168333097,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "3",
pages = "13-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/MOPR.19.3.2},
url = {},
}
32
@book{UEK:2168341759,
author = "Andrzela Gawrońska-Baran and Iwona Fischer and Tomasz Krywan and Małgorzata Mędrala and Ambroży Mituś and Sławomir Liżewski and Ewa Ostapowicz and Kazimierz Pawlik and Ewa Perłakowska and Marek Rotkiewicz and Jakub Słupski and Krzysztof Szocik and Sebastian Tyrakowski and Karolina Maria Wojciechowska",
title = "Vademecum dyrektora instytucji kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "2. wyd.",
isbn = "978-83-8198-192-7",
}
33
@article{UEK:2168326023,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (43)",
pages = "88-103",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.06},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/452},
}
34
@book{UEK:2168334113,
author = "Małgorzata Mędrala-Natkaniec",
title = "Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Infor",
year = "2018",
isbn = "978-83-65947-69-7",
}
35
@book{UEK:2168327373,
title = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
editor = Fill Wojciech,
editor = Mędrala Małgorzata,
editor = Mituś Ambroży,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
36
@inbook{UEK:2168327805,
author = "Robert Jezierski and Małgorzata Mędrala",
title = "Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej",
booktitle = "RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami",
pages = "190-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
isbn = "978-83-8124-762-7",
}
37
@book{UEK:2168327801,
title = "RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami",
editor = Mędrala Małgorzata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-8124-762-7",
}
38
@inbook{UEK:2168326401,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie",
booktitle = "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie",
pages = "257-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-356-8",
}
39
@article{UEK:2168327539,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "7",
pages = "18-26",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/723397080/lib/PiZS_7_2018_plik_do_pobrania.pdf},
}
40
@book{UEK:2168341063,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "RODO dla kadrowych i HR : wzory dokumentów z objaśnieniami : aktywne druki na pendrive",
adress = "Warszawa",
publisher = "Infor",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8137-259-6",
}
41
@misc{UEK:2168327803,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wstęp",
booktitle = "RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami",
pages = "19-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
isbn = "978-83-8124-762-7",
}
42
@article{UEK:2168333103,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland",
journal = "Hungarian Labour Law : E-Journal",
number = "2",
pages = "52-65",
year = "2018",
url = {http://hllj.hu/letolt/2018_2_a/A_04_MMedrala_hllj_2018_2.pdf},
}
43
@inbook{UEK:2168327403,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej",
booktitle = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
pages = "219-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
44
@article{UEK:2168319319,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "9",
pages = "24-31",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/pizs_nr_9_2017_int.pdf},
}
45
@inbook{UEK:2168318559,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Sezonowe umowy o pracę na czas określony",
booktitle = "Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia",
pages = "120-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-632-6",
}
46
@book{UEK:2168318555,
title = "Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia",
editor = Mędrala Małgorzata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8107-632-6",
}
47
@inbook{UEK:2168321671,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy",
booktitle = "Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju",
pages = "151-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-736-1",
}
48
@inbook{UEK:2168323273,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "1601-1650",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2017",
isbn = "978-83-7804-374-4",
}
49
@inbook{UEK:2168323257,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Kwalifikacje zawodowe pracowników",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "814-829",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "978-83-7804-374-4",
}
50
@inbook{UEK:2168323269,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Czas pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "937-1116",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "978-83-7804-374-4",
}
51
@misc{UEK:2168318557,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wstęp",
booktitle = "Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia",
pages = "11-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-632-6",
}
52
@article{UEK:2168323247,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "10",
pages = "510-514",
year = "2017",
url = {},
}
53
@article{UEK:2168323251,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 24, 2",
pages = "103-115",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.17.009.7396},
url = {},
}
54
@article{UEK:2168338365,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Jeszcze o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy",
journal = "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego",
number = "7",
pages = "102-114",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171564765},
}
55
@inbook{UEK:2168313673,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy",
booktitle = "Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679",
pages = "273-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9466-4 ; 978-83-255-9467-1",
}
56
@article{UEK:2168316111,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "5",
pages = "26-31",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/pizs_nr_5_2017_int.pdf},
}
57
@article{UEK:2168311443,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 23",
pages = "83-94",
year = "2016",
}
58
@inbook{UEK:2168305467,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "249-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
59
@inbook{UEK:2168305457,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "103-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
60
@inbook{UEK:2168311449,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych",
pages = "65-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-478-9",
}
61
@inbook{UEK:2168306969,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych",
booktitle = "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania",
pages = "623-634",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6",
}
62
@inbook{UEK:2168312635,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy)",
booktitle = "W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej",
pages = "245-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-61713-02-9",
}
63
@inbook{UEK:2168305465,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "243-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
64
@inbook{UEK:2168305463,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Urlopy pracownicze",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "158-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
65
@book{UEK:2168300869,
author = "Robert Barański and Andrzela Gawrońska-Baran and Anna Drabarczyk and Maciej Gnela and Dominika Hołuj and Kamila Kędzierska and Ludmiła Lipiec-Warzecha and Slawomir Liżewski and Małgorzata Mędrala and Ambroży Mituś and Ewa Ostapowicz",
title = "Vademecum dyrektora instytucji kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6",
}
66
@inbook{UEK:2168305461,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Czas pracy",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "145-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
67
@article{UEK:2168323253,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej",
journal = "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego",
number = "6",
pages = "61-77",
year = "2016",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171501972},
}
68
@article{UEK:2168306839,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "1-2",
pages = "87-97",
year = "2016",
}
69
@inbook{UEK:2168302081,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "1599-1647",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2016",
isbn = "978-83-7804-230-3",
}
70
@inbook{UEK:2168302071,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Kwalifikacje zawodowe pracowników",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "804-819",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2016",
isbn = "978-83-7804-230-3",
}
71
@inbook{UEK:2168302077,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Czas pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "925-1099",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2016",
isbn = "978-83-7804-230-3",
}
72
@inbook{UEK:2168312615,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Socjalność w prawie pracy",
booktitle = "Wokół problematyki stosowania prawa",
pages = "148-160",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2016",
isbn = "978-83-65682-38-3",
}
73
@article{UEK:2168294801,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "4",
pages = "181-185",
year = "2015",
}
74
@article{UEK:2168300771,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację",
journal = "Przegląd Naukowy Disputatio",
number = "T. 20",
pages = "19-36",
year = "2015",
url = {http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=19&view=Fit},
}
75
@inbook{UEK:2168305819,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze",
booktitle = "Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym",
pages = "65-76",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2015",
isbn = "978-83-64788-43-7",
}
76
@article{UEK:2168303685,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius",
number = "vol. 62, 2",
pages = "143-157",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.143},
url = {http://journals.umcs.pl/g/article/view/862/1794},
}
77
@inbook{UEK:2168305501,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees",
booktitle = "Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective",
pages = "226-236; 237-247",
adress = "Chicago",
publisher = "Iva House Publishing",
year = "2015",
isbn = "978-0-9889930-2-0",
}
78
@inbook{UEK:2168294019,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych",
booktitle = "Prawo a niepełnosprawność",
pages = "132-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7347-8 ; 978-83-255-7348-5",
}
79
@article{UEK:2168298075,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "125-141",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0608},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/520/252},
}
80
@article{UEK:2168301667,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "12",
pages = "627-631",
year = "2015",
}
81
@inbook{UEK:2168294197,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "117-145",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
82
@article{UEK:2168290881,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "274-285",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.21},
url = {},
}
83
@article{UEK:2168333501,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika",
journal = "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń",
number = "5",
pages = "39-43",
year = "2014",
}
84
@inbook{UEK:2168315021,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę",
booktitle = "Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności",
pages = "39-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6349-3 ; 978-83-255-6350-9",
}
85
@inbook{UEK:2168294199,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "147-175",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
86
@unpublished{UEK:2168302569,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "86-101",
year = "2014",
}
87
@article{UEK:2168276003,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "33-49",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/773/598},
}
88
@unpublished{UEK:2168288455,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "20-32",
year = "2013",
}
89
@unpublished{UEK:2168271814,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "90-115",
year = "2012",
}
90
@article{UEK:2168244760,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "157-168",
year = "2012",
}
91
@article{UEK:2168312425,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2012",
pages = "83-93",
year = "2012",
}
92
@unpublished{UEK:2168271850,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "115-139",
year = "2012",
}
93
@article{UEK:2168283347,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Umowy śmieciowe - wybrane problemy",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "25",
pages = "99-113",
year = "2012",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=99&view=Fit},
}
94
@article{UEK:2168231210,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego",
journal = "Radca Prawny",
number = "119 (listopad)",
pages = "16D-20D",
year = "2011",
}
95
@inbook{UEK:2168231302,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Outsourcing pracowniczy",
booktitle = "Z problematyki zatrudnienia tymczasowego",
pages = "185-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "",
}
96
@article{UEK:2168228520,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "130-145",
year = "2011",
issn = "",
}
97
@book{UEK:52591,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0597-6",
}
98
@article{UEK:2168231342,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2011",
pages = "437-447",
year = "2011",
}
99
@article{UEK:52280,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c.",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "6",
pages = "21-27",
year = "2010",
}
100
@article{UEK:2168334087,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2010",
pages = "361-374",
year = "2010",
}
101
@article{UEK:2168305837,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "3",
pages = "133-136",
year = "2009",
}
102
@article{UEK:2168312453,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne",
journal = "Radca Prawny",
number = "1 (styczeń-luty)",
pages = "47-56",
year = "2009",
}
103
@article{UEK:2168333493,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Delegacja czy zmiana miejsca pracy?",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "9",
pages = "466-469",
year = "2009",
}
104
@article{UEK:2168334079,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2008",
pages = "265-274",
year = "2008",
}
105
@inbook{UEK:2168313527,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych",
booktitle = "Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy",
pages = "260-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Friedrich Ebert Stiftung",
year = "2008",
isbn = "978-83-7099-155-5",
}
106
@article{UEK:2168334081,
author = "Małgorzata Mędrala",
title = "Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2007",
pages = "411-419",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID