Publikacje wybranego autora

Ludwiczak Bogdan

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

1

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania płynnością
Źródło:
Bank. - nr 11 (110) (2001) , s. 75-77
Nr:
2168226873
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Korelacja przestrzenna
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 97-121
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242386
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej = Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990) , s. 73-86. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255682
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej = Spatial Autocorrelation and Estimation of Parameters of Linear Regression Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990) , s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226787
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych = On Some Method of Analysis of Multidimensional Time Sequences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988) , s. 27-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236256
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak ,
Tytuł:
Programy statystyczne w języku BASIC
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
235 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345460
podręcznik
8

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej = On a Certain Method of Estimating Autocorrelation Function of Error Term in Generalized Normal Linear Regression Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 141-159. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena = Some Remarks on the J.B Mac Qeen Method of Discrimination of Finite Sets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 105-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254718
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/820
Nr:
2168312955
doktorat
13

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych = On the Estimation of Spectral Density Function on the Basis of Short Time-Series
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985) , s. 111-119. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255896
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a = An Attempt at Simulation Analysis of the Power of Generalized Shapiro-Wilk Test
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 83-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254716
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 23-35. - Rez., summ.
Nr:
2168278703
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984) , s. 11 - Bibliogr.
Nr:
2168272676
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej = Attempt at the Comparison of Hellwig's and Shapiro-WiIk's Tests Made to Verify the Hypothesis of Normality of Distribution of Multidimensional Random Variable
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo = An Attempt to Compare the Power of the Tests of Shapiro-Wilk and Hellwig by the Monte Carlo Method
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 17 (1983) , s. 229-240. - Rez., summ.
Nr:
2168264982
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją = Spectral Estimator of Stochastic Process Variance with Significant Autocorrelation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 41-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Tytuł:
Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji = Empirical testing of the spectral estimate of variance
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 27, nr 2(249) (1982) , s. 15-17 - Bibliogr.
Nr:
2168261132
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego = Remarks on the Effect of Multicollinearity of Variables on the Results of the Estimation, of the Linear Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232264
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Wybrane problemy zarządzania płynnością / Bogdan LUDWICZAK // Bank. - nr 11 (110) (2001), s. 75-77. - ISSN 1230-9125
2
Korelacja przestrzenna / Bogdan LUDWICZAK // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 97-121. - ISBN 83-208-0798-0
3
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej = Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 73-86. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej = Spatial Autocorrelation and Estimation of Parameters of Linear Regression Model / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes / Kazimierz ZAJĄC, Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
6
O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych = On Some Method of Analysis of Multidimensional Time Sequences / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988), s. 27-39. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Programy statystyczne w języku BASIC / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 235 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej = On a Certain Method of Estimating Autocorrelation Function of Error Term in Generalized Normal Linear Regression Model / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 141-159. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena = Some Remarks on the J.B Mac Qeen Method of Discrimination of Finite Sets / Bogdan LUDIWCZAK, Janusz TRUSZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 105-115. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych / Bogdan LUDWICZAK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1985. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych = On the Estimation of Spectral Density Function on the Basis of Short Time-Series / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985), s. 111-119. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
14
Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a = An Attempt at Simulation Analysis of the Power of Generalized Shapiro-Wilk Test / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 83-103. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 23-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 29, nr 2 (272) (1984), s. 11. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
17
Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej = Attempt at the Comparison of Hellwig's and Shapiro-WiIk's Tests Made to Verify the Hypothesis of Normality of Distribution of Multidimensional Random Variable / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo = An Attempt to Compare the Power of the Tests of Shapiro-Wilk and Hellwig by the Monte Carlo Method / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 17 (1983), s. 229-240. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
19
Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją = Spectral Estimator of Stochastic Process Variance with Significant Autocorrelation / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 41-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji = Empirical testing of the spectral estimate of variance / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 27, nr 2(249) (1982), s. 15-17. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
21
Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego = Remarks on the Effect of Multicollinearity of Variables on the Results of the Estimation, of the Linear Econometric Model / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Ludwiczak B., (2001), Wybrane problemy zarządzania płynnością, "Bank", nr 11 (110), s. 75-77.
2
Ludwiczak B., (1991), Korelacja przestrzenna. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 97-121.
3
Góral A., Ludwiczak B., (1990), Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 308, s. 73-86.
4
Ludwiczak B., (1990), Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 308, s. 27-50.
5
Zając K., Góral A., Ludwiczak B., (1990), Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 129-143.
6
Ludwiczak B., (1988), O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 258, s. 27-39.
7
Góral A., Ludwiczak B., (1988), Programy statystyczne w języku BASIC, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
8
Góral A., Ludwiczak B., (1987), Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 149-167.
9
Ludwiczak B., (1987), Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 127-148.
10
Góral A., Ludwiczak B., (1987), O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 141-159.
11
Ludwiczak B., Truszkowski J., (1985), Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 105-115.
12
Ludwiczak B., (1985), Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych, Prom. Zając K., Kraków : , 267 k.
13
Góral A., Ludwiczak B., (1985), O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 2, s. 111-119.
14
Ludwiczak B., (1985), Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 83-103.
15
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 23-35.
16
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 2 (272), s. 11.
17
Ludwiczak B., (1983), Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 23-39.
18
Góral A., Ludwiczak B., (1983), Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 17, s. 229-240.
19
Góral A., Ludwiczak B., (1983), Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 41-64.
20
Góral A., Ludwiczak B., (1982), Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji, "Wiadomości Statystyczne", R. 27, nr 2(249), s. 15-17.
21
Ludwiczak B., (1981), Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87.
1
@article{UEK:2168226873,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Wybrane problemy zarządzania płynnością",
journal = "Bank",
number = "11 (110)",
pages = "75-77",
year = "2001",
}
2
@inbook{UEK:2168242386,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Korelacja przestrzenna",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "97-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
3
@article{UEK:2168255682,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "308",
pages = "73-86",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168255678,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "308",
pages = "27-50",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168226787,
author = "Kazimierz Zając and Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "129-143",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168236256,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "258",
pages = "27-39",
year = "1988",
}
7
@book{UEK:2168345460,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak and ",
title = "Programy statystyczne w języku BASIC",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168257676,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "149-167",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168257670,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "127-148",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168233456,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "141-159",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168254718,
author = "Bogdan Ludwiczak and Janusz Truszkowski",
title = "Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "105-115",
year = "1985",
}
12
@unpublished{UEK:2168312955,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168255896,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 2",
pages = "111-119",
year = "1985",
}
14
@article{UEK:2168254716,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "83-103",
year = "1985",
}
15
@article{UEK:2168278703,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "23-35",
year = "1984",
}
16
@article{UEK:2168272676,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 2 (272)",
pages = "11",
year = "1984",
}
17
@article{UEK:2168251764,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "23-39",
year = "1983",
}
18
@article{UEK:2168264982,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 17",
pages = "229-240",
year = "1983",
}
19
@article{UEK:2168251770,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "41-64",
year = "1983",
}
20
@article{UEK:2168261132,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 27, 2(249)",
pages = "15-17",
year = "1982",
}
21
@article{UEK:2168232264,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "77-87",
year = "1981",
}