Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis = Efektywność inwestycji na rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle NYSE2-LSE-HKSE2 : analiza porównawcza ryzyka
Źródło:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 22, nr 2 (2019) , s. 121-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336595
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka = Transatlantic Partnership - United States - European Union in the UN-GPM Model : Risk aspect
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 215-229. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325509
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI = Causation in Transmission of Extreme Risk : the Analysis of Selected EU and GFCI Financial Markets
Źródło:
Unia Europejska.pl. - nr 1 (248) (2018) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325363
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 23, no. 1 (2018) , s. 13-33. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323021
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326149
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Konferencja:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Tytuł:
Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries
Źródło:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / ed. by Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 1755-1762. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
ISBN:
978-80-8154-249-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330187
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Tytuł:
The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 31 (2018) , s. 149-180. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168323819
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 17 (32), z. 4 (2017) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168322515
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Repolonization : Risk Factor = Repolonizacja : czynnik ryzyka
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 102 (2017) , s. 293-302. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320065
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective
Źródło:
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-14-1
Nr:
2168316769
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego = Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 199-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318013
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods
Źródło:
Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1 = Konkurētspēju un inovāciju mijiedarbības mehānismi mūsdienu starptautiskajās ekonomikas attiecībās / ed. M. Bezpartochnyi - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2017, s. 179-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-9984-891-03-3
Nr:
2168324095
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective = Pozycja ekonomiczna Unii Europejskiej we współczesnym świecie : aspekt ryzyka
Źródło:
Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017) , s. 143-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327033
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 21 (2016) , s. 119-140. - Tytuł numeru: Secularization of Political Thought in Russia : from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313977
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów = Determinants of Investment and Psychological Risk Measurement in the Modern Stock Exchange Market as a Current Challenge for Contemporary Finance
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016) , s. 83-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310397
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt = Brexit a ryzyko dalszej dezintegracji Unii Europejskiej : próba projekcji
Źródło:
Global Economy at the Crossroads / [sci. ed. Ewa Bilewicz, Marcin Gryczka, Halina Nakonieczna-Kisiel] - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2016, s. 125-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Trends in the World Economy ; vol. 8)
ISBN:
978-83-7972-093-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168312881
rozdział w monografii
17

Autor:
Tytuł:
The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model
Źródło:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016) , s. 18-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308915
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania
Źródło:
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 219-238 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-810-3
Nr:
2168308543
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307849
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP = Balance of the TTIP Risk Relating to Freeing the Trade in Ari-food Products in CGEM-GTAP Model
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016) , s. 141-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312187
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji = Factors Determining the Countries Risk oc Central and Eastern Europe : Projection Test
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 41-51. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308175
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis = Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka
Źródło:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 19, nr 3 (2016) , s. 69-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308193
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment = Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej : ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016) , s. 138-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309131
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych = Evaluation of Macroeconomic Stability in the Economies of the EU in the Light of the Macroeconomic Imbalance Procedure : Risk Aspect of the Crisis Phenomenon
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 416 (2016) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308919
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka = Asessment of Money Market Integration in the Euro Area : Risk Analysis
Źródło:
Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski - Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 27-37. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-63856-21-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168320067
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych = Impact of Foreign Debt on Polish Credit Risk in the Model of Contingent Claims Approach
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 314-328. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312489
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 69-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States = Ryzyko niewypłacalności kraju - przypadek Grecji : implikacje dla krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World / [sci. ed. Jerzy Dzudziński, Halina Nakonieczna-Kisiel, Jarosław Narękiewicz] - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2015, s. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Trends in the World Economy ; vol. 7)
ISBN:
978-83-7972-038-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298889
rozdział w monografii
29

Autor:
Tytuł:
Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability = Ocena ryzyka państw APEC na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju i wybranych wskaźników ich zewnętrznej stabilności
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015) , s. 189-202. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309609
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 131-143 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304323
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Naukowa Konferencja 2015: "Światowa i krajowa gospodarka - wyzwania we współczesnych czasach", Szczecin, Polska, od 2015-10-16 do 2015-10-18
Tytuł:
Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security = Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego
Źródło:
Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects = Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie : wybrane aspekty / red. nauk. Jerzy Olszewski - Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015, s. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168320103
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Autor:
Tytuł:
Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa
Źródło:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 143-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168290007
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301629
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Konferencja:
UE - 10 lat po największym rozszerzeniu, Poznań, Polska, od 2014-04-24 do 2014-04-25
Tytuł:
Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 59-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-841-9
Nr:
2168292775
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Autor:
Tytuł:
Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej = Risks in Development of Eastern Poland's? Border Regions
Źródło:
Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / red. nauk. Jerzy Grabowiecki - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 317-331. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-471-8
Nr:
2168304885
rozdział w monografii
36

Autor:
Tytuł:
Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego
Źródło:
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 223-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-719-9
Nr:
2168295475
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?
Źródło:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2015) , s. 30-42 - Bibliogr.
Nr:
2168304881
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka = The Role of Foreign Capital and the Assessment of Internal and External Stability of the Polish in the Years 2002-2014 : Aspect of Risk
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 8, cz. 3 (2015) , s. 167-177. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304879
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 191-208. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297479
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit
Źródło:
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 211-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-857-0
Nr:
2168298997
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem
Źródło:
Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. 189-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-95-7
Nr:
2168304883
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 34-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302159
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 41-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287671
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 175-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator
Źródło:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 83-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka = Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014) , s. 5-23. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290921
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski = Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions : Attempt of Assessment and Implications for Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 559-572. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278383
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013) , s. 71-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268204
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski = Banking Union - the Benefits and Risks for the Polish
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 4 (2013) , s. 49-69. - Tytuł numeru: Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297471
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny = The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises : The Attempt to Assess
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 497-510. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279037
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 205-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych
Źródło:
System finansowy wobec wyzwań rozwojowych / red. nauk. Jan L. Bednarczyk i Marzena Sobol - Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2013, s. 29-44
ISBN:
978-83-62805-13-6
Nr:
2168292535
rozdział w monografii
53

Autor:
Tytuł:
Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia = The Fiscal Crisis in the European Union and the Effectiveness of Prudential Regulations in Mitigating the Effects and the Risk of Future Crises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48 nr 3 (2013) , s. 209-228. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288769
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny = Exchange Rate Stabilisation at a Time of Financial Crisis - an Attempt at Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 91-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270362
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem = The Modern Risk Management in Behavioral Finance Perspective Theory
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 407-422. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257472
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego
Źródło:
Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 32-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-750-4
Nr:
2168267490
rozdział w monografii
57

Autor:
Tytuł:
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 192-204. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271352
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna = Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 67-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282783
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270906
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 107-126 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287627
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 87-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290245
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny = The Crisis of the Euro Zone and the Dichotomy of its Systemic Mechanisms - an Assessment Attempt
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012) , s. 327-343. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168247718
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012) , s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235614
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Źródło:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 441-450 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236330
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260170
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym
Źródło:
Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 151-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-27-3
Nr:
2168252728
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment = Współczesne tendencje w zakresie innowacji finansowych na rynku azjatyckim. Próba oceny
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 256 (2012) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248474
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe = The Security of European Financial System - its Deprecition and Post-crisis Solutions
Źródło:
Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-529-4
Nr:
2168248680
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Autor:
Tytuł:
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie = Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 413-431. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168262384
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 199-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242692
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 67-90. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245028
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
238, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168223636
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
73

Autor:
Tytuł:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261228
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA - Warszawa: Difin, 2011, s. 187-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168225644
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53149
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2010, s. 214-244 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych = The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 71 (2009) , s. 166-178. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51409
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 168-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
2165298533
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych = The Consequences of the Globalisation of Modern International Financial Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009) , s. 103-118. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2009, s. 210-251 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218926
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2008, s. 163-190 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1211/2/Magazyn
Nr:
2168219280
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 201-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165930661
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się
Źródło:
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, s. 102-174 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-744-9
Nr:
2166097319
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2007, s. 120-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168282111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze
Źródło:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 194-224 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753441
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich = The Current State and Prospects of the Financial System in Poland in View of European Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 721 (2006) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52743
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych
Źródło:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 75-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753408
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI2006, s. 152-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
Nr:
2168286309
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI2005, s. 42-66
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
Nr:
2168258388
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
252 s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250
ISBN:
83-7251-385-6
Nr:
2168223522
monografia
91

Autor:
Tytuł:
Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską = Perspectives for Shaping Sub-regional Cooperation among CEFTA Countries in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 634 (2003) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223720
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
289 s.: il.; 30 cm + Aneks: [58] s.
Uwagi:
Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/546
Nr:
2168294303
doktorat
93

Autor:
Tytuł:
Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 106-123 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241880
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tytuł:
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej = External Conditioning of the Process of the Polish Economy Transformation Exemplified by Economic Relations with the Central and East European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 55-65. - Summ.
Nr:
2168251212
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich = Central and East European Countries in New Scheme of European Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 67-77. - Summ.
Nr:
2168231590
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Meandry współpracy czworokątnej = Meanders of Tetragonal Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 443 (1994) , s. 45-58. - Summ.
Nr:
2168234112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994, s. 135-142
Nr:
2168252910
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Rynki Zagraniczne. - nr 126 (1994) , s. 3
Nr:
2168332511
artykuł nierecenzowany
99

Tytuł:
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis
Źródło:
Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993) , s. 5-9
Nr:
2168331769
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support
Źródło:
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] - Kraków: City Prof, 1992, s. 175-184. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166619673
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
39 s.; 24 cm.
Nr:
2168290777
skrypt
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
29/KMSG/1/2004/S/139
Sygnatura:
NP-1001/Magazyn
Nr:
2168258366
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
36/KMSG/2/2003/S
Sygnatura:
NP-902/Magazyn
Nr:
2168258402
naukowo-badawcze
1
The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis = Efektywność inwestycji na rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle NYSE2-LSE-HKSE2 : analiza porównawcza ryzyka / Jacek PERA // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 22, nr 2 (2019), s. 121-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/cer/22/2/article-p121.xml. - ISSN 1508-2008
2
Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka = Transatlantic Partnership - United States - European Union in the UN-GPM Model : Risk aspect / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 215-229. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1084_2.6_Pera_Jacek.pdf. - ISSN 2081-2345
3
Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI = Causation in Transmission of Extreme Risk : the Analysis of Selected EU and GFCI Financial Markets / Jacek PERA // Unia Europejska.pl. - nr 1 (248) (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-2694
4
Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis / Jacek PERA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 23, no. 1 (2018), s. 13-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceref.pl/index.php/CEREF/article/view/14/35. - ISSN 2082-8500
5
The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt / Jacek PERA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 377-387. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries / Jacek PERA // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina : University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 1755-1762. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://fpedas.uniza.sk/~ke/sites/default/files/content_files/iv_part_final_0.pdf
7
The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil / Jacek PERA // Journal of Economics and Management. - nr 31 (2018), s. 149-180. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324195/edition/306322/content?ref=desc. - ISSN 1732-1948
8
Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 17 (32), z. 4 (2017), s. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s249.pdf. - ISSN 2081-6960
9
Repolonization : Risk Factor = Repolonizacja : czynnik ryzyka / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 102 (2017), s. 293-302. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/26_Pera_I.pdf. - ISSN 1641-3466
10
An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective / Jacek PERA // W: Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 2). - S. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-14-1. - Pełny tekst: https://pm.uek.krakow.pl/article/download/1196/pdf
11
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego = Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 199-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306277/edition/289379/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
12
The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods / Jacek PERA // W: Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1 = Konkurētspēju un inovāciju mijiedarbības mehānismi mūsdienu starptautiskajās ekonomikas attiecībās / ed. M. Bezpartochnyi. - Riga : ISMA University : Landmark SIA, 2017. - S. 179-194. - Bibliogr. - ISBN 978-9984-891-03-3
13
The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective = Pozycja ekonomiczna Unii Europejskiej we współczesnym świecie : aspekt ryzyka / Jacek PERA // Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017), s. 143-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180966. - ISSN 1644-9126
14
Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective / Jacek PERA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 21 (2016), s. 119-140. - Summ.. - Tytuł numeru: Secularization of Political Thought in Russia : from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/932/978. - ISSN 2082-5897
15
Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów = Determinants of Investment and Psychological Risk Measurement in the Modern Stock Exchange Market as a Current Challenge for Contemporary Finance / Jacek PERA // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016), s. 83-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2101. - ISSN 2300-6102
16
Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt = Brexit a ryzyko dalszej dezintegracji Unii Europejskiej : próba projekcji / Jacek PERA // W: Global Economy at the Crossroads / [sci. ed. Ewa Bilewicz, Marcin Gryczka, Halina Nakonieczna-Kisiel]. - Szczecin : Szczecin University Press, 2016. - (Trends in the World Economy, ISSN 2081-4046 ; vol. 8). - S. 125-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-093-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/twe/8-2016/twe-8-125.pdf
17
The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model / Jacek PERA // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016), s. 18-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_18.pdf. - ISSN 2392-1641
18
Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania / Jacek PERA // W: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - S. 219-238. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-810-3
19
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL / Jacek PERA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016), s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
20
Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP = Balance of the TTIP Risk Relating to Freeing the Trade in Ari-food Products in CGEM-GTAP Model / Jacek PERA // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016), s. 141-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36214/Pera_Bilans_Ryzyka_TTIP_w_Zakresie_Liberalizacji_Handlu_2016.pdf. - ISSN 2353-8929
21
Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji = Factors Determining the Countries Risk oc Central and Eastern Europe : Projection Test / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 41-51. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
22
Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis = Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka / Jacek PERA // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 19, nr 3 (2016), s. 69-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/cer.2016.19.issue-3/cer-2016-0021/cer-2016-0021.xml. - ISSN 1508-2008
23
The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment = Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej : ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016), s. 138-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/12.pdf. - ISSN 2083-8611
24
Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych = Evaluation of Macroeconomic Stability in the Economies of the EU in the Light of the Macroeconomic Imbalance Procedure : Risk Aspect of the Crisis Phenomenon / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 416 (2016), s. 123-135. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/36619. - ISSN 1899-3192
25
Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka = Asessment of Money Market Integration in the Euro Area : Risk Analysis / Jacek PERA // W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. - Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - S. 27-37. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-63856-21-2. - Pełny tekst: http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/Wyzwania_integracji_e-book.pdf
26
Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych = Impact of Foreign Debt on Polish Credit Risk in the Model of Contingent Claims Approach / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 314-328. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36006/Pera_Ocena_Wplywu_Zadluzenia_Zagranicznego_Na_Ryzyko_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
27
System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 69-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
28
Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States = Ryzyko niewypłacalności kraju - przypadek Grecji : implikacje dla krajów Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World / [sci. ed. Jerzy Dzudziński, Halina Nakonieczna-Kisiel, Jarosław Narękiewicz]. - Szczecin : Szczecin University Press, 2015. - (Trends in the World Economy, ISSN 2081-4046 ; vol. 7). - S. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-038-5. - Pełny tekst: http://wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/twe/7-2015/twe-7-167.pdf
29
Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability = Ocena ryzyka państw APEC na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju i wybranych wskaźników ich zewnętrznej stabilności / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015), s. 189-202. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34678/Pera_Assessment_Of_Risk_Of_Apec_Countries_Based_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
30
The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 131-143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
31
Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security = Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego / Jacek PERA // W: Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects = Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie : wybrane aspekty / red. nauk. Jerzy Olszewski. - Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015. - S. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8. - Pełny tekst: http://doczz.pl/doc/28630/marketing--innovations--strategies-and-risk-in-modern-bus...
32
Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 143-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
33
The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union / Jacek PERA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8591. - ISSN 2082-8500
34
Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 59-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-841-9
35
Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej = Risks in Development of Eastern Poland's? Border Regions / Jacek PERA // W: Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / red. nauk. Jerzy Grabowiecki. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 317-331. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-471-8
36
Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego / Jacek PERA // W: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - S. 223-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-719-9
37
Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata? / Jacek PERA // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2015), s. 30-42. - Bibliogr. - ISSN 2084-963X
38
Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka = The Role of Foreign Capital and the Assessment of Internal and External Stability of the Polish in the Years 2002-2014 : Aspect of Risk / Jacek PERA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 8, cz. 3 (2015), s. 167-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf#page=167&view=Fit. - ISSN 1733-2486
39
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 191-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/509_12.pdf. - ISSN 2081-2345
40
Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit / Jacek PERA // W: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 211-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-857-0
41
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem / Jacek PERA // W: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. - S. 189-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-95-7
42
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets / Jacek PERA // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 34-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
43
Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
44
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. - S. 175-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
45
New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator / Jacek PERA // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. - S. 83-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
46
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka = Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014), s. 5-23. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_1.pdf. - ISSN 2084-5189
47
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski = Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions : Attempt of Assessment and Implications for Poland / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 559-572. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations / Jacek PERA // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013), s. 71-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
49
Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski = Banking Union - the Benefits and Risks for the Polish / Jacek PERA // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 4 (2013), s. 49-69. - Tytuł numeru: Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/697/Krakowskie_Studia_Mi%C4%99dzynarodowe_nr4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=49&view=Fit. - ISSN 1733-2680
50
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny = The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises : The Attempt to Assess / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 497-510. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-497.pdf. - ISSN 1733-2842
51
Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 205-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
52
Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych / Jacek PERA // W: System finansowy wobec wyzwań rozwojowych / red. nauk. Jan L. Bednarczyk i Marzena Sobol. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2013. - S. 29-44. - ISBN 978-83-62805-13-6
53
Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia = The Fiscal Crisis in the European Union and the Effectiveness of Prudential Regulations in Mitigating the Effects and the Risk of Future Crises / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48 nr 3 (2013), s. 209-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=209&view=Fit. - ISSN 1426-9724
54
Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny = Exchange Rate Stabilisation at a Time of Financial Crisis - an Attempt at Assessment / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 91-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/801/624. - ISSN 1898-6447
55
Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem = The Modern Risk Management in Behavioral Finance Perspective Theory / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013), s. 407-422. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf. - ISSN 2084-5189
56
Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego / Jacek PERA // W: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 32-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-750-4
57
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013), s. 192-204. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego. - ISSN 2083-8611
58
Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna = Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 67-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/706. - ISSN 1898-6447
59
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/831/653. - ISSN 1898-6447
60
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro / Jacek PERA // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 107-126. - Bibliogr.
61
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 87-98. - Bibliogr.
62
Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny = The Crisis of the Euro Zone and the Dichotomy of its Systemic Mechanisms - an Assessment Attempt / Jacek PERA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012), s. 327-343. - Summ.. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/2120. - ISSN 0208-6018
63
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012), s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_8.pdf. - ISSN 2084-5189
64
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 441-450. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
65
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012), s. 199-208. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
66
Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym / Jacek PERA // W: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 151-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-27-3
67
Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment = Współczesne tendencje w zakresie innowacji finansowych na rynku azjatyckim. Próba oceny / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 256 (2012), s. 198-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
68
Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe = The Security of European Financial System - its Deprecition and Post-crisis Solutions / Jacek PERA // W: Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2012. - S. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-529-4
69
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie = Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security / Jacek PERA // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012), s. 413-431. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=955. - ISSN 2300-6153
70
System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 199-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
71
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2012. - S. 67-90. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-725-7
72
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa : Difin, 2011. - 238, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-564-2
73
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
74
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce / Jacek PERA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 187-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-564-2
75
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 35-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169684962. - ISSN 1898-6447
76
Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji / Jacek PERA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 214-244. - Bibliogr.
77
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych = The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 71 (2009), s. 166-178. - Summ.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych / Jacek PERA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 168-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-063-0
79
Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych = The Consequences of the Globalisation of Modern International Financial Markets / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009), s. 103-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168024649. - ISSN 1898-6447
80
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego / Jacek PERA // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 210-251. - Bibliogr.
81
Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych / Jacek PERA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 163-190. - Bibliogr.
82
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 201-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
83
Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się / Jacek PERA // W: Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 102-174. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-744-9
84
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych / Jacek PERA // W: Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2007), s. 120-140. - Bibliogr.
85
Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze / Jacek PERA // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 194-224. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
86
Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich = The Current State and Prospects of the Financial System in Poland in View of European Standards / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 721 (2006), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=139790021. - ISSN 0208-7944
87
Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych / Jacek PERA // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 75-107. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
88
Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2006), s. 152-191. - Bibliogr.
89
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej / Jacek PERA // W: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2005), s. 42-66
90
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / Stanisław MIKLASZEWSKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Piotr MAŁECKI, Jacek PERA, Małgorzata BIEDA, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - Warszawa : Difin, 2003. - 252 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250. - ISBN 83-7251-385-6
91
Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską = Perspectives for Shaping Sub-regional Cooperation among CEFTA Countries in the Context of Integration with the European Union / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 634 (2003), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=43789372. - ISSN 0208-7944
92
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy / Jacek PERA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1999. - 289 s. : il. ; 30 cm + Aneks: [58] s. - Bibliogr.
93
Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA / Jacek PERA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 106-123. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
94
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej = External Conditioning of the Process of the Polish Economy Transformation Exemplified by Economic Relations with the Central and East European Countries / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 55-65. - Summ. - ISSN 0208-7944
95
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich = Central and East European Countries in New Scheme of European Relations / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 67-77. - Summ. - ISSN 0208-7944
96
Meandry współpracy czworokątnej = Meanders of Tetragonal Cooperation / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 443 (1994), s. 45-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
97
Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Jacek PERA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994. - S. 135-142
98
Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej / Jacek PERA // Rynki Zagraniczne. - nr 126 (1994), s. 3. - ISSN 0036-052X
99
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis / Henryk CZUBEK, Jacek PERA // Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993), s. 5-9. - ISSN 0017-7245
100
Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support / Małgorzata MARSZYCKA, Jacek PERA // W: Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków : City Prof, 1992. - S. 175-184. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
101
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny / Bożena NOGA, Jacek PERA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 39 s. ; 24 cm
102
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Irena PIETRZYK, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Anna ODROBINA, Jacek PERA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2004]. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
103
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Jacek PERA, Anna ODROBINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pera J., (2019), The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", Vol. 22, nr 2, s. 121-140; https://content.sciendo.com/view/journals/cer/22/2/article-p121.xml
2
Pera J., (2018), Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 215-229; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1084_2.6_Pera_Jacek.pdf
3
Pera J., (2018), Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI, "Unia Europejska.pl", nr 1 (248), s. 27-40.
4
Pera J., (2018), Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 23, no. 1, s. 13-33; http://www.ceref.pl/index.php/CEREF/article/view/14/35
5
Pera J., (2018), The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 377-387; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
6
Pera J., (2018), Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 1755-1762.
7
Pera J., (2018), The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil, "Journal of Economics and Management", nr 31, s. 149-180; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324195/edition/306322/content?ref=desc
8
Pera J., (2017), Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 17 (32), z. 4, s. 249-262; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s249.pdf
9
Pera J., (2017), Repolonization : Risk Factor, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 102, s. 293-302; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/26_Pera_I.pdf
10
Pera J., (2017), An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective. [W:] Maciejewski M. (red.), Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 3, nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 49-62.
11
Pera J., (2017), Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 199-213; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306277/edition/289379/content?ref=desc
12
Pera J., (2017), The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods. [W:] Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1, Riga : ISMA University : Landmark SIA, s. 179-194.
13
Pera J., (2017), The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective, "Roczniki Administracji i Prawa", R. 17, z. 2, s. 143-159; https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180966
14
Pera J., (2016), Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective, "Horyzonty Polityki", vol. 7, nr 21, s. 119-140; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/932/978
15
Pera J., (2016), Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów, "International Business and Global Economy", nr 35/2, s. 83-97; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2101
16
Pera J., (2016), Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt. [W:] Bilewicz E., Gryczka M., Nakonieczna-Kisiel H. (red.), Global Economy at the Crossroads (Trends in the World Economy; vol. 8), Szczecin : Szczecin University Press, s. 125-151.
17
Pera J., (2016), The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model, "Economics and Business Review", vol. 2 (16), no. 2, s. 18-38; http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_18.pdf
18
Pera J., (2016), Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Warszawa : CeDeWu, s. 219-238.
19
Pera J., (2016), Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 23-36.
20
Pera J., (2016), Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3 (11), s. 141-157; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36214/Pera_Bilans_Ryzyka_TTIP_w_Zakresie_Liberalizacji_Handlu_2016.pdf
21
Pera J., (2016), Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 41-51.
22
Pera J., (2016), Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", Vol. 19, nr 3, s. 69-92; http://www.degruyter.com/view/j/cer.2016.19.issue-3/cer-2016-0021/cer-2016-0021.xml
23
Pera J., (2016), The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 271, s. 138-150; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/12.pdf
24
Pera J., (2016), Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 416, s. 123-135; http://www.dbc.wroc.pl/publication/36619
25
Pera J., (2016), Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka. [W:] Opolski K., Górski J. (red.), Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 27-37.
26
Pera J., (2016), Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 314-328; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36006/Pera_Ocena_Wplywu_Zadluzenia_Zagranicznego_Na_Ryzyko_2016.pdf
27
Pera J., (2016), System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-77.
28
Pera J., (2015), Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States. [W:] Dzudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., Narękiewicz J. (red.), Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World (Trends in the World Economy; vol. 7), Szczecin : Szczecin University Press, s. 167-189.
29
Pera J., (2015), Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 413, s. 189-202; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34678/Pera_Assessment_Of_Risk_Of_Apec_Countries_Based_2015.pdf
30
Pera J., (2015), The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 131-143.
31
Pera J., (2015), Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security. [W:] Olszewski J. (red.), Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects, Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, s. 35-53.
32
Pera J., (2015), Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-161.
33
Pera J., (2015), The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 10, no. 4, s. 53-74; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8591
34
Pera J., (2015), Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. [W:] Małuszyńska E., Mazur G., Musiałkowska I. (red.), Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-76.
35
Pera J., (2015), Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej. [W:] Grabowiecki J. (red.), Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 317-331.
36
Pera J., (2015), Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Warszawa : CeDeWu, s. 223-240.
37
Pera J., (2015), Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?, "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"", nr 5, s. 30-42.
38
Pera J., (2015), Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 8, cz. 3, s. 167-177; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf#page=167&view=Fit
39
Pera J., (2015), Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 191-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/509_12.pdf
40
Pera J., (2015), Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit. [W:] Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P. (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 211-222.
41
Pera J., (2014), Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem. [W:] Jabłoński M. (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 189-205.
42
Pera J., (2014), Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 34-54.
43
Pera J., (2014), Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 41-49.
44
Pera J., (2014), Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 175-191.
45
Pera J., (2014), New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 83-99.
46
Pera J., (2014), Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 3, cz. 2, s. 5-23; http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_1.pdf
47
Pera J., (2013), Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 559-572.
48
Pera J., (2013), The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", Vol. 4, no. 2, s. 71-76.
49
Pera J., (2013), Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 10, nr 4, s. 49-69; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/697/Krakowskie_Studia_Mi%C4%99dzynarodowe_nr4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=49&view=Fit
50
Pera J., (2013), Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 497-510; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-497.pdf
51
Pera J., (2013), Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 205-218.
52
Pera J., (2013), Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych. [W:] Bednarczyk , Sobol M. (red.), System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", s. 29-44.
53
Pera J., (2013), Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 48 nr 3, s. 209-228; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=209&view=Fit
54
Pera J., (2013), Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 91-107; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/801/624
55
Pera J., (2013), Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 4, s. 407-422; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf
56
Pera J., (2013), Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego. [W:] Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (red.), Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-42.
57
Pera J., (2013), Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 172, s. 192-204.
58
Pera J., (2013), Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 67-81; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/706
59
Pera J., (2013), Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 37-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/831/653
60
Pera J., (2013), Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 107-126.
61
Pera J., (2012), Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 87-98.
62
Pera J., (2012), Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 273, s. 327-343; http://hdl.handle.net/11089/2120
63
Pera J., (2012), Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 1, cz. 1, s. 91-101; http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_8.pdf
64
Pera J., (2012), Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 441-450.
65
Pera J., (2012), Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 116, s. 199-208.
66
Pera J., (2012), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-172.
67
Pera J., (2012), Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 256, s. 198-207.
68
Pera J., (2012), Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe. [W:] Bednarczyk , Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., s. 137-153.
69
Pera J., (2012), Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31/1, s. 413-431; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=955
70
Pera J., (2012), System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-212.
71
Pera J., (2012), Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Warszawa : Wydawnictwo Difin, s. 67-90.
72
Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), (2011), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, 238, [1] s.
73
Pera J., (2011), Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 65-88.
74
Pera J., (2011), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce. [W:] Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 187-214.
75
Pera J., (2010), Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/169684962
76
Pera J., (2010), Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 214-244.
77
Pera J., (2009), Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 71, s. 166-178.
78
Pera J., (2009), Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych. [W:] Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, s. 168-195.
79
Pera J., (2009), Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 805, s. 103-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/168024649
80
Pera J., (2009), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 210-251.
81
Pera J., (2008), Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2, s. 163-190.
82
Pera J., (2007), Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 201-209.
83
Pera J., (2007), Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się. [W:] Miklaszewski S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", s. 102-174.
84
Pera J., (2007), Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, s. 120-140.
85
Pera J., (2006), Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 194-224.
86
Pera J., (2006), Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 721, s. 85-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/139790021
87
Pera J., (2006), Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 75-107.
88
Pera J., (2006), Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji, s. 152-191.
89
Pera J., (2005), Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro, s. 42-66.
90
Miklaszewski S., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J., (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, 252 s.
91
Pera J., (2003), Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 634, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/43789372
92
Pera J., (1999), Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami: próba oceny i prognozy, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 289 s.
93
Pera J., (1999), Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 106-123.
94
Pera J., (1997), Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 55-65.
95
Pera J., (1996), Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 67-77.
96
Pera J., (1994), Meandry współpracy czworokątnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 443, s. 45-58.
97
Pera J., (1994), Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 135-142.
98
Pera J., (1994), Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej, "Rynki Zagraniczne", nr 126, s. 3.
99
Czubek H., Pera J., (1993), Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym, "Handel Zagraniczny", R. 38, nr 2, s. 5-9.
100
Marszycka M., Pera J., (1992), Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support. [W:] Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 175-184.
101
Noga B., Pera J., (1992), Międzynarodowe stosunki gospodarcze: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
102
Miklaszewski S., Pietrzyk I., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Odrobina A., Pera J., (2004), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
103
Miklaszewski S., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Pera J., Odrobina A., (2003), Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
1
@article{UEK:2168336595,
author = "Pera Jacek",
title = "The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "Vol. 22, 2",
pages = "121-140",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168325509,
author = "Pera Jacek",
title = "Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "215-229",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168325363,
author = "Pera Jacek",
title = "Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "1 (248)",
pages = "27-40",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168323021,
author = "Pera Jacek",
title = "Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 23, no. 1",
pages = "13-33",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168326149,
author = "Pera Jacek",
title = "The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "377-387",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168330187,
author = "Pera Jacek",
title = "Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance",
pages = "1755-1762",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
7
@article{UEK:2168323819,
author = "Pera Jacek",
title = "The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "31",
pages = "149-180",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168322515,
author = "Pera Jacek",
title = "Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 17 (32), z. 4",
pages = "249-262",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168320065,
author = "Pera Jacek",
title = "Repolonization : Risk Factor",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 102",
pages = "293-302",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168316769,
author = "Pera Jacek",
title = "An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective",
booktitle = "Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań",
pages = "49-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-14-1",
}
11
@article{UEK:2168318013,
author = "Pera Jacek",
title = "Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "199-213",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168324095,
author = "Pera Jacek",
title = "The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods",
booktitle = "Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1",
pages = "179-194",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University : Landmark SIA",
year = "2017",
isbn = "978-9984-891-03-3",
}
13
@article{UEK:2168327033,
author = "Pera Jacek",
title = "The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective",
journal = "Roczniki Administracji i Prawa",
number = "R. 17, z. 2",
pages = "143-159",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168313977,
author = "Pera Jacek",
title = "Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 7, 21",
pages = "119-140",
adress = "",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168310397,
author = "Pera Jacek",
title = "Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/2",
pages = "83-97",
year = "2016",
}
16
@inbook{UEK:2168312881,
author = "Pera Jacek",
title = "Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt",
booktitle = "Global Economy at the Crossroads",
pages = "125-151",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2016",
issn = "2081-4046",
isbn = "978-83-7972-093-4",
}
17
@article{UEK:2168308915,
author = "Pera Jacek",
title = "The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 2 (16), no. 2",
pages = "18-38",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168308543,
author = "Pera Jacek",
title = "Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania",
booktitle = "Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw",
pages = "219-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-810-3",
}
19
@article{UEK:2168307849,
author = "Pera Jacek",
title = "Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "23-36",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168312187,
author = "Pera Jacek",
title = "Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "3 (11)",
pages = "141-157",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168308175,
author = "Pera Jacek",
title = "Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "41-51",
adress = "",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168308193,
author = "Pera Jacek",
title = "Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "Vol. 19, 3",
pages = "69-92",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168309131,
author = "Pera Jacek",
title = "The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "271",
pages = "138-150",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168308919,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "416",
pages = "123-135",
adress = "",
year = "2016",
}
25
@inbook{UEK:2168320067,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka",
booktitle = "Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej",
pages = "27-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-63856-21-2",
}
26
@article{UEK:2168312489,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "314-328",
adress = "",
year = "2016",
}
27
@inbook{UEK:2168310813,
author = "Pera Jacek",
title = "System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "69-77",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
28
@inbook{UEK:2168298889,
author = "Pera Jacek",
title = "Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States",
booktitle = "Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World",
pages = "167-189",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2015",
issn = "2081-4046",
isbn = "978-83-7972-038-5",
}
29
@article{UEK:2168309609,
author = "Pera Jacek",
title = "Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "413",
pages = "189-202",
adress = "",
year = "2015",
}
30
@inbook{UEK:2168304323,
author = "Pera Jacek",
title = "The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "131-143",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
31
@inbook{UEK:2168320103,
author = "Pera Jacek",
title = "Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security",
booktitle = "Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects",
pages = "35-53",
adress = "Szczecin",
publisher = "Naukowe Wydawnictwo IVG",
year = "2015",
isbn = "978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8",
}
32
@inbook{UEK:2168290007,
author = "Pera Jacek",
title = "Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "143-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
33
@article{UEK:2168301629,
author = "Pera Jacek",
title = "The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 10, no. 4",
pages = "53-74",
year = "2015",
}
34
@inbook{UEK:2168292775,
author = "Pera Jacek",
title = "Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "59-76",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-841-9",
}
35
@inbook{UEK:2168304885,
author = "Pera Jacek",
title = "Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej",
booktitle = "Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski",
pages = "317-331",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-471-8",
}
36
@inbook{UEK:2168295475,
author = "Pera Jacek",
title = "Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego",
booktitle = "Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "223-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-719-9",
}
37
@article{UEK:2168304881,
author = "Pera Jacek",
title = "Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?",
journal = "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"",
number = "5",
pages = "30-42",
year = "2015",
}
38
@article{UEK:2168304879,
author = "Pera Jacek",
title = "Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 8, cz. 3",
pages = "167-177",
adress = "",
year = "2015",
}
39
@article{UEK:2168297479,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "191-208",
adress = "",
year = "2015",
}
40
@inbook{UEK:2168298997,
author = "Pera Jacek",
title = "Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit",
booktitle = "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe",
pages = "211-222",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-857-0",
}
41
@inbook{UEK:2168304883,
author = "Pera Jacek",
title = "Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem",
booktitle = "Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw",
pages = "189-205",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62897-95-7",
}
42
@unpublished{UEK:2168302159,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "34-54",
year = "2014",
}
43
@inbook{UEK:2168287671,
author = "Pera Jacek",
title = "Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "41-49",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
44
@inbook{UEK:2168278147,
author = "Pera Jacek",
title = "Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "175-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
45
@inbook{UEK:2168288295,
author = "Pera Jacek",
title = "New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "83-99",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
46
@article{UEK:2168290921,
author = "Pera Jacek",
title = "Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 3, cz. 2",
pages = "5-23",
year = "2014",
}
47
@article{UEK:2168278383,
author = "Pera Jacek",
title = "Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "559-572",
adress = "",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168268204,
author = "Pera Jacek",
title = "The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "Vol. 4, no. 2",
pages = "71-76",
year = "2013",
}
49
@article{UEK:2168297471,
author = "Pera Jacek",
title = "Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 10, 4",
pages = "49-69",
adress = "",
year = "2013",
}
50
@article{UEK:2168279037,
author = "Pera Jacek",
title = "Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "497-510",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
51
@inbook{UEK:2168274369,
author = "Pera Jacek",
title = "Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "205-218",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
52
@inbook{UEK:2168292535,
author = "Pera Jacek",
title = "Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych",
booktitle = "System finansowy wobec wyzwań rozwojowych",
pages = "29-44",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium",
year = "2013",
isbn = "978-83-62805-13-6",
}
53
@article{UEK:2168288769,
author = "Pera Jacek",
title = "Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 48 3",
pages = "209-228",
adress = "",
year = "2013",
}
54
@article{UEK:2168270362,
author = "Pera Jacek",
title = "Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "91-107",
year = "2013",
}
55
@article{UEK:2168257472,
author = "Pera Jacek",
title = "Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 4",
pages = "407-422",
year = "2013",
}
56
@inbook{UEK:2168267490,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego",
booktitle = "Trendy rozwojowe w gospodarce światowej",
pages = "32-42",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-750-4",
}
57
@article{UEK:2168271352,
author = "Pera Jacek",
title = "Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "172",
pages = "192-204",
adress = "",
year = "2013",
}
58
@article{UEK:2168282783,
author = "Pera Jacek",
title = "Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "67-81",
year = "2013",
}
59
@article{UEK:2168270906,
author = "Pera Jacek",
title = "Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "37-51",
year = "2013",
}
60
@unpublished{UEK:2168287627,
author = "Pera Jacek",
title = "Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "107-126",
year = "2013",
}
61
@unpublished{UEK:2168290245,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "87-98",
year = "2012",
}
62
@article{UEK:2168247718,
author = "Pera Jacek",
title = "Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "273",
pages = "327-343",
adress = "",
year = "2012",
}
63
@article{UEK:2168235614,
author = "Pera Jacek",
title = "Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 1, cz. 1",
pages = "91-101",
year = "2012",
}
64
@inbook{UEK:2168236330,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "441-450",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
65
@article{UEK:2168260170,
author = "Pera Jacek",
title = "Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "116",
pages = "199-208",
adress = "",
year = "2012",
}
66
@inbook{UEK:2168252728,
author = "Pera Jacek",
title = "Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym",
booktitle = "Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "151-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-27-3",
}
67
@article{UEK:2168248474,
author = "Pera Jacek",
title = "Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "256",
pages = "198-207",
adress = "",
year = "2012",
}
68
@inbook{UEK:2168248680,
author = "Pera Jacek",
title = "Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe",
booktitle = "Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej",
pages = "137-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-529-4",
}
69
@article{UEK:2168262384,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "31/1",
pages = "413-431",
adress = "",
year = "2012",
}
70
@inbook{UEK:2168242692,
author = "Pera Jacek",
title = "System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "199-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
71
@inbook{UEK:2168245028,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "67-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-725-7",
}
72
@book{UEK:2168223636,
title = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
editor = Miklaszewski Stanisław,
editor = Garlińska-Bielawska Joanna,
editor = Pera Jacek,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
73
@unpublished{UEK:2168261228,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "65-88",
year = "2011",
}
74
@inbook{UEK:2168225644,
author = "Pera Jacek",
title = "Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "187-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
75
@article{UEK:53149,
author = "Pera Jacek",
title = "Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "35-48",
year = "2010",
}
76
@unpublished{UEK:2168284687,
author = "Pera Jacek",
title = "Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "214-244",
year = "2010",
}
77
@article{UEK:51409,
author = "Pera Jacek",
title = "Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "71",
pages = "166-178",
adress = "",
year = "2009",
}
78
@inbook{UEK:2165298533,
author = "Pera Jacek",
title = "Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
pages = "168-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
79
@article{UEK:51453,
author = "Pera Jacek",
title = "Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "805",
pages = "103-118",
year = "2009",
}
80
@unpublished{UEK:2168218926,
author = "Pera Jacek",
title = "Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "210-251",
year = "2009",
}
81
@unpublished{UEK:2168219280,
author = "Pera Jacek",
title = "Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2",
pages = "163-190",
year = "2008",
}
82
@inbook{UEK:2165930661,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "201-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
83
@inbook{UEK:2166097319,
author = "Pera Jacek",
title = "Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym",
pages = "102-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-744-9",
}
84
@unpublished{UEK:2168282111,
author = "Pera Jacek",
title = "Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych",
booktitle = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "120-140",
year = "2007",
}
85
@inbook{UEK:2165753441,
author = "Pera Jacek",
title = "Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "194-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
86
@article{UEK:52743,
author = "Pera Jacek",
title = "Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "721",
pages = "85-98",
year = "2006",
}
87
@inbook{UEK:2165753408,
author = "Pera Jacek",
title = "Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "75-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
88
@unpublished{UEK:2168286309,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji",
pages = "152-191",
year = "2006",
}
89
@unpublished{UEK:2168258388,
author = "Pera Jacek",
title = "Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej",
booktitle = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "42-66",
year = "2005",
}
90
@book{UEK:2168223522,
author = "Miklaszewski Stanisław and Mesjasz Lidia and Molendowski Edward and Małecki Piotr and Pera Jacek and Bieda Małgorzata and Garlińska-Bielawska Joanna",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-385-6",
}
91
@article{UEK:2168223720,
author = "Pera Jacek",
title = "Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "634",
pages = "105-124",
year = "2003",
}
92
@unpublished{UEK:2168294303,
author = "Pera Jacek",
title = "Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
93
@inbook{UEK:2168241880,
author = "Pera Jacek",
title = "Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "106-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
94
@article{UEK:2168251212,
author = "Pera Jacek",
title = "Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "55-65",
year = "1997",
}
95
@article{UEK:2168231590,
author = "Pera Jacek",
title = "Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "67-77",
year = "1996",
}
96
@article{UEK:2168234112,
author = "Pera Jacek",
title = "Meandry współpracy czworokątnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "443",
pages = "45-58",
year = "1994",
}
97
@inbook{UEK:2168252910,
author = "Pera Jacek",
title = "Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej",
pages = "135-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1994",
}
98
@article{UEK:2168332511,
author = "Pera Jacek",
title = "Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej",
journal = "Rynki Zagraniczne",
number = "126",
pages = "3",
year = "1994",
}
99
@article{UEK:2168331769,
author = "Czubek Henryk and Pera Jacek",
title = "Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 38, 2",
pages = "5-9",
year = "1993",
}
100
@inbook{UEK:2166619673,
author = "Marszycka Małgorzata and Pera Jacek",
title = "Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support",
booktitle = "Managing Tourism in Historic Cities",
pages = "175-184",
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
101
@book{UEK:2168290777,
author = "Noga Bożena and Pera Jacek",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
102
@unpublished{UEK:2168258366,
author = "Miklaszewski Stanisław and Pietrzyk Irena and Małecki Piotr and Mesjasz Lidia and Molendowski Edward and Odrobina Anna and Pera Jacek",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
103
@unpublished{UEK:2168258402,
author = "Miklaszewski Stanisław and Małecki Piotr and Mesjasz Lidia and Molendowski Edward and Pera Jacek and Odrobina Anna",
title = "Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}