Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Source: zeszyty naukowe uniwersytetu ekonomicznego w krakowie from: 2007
records matched your query: 1678.
Please wait...
Loading data...
1

Title:
Kierunki rozwoju rozproszonych systemów przetwarzania informacji = The Directions of Development of Distributed Information Processing Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 175-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50741
article
See main document
2

Author:
Title:
Analiza taksonomiczna dokumentów tekstowych = Taxonomical Analysis of Text Documents
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50742
article
See main document
3

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego = Utilization of User Behaviour Analysis for the Detection of Attacks on Computer System Safety
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50743
article
See main document
4

Author:
Title:
Badania dynamiki systemu multiagentowego symulującego zachowania inwestorów giełdowych = The Research Into a Dynamics of Multi-agent System that Simulates the Stock Investors Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 125-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50744
article
See main document
5

Author:
Title:
Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających = First Normal Form and Selective Queries Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50745
article
See main document
6

Author:
Title:
Czynniki sukcesu wdrażania systemów MRP II/ERP - analiza poziomu wystąpienia w polskich przedsiębiorstwach = The Success Factors in Implementation of MRP II/ERP Systems - Analysis of the Occurrence Level in Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50746
article
See main document
7

Author:
Title:
Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych = Weight Coefficients Determination in Classification Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 81-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50747
article
See main document
8

Author:
Title:
Analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Analysis of Fuzzy Time Series Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 25-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50748
article
See main document
9

Title:
Architektury systemów rozproszonego przetwarzania danych = Architectures of Distributed Data Processing Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 57-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50749
article
See main document
10

Author:
Title:
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50750
article
See main document
11

Title:
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50751
article
See main document
12

Title:
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50753
article
See main document
13

Author:
Title:
Ryzyko i jego czynniki w zarządzaniu projektem = Risk and Risk Factors in Project Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 77-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50754
article
See main document
14

Title:
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50755
article
See main document
15

Title:
Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin : wyniki badań = Conditions Governing the Creation of a Market Model in the Municipal Economy of Local Authorities - Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50756
article
See main document
16

Title:
Specyfika nadzoru korporacyjnego w spółkach pracowniczych = The Specific Nature of Corporate Supervision in Employee Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50757
article
See main document
17

Title:
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50758
article
See main document
18

Title:
Wykorzystanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zmian turystyki w Krakowie = The Application of the Sustainable Development Concept in Shaping Tourism in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50772
article
See main document
19

Title:
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50773
article
See main document
20

Author:
Sala Józef , Musiał Jacenty
Title:
Determinanty rozwoju gospodarki turystycznej w subregionie limanowskim = Determinants and Trends in the Development of the Tourism Economy in the Limanowa Sub-region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50774
article
See main document
21

Author:
Title:
Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu = Tourist Preferences in the Selection of Means of Transportation upon Arrival in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 25-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50775
article
See main document
22

Title:
Funkcjonowanie współczesnych modeli ochrony zdrowia = Contemporary Healthcare Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50791
article
See main document
23

Author:
Title:
Bezrobocie wielokrotne w Polsce w latach 2001-2004 = Recurrent Unemployment in Poland, 2001-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 23-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50792
article
See main document
24

Author:
Title:
Instrumenty polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej = Policy Instruments to Support Research and Development Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 43-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50793
article
See main document
25

Title:
Koncepcja parku przemysłowego na tle wybranych form wspierania przedsiębiorczości w Polsce = The Industrial Park Concept Compared to Selected Forms of Supporting Entrepreneurship in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 71-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50794
article
See main document
26

Title:
Polskie metropolie - wybrane aspekty rozwoju w świetle współczesnych uwarunkowań i wyzwań = Polish Metropolises - Selected Development Aspects in the Context of Contemporary Conditions and Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50795
article
See main document
27

Title:
Prawne i finansowe aspekty programowania rozwoju regionalnego = Legal and Financial Aspects of Regional Development Programming
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 107-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50796
article
See main document
28

Author:
Title:
Obraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Civil Society in Poland after 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 125-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50797
article
See main document
29

Author:
Title:
Instrumenty nowego zarządzania publicznego = Instruments of New Public Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 141-172. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50798
article
See main document
30

Title:
Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się = Knowledge Management in a Learning Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50829
article
See main document
31

Author:
Title:
Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi = Modern Methods of Assessing the Results of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50830
article
See main document
32

Title:
Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne = Participation of Staff in Corporate Governance - Power, Expectations, Decision-Making Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. [65]-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50831
article
See main document
33

Title:
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50832
article
See main document
34

Title:
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50833
article
See main document
35

Title:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych = Reporting on Human Capital in Highly Developed Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. [33]-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50834
article
See main document
36

Title:
Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku = Eco-humanism - a Global Challenge for the 21st Century
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50835
article
See main document
37

Title:
Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku = An Analysis of Trends on the World Art Market at the Turn of the 20th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50836
article
See main document
38

Author:
Title:
Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005 = An Analysis of the Use of Payment Cards in Poland, 1998-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50837
article
See main document
39

Author:
Title:
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50838
article
See main document
40

Author:
Title:
Rola informacji w ocenie szans rynkowych = The Role of Information in Assessing Market Opportunities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50839
article
See main document
41

Title:
Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań = A Hierarchical Categorization of Elements Determining the Choice of Large-scale Retail Outlets, in Light of Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50840
article
See main document
42

Author:
Title:
Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów - porównanie modeli pomiarowych = Multilevel Structural Models in Analyzing Consumer Behaviour -a Comparison of Measurement Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50841
article
See main document
43

Title:
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne = The Diagnostic Usefulness of a Modified Importance-Performance Analysis - an Empirical Study
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 35-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50842
article
See main document
44

Title:
Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji = Arbitrage as the Basis of Proper Option Price Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 133-147. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50843
article
See main document
45

Title:
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50844
article
See main document
46

Title:
Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej = The Impact of Deflation and the Liquidity Trap on the Effectiveness of Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 51-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50845
article
See main document
47

Author:
Title:
Nowe modele wzrostu gospodarczego = New Economic Growth Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 125-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50846
article
See main document
48

Author:
Title:
Czynniki określające rozmiary firm = Factors Determining the Size of Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50847
article
See main document
49

Title:
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50848
article
See main document
50

Title:
Teoretyczne uzasadnienia niezależności regulatorów usług użyteczności publicznej = Theoretical Justifications for the Independence of Public Utility Service Regulators
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50849
article
See main document
51

Author:
Title:
Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002 = Economic Reforms and the New Economic Policy in Argentina after the 1999-2002 Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50850
article
See main document
52

Author:
Title:
Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Household Savings in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50851
article
See main document
53

Author:
Leszczyńska Małgorzata , Szopa Bogumiła
Title:
Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne = The Role of the Government in Forming Agricultural Incomes -Theoretical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50852
article
See main document
54

Title:
Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej = The Exchange Rate in Monetary Policy Rules
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50853
article
See main document
55

Author:
Title:
Stabilność finansowa a polityka pieniężna = Financial Stability and Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50854
article
See main document
56

Author:
Title:
Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w procesie innowacyjnym = Application of Integrated IT Managerial Systems in the Innovation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50873
article
See main document
57

Title:
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne = Public Procurement in the European Union - Legal Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 231-242. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50874
article
See main document
58

Title:
Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej = Information Systems in Radio and Television Advertising
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 99-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50875
article
See main document
59

Title:
Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań = The Effect of Human Capital on the Development of Entrepreneurship - Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 219-230. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50876
article
See main document
60

Author:
Title:
Kontrola wewnętrzna w strukturach zdecentralizowanych = Internal Control in Decentralised Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 243-252. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50877
article
See main document
61

Author:
Title:
Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji = Enterprise Theory as a Basis for Characterising Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50878
article
See main document
62

Author:
Title:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego = Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50879
article
See main document
63

Author:
Title:
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 131-149. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50880
article
See main document
64

Title:
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 35-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50881
article
See main document
65

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo z perspektywy nowej ekonomii = The Enterprise from the New Economy Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 55-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50882
article
See main document
66

Author:
Title:
Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu projektami = Methodology and Formalisation of Project Management Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50883
article
See main document
67

Title:
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji = Human Capital as a Determinant of Entrepreneurial Development in an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 177-195. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50884
article
See main document
68

Author:
Kozioł Leszek , Michalik Katarzyna , Tyrańska Małgorzata
Title:
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 161-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50885
article
See main document
69

Author:
Title:
Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu = Methodological Aspects of Project Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50886
article
See main document
70

Title:
Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości firmy = Intellectual Capital in the Creation of Company Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 197-218. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50887
article
See main document
71

Author:
Title:
Rozwój systemów normalizacji jakości = The Development of Standardisation of Quality Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50888
article
See main document
72

Title:
Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence = Review of Business Intelligence IT Tools
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 121-129. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50889
article
See main document
73

Title:
Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Australii = The Evolution of the Higher Education Financing System in Australia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50894
article
See main document
74

Title:
Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej = Foreign Capital and the Sensitivity of Banks to Monetary Policy Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50895
article
See main document
75

Title:
Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce = The Tax Wedge as a Barrier to Growth in the Polish Job Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50896
article
See main document
76

Title:
Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych = Ownership Form and Effectiveness: a Review of Theoretical Analyses and Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 105-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50897
article
See main document
77

Title:
Z historii doktryny samorządu terytorialnego = Local Government Doctrine
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 123-136. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50898
article
See main document
78

Title:
Kierunki ewolucji polityki pomocy publicznej w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Trends in the Evolution of Public Aid in Light of Poland's Accession to the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 151-168. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50899
article
See main document
79

Title:
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 17-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50900
article
See main document
80

Title:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle = Balance-sheet Valuation of Financial Instruments using the Example of the Strangle Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50908
article
See main document
81

Title:
Rachunkowość a gospodarka towarowo-pieniężna = Accounting and the Money-Goods Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50909
article
See main document
82

Title:
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych = The Significance of Assets and Liabilities in Regard to Deferred Income Tax in the Balance Sheets of Companies Listed on the Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50910
article
See main document
83

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50911
article
See main document
84

Title:
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50912
article
See main document
85

Title:
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50913
article
See main document
86

Title:
Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej = Use of the Analytical Production Function in the Process of Wage Incentives
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50914
article
See main document
87

Author:
Title:
Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania = No-risk Interest Rates in the Investment Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 111-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50915
article
See main document
88

Title:
Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych = Micro-enterprise Accounting in Regard to the Information Requirements of Structural Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 163-176 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50916
article
See main document
89

Title:
Rozmiar działalności a poziom kosztów operacyjnych szpitala = The Scale of Activities and Operating Costs of a Hospital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 177-191 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50917
article
See main document
90

Title:
Informacyjny charakter systemu rachunkowości = The Information Character of the Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 147-162. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50918
article
See main document
91

Title:
Unikanie ujawniania strat w sprawozdaniach finansowych : wyniki analizy empirycznej = Avoiding the Disclosure of Losses in Financial Reportsn : the Results of an Empirical Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50919
article
See main document
92

Title:
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 137-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50920
article
See main document
93

Title:
Zarys ewolucji koncepcji kursu walutowego równowagi = The Evolution of the Equilibrium Exchange Rate Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51230
article
See main document
94

Author:
Title:
Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej = Assimilation of the Polish Diaspora in Brazil
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50102
article
See main document
95

Title:
Restytucja nieruchomości żydowskich na terenach polskich należących przed II wojną światową do Rzeszy Niemieckiej = Restitution of Jewish Property on Polish Territory Belonging to Germany before World War II
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 35-45. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50121
article
See main document
96

Title:
Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji = Change in the Housing Situation in Poland during the Transformation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 59-68. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50122
article
See main document
97

Title:
Dyskretne modelowanie wyborów nabywców mieszkań = Modelling of Discrete Choices by Apartment Buyers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 69-79. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50123
article
See main document
98

Author:
Title:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych = Public-Private Partnerships as a Way of Implementing Local Authority Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 81-91. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50124
article
See main document
99

Title:
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 5-19. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50125
article
See main document
100

Author:
Title:
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 47-58. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50126
article
See main document
101

Title:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 93-102. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50127
article
See main document
102

Author:
Title:
Zakres i instrumenty nadzoru właścicielskiego organów gminy nad tworzonymi jednostkami organizacyjnymi = Range and Instruments of Ownership Supervision of Newly-formed Organisational Units by Local Authorities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 21-33. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50128
article
See main document
103

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 103-113. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50129
article
See main document
104

Author:
Title:
Dochody gmin z nieruchomości i czynniki je kształtujące = Local Authority Income from Real Estate and Factors Determining it
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 115-130. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50130
article
See main document
105

Title:
Źródła ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = Sources of Risk in Commercial Real Estate Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 131-144. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50131
article
See main document
106

Title:
Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na sytuację finansową = Classification of Economic Entities According to their Financial Situation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 87-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50132
article
See main document
107

Title:
Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005 = Analysis of Changes in Long-term Unemployment in Poland Compared to the European Union, 1997-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50133
article
See main document
108

Author:
Title:
Dobór wartości początkowych w modelu wyrównywania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania = Selection of Initial Values in Single Exponential Smoothing Method and Forecasting Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50134
article
See main document
109

Author:
Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 = Analysis of Spatial Differentiation in the Level of Socio-Economic Development of Districts (powiaty) in the Małopolskie Region, 2000-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50135
article
See main document
110

Author:
Title:
Analiza przestrzenno-czasowa rynku pracy osób w okresie starości ekonomicznej w Polsce w latach 1999-2005 = Temporal-Spatial Analysis of the Labour Market during Economic Old-Age in Poland, 1999-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 51-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50136
article
See main document
111

Title:
Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych = Testing the Sensitivity of Jeffreys-Matusita and Canberra Measures to Small Changes in the Values of Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 143-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50137
article
See main document
112

Title:
Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004 = Analysis of Changes in the Categorisation of Regions Due to the Situation on the Labour Market in Poland in 1999 and 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 23-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50138
article
See main document
113

Title:
Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna = The Impact of Selected Dependence Structures on the Risk of an Insurer's Ruin - a Simulation Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50139
article
See main document
114

Title:
Ocena hipotez związanych z modelami wyceny aktywów kapitałowych dla wybranych funduszy inwestycyjnych = Assessment of Hypotheses Connected with Capital Asset Pricing Models for Selected Investment Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 161-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50140
article
See main document
115

Author:
Title:
Europeizacja i globalizacja jako procesy warunkujące politykę integracji europejskiej = Europeanisation and Globalisation as Processes Determining European Integration Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 87-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50141
article
See main document
116

Title:
Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji = Social Sciences vis-à-vis Contemporary Fragmentation Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode: