Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Źródło:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 119-132
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319429
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych = Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union's Experience
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017) , s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315915
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym - poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego", Kraków, Polska, od 2015-05-14 do 2015-05-25
Tytuł:
Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski
Źródło:
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 189-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-6-4
Nr:
2168311529
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 247-268 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308265
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku = Perspectives of Development in the Sugar and Milk Production Industries in Poland in the Light of Changes in CAP until 2020
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284149
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 85-100
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303003
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach integracji europejskiej
Źródło:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 179-202
Seria:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293579
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Functioning of Special Economic Zones in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 180-193. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278239
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 262-281 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Problemy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 133-154
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, Kraków, Polska, od 2012-05-24 do 2012-05-25
Tytuł:
Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 244-268
ISBN:
978-83-7252-638-0
Nr:
2168278631
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności
Źródło:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013, s. 146-174
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168290197
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 183-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261096
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 109-137
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274086
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Znaczenie ochrony środowiska naturalnego w polityce spójności Unii Europejskiej (na przykładzie energii odnawialnej) = The Importance of Environmental Protection in European Union Cohesion Policy (the Example of Renewable Energy)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222116
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego
Źródło:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 272-284. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218642
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 36-55
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261277
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 w świetle strategii Unii Europejskiej = The Development of Poland's Rural Areas in the Years 2007-2013 in the Light of European Union Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 818 (2010) , s. 69-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53152
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 323-329 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Wacław Nelec , Danuta Golik
Tytuł:
Ocena realizacji strategii rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006 = Assessment of the Implementation of the Development Strategy for the Mielec Sub-Region in Light of European Integration in the Years 2000-2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 789 (2008) , s. 69-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50286
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Wpływ integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spółdzielczych w Polsce = The Influence of European Integration on the Functions and Tasks of Cooperative Banks in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50382
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 789 (2008) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50291
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce = Planned Development of the Food Industry in Małopolska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 87-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50387
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego) = The Development of the Cooperative Movement in Rural Areas (Based on the Example of the Małopolskie Voivodship)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 107-124. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53086
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich" = Restructuring Trends in Rural Areas in Poland in View of the Rural Development Plan
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 85-96. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53080
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich
Źródło:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 62-74
Program badawczy:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Sygnatura:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326967
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Możliwości wsparcia przeobrażeń strukturalnych na terenach wiejskich
Źródło:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 86-112
Sygnatura:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264808
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
39, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-270-7
Nr:
2167950472
skrypt
29

Autor:
Tytuł:
Sytuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej = Poland's Economic Situation Compared to the New European Union Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52953
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Preferowane kierunki działań Unii Europejskiej w procesach restrukturyzacji obszarów wiejskich
Źródło:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 104-115
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265970
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego = Foreign Direct Investment in Poland with Particular Emphasis on the Competitiveness of Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 39-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220380
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Spółdzielczość jako forma aktywizacji gospodarczej
Źródło:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 69-86
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265966
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Effect of Agrotourism on the Enterprise Development in Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 596 (2002) , s. 41-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230512
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Znaczenie wiejskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w rozwoju lokalnym i regionalnym = The Significance of Rural Savings and Loan Cooperatives for the Local and Regional Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 596 (2002) , s. 27-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230514
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego = The Role of Co-operative Banks in the Development of Rural Areas in the South-Eastern Macroregion.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 152)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-133-6
Nr:
2168224704
monografia
36

Tytuł:
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224370
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Konsolidacja Banku Gospodarki Żywnościowej i BS w kształtowaniu docelowego modelu działania sektora banków spółdzielczych w Polsce = Consolidation of the Food Economy Bank and Cooperative Bank for the Formation of the Target Activity Model for the Cooperative Banking Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002) , s. 19-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224364
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Procesy dostosowawcze wiejskiego sektora bankowego w obliczu integracji Polski z Unią Europejską = Rural Sector Adjustment Processes in View of Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 584 (2001) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230550
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Integracja spółdzielczości bankowej ze środowiskiem lokalnym
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 10 (444) (2001) , s. 36-37
Nr:
2168262342
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Konsolidacja a konkurencyjność banków spółdzielczych
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 11 (432) (2000) , s. 25
Nr:
2168262346
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej : model działania
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 2 (424) (2000) , s. 18-20
Nr:
2168262600
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Rynki hurtowe i giełdy rolne jako podstawowe instytucje rynku rolnego w Polsce = Wholesale Markets and Agricultural Exchange as Primary Institutions of Agricultural Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 536 (1999) , s. 19-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245846
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Rola banków spółdzielczych i regionalnych w rozwoju lokalnym : na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego
Źródło:
Bank i Rolnictwo. - nr 3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1999) , s. 10-12
Nr:
2168263518
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce rozwoju regionalnego = The Role of Local Development and Entrepreneurship in Regional Development Policy
Źródło:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 191-200. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240242
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym
Źródło:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ, s. 4-11
Sygnatura:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265946
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego
Źródło:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ, s. 30-50
Sygnatura:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265950
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Polityka rozwoju obszarów wiejskich elementem polityki rozwoju regionalnego
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 6 (269) (1998) , s. 53-58
Nr:
2168262414
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [1]
Źródło:
Bank i Rolnictwo. - nr 1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1998) , s. 14-15
Nr:
2168263512
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Model działania BGŻ i BS w środowisku lokalnym, w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 7 (405) (1998) , s. 16-19
Nr:
2168262340
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [2]
Źródło:
Bank i Rolnictwo. - nr 2 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1998) , s. 14-15
Nr:
2168263514
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce = Importance of Financial and Crediting Policy for the Process of Restructuring of Food Sector in Poland
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2-3 (259-260) (1997) , s. 29-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292207
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce = Importance of Financial and Crediting Policy for the Process of Restructuring of Food Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 503 (1997) , s. 29-36. - Summ.
Nr:
2168245886
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania i zasady działania instytucji finansowo-kredytowych obsługujących sektor żywnościowy = Conditions and Principles of Operation of Financial and Crediting Institutions Servicing Food Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 482 (1997) , s. 59-66. - Summ.
Nr:
2168246106
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność BGŻ i BS w gospodarce rynkowej
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 9 (395) (1997) , s. 21-23 - Bibliogr.
Nr:
2168262322
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Wpływ gospodarki rynkowej na zasady funkcjonowania BGŻ i banków spółdzielczych
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 4 (366) (1995) , s. 21-23
Nr:
2168262316
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Kierunki zmian w modelu społeczno-organizacyjnym BS i BGŻ
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 12 (366) (1995) , s. 2-6 - Bibliogr.
Nr:
2168262332
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1995
Opis fizyczny:
162 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 9 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/840
Nr:
2168265716
doktorat
58

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw w woj. krakowskim
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 5 (353) (1994) , s. 7-8
Nr:
2168263502
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Rynki zorganizowane w obrocie żywnością = Organized Markets in Market-Oriented Trade in Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 425 (1994) , s. 17-25. - Summ.
Nr:
2168246400
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Bibliografia prac z zakresu dydaktyki obrotu towarowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1980-1988
Źródło:
Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1992, s. 113-124
Seria:
(Zeszyty Metodyczne ; 9)
Nr:
2168342499
varia
61

Autor:
Tytuł:
Rentowność Banków Spółdzielczych w warunkach funkcjonowania nowego systemu bankowego = Profitability of Co-operative Banks Under the Conditions of the New Banking System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 356 (1992) , s. 59-70. - Summ., rez.
Nr:
2168258134
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Länderbank - wiodący bank austriacki
Źródło:
Gazeta Bankowa. - nr 46 (1991) , s. 13
Nr:
2168274769
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Creditanstalt - największe Towarzystwo Kredytowe w Austrii
Źródło:
Gazeta Bankowa. - nr 43 (1990) , s. 5
Nr:
2168274765
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
Kredytowanie inwestycji w gospodarce chłopskiej w woj. krakowskim
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 4 (298) (1989) , s. 31-35
Nr:
2168262948
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Kredytowanie pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 11 (305) (1989) , s. 19-21
Nr:
2168262954
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Tytuł:
Procesy dostosowawcze Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych do gospodarki rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KPAiS/1/97/S
Sygnatura:
NP-476/Magazyn
Nr:
2168265942
naukowo-badawcze
1
Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 119-132. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
2
Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych = Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union's Experience / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017), s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1160/933. - ISSN 1898-6447
3
Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 189-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-6-4
4
Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 247-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
5
Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku = Perspectives of Development in the Sugar and Milk Production Industries in Poland in the Light of Changes in CAP until 2020 / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/527. - ISSN 1898-6447
6
Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski / Danuta GOLIK, Dariusz ŻMIJA // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 85-100
7
Perspektywy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach integracji europejskiej / Danuta GOLIK // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 179-202. - ISBN 978-83-934124-4-0
8
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Functioning of Special Economic Zones in Poland / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK-PROKOP // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 180-193. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
9
Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 262-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
10
Problemy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Danuta GOLIK // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 133-154
11
Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 244-268. - ISBN 978-83-7252-638-0
12
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności / Danuta GOLIK, Kinga SZMIGIEL // W: Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - S. 146-174. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
13
Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Danuta Justyna // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 183-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
14
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności / Danuta GOLIK, Kinga SZMIGIEL // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 109-137
15
Znaczenie ochrony środowiska naturalnego w polityce spójności Unii Europejskiej (na przykładzie energii odnawialnej) = The Importance of Environmental Protection in European Union Cohesion Policy (the Example of Renewable Energy) / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192057. - ISSN 1898-6447
16
Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 272-284. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
17
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 36-55
18
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 w świetle strategii Unii Europejskiej = The Development of Poland's Rural Areas in the Years 2007-2013 in the Light of European Union Strategy / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 69-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630190. - ISSN 1898-6447
19
System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 323-329. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
20
Ocena realizacji strategii rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006 = Assessment of the Implementation of the Development Strategy for the Mielec Sub-Region in Light of European Integration in the Years 2000-2006 / Wacław Nelec, Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 69-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162637075. - ISSN 1898-6447
21
Wpływ integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spółdzielczych w Polsce = The Influence of European Integration on the Functions and Tasks of Cooperative Banks in Poland / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157176252. - ISSN 1898-6447
22
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 39-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315. - ISSN 1898-6447
23
Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce = Planned Development of the Food Industry in Małopolska / Danuta GOLIK, Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008), s. 87-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157305490. - ISSN 1898-6447
24
Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego) = The Development of the Cooperative Movement in Rural Areas (Based on the Example of the Małopolskie Voivodship) / Danuta Golik, Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 107-124. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112900899. - ISSN 0208-7944
25
Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich" = Restructuring Trends in Rural Areas in Poland in View of the Rural Development Plan / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 85-96. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112868825. - ISSN 0208-7944
26
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 62-74
27
Możliwości wsparcia przeobrażeń strukturalnych na terenach wiejskich / Danuta GOLIK // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 86-112
28
Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską / Danuta GOLIK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 39, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-270-7
29
Sytuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej = Poland's Economic Situation Compared to the New European Union Member States / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/97122445. - ISSN 0208-7944
30
Preferowane kierunki działań Unii Europejskiej w procesach restrukturyzacji obszarów wiejskich / Danuta GOLIK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 104-115
31
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego = Foreign Direct Investment in Poland with Particular Emphasis on the Competitiveness of Food Industry / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 39-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/61865961. - ISSN 0208-7944
32
Spółdzielczość jako forma aktywizacji gospodarczej / Danuta GOLIK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 69-86
33
Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Effect of Agrotourism on the Enterprise Development in Rural Areas / Danuta GOLIK, Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 41-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Znaczenie wiejskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w rozwoju lokalnym i regionalnym = The Significance of Rural Savings and Loan Cooperatives for the Local and Regional Development / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 596 (2002), s. 27-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego = The Role of Co-operative Banks in the Development of Rural Areas in the South-Eastern Macroregion / Danuta GOLIK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 152). - ISBN 83-7252-133-6
36
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment / Danuta GOLIK, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13617. - ISSN 0208-7944
37
Konsolidacja Banku Gospodarki Żywnościowej i BS w kształtowaniu docelowego modelu działania sektora banków spółdzielczych w Polsce = Consolidation of the Food Economy Bank and Cooperative Bank for the Formation of the Target Activity Model for the Cooperative Banking Sector in Poland / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002), s. 19-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13584. - ISSN 0208-7944
38
Procesy dostosowawcze wiejskiego sektora bankowego w obliczu integracji Polski z Unią Europejską = Rural Sector Adjustment Processes in View of Poland's Integration with the European Union / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 584 (2001), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12586. - ISSN 0208-7944
39
Integracja spółdzielczości bankowej ze środowiskiem lokalnym / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 10 (444) (2001), s. 36-37. - ISSN 0208-7553
40
Konsolidacja a konkurencyjność banków spółdzielczych / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 11 (432) (2000), s. 25. - ISSN 0208-7553
41
Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej : model działania / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 2 (424) (2000), s. 18-20. - ISSN 0208-7553
42
Rynki hurtowe i giełdy rolne jako podstawowe instytucje rynku rolnego w Polsce = Wholesale Markets and Agricultural Exchange as Primary Institutions of Agricultural Market in Poland / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 536 (1999), s. 19-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Rola banków spółdzielczych i regionalnych w rozwoju lokalnym : na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego / Danuta GOLIK // Bank i Rolnictwo. - nr 3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1999), s. 10-12. - ISSN 1505-6392
44
Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce rozwoju regionalnego = The Role of Local Development and Entrepreneurship in Regional Development Policy / Danuta GOLIK // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 191-200. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
45
Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym / Franciszek KOLBUSZ, Danuta GOLIK // W: Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - (1998), s. 4-11
46
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego / Danuta GOLIK // W: Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - (1998), s. 30-50
47
Polityka rozwoju obszarów wiejskich elementem polityki rozwoju regionalnego / Danuta GOLIK // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 6 (269) (1998), s. 53-58. - ISSN 0044-1600
48
Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [1] / Danuta GOLIK // Bank i Rolnictwo. - nr 1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1998), s. 14-15. - ISSN 1505-6392
49
Model działania BGŻ i BS w środowisku lokalnym, w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 7 (405) (1998), s. 16-19. - ISSN 0208-7553
50
Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [2] / Danuta GOLIK // Bank i Rolnictwo. - nr 2 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1998), s. 14-15. - ISSN 1505-6392
51
Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce = Importance of Financial and Crediting Policy for the Process of Restructuring of Food Sector in Poland / Danuta GOLIK // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2-3 (259-260) (1997), s. 29-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0044-1600
52
Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce = Importance of Financial and Crediting Policy for the Process of Restructuring of Food Sector in Poland / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 29-36. - Summ. - ISSN 0208-7944
53
Uwarunkowania i zasady działania instytucji finansowo-kredytowych obsługujących sektor żywnościowy = Conditions and Principles of Operation of Financial and Crediting Institutions Servicing Food Sector / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 482 (1997), s. 59-66. - Summ. - ISSN 0208-7944
54
Konkurencyjność BGŻ i BS w gospodarce rynkowej / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 9 (395) (1997), s. 21-23. - Bibliogr. - ISSN 0208-7553
55
Wpływ gospodarki rynkowej na zasady funkcjonowania BGŻ i banków spółdzielczych / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 4 (366) (1995), s. 21-23. - ISSN 0208-7553
56
Kierunki zmian w modelu społeczno-organizacyjnym BS i BGŻ / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 12 (366) (1995), s. 2-6. - Bibliogr. - ISSN 0208-7553
57
Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego / Danuta GOLIK ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 1995. - 162 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 9 k. - Bibliogr.
58
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw w woj. krakowskim / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 5 (353) (1994), s. 7-8. - ISSN 0208-7553
59
Rynki zorganizowane w obrocie żywnością = Organized Markets in Market-Oriented Trade in Food Products / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 425 (1994), s. 17-25. - Summ. - ISSN 0208-7944
60
Bibliografia prac z zakresu dydaktyki obrotu towarowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1980-1988 / Danuta GOLIK // W: Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1992. - (Zeszyty Metodyczne ; 9). - S. 113-124
61
Rentowność Banków Spółdzielczych w warunkach funkcjonowania nowego systemu bankowego = Profitability of Co-operative Banks Under the Conditions of the New Banking System / Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 356 (1992), s. 59-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Länderbank - wiodący bank austriacki / Małgorzata BIERNAT, Danuta GOLIK // Gazeta Bankowa. - nr 46 (1991), s. 13. - ISSN 0860-7613
63
Creditanstalt - największe Towarzystwo Kredytowe w Austrii / Danuta GOLIK // Gazeta Bankowa. - nr 43 (1990), s. 5. - ISSN 0860-7613
64
Kredytowanie inwestycji w gospodarce chłopskiej w woj. krakowskim / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 4 (298) (1989), s. 31-35. - ISSN 0208-7553
65
Kredytowanie pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej / Danuta GOLIK // Bank Spółdzielczy. - nr 11 (305) (1989), s. 19-21. - ISSN 0208-7553
66
Procesy dostosowawcze Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych do gospodarki rynkowej / Danuta GOLIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1997]. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Golik D., Żmija D., (2017), Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-132.
2
Golik D., Żmija D., (2017), Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (961), s. 117-129; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1160/933
3
Golik D., Żmija D., (2016), Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 189-211.
4
Golik D., Żmija D., (2016), Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 247-268.
5
Golik D., Żmija D., (2014), Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 73-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/527
6
Golik D., Żmija D., (2014), Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 85-100.
7
Golik D., (2014), Perspektywy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 179-202.
8
Golik D., Kątnik-Prokop J., (2014), Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 180-193; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
9
Golik D., Kątnik-Prokop J., (2013), Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 262-281.
10
Golik D., (2013), Problemy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 133-154.
11
Golik D., Kątnik-Prokop J., (2013), Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 244-268.
12
Golik D., Szmigiel K., (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności. [W:] Prusek A. (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, s. 146-174.
13
Golik D., Kątnik J., (2012), Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 183-204.
14
Golik D., Szmigiel K., (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 109-137.
15
Golik D., (2011), Znaczenie ochrony środowiska naturalnego w polityce spójności Unii Europejskiej (na przykładzie energii odnawialnej), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192057
16
Golik D., Kątnik J., (2011), Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 272-284.
17
Golik D., Kątnik J., (2011), Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 36-55.
18
Golik D., (2010), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 w świetle strategii Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 69-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630190
19
Golik D., Kątnik J., (2010), System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 323-329.
20
Nelec W., Golik D., (2008), Ocena realizacji strategii rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 69-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637075
21
Golik D., (2008), Wpływ integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spółdzielczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 17-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/157176252
22
Zieliński K., Golik D., (2008), Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 39-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315
23
Golik D., Teneta-Płotkowiak J., (2008), Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 87-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/157305490
24
Golik D., Teneta-Płotkowiak J., (2006), Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 107-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/112900899
25
Golik D., (2006), Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 85-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/112868825
26
Zieliński K., Golik D., (2006), Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 62-74.
27
Golik D., (2005), Możliwości wsparcia przeobrażeń strukturalnych na terenach wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 86-112.
28
Golik D., (2005), Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 39, [1] s.
29
Golik D., (2005), Sytuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/97122445
30
Golik D., (2004), Preferowane kierunki działań Unii Europejskiej w procesach restrukturyzacji obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 104-115.
31
Golik D., (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 39-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/61865961
32
Golik D., (2004), Spółdzielczość jako forma aktywizacji gospodarczej. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 69-86.
33
Golik D., Firlej K., (2002), Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 41-49.
34
Golik D., (2002), Znaczenie wiejskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w rozwoju lokalnym i regionalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 27-39.
35
Golik D., (2002), Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 152), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 222 s.
36
Golik D., Płonka M., (2002), Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 45-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/13617
37
Golik D., (2002), Konsolidacja Banku Gospodarki Żywnościowej i BS w kształtowaniu docelowego modelu działania sektora banków spółdzielczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 19-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/13584
38
Golik D., (2001), Procesy dostosowawcze wiejskiego sektora bankowego w obliczu integracji Polski z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 584, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/12586
39
Golik D., (2001), Integracja spółdzielczości bankowej ze środowiskiem lokalnym, "Bank Spółdzielczy", nr 10 (444), s. 36-37.
40
Golik D., (2000), Konsolidacja a konkurencyjność banków spółdzielczych, "Bank Spółdzielczy", nr 11 (432), s. 25.
41
Golik D., (2000), Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej : model działania, "Bank Spółdzielczy", nr 2 (424), s. 18-20.
42
Golik D., (1999), Rynki hurtowe i giełdy rolne jako podstawowe instytucje rynku rolnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 19-28.
43
Golik D., (1999), Rola banków spółdzielczych i regionalnych w rozwoju lokalnym : na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego, "Bank i Rolnictwo", nr 3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy, s. 10-12.
44
Golik D., (1999), Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce rozwoju regionalnego. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 191-200.
45
Kolbusz F., Golik D., (1998), Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym. [W:] KOLBUSZ (kierownik tematu), Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, s. 4-11.
46
Golik D., (1998), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego. [W:] Kolbusz F. (kierownik tematu), Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, s. 30-50.
47
Golik D., (1998), Polityka rozwoju obszarów wiejskich elementem polityki rozwoju regionalnego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 6 (269), s. 53-58.
48
Golik D., (1998), Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [1], "Bank i Rolnictwo", nr 1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy, s. 14-15.
49
Golik D., (1998), Model działania BGŻ i BS w środowisku lokalnym, w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych, "Bank Spółdzielczy", nr 7 (405), s. 16-19.
50
Golik D., (1998), Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [2], "Bank i Rolnictwo", nr 2 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy, s. 14-15.
51
Golik D., (1997), Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2-3 (259-260), s. 29-36.
52
Golik D., (1997), Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 29-36.
53
Golik D., (1997), Uwarunkowania i zasady działania instytucji finansowo-kredytowych obsługujących sektor żywnościowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 59-66.
54
Golik D., (1997), Konkurencyjność BGŻ i BS w gospodarce rynkowej, "Bank Spółdzielczy", nr 9 (395), s. 21-23.
55
Golik D., (1995), Wpływ gospodarki rynkowej na zasady funkcjonowania BGŻ i banków spółdzielczych, "Bank Spółdzielczy", nr 4 (366), s. 21-23.
56
Golik D., (1995), Kierunki zmian w modelu społeczno-organizacyjnym BS i BGŻ, "Bank Spółdzielczy", nr 12 (366), s. 2-6.
57
Golik D., (1995), Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego, Prom. Prusek A., Kraków : , 162 k.
58
Golik D., (1994), Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw w woj. krakowskim, "Bank Spółdzielczy", nr 5 (353), s. 7-8.
59
Golik D., (1994), Rynki zorganizowane w obrocie żywnością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 425, s. 17-25.
60
Golik D., (1992), Bibliografia prac z zakresu dydaktyki obrotu towarowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1980-1988. [W:] Żabiński L. (red.), Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 113-124.
61
Golik D., (1992), Rentowność Banków Spółdzielczych w warunkach funkcjonowania nowego systemu bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 59-70.
62
Biernat M., Golik D., (1991), Länderbank - wiodący bank austriacki, "Gazeta Bankowa", nr 46, s. 13.
63
Golik D., (1990), Creditanstalt - największe Towarzystwo Kredytowe w Austrii, "Gazeta Bankowa", nr 43, s. 5.
64
Golik D., (1989), Kredytowanie inwestycji w gospodarce chłopskiej w woj. krakowskim, "Bank Spółdzielczy", nr 4 (298), s. 31-35.
65
Golik D., (1989), Kredytowanie pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej, "Bank Spółdzielczy", nr 11 (305), s. 19-21.
66
Golik D., (1997), Procesy dostosowawcze Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych do gospodarki rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
1
@inbook{UEK:2168319429,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Lokalne grupy działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "119-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
2
@article{UEK:2168315915,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (961)",
pages = "117-129",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0108},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1160/933},
}
3
@inbook{UEK:2168311529,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz jej konsekwencje dla Polski",
booktitle = "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego",
pages = "189-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-6-4",
}
4
@inbook{UEK:2168308265,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Analiza porównawcza rozwoju integracji poziomej w rolnictwie w wybranych krajach UE i w Polsce",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "247-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
5
@article{UEK:2168284149,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "73-86",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/527},
}
6
@unpublished{UEK:2168303003,
author = "Danuta Golik and Dariusz Żmija",
title = "Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "85-100",
year = "2014",
}
7
@inbook{UEK:2168293579,
author = "Danuta Golik",
title = "Perspektywy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "179-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
8
@article{UEK:2168278239,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "180-193",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
9
@inbook{UEK:2168273476,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "262-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
10
@unpublished{UEK:2168287341,
author = "Danuta Golik",
title = "Problemy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "133-154",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168278631,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania",
pages = "244-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-638-0",
}
12
@inbook{UEK:2168290197,
author = "Danuta Golik and Kinga Szmigiel",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności",
booktitle = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
pages = "146-174",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
13
@inbook{UEK:2168261096,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "183-204",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
14
@unpublished{UEK:2168274086,
author = "Danuta Golik and Kinga Szmigiel",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "109-137",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168222116,
author = "Danuta Golik",
title = "Znaczenie ochrony środowiska naturalnego w polityce spójności Unii Europejskiej (na przykładzie energii odnawialnej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "s. 5-14",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192057},
}
16
@inbook{UEK:2168218642,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "272-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
17
@unpublished{UEK:2168261277,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "36-55",
year = "2011",
}
18
@article{UEK:53152,
author = "Danuta Golik",
title = "Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 w świetle strategii Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "69-76",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630190},
}
19
@inbook{UEK:2165308215,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "323-329",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
20
@article{UEK:50286,
author = "Wacław Nelec and Danuta Golik",
title = "Ocena realizacji strategii rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "69-94",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162637075},
}
21
@article{UEK:50382,
author = "Danuta Golik",
title = "Wpływ integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spółdzielczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "17-25",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157176252},
}
22
@article{UEK:50291,
author = "Kazimierz Zieliński and Danuta Golik",
title = "Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "39-52",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315},
}
23
@article{UEK:50387,
author = "Danuta Golik and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "87-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157305490},
}
24
@article{UEK:53086,
author = "Danuta Golik and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "107-124",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112900899},
}
25
@article{UEK:53080,
author = "Danuta Golik",
title = "Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle Planu rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "85-96",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112868825},
}
26
@unpublished{UEK:2168326967,
author = "Kazimierz Zieliński and Danuta Golik",
title = "Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "62-74",
year = "2006",
}
27
@unpublished{UEK:2168264808,
author = "Danuta Golik",
title = "Możliwości wsparcia przeobrażeń strukturalnych na terenach wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "86-112",
year = "2005",
}
28
@book{UEK:2167950472,
author = "Danuta Golik",
title = "Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-270-7",
}
29
@article{UEK:52953,
author = "Danuta Golik",
title = "Sytuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "41-53",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/97122445},
}
30
@unpublished{UEK:2168265970,
author = "Danuta Golik",
title = "Preferowane kierunki działań Unii Europejskiej w procesach restrukturyzacji obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "104-115",
year = "2004",
}
31
@article{UEK:2168220380,
author = "Danuta Golik",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "39-48",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/61865961},
}
32
@unpublished{UEK:2168265966,
author = "Danuta Golik",
title = "Spółdzielczość jako forma aktywizacji gospodarczej",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "69-86",
year = "2004",
}
33
@article{UEK:2168230512,
author = "Danuta Golik and Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "41-49",
year = "2002",
}
34
@article{UEK:2168230514,
author = "Danuta Golik",
title = "Znaczenie wiejskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w rozwoju lokalnym i regionalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "27-39",
year = "2002",
}
35
@book{UEK:2168224704,
author = "Danuta Golik",
title = "Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2002",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-133-6",
}
36
@article{UEK:2168224370,
author = "Danuta Golik and Maria Płonka",
title = "Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "45-58",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13617},
}
37
@article{UEK:2168224364,
author = "Danuta Golik",
title = "Konsolidacja Banku Gospodarki Żywnościowej i BS w kształtowaniu docelowego modelu działania sektora banków spółdzielczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "19-26",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13584},
}
38
@article{UEK:2168230550,
author = "Danuta Golik",
title = "Procesy dostosowawcze wiejskiego sektora bankowego w obliczu integracji Polski z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "584",
pages = "41-53",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12586},
}
39
@article{UEK:2168262342,
author = "Danuta Golik",
title = "Integracja spółdzielczości bankowej ze środowiskiem lokalnym",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "10 (444)",
pages = "36-37",
year = "2001",
}
40
@article{UEK:2168262346,
author = "Danuta Golik",
title = "Konsolidacja a konkurencyjność banków spółdzielczych",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "11 (432)",
pages = "25",
year = "2000",
}
41
@article{UEK:2168262600,
author = "Danuta Golik",
title = "Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej : model działania",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "2 (424)",
pages = "18-20",
year = "2000",
}
42
@article{UEK:2168245846,
author = "Danuta Golik",
title = "Rynki hurtowe i giełdy rolne jako podstawowe instytucje rynku rolnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "536",
pages = "19-28",
year = "1999",
}
43
@article{UEK:2168263518,
author = "Danuta Golik",
title = "Rola banków spółdzielczych i regionalnych w rozwoju lokalnym : na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego",
journal = "Bank i Rolnictwo",
number = "3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy",
pages = "10-12",
year = "1999",
}
44
@inbook{UEK:2168240242,
author = "Danuta Golik",
title = "Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce rozwoju regionalnego",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "191-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
45
@unpublished{UEK:2168265946,
author = "Franciszek Kolbusz and Danuta Golik",
title = "Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym",
booktitle = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
pages = "4-11",
year = "1998",
}
46
@unpublished{UEK:2168265950,
author = "Danuta Golik",
title = "Uwarunkowania i perspektywy rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego",
booktitle = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
pages = "30-50",
year = "1998",
}
47
@article{UEK:2168262414,
author = "Danuta Golik",
title = "Polityka rozwoju obszarów wiejskich elementem polityki rozwoju regionalnego",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "6 (269)",
pages = "53-58",
year = "1998",
}
48
@article{UEK:2168263512,
author = "Danuta Golik",
title = "Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [1]",
journal = "Bank i Rolnictwo",
number = "1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy",
pages = "14-15",
year = "1998",
}
49
@article{UEK:2168262340,
author = "Danuta Golik",
title = "Model działania BGŻ i BS w środowisku lokalnym, w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "7 (405)",
pages = "16-19",
year = "1998",
}
50
@article{UEK:2168263514,
author = "Danuta Golik",
title = "Funkcje spółdzielczości bankowej w stymulowaniu rozwoju środowisk lokalnych. [2]",
journal = "Bank i Rolnictwo",
number = "2 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy",
pages = "14-15",
year = "1998",
}
51
@article{UEK:2168292207,
author = "Danuta Golik",
title = "Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2-3 (259-260)",
pages = "29-36",
year = "1997",
}
52
@article{UEK:2168245886,
author = "Danuta Golik",
title = "Znaczenie polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji sektora żywnościowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "29-36",
year = "1997",
}
53
@article{UEK:2168246106,
author = "Danuta Golik",
title = "Uwarunkowania i zasady działania instytucji finansowo-kredytowych obsługujących sektor żywnościowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "59-66",
year = "1997",
}
54
@article{UEK:2168262322,
author = "Danuta Golik",
title = "Konkurencyjność BGŻ i BS w gospodarce rynkowej",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "9 (395)",
pages = "21-23",
year = "1997",
}
55
@article{UEK:2168262316,
author = "Danuta Golik",
title = "Wpływ gospodarki rynkowej na zasady funkcjonowania BGŻ i banków spółdzielczych",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "4 (366)",
pages = "21-23",
year = "1995",
}
56
@article{UEK:2168262332,
author = "Danuta Golik",
title = "Kierunki zmian w modelu społeczno-organizacyjnym BS i BGŻ",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "12 (366)",
pages = "2-6",
year = "1995",
}
57
@unpublished{UEK:2168265716,
author = "Danuta Golik",
title = "Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
58
@article{UEK:2168263502,
author = "Danuta Golik",
title = "Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw w woj. krakowskim",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "5 (353)",
pages = "7-8",
year = "1994",
}
59
@article{UEK:2168246400,
author = "Danuta Golik",
title = "Rynki zorganizowane w obrocie żywnością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "425",
pages = "17-25",
year = "1994",
}
60
@misc{UEK:2168342499,
author = "Danuta Golik",
title = "Bibliografia prac z zakresu dydaktyki obrotu towarowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1980-1988",
booktitle = "Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych",
pages = "113-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1992",
issn = "",
}
61
@article{UEK:2168258134,
author = "Danuta Golik",
title = "Rentowność Banków Spółdzielczych w warunkach funkcjonowania nowego systemu bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "59-70",
year = "1992",
}
62
@article{UEK:2168274769,
author = "Małgorzata Biernat and Danuta Golik",
title = "Länderbank - wiodący bank austriacki",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "46",
pages = "13",
year = "1991",
}
63
@article{UEK:2168274765,
author = "Danuta Golik",
title = "Creditanstalt - największe Towarzystwo Kredytowe w Austrii",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "43",
pages = "5",
year = "1990",
}
64
@article{UEK:2168262948,
author = "Danuta Golik",
title = "Kredytowanie inwestycji w gospodarce chłopskiej w woj. krakowskim",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "4 (298)",
pages = "31-35",
year = "1989",
}
65
@article{UEK:2168262954,
author = "Danuta Golik",
title = "Kredytowanie pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "11 (305)",
pages = "19-21",
year = "1989",
}
66
@unpublished{UEK:2168265942,
author = "Danuta Golik",
title = "Procesy dostosowawcze Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych do gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID