Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania płynnością
Źródło:
Bank. - nr 11 (110) (2001) , s. 75-77
Nr:
2168226873
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Korelacja przestrzenna
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 97-121
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242386
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226787
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej = Spatial Autocorrelation and Estimation of Parameters of Linear Regression Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990) , s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej = Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990) , s. 73-86. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255682
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Tytuł:
Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1989. - t. 36, z. 1, s. 94. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350950
varia
7

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak ,
Tytuł:
Programy statystyczne w języku BASIC
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
235 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345460
podręcznik
8

Tytuł:
Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności = Empirical Analysis of power of the Royston Test for Multinormality
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 4 (1988) , s. 357-367. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168350890
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych = On Some Method of Analysis of Multidimensional Time Sequences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988) , s. 27-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236256
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Tytuł:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 392-396
Nr:
2168350808
varia
12

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej = On a Certain Method of Estimating Autocorrelation Function of Error Term in Generalized Normal Linear Regression Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 141-159. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Tytuł:
Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 396. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350806
varia
14

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Tytuł:
O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 389. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350820
varia
16

Konferencja:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Tytuł:
Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego
Źródło:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 4, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350738
varia
17

Tytuł:
Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a = An Attempt at Simulation Analysis of the Power of Generalized Shapiro-Wilk Test
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 83-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254716
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/820
Nr:
2168312955
doktorat
19

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych = On the Estimation of Spectral Density Function on the Basis of Short Time-Series
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985) , s. 111-119. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255896
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena = Some Remarks on the J.B Mac Qeen Method of Discrimination of Finite Sets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 105-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254718
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 23-35. - Rez., summ.
Nr:
2168278703
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984) , s. 11 - Bibliogr.
Nr:
2168272676
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo = An Attempt to Compare the Power of the Tests of Shapiro-Wilk and Hellwig by the Monte Carlo Method
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 17 (1983) , s. 229-240. - Rez., summ.
Nr:
2168264982
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej = Attempt at the Comparison of Hellwig's and Shapiro-WiIk's Tests Made to Verify the Hypothesis of Normality of Distribution of Multidimensional Random Variable
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją = Spectral Estimator of Stochastic Process Variance with Significant Autocorrelation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 41-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji = Empirical testing of the spectral estimate of variance
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 27, nr 2(249) (1982) , s. 15-17 - Bibliogr.
Nr:
2168261132
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego = Remarks on the Effect of Multicollinearity of Variables on the Results of the Estimation, of the Linear Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232264
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Wybrane problemy zarządzania płynnością / Bogdan LUDWICZAK // Bank. - nr 11 (110) (2001), s. 75-77. - ISSN 1230-9125
2
Korelacja przestrzenna / Bogdan LUDWICZAK // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 97-121. - ISBN 83-208-0798-0
3
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes / Kazimierz ZAJĄC, Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
4
Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej = Spatial Autocorrelation and Estimation of Parameters of Linear Regression Model / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej = Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 73-86. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 94. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
7
Programy statystyczne w języku BASIC / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 235 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności = Empirical Analysis of power of the Royston Test for Multinormality / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 4 (1988), s. 357-367. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
9
O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych = On Some Method of Analysis of Multidimensional Time Sequences / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988), s. 27-39. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych / Bogdan LUDWICZAK, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 392-396. - ISSN 0033-2372
12
O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej = On a Certain Method of Estimating Autocorrelation Function of Error Term in Generalized Normal Linear Regression Model / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 141-159. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 396. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
14
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 389. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
17
Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a = An Attempt at Simulation Analysis of the Power of Generalized Shapiro-Wilk Test / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 83-103. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych / Bogdan LUDWICZAK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1985. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych = On the Estimation of Spectral Density Function on the Basis of Short Time-Series / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985), s. 111-119. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
20
Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena = Some Remarks on the J.B Mac Qeen Method of Discrimination of Finite Sets / Bogdan LUDIWCZAK, Janusz TRUSZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 105-115. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 23-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984), s. 11. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
23
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo = An Attempt to Compare the Power of the Tests of Shapiro-Wilk and Hellwig by the Monte Carlo Method / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 17 (1983), s. 229-240. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
24
Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej = Attempt at the Comparison of Hellwig's and Shapiro-WiIk's Tests Made to Verify the Hypothesis of Normality of Distribution of Multidimensional Random Variable / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją = Spectral Estimator of Stochastic Process Variance with Significant Autocorrelation / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 41-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji = Empirical testing of the spectral estimate of variance / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 27, nr 2(249) (1982), s. 15-17. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
27
Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego = Remarks on the Effect of Multicollinearity of Variables on the Results of the Estimation, of the Linear Econometric Model / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Ludwiczak B., (2001), Wybrane problemy zarządzania płynnością, "Bank", nr 11 (110), s. 75-77.
2
Ludwiczak B., (1991), Korelacja przestrzenna. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 97-121.
3
Zając K., Góral A., Ludwiczak B., (1990), Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 129-143.
4
Ludwiczak B., (1990), Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 308, s. 27-50.
5
Góral A., Ludwiczak B., (1990), Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 308, s. 73-86.
6
Ludwiczak B., (1989), Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 94.
7
Góral A., Ludwiczak B., (1988), Programy statystyczne w języku BASIC, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
8
Ludwiczak B., (1988), Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 4, s. 357-367.
9
Ludwiczak B., (1988), O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 258, s. 27-39.
10
Ludwiczak B., (1987), Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 127-148.
11
Ludwiczak B., Malina A., (1987), IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 392-396.
12
Góral A., Ludwiczak B., (1987), O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 141-159.
13
Ludwiczak B., (1987), Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 396.
14
Góral A., Ludwiczak B., (1987), Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 149-167.
15
Ludwiczak B., (1987), O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 389.
16
Ludwiczak B., (1986), Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 446.
17
Ludwiczak B., (1985), Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 83-103.
18
Ludwiczak B., (1985), Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych, Prom. Zając K., Kraków : , 267 k.
19
Góral A., Ludwiczak B., (1985), O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 2, s. 111-119.
20
Ludwiczak B., Truszkowski J., (1985), Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 105-115.
21
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 23-35.
22
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 2 (272), s. 11.
23
Góral A., Ludwiczak B., (1983), Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 17, s. 229-240.
24
Ludwiczak B., (1983), Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 23-39.
25
Góral A., Ludwiczak B., (1983), Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 41-64.
26
Góral A., Ludwiczak B., (1982), Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji, "Wiadomości Statystyczne", R. 27, nr 2(249), s. 15-17.
27
Ludwiczak B., (1981), Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87.
1
@article{UEK:2168226873,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Wybrane problemy zarządzania płynnością",
journal = "Bank",
number = "11 (110)",
pages = "75-77",
year = "2001",
}
2
@inbook{UEK:2168242386,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Korelacja przestrzenna",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "97-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
3
@article{UEK:2168226787,
author = "Kazimierz Zając and Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "129-143",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168255678,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "308",
pages = "27-50",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168255682,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "308",
pages = "73-86",
year = "1990",
}
6
@misc{UEK:2168350950,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 1",
pages = "94",
year = "1989",
}
7
@book{UEK:2168345460,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak and ",
title = "Programy statystyczne w języku BASIC",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168350890,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 35, z. 4",
pages = "357-367",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168236256,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "258",
pages = "27-39",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168257670,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "127-148",
year = "1987",
}
11
@misc{UEK:2168350808,
author = "Bogdan Ludwiczak and Anna Malina",
title = "IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "392-396",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168233456,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "141-159",
year = "1987",
}
13
@misc{UEK:2168350806,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "396",
year = "1987",
}
14
@article{UEK:2168257676,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "149-167",
year = "1987",
}
15
@misc{UEK:2168350820,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "389",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168350738,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 4",
pages = "446",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168254716,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "83-103",
year = "1985",
}
18
@unpublished{UEK:2168312955,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
19
@article{UEK:2168255896,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 2",
pages = "111-119",
year = "1985",
url = {},
}
20
@article{UEK:2168254718,
author = "Bogdan Ludwiczak and Janusz Truszkowski",
title = "Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "105-115",
year = "1985",
}
21
@article{UEK:2168278703,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "23-35",
year = "1984",
}
22
@article{UEK:2168272676,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 2 (272)",
pages = "11",
year = "1984",
}
23
@article{UEK:2168264982,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 17",
pages = "229-240",
year = "1983",
}
24
@article{UEK:2168251764,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "23-39",
year = "1983",
}
25
@article{UEK:2168251770,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "41-64",
year = "1983",
}
26
@article{UEK:2168261132,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 27, 2(249)",
pages = "15-17",
year = "1982",
}
27
@article{UEK:2168232264,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "77-87",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID