Opis bazy

55691 rekordów w bazie     2087 pracowników UEK

Co zawiera baza Dorobek

Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokumentowany jest w oparciu o ZARZĄDZENIE nr R – 0121-27/2003 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie obowiązku dostarczania do Biblioteki Głównej informacji do bazy "DOROBEK".

 

Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz  niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników UEK (do 2014 r.).
Od 2015 roku do bazy wprowadzane są także publikacje doktorantów.

 

Baza jest aktualizowana na bieżąco.

 

Dokumentowanie dorobku naukowego

Publikacje rejestrowane są z autopsji, w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, oryginały i odbitki prac dostarczane przez autorów, a także na podstawie informacji zawartych w bazach danych.

 

Istnieje możliwość zgłoszenia nowej publikacji przez formularz. Pracownicy Sekcji Rejestracji Dorobku Pracowników UEK przesyłają e-mailem informację, do których pozycji nie mają dostępu. W takich przypadkach konieczne jest dostarczenie materiałów do Sekcji (pn.-pt. w godz. 8.00 - 18.00, sob. w godz. 9.00 - 15.00) pokój 312, 310 (III piętro).

 

Nowozatrudnieni pracownicy wizytę w Sekcji powinni poprzedzić wysłaniem wykazu publikacji na adres: dorobek@uek.krakow.pl. Ograniczy to przynoszenie materiałów, które znajdują się w zbiorach Biblioteki.

Dostarczane materiały powinny zawierać oświadczenie o afiliacji (jeśli nie została zamieszczona w publikacji) oraz w przypadku:

 1. artykułów:
  • cały artykuł
  • pełną informację o czasopiśmie: rok wydania, numer, ISSN, numery stron
 2. monografii i książek oraz ich fragmentów:
  • oryginalną publikację
 3. innych form publikacji:
  • dane pozwalające na identyfikację dokumentu

Po zarejestrowaniu w bazie przyniesione materiały są zwracane autorom.

 

Kontakt: Sekcja Rejestracji Dorobku Pracowników UEK

e-mail: dorobek@uek.krakow.pl

tel. 12 293 57 36

pok. 312

 

 

Generowanie raportów

Dla pracowników naukowych przygotowana została możliwość generowania z bazy  wykazu własnych publikacji oraz wykazu publikacji dla wydziałów i katedr z żądanym typem publikacji i w zadanym okresie. Pracownicy UEK mogą umieścić na swoich stronach internetowych specjalnie przygotowany link z raportem wszystkich swoich publikacji.

 

System Informacji o Nauce – POL-on (Moduł Sprawozdawczy)

System Informacji o Nauce

Jednostki naukowe mają obowiązek regularnego przesyłania danych o działalności badawczo-rozwojowej do Polskiej Bibliografii Naukowej (część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on").

 

Moduł sprawozdawczy

Moduł sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej to aplikacja będąca jedynym, oficjalnym miejscem wprowadzania danych o publikacjach (artykułach, monografiach i rozdziałach), które będą brane pod uwagę w ocenie jednostek naukowych.

 

Od kwietnia 2016 r. rolę operatora systemu PBN oraz POL-index pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Wcześniej funkcję tę sprawowała firma Index Copernicus, która przejęła system od jego twórcy, którym jest ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski).

 

Dostęp do Modułu mają tylko powołani przez kierowników jednostek naukowych Importerzy Publikacji. Ze względu na oficjalny charakter Modułu oraz wagę sprawozdań uprawnienia dla osób wprowadzających dane w imieniu jednostki naukowej muszą wynikać ze stosownego upoważnienia udzielonego na piśmie przez kierownika jednostki naukowej.

 

Jakie dane przekazywane są do modułu

Moduł sprawozdawczy gromadzi informacje o monografiach, rozdziałach i artykułach. Na razie nie jest przewidziane rozszerzenie tej listy o inne rodzaje publikacji. Więcej informacji

 

Częstotliwość składania sprawozdań

Do lutego 2016 r. sprawozdania składane były kwartalnie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 są aktualizowane dwa razy w roku według stanu na dzień:

 • 30 czerwca (w terminie do końca sierpnia danego roku)
 • 31 grudnia (w terminie do końca lutego następnego roku)

Jaką rolę pełni Biblioteka Główna UEK?

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, posiadający uprawnienia Importera Publikacji, na podstawie danych zgromadzonych w  bazie Dorobek, generują pliki XML, które następnie importują do Modułu sprawozdawczego.

 

Materiały dodatkowe

Ankieta Jednostki Naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - rozporządzenie ustala zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. oraz punktacje za publikacje z lat 2013–2016.

 

Ujednolicony wykaz punktowanych czasopism naukowych za lata 2013-2016 (komunikat MNiSW z dn. 25 stycznia 2017 r.) - wprowadzony na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanych w 2017 r.

 

Wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:

FULL - zawiera historię czasopisma z publikowanych wykazów za ostatnie 4 lata. Wersja ta ma na celu wyjaśnienie, jaka przypada punktacja za publikacje w czasopismach o tytułach historycznych, niewystępujących już w najnowszym wykazie.

LITE - zawiera tylko aktualne nazwy czasopism wraz z numerami ISSN i punktacją.

 

 • Część A - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Część B - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Część C - FULL | LITE zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

ARCHIWUM

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (aktualizacja)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

Obwieszczenie MNiSW z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (aktualizacja)

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2016 r.

Części A wykazu czasopism;

Części B wykazu czasopism;

Części C wykazu czasopism.

 

W dniu 11 września 2017 r. MNiSW wydało komunikat dotyczący nieprzeprowadzenia oceny czasopism naukowych w 2017 r.

 

ARCHIWUM

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 r.

Części A wykazu czasopism punktowanych 2015;

Części B wykazu czasopism punktowanych 2015;

Części C wykazu czasopism punktowanych 2015.

 

Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 01.07.2016 r.

 

Na stronie Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki można znaleźć zasady oceny czasopism w 2015: omówienie i komentarz

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2014 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów. Dotyczy  czasopism z części B i C.

Na stronie Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki można znaleźć informacje czym różni się wykaz od tego z 2013 r.?

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2013 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

 

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

 

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2013 r. poz. 191).

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2012 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

 

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

 

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Obwieszczenie MNiSW z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism.

 

Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych zostały zawarte w  komunikacie MNiSW z dnia 14 września 2012 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2010 r.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r. obejmuje tytuły zamieszczone w załącznikach do komunikatów:

 • nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
 • nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
 • nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
 • nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.
 • 16 z dnia 16 lipca 2009 r.
 • nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.
 • 13 z dnia 13 maja 2010 r.
 • nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

 

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2009 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 czerwca 2009 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 16 lipca 2009 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2008 r.

Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.

Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika Impact Factor do oceny dorobku jednostek naukowych z dnia 11 lipca 2008 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2007 r.

Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 28 listopada 2007 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat z dnia 29 lutego 2008 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiI 2005 r.

Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 7 października 2005 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat nr 5 z dnia 21 października 2005 r.

Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 7 pażdziernika 2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 r.

 

Sumaryczny IF

W rozporządzeniu MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  jako jedno z kryteriów pojawia się wskaźnik: sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora.

Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

 

Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

 

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma

Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku

Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku

IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku

IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.

 

Listy czasopism, książek i materiałów konferencyjnych w Web of Science

 

Impact Factor

Wskaźnik cytowalności czasopisma. Jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie. Wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports.

Film szkoleniowy - Journal Citation Reports.