Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian = The Regional Differentiation of Salaries in Poland - Change Trends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Zieliński Kazimierz , Chorób Roman
Tytuł:
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 125-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53158
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych = Dillemas of Research Priority Settings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 73-81. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168281275
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
In the issue for overcoming the financial crisis
Źródło:
Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu = Messenger of the International Nobel Economic Forum. - nr 1 (3), tom 1 (2010) , s. 145-151. - Summ., streszcz. również w jęz. ukraińskim i rosyjskim - Bibliogr.
Nr:
2168281313
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce = Determinants of Off-Farmincome of Farm Operators in Małopolska
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 5 (2010) , s. 281-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168281265
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53159
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50291
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets
Źródło:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 1, nr 3-4 (december) (2008) , s. 112-117. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230734
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych = Theoretical Background of Analyses of Impact of Local Market Conditions on Farm Revenue
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008) , s. 547-553. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich
Nr:
2168281285
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002 = Trends in the Agrarian Structure of Małopolska, 1996-2002
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 97-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50388
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa = The Circumstances and Consequences of Modernising Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 71-83. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53088
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Zieliński Kazimierz , Sroka Józef
Tytuł:
Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego) = Active Labour Market Programmes as an Element of Socio-economic Policy (Based on the Jasło Powiat)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 139-149. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53087
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych = Dilemmas of evaluating the effectiveness of agricultural markets functioning
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 2 (2005) , s. 460-465. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168260526
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność = The active ways of overcoming unemployment : Implementation areas and efectiveness.
Źródło:
Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. - vol. 44/1 (2005) , s. 475-481. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168281729
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku = Dilemmas Concerning the Estimation of the Government Impact on Market Performance
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 37-46. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168261104
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce = The Dilemmas of the Diversification of Agricultural Production in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52961
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52962
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej = The Impact of the Transition on the Position of Agriculture in the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220394
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa = Product Differentiation as a Direction of Changes within Polish Agriculture
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004) , s. 478-483. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
52491
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce = Determinants of Development of Organic Farming in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 69-76. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168221058
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki = Regional Constraints of Localization and Development of High-Tech Industries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997) , s. 19-25. - Summ.
Nr:
2168234160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego = Food Consumption Flexibility Vs Transformation of Economic System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996) , s. 37-46. - Summ.
Nr:
2168245808
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Impact of Transformation Processes on Space Ordering (Taking Krakow Province as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994) , s. 73-81. - Summ.
Nr:
2168246386
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna = Kraków Agglomeration - Teritorial Range and Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993) , s. 101-114. - Summ.
Nr:
2168246298
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych = Differentiation of the Level and Composition of Household Food Expenses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 105-115. - Summ., rez.
Nr:
2168246326
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim = Estimation of Impact of Selected Factors on Territorial Variation in Land Productivity in Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992) , s. 25-38. - Summ., rez.
Nr:
2168246272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów = Level and Structure of Food Consumption in Poland in the Light of Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 103-119. - Summ., rez.
Nr:
2168245414
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 97-113. - Summ., rez.
Nr:
2168234902
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego = Estimation of Fertilizer Consumption Level in Plant Production in Kraków Province Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 187-201. - Summ., rez.
Nr:
2168234914
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 169-184
Nr:
2168237314
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego = Analysis of Level and Structure of Production of Danish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 145-159. - Rez., summ.
Nr:
2168244188
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 83-102. - Rez., summ.
Nr:
2168244178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249096
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii
Źródło:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 32, nr 4 (374) (1988) , s. 147-151
Nr:
2168260460
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG = Variations of Agricultural Viability in the Comicon Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 35-46. - Rez., summ.
Nr:
2168249532
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim = Analysis of Fertilizer Consumption in Crop Production of Hungarian Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 49-57. - Rez., summ.
Nr:
2168249488
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249350
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych = Quantification and Estimation of Level of Self Sufficiency of CMEA Countries in Use of Agricultural Products
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 81-89. - Summ., rez.
Nr:
2168225854
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986) , s. 36-39
Nr:
2168260848
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985) , s. 49-62
Nr:
2168230754
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 7-30. - Rez., summ.
Nr:
2168249578
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 5-27. - Rez., summ.
Nr:
2168229688
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej = Evaluation of Influence of Selected Factors on Regional Differences in Crops of Four Basic Agricultural Products in South East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983) , s. 23-39. - Summ., rez.
Nr:
2167738468
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa = Simulation Experiment as the Basis for Rational Stimulation of the Process of the Development of Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 73-92. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230778
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim = Analysis of Results of Simulation Process of Development of Agriculture in the Provinces of Krosno and Nowy Sącz
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982) , s. 87-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250126
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją = Aims of the Agricultural Development and General Problems Connected with the Control of their Realization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979) , s. 37-53. - Rez., summ.
Nr:
2168242964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168242360
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = A Research Into Group Productivity of Labour in an Engineering and Assembling Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 143-156. - Rez., summ.
Nr:
2168250022
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim = Determining the Factors Affecting the Spatial Diversification of Live-Stock in the Former Province of Rzeszów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 29-45. - Rez., summ.
Nr:
2168250008
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 45-57
Nr:
2168224832
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian = The Regional Differentiation of Salaries in Poland - Change Trends / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion / Kazimierz ZIELIŃSKI, Roman Chorób // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 125-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630341. - ISSN 1898-6447
3
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych = Dillemas of Research Priority Settings / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 73-81. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
4
In the issue for overcoming the financial crisis / Kazimierz ZIELIŃSKI // Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu = Messenger of the International Nobel Economic Forum. - nr 1 (3), tom 1 (2010), s. 145-151. - Summ., streszcz. również w jęz. ukraińskim i rosyjskim. - Bibliogr. - ISSN 2074-5370
5
Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce = Determinants of Off-Farmincome of Farm Operators in Małopolska / Kazimierz ZIELIŃSKI // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 5 (2010), s. 281-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171607. - ISSN 1508-3535
6
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630042. - ISSN 1898-6447
7
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 39-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162626315. - ISSN 1898-6447
8
The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets / Kazimierz ZIELIŃSKI // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 1, nr 3-4 (december) (2008), s. 112-117. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
9
Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych = Theoretical Background of Analyses of Impact of Local Market Conditions on Farm Revenue / Kazimierz ZIELIŃSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008), s. 547-553. - Summ.. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. - ISSN 1899-2382
10
Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002 = Trends in the Agrarian Structure of Małopolska, 1996-2002 / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 97-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157335866. - ISSN 1898-6447
11
Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa = The Circumstances and Consequences of Modernising Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 71-83. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112656846. - ISSN 0208-7944
12
Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego) = Active Labour Market Programmes as an Element of Socio-economic Policy (Based on the Jasło Powiat) / Kazimierz ZIELIŃSKI, Józef Sroka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 139-149. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112945196. - ISSN 0208-7944
13
Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych = Dilemmas of evaluating the effectiveness of agricultural markets functioning / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 2 (2005), s. 460-465. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
14
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność = The active ways of overcoming unemployment : Implementation areas and efectiveness / Kazimierz ZIELIŃSKI // Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. - vol. 44/1 (2005), s. 475-481. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0065-0919
15
Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku = Dilemmas Concerning the Estimation of the Government Impact on Market Performance / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 37-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
16
Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce = The Dilemmas of the Diversification of Agricultural Production in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=98917627. - ISSN 0208-7944
17
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz Żmija // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=98998209. - ISSN 0208-7944
18
Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej = The Impact of the Transition on the Position of Agriculture in the Polish Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=61866023. - ISSN 0208-7944
19
Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa = Product Differentiation as a Direction of Changes within Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004), s. 478-483. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
20
Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce = Determinants of Development of Organic Farming in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 69-76. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://149.156.208.58/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/15958.pdf. - ISSN 0208-7944
21
Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki = Regional Constraints of Localization and Development of High-Tech Industries / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997), s. 19-25. - Summ. - ISSN 0208-7944
22
Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego = Food Consumption Flexibility Vs Transformation of Economic System / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996), s. 37-46. - Summ. - ISSN 0208-7944
23
Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Impact of Transformation Processes on Space Ordering (Taking Krakow Province as Example) / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 73-81. - Summ. - ISSN 0208-7944
24
Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna = Kraków Agglomeration - Teritorial Range and Structure / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 101-114. - Summ. - ISSN 0208-7944
25
Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych = Differentiation of the Level and Composition of Household Food Expenses / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 105-115. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim = Estimation of Impact of Selected Factors on Territorial Variation in Land Productivity in Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992), s. 25-38. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
27
Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów = Level and Structure of Food Consumption in Poland in the Light of Selected Countries / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 103-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
28
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 97-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
29
Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego = Estimation of Fertilizer Consumption Level in Plant Production in Kraków Province Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 187-201. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
30
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 169-184. - ISSN 0208-7944
31
Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego = Analysis of Level and Structure of Production of Danish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 145-159. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
32
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 83-102. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
33
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
34
Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii / Kazimierz ZIELIŃSKI // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 32, nr 4 (374) (1988), s. 147-151. - ISSN 0508-7414
35
Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG = Variations of Agricultural Viability in the Comicon Countries / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim = Analysis of Fertilizer Consumption in Crop Production of Hungarian Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 49-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
37
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
38
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
39
Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych = Quantification and Estimation of Level of Self Sufficiency of CMEA Countries in Use of Agricultural Products / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 81-89. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
40
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986), s. 36-39. - ISSN 0029-5396
41
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 49-62. - ISSN 0079-578X
42
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 7-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
43
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 5-27. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej = Evaluation of Influence of Selected Factors on Regional Differences in Crops of Four Basic Agricultural Products in South East Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983), s. 23-39. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa = Simulation Experiment as the Basis for Rational Stimulation of the Process of the Development of Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 73-92. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim = Analysis of Results of Simulation Process of Development of Agriculture in the Provinces of Krosno and Nowy Sącz / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją = Aims of the Agricultural Development and General Problems Connected with the Control of their Realization / Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979), s. 37-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = A Research Into Group Productivity of Labour in an Engineering and Assembling Enterprise / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978), s. 143-156. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim = Determining the Factors Affecting the Spatial Diversification of Live-Stock in the Former Province of Rzeszów / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978), s. 29-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow / Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 45-57. - ISSN 0079-578X
1
Zieliński K., (2011), Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192067
2
Zieliński K., Chorób R., (2010), Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 125-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630341
3
Zieliński K., (2010), Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 73-81; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
4
Zieliński K., (2010), In the issue for overcoming the financial crisis, "Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu", nr 1 (3), tom 1, s. 145-151.
5
Zieliński K., (2010), Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 12, z. 5, s. 281-284; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171607
6
Zieliński K., (2010), Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630042
7
Zieliński K., Golik D., (2008), Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 39-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315
8
Zieliński K., (2008), The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets, "Nová ekonomika", R. 1, nr 3-4 (december), s. 112-117.
9
Zieliński K., (2008), Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 8, s. 547-553.
10
Zieliński K., (2008), Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/157335866
11
Zieliński K., (2006), Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/112656846
12
Zieliński K., Sroka J., (2006), Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 139-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/112945196
13
Zieliński K., (2005), Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1070, t. 2, s. 460-465.
14
Zieliński K., (2005), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność, "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna", vol. 44/1, s. 475-481.
15
Zieliński K., (2005), Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 37-46.
16
Zieliński K., (2005), Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 95-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/98917627
17
Zieliński K., Żmija D., (2005), Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209
18
Zieliński K., (2004), Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 49-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/61866023
19
Zieliński K., (2004), Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1015, t. 2, s. 478-483.
20
Zieliński K., (2003), Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 69-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/15958
21
Zieliński K., (1997), Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 19-25.
22
Zieliński K., (1996), Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 37-46.
23
Zieliński K., (1994), Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 73-81.
24
Zieliński K., (1993), Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 101-114.
25
Zieliński K., (1992), Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 105-115.
26
Zieliński K., (1992), Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 25-38.
27
Zieliński K., (1990), Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 103-119.
28
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 97-113.
29
Zieliński K., (1989), Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 187-201.
30
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 169-184.
31
Zieliński K., (1988), Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 145-159.
32
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 83-102.
33
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 113-126.
34
Zieliński K., (1988), Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 32, nr 4 (374), s. 147-151.
35
Bieda M., Zieliński K., (1987), Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 35-46.
36
Zieliński K., (1987), Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 49-57.
37
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 5-22.
38
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 5-22.
39
Bieda M., Zieliński K., (1986), Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 81-89.
40
Wacławowicz S., Zieliński K., (1986), System dotowania rolnictwa węgierskiego, "Nowe Rolnictwo", R. 34, nr 4 (708), s. 36-39.
41
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 49-62.
42
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 7-30.
43
Wacławowicz S., Zieliński K., (1983), Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 5-27.
44
Zieliński K., (1983), Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 23-39.
45
Zieliński K., (1983), Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 73-92.
46
Zieliński K., (1982), Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 87-107.
47
Prusek A., Zieliński K., (1979), Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 37-53.
48
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1979), Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 5-22.
49
Zieliński K., (1978), Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 143-156.
50
Bieda M., Zieliński K., (1978), Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 29-45.
51
Kudłacz T., Zieliński K., (1974), Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 45-57.
1
@article{UEK:2168222130,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "69-83",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:53158,
author = "Zieliński Kazimierz and Chorób Roman",
title = "Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "125-137",
year = "2010",
}
3
@article{UEK:2168281275,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
4
@article{UEK:2168281313,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "In the issue for overcoming the financial crisis",
journal = "Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu",
number = "1 (3), tom 1",
pages = "145-151",
year = "2010",
}
5
@article{UEK:2168281265,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 12, z. 5",
pages = "281-284",
year = "2010",
}
6
@article{UEK:53159,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "21-35",
year = "2010",
}
7
@article{UEK:50291,
author = "Zieliński Kazimierz and Golik Danuta",
title = "Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "39-52",
year = "2008",
}
8
@article{UEK:2168230734,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets",
journal = "Nová ekonomika",
number = "R. 1, 3-4 (december)",
pages = "112-117",
year = "2008",
}
9
@article{UEK:2168281285,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "8",
pages = "547-553",
adress = "",
year = "2008",
}
10
@article{UEK:50388,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "97-111",
year = "2008",
}
11
@article{UEK:53088,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "71-83",
year = "2006",
}
12
@article{UEK:53087,
author = "Zieliński Kazimierz and Sroka Józef",
title = "Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "139-149",
year = "2006",
}
13
@article{UEK:2168260526,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1070, t. 2",
pages = "460-465",
adress = "",
year = "2005",
}
14
@article{UEK:2168281729,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność",
journal = "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna",
number = "vol. 44/1",
pages = "475-481",
year = "2005",
}
15
@article{UEK:2168261104,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "37-46",
adress = "",
year = "2005",
}
16
@article{UEK:52961,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "95-110",
year = "2005",
}
17
@article{UEK:52962,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "165-178",
year = "2005",
}
18
@article{UEK:2168220394,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "49-62",
year = "2004",
}
19
@article{UEK:52491,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1015, t. 2",
pages = "478-483",
adress = "",
year = "2004",
}
20
@article{UEK:2168221058,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "69-76",
year = "2003",
}
21
@article{UEK:2168234160,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "19-25",
year = "1997",
}
22
@article{UEK:2168245808,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "37-46",
year = "1996",
}
23
@article{UEK:2168246386,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
24
@article{UEK:2168246298,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "101-114",
year = "1993",
}
25
@article{UEK:2168246326,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "105-115",
year = "1992",
}
26
@article{UEK:2168246272,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "25-38",
year = "1992",
}
27
@article{UEK:2168245414,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "103-119",
year = "1990",
}
28
@article{UEK:2168234902,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "97-113",
year = "1989",
}
29
@article{UEK:2168234914,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "187-201",
year = "1989",
}
30
@article{UEK:2168237314,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "169-184",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168244188,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "145-159",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168244178,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "83-102",
year = "1988",
}
33
@article{UEK:2168249096,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "113-126",
year = "1988",
}
34
@article{UEK:2168260460,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 32, 4 (374)",
pages = "147-151",
year = "1988",
}
35
@article{UEK:2168249532,
author = "Bieda Małgorzata and Zieliński Kazimierz",
title = "Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "35-46",
year = "1987",
}
36
@article{UEK:2168249488,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "49-57",
year = "1987",
}
37
@article{UEK:2168249530,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
38
@article{UEK:2168249350,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
39
@article{UEK:2168225854,
author = "Bieda Małgorzata and Zieliński Kazimierz",
title = "Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "81-89",
year = "1986",
}
40
@article{UEK:2168260848,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "System dotowania rolnictwa węgierskiego",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 34, 4 (708)",
pages = "36-39",
year = "1986",
}
41
@article{UEK:2168230754,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "49-62",
year = "1985",
}
42
@article{UEK:2168249578,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "7-30",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168229688,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "5-27",
year = "1983",
}
44
@article{UEK:2167738468,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "23-39",
year = "1983",
}
45
@article{UEK:2168230778,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "73-92",
year = "1983",
}
46
@article{UEK:2168250126,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "87-107",
year = "1982",
}
47
@article{UEK:2168242964,
author = "Prusek Andrzej and Zieliński Kazimierz",
title = "Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "37-53",
year = "1979",
}
48
@article{UEK:2168242360,
author = "Wacławowicz Stanisław and Prusek Andrzej and Zieliński Kazimierz",
title = "Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "5-22",
year = "1979",
}
49
@article{UEK:2168250022,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "143-156",
year = "1978",
}
50
@article{UEK:2168250008,
author = "Bieda Małgorzata and Zieliński Kazimierz",
title = "Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "29-45",
year = "1978",
}
51
@article{UEK:2168224832,
author = "Kudłacz Tadeusz and Zieliński Kazimierz",
title = "Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "45-57",
year = "1974",
}