Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Source: zeszyty naukowe akademii ekonomicznej w krakowie from: 2007
records matched your query: 163.
Please wait...
Loading data...
1

Author:
Title:
Rynek w poglądach klasyków ekonomii = Discovery of the Market - Deliberations on the Views of Classical Economists
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 39-47. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50702
article
See main document
2

Title:
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50703
article
See main document
3

Title:
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Personal Income Tax as the Main Form of Taxation of Small and Medium Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 179-185. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50704
article
See main document
4

Author:
Title:
Pojmowanie własności : aspekty prawne i ekonomiczne = Understanding Ownership : Legal and Economic Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50705
article
See main document
5

Title:
Znaczenie funduszy private equity na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa = The Importance of Private Equity Funds at Various Stages of an Enterprise's Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50706
article
See main document
6

Title:
Elastyczność rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie zasobami pracy = Labour Market Flexibility and Its Impact on the Management of Labour Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50707
article
See main document
7

Title:
Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927 : rola Władysława Grabskiego = Poland's Fight against Inflation in 1918-1927
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 217-228. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50708
article
See main document
8

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 145-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50709
article
See main document
9

Author:
Title:
Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski = Transformations in the Income Distribution Mechanism on the Example of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50710
article
See main document
10

Title:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 187-215. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50711
article
See main document
11

Title:
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce = The Operation of Open Pension Funds in the New System of Social Insurance in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 101-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50712
article
See main document
12

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania outsourcingu w usługach publicznych = The Outsourcing Potential of Public Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50723
article
See main document
13

Title:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej = The Competitiveness of Polish Enterprises under Conditions of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50724
article
See main document
14

Title:
Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej = Information Systems Supporting the Activities of Radio Stations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 87-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50725
article
See main document
15

Title:
Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej = Trends in Improving the Human Resources Management Process in Local Government Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 177-191. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50726
article
See main document
16

Author:
Title:
Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Identification of Information Sources for the Internal Audit Needs of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 105-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50727
article
See main document
17

Author:
Title:
Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Information Systems Supporting Negotiations in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 119-138. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50728
article
See main document
18

Author:
Title:
Metodyczne aspekty oceny produktywności = Methodological Aspects in Evaluating Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50729
article
See main document
19

Author:
Title:
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 193-210. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50730
article
See main document
20

Title:
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50731
article
See main document
21

Author:
Title:
Aspekt interpretacyjny i metodologiczny projektowania systemów referencyjnych zarządzania = Interpretational and Methodological Aspects of Designing Management Reference Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50732
article
See main document
22

Title:
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 249-279. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50733
article
See main document
23

Title:
Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego = Measuring Human Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 139-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50734
article
See main document
24

Title:
Monitoring jako narzędzie zarządzania firmą = Monitoring as an Enterprise Management Tool
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 159-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50735
article
See main document
25

Author:
Title:
Analiza pojęcia jakości pracy = Analysis of the Labour Quality Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 211-220. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50736
article
See main document
26

Author:
Title:
Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej = The Impact of Multinational Corporations on Privatization in the Motor Car Industry in Central and East European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50802
article
See main document
27

Title:
Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne = Multinational Corporations and Transaction Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50803
article
See main document
28

Title:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
article
See main document
29

Author:
Title:
Korporacje transnarodowe w Polsce u progu XXI wieku = Multinational Corporations in Poland at the Beginning of the 21st-century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 89-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50805
article
See main document
30

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty = The Foreign Direct Investment of Multinational Corporations around the World : Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50806
article
See main document
31

Title:
Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w Polsce po 1 stycznia 2005 roku = Financial Reporting of Companies Listed on the Stock Exchange in Poland after 1 January 2005
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 131-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50807
article
See main document
32

Title:
XBRL jako etap ewolucji sprawozdawczości finansowej = XBRL as a Stage in the Evolution of Financial Reporting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 199-212. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50808
article
See main document
33

Title:
Jakość badania sprawozdania finansowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej = The Quality of Financial Report Checking in Light of European Union Directives
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 213-228. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50809
article
See main document
34

Author:
Title:
Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = An Assessment of Pension Funds Following the Amendment of the Law on the Organisation and Operation of Pension Funds in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50810
article
See main document
35

Title:
Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów = Banks' Annual Reports as a Source of Information for Investors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 151-165. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50811
article
See main document
36

Author:
Title:
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50812
article
See main document
37

Author:
Title:
Rachunek kosztów działań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Cost Accounting in the Process of Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 229-245. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50813
article
See main document
38

Title:
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50814
article
See main document
39

Title:
Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki = Internal Audits and their Place within an Integrated System of Control in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50815
article
See main document
40

Title:
Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu = Accounting as an Information Source for Controlling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 35-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50816
article
See main document
41

Title:
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 167-184. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50817
article
See main document
42

Author:
Title:
Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej = Accounting for Corporate Environmental Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 59-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50818
article
See main document
43

Title:
Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego = Stocktaking in Light of Methods for Checking Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 185-197. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50819
article
See main document
44

Author:
Title:
Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej = The Recognition and Presentation of Provisions and Contingent Liabilities in Corporate Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 113-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50820
article
See main document
45

Title:
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej = The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 79-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50821
article
See main document
46

Title:
Rozwój galicyjskiego systemu bankowego w latach 1841-1914 : zarys problematyki = The Development of the Galician Banking System in 1841-1914 : an Overview
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50822
article
See main document
47

Title:
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50823
article
See main document
48

Title:
Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze = Polish-Belarusian Relations in the Years 1992-2003 : Selected Political and Economic Aspects - the Polish Point of View
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50824
article
See main document
49

Author:
Title:
Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1999 = The Place of the Polish Social Democratic Party (SdRP) in Poland's Political System in the Years 1990-1999
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50825
article
See main document
50

Author:
Title:
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 : zarys problematyki = The Jewish Religious Union in Poland in the Years 1965-1985 : an Overview
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50826
article
See main document
51

Title:
Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych = The Impact of Countries' Environmental Policies on the Competitiveness of Multinational Corporations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50827
article
See main document
52

Author:
Title:
Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego = Social Aspects of the Functioning of a Partner Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 101-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50927
article
See main document
53

Author:
Title:
Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego = An Evaluation of the Effectiveness of Incentive Systems in Small and Medium-sized Enterprises in the Ma łopolskie Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50928
article
See main document
54

Author:
Title:
Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy = Selected Problems of Human Behaviour in Knowledge-based Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50929
article
See main document
55

Title:
Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Employee Competencies and Strategic Knowledge Management in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 49-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50930
article
See main document
56

Title:
Przyczynek do teorii tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw = A Contribution to the Theory of Strategic Alliances between Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 83-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50931
article
See main document
57

Title:
Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach = Selected Functions of Communication in Modern Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50932
article
See main document
58

Author:
Winkler Renata , Palka Jakub
Title:
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50933
article
See main document
59

Author:
Title:
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50934
article
See main document
60

Author:
Title:
Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej = The Implementation of the Personnel Function in Health Care Centers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50939
article
See main document
61

Title:
Motywacja i zaangażowanie pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji sportowej = The Motivation and Involvement of Employees as a Crucial Factor in the Success of Sports Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50940
article
See main document
62

Author:
Title:
Zarządzanie karierą w organizacji - od zatrudnienia do kontraktu = Career Management in Organizations : from Hiring to Contract
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50941
article
See main document
63

Author:
Title:
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50942
article
See main document
64

Title:
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50943
article
See main document
65

Title:
Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania = Intellectual Capital in a Research and Development Institution - Problems and Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50944
article
See main document
66

Author:
Title:
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50945
article
See main document
67

Title:
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50946
article
See main document
68

Title:
Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce = An Economic Analysis of Water Abstraction and Wastewater Discharge Charges in the Municipal Sector in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50994
article
See main document
69

Author:
Title:
System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce = The Emission Permits Trading System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50995
article
See main document
70

Title:
Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw = Public Aid as a Source of Enterprise Financing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 123-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50996
article
See main document
71

Title:
Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce = Tax Preferences as cm Element of the Environmental Protection Financing System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 109-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50997
article
See main document
72

Title:
Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce = Use of the Forest Fund and the Agricultural Land Protection Fund in Financing Environmental Projects in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 75-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50998
article
See main document
73

Title:
Opłaty ekologiczne w Polsce = Environmental Fees in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50999
article
See main document
74

Title:
Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce = Changes in the Role of Environmental Protection and Water Management Funds in Financing Environmental Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 51-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51000
article
See main document
75

Author:
Title:
Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej = Changes in Poland's Industrial Policy Due to the Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 157-174. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51001
article
See main document
76

Title:
Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS = Implementation and Application of the Eco-management System and EMAS Audit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51002
article
See main document
77

Author:
Hornik Stanisław , Dziura Janusz
Title:
Polietylen jako tworzywo użyteczne we współczesnym gazownictwie = Polyethylene as Material Usable in Contemporary Gas Engineering
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51029
article
See main document
78

Title:
Rangi połączone w testach Andersona = Group Ranks in Anderson's Test
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 27-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51030
article
See main document
79

Title:
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych = Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51031
article
See main document
80

Title:
Struktura jakości wyrobów odzieżowych w świetle wyników badań konsumenckich = Clothing Quality Structure in the Light of Consumer Survey Results
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51032
article
See main document
81

Title:
Członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik warunkujący politykę innowacyjną Polski = European Union Membership as a Factor Determining Poland's Innovation Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51033
article
See main document
82

Author:
Title:
Regiony polskie w procesach integracyjnych = Polish Regions in Integration Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51034
article
See main document
83

Title:
Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich = Selected Indicators of the Development of Urban Centres
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 87-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51035
article
See main document
84

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reśko Dariusz
Title:
Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004 = Entrepreneurship in the Nowy Sącz Sub-region, 2001-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51036
article
See main document
85

Title:
Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa = Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51037
article
See main document
86

Title:
Infrastruktura transportowa w Polsce = Transportation Infrastructure in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51038
article
See main document
87

Author:
Title:
Rola sektora organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego = The Role of the Non-governmental Organisation Sector in the Development of Rural Areas in the Małopolskie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 67-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51039
article
See main document
88

Author:
Title:
Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowej = Appearance and Geographical Symbolism of the Flags and Coats-of-arms of Contemporary South Asian Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 159-174. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51040
article
See main document
89

Title:
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51041
article
See main document
90

Title:
Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji = The Characteristics of the Network Goods Market in the Context of Theory of Agglomerations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51043
article
See main document
91

Author:
Title:
Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy = International Technology Transfer as an Instrument for Building a Knowledge-based Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 103-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51044
article
See main document
92

Title:
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski = The Importance of Foreign Direct Investment for the Development of Modern Sectors in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 81-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51045
article
See main document
93

Title:
Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym = The Dilemmas of Measuring Human Capital in the Context of its Role in Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51046
article
See main document
94

Title:
Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego = Effectiveness and Justice as Challenges for the Competitive World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51047
article
See main document
95

Title:
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51048
article
See main document
96

Author:
Title:
Poziom życia ludności w wybranych krajach śródziemnomorskich w latach 1985-2002 = Standards of Living in Selected Mediterranean Countries, 1985-2002
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 23-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51049
article
See main document
97

Author:
Klimkowska Regina , Klose Leszek J.
Title:
Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003 = Fiscal and Monetary Policy as Factors Determining Demand on the Motor Vehicle Market in Poland, 1993-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 99-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51050
article
See main document
98

Title:
Funkcje uczestnictwa w kulturze = The Function of Participation in Culture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51051
article
See main document
99

Author:
Title:
Nabywcy dóbr i usług kultury i ich postępowanie na rynku (wybrane aspekty) = Consumers of Cultural Goods and Services and their Market Behaviour (Selected Aspects)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 43-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51052
article
See main document
100

Author:
Title:
Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 roku = Consumption of Tourist Accommodation Services in Kraków in 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51053
article
See main document
101

Title:
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51054
article
See main document
102

Title:
Badania morfologiczne zewnętrznych warstw powłok emalierskich = Morphological Testing of Outer Layers of Enamel Coatings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51055
article
See main document
103

Author:
Title:
Rachunkowość jako system pomiaru wartości = Accounting as System of Value Measurement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51056
article
See main document
104

Title:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu = Balance Sheet Valuation of Financing Instruments Based on the Example of the Straddle Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51057
article
See main document
105

Title:
Syntetyczny miernik zarządzania i analiza produktywności przedsiębiorstwa = A Composite Measure of Management and an Analysis of Enterprise Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51058
article
See main document
106

Author:
Cieślak Iwona , Dobija Mieczysław
Title:
Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego = Theoretical Foundations for Human Capital Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51059
article
See main document
107

Title:
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51060
article
See main document
108

Title:
Kreatywna księgowość w praktyce = Creative Accounting in Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51061
article
See main document
109

Author:
Title:
Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy = The Quotient Scale Unit in Labour Cost Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51062
article
See main document
110

Title:
Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych : na przykładzie działania 3.4 : "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego = Requirements for Micro-enterprises Seeking Grant Financing from Structural Funds : Based on the Example of Measure 3.4 "Micro-enterprises" under the Integrated Regional Operational Programme
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 155-173. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51063
article
See main document
111

Title:
Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym = Legal, Tax, and Balance Sheet Aspects of Mergers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51064
article
See main document
112

Title:
Rewizja finansowa jako podstawa obiektywizacji wyniku finansowego spółek giełdowych = Financial Audit as the Basis of Objectivity in Reporting the Financial Results of Public Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 83-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51065
article
See main document
113

Title:
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51066
article
See main document
114

Title:
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51067
article
See main document
115

Author:
Title: