Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Source: studia ekonomiczne : zeszyty naukowe uniwersytetu ekonomicznego w katowicach from: 2007
records matched your query: 254.
Please wait...
Loading data...
1

Author:
Title:
Wykorzystanie modelu Lee-Cartera do prognozowania współczynników zgonów w Polsce = The Application of the Lee-Carter Model in Forecasting Mortality Rates in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 83-91. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226365
article
2

Title:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of the Influence of Fertility and Mortality Changes on Population Ageing in Chosen European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 227-234. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226419
article
3

Author:
Title:
Konwergencja płodności krajów europejskich = Fertility Convergence in European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 13-19. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226421
article
4

Author:
Title:
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 51-60. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229400
article
5

Author:
Title:
Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii = Institutionalism Towards Mainstream Economics
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 73-81. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229408
article
6

Title:
Konsekwencje asymetrycznie kształtowanej strategii rozwoju UE dla gospodarki kraju peryferyjnego = Consequences of the "Europe 2020" Strategy for a Peripheral EU-Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 93-101. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229410
article
7

Title:
Kapitał ludzki a proces przemian strukturalnych w Polsce = Human Capital and the Process of Structural Changes in the Polish Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 81 (2011) , s. 114-122. - Tytuł numeru: Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168235326
article
8

Author:
Title:
Wyzwania dla rynków pracy krajów UE-10 w aspekcie paradygmatu zrównoważonego rozwoju = Challenges for the EU Labour Markets' in the Aspect of Sustainable Development Paradigm
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011) , s. 41-52. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237064
article
9

Title:
Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro = Employment in High-tech Sector in Poland and Eurozone
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237066
article
10

Title:
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach kryzysu = The Local Governments' Financial Condition in the Context of Economic Crisis in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 72 (2011) , s. 63-76. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260282
article
11

Title:
Teoretyczne i praktyczne konsekwencje fiskalnych programów ratunkowych w warunkach kryzysu = On Theoretical and Practical Consequences of the Rescue Fiscal Packages during Economic Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 72 (2011) , s. 77-91. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260284
article
12

Title:
Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych = Influence on the Measurement and Recognition of the Financial Result in the Light of International Regulations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 73 (2011) , s. 160-176. - Tytuł numeru: Problemy harmonizacji rachunkowości
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339239
article
13

Title:
Duże banki w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej = The Post-Crisis Regulatory Architecture : Consequences for Large Banks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 173-182. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237818
article
14

Title:
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach ESW = Stability and Safety in Banking Sector in CEE Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 183-192. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237822
article
15

Title:
Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków islamskich = The Financial Crisis 2008-2009 and the Financial Situation of Islamic Banks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 333-340. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237826
article
16

Author:
Karaś Piotr , Kutrzeba Tomasz
Title:
Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce = Comparison of Sample Islamic with Western Financial Instruments Available in Saudi Arabia and Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 359-367. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237854
article
17

Title:
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na uczestników rynku = New Act on Consumer Loans and Its Impact on Market Participants
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 369-381. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237856
article
18

Author:
Title:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 469-477. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237858
article
19

Author:
Title:
Indywidualny i społeczny wymiar dobrobytu w świetle teorii użyteczności = Individual and Social Dimension of Welfare in the Light of the Utility Theory
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 101-109. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241596
article
20

Title:
Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego = The Concept of Social Economy by Mieczysław Bochenek and Józef Milewski
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 199-207. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168241598
article
21

Author:
Title:
Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce = Urban as Purpose of Tourism Travels in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 20-32. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249598
article
22

Title:
Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa = Network Cooperation of City Tourism Partners Based on the Example of Krakow : the Results of Empirical Research
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 60-71. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Research program:
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249604
article
23

Title:
O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce = A Need to Conduct Research on Incentive Tourism in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 99-110. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249610
article
24

Title:
Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy = Analysis of Changes in Phase Shift of Polish Economy to Selected European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 122 (2012) , s. 229-241. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168251072
article
25

Title:
Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej = The Controversy over the Methods of Solving the Eurozone Debt Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 119-128. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252170
article
26

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej a globalny kryzys gospodarczy = The European Union Foreign Direct Investment and Global Economic Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 139-150. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252174
article
27

Author:
Title:
Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu = The Intra-EU Polish Export and its Competitiveness During the Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168252182
article
28

Title:
Analiza instytucjonalna polityki klimatycznej UE = Institutional Analysis of the EU Climate Policy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 213-222. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252188
article
29

Author:
Title:
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 223-230. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252194
article
30

Title:
Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009 = Perspectives of Revision of Convergence Criteria Assessment in the Light of Finacial Crisis 2007-2009
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 231-239. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252196
article
31

Author:
Title:
Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych = An Application of Conjoint Analysis to Study Music Preferences
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 97 (2012) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '12
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256724
article
32

Author:
Title:
Rynek funduszy emerytalnych w Chile = The Pension Funds Market in Chile
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 109 (2012) , s. 125-136. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260156
article
33

Title:
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260158
article
34

Author:
Title:
Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Process of Delocalization of Research and Development Activities in the World Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260168
article
35

Author:
Title:
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260170
article
36

Author:
Title:
Zygmunt Rytel - prekursor prakseologicznej teorii organizacji = Zygmunt Rytel - Precursor of Praxelogic Theory of Organisation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 77-97. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260172
article
37

Author:
Title:
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 115-132. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260174
article
38

Author:
Title:
Rozwój metod harmonizacji pracy = The Development of Work Harmonization
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 99-114. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260176
article
39

Title:
Od siły roboczej do kapitału ludzkiego - implikacje dla funkcji personalnej = From Labor Force to Human Capital - Implications for Personnal Function
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 213-229. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260666
article
40

Title:
Studium paradygmatów współczesnego zarządzania = A Study of the Paradigms of Modern Management
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 423-442. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168263650
article
41

Title:
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 94-102. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265760
article
42

Author:
Title:
Błędna polityka podatkowa przyczyną wzrastających nierówności = Incorrect Tax Policy as a Reason for the Income Inequality Increase
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 331-340. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266024
article
43

Title:
Poziom finansowania działalności naukowej szkół wyższych w Polsce = Financing Research Activity of Higher Education Institutions in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 74-81. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266172
article
44

Title:
O kontrowersjach między rządem a samorządem terytorialnym w Polsce w okresie kryzysu finansowego = The Controversy Between the Government and Local Government in Poland During the Financial Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 235-241. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266190
article
45

Title:
O potrzebie zmian w systemie finansowania powiatów = Impotent Local Government
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 242-252. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266200
article
46

Title:
Kryzysowa pomoc publiczna dla realnej gospodarki - perspektywa unii europejskiej = Incorrect Tax Policy as a Reason for the Income Inequality Increase
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 331-340. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266208
article
47

Author:
Title:
Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityk : ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej = Dillemas of the Polish Labour Market Policy in the Aspect of the EU Employment and Ecological Policies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 51-59. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269716
article
48

Author:
Title:
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 9-16. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271266
article
49

Title:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości = Ethical Aspects of Today Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271268
article
50

Author:
Title:
Wartość godziwa w polityce rachunkowości = The Fair Value in Accounting Policy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 123-131. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271270
article
51

Title:
Dylematy wyboru pomiędzy wartością godziwą a kosztem historycznym w procesie stanowienia standardów rachunkowości = The Dilemma of Choice Between Fair Value and Historical Cost in the Process of Accounting Standardization
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 41-50. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271272
article
52

Author:
Title:
Wartość godziwa w świetle MSSF 13 Fair Value Measurement = Fair Value in the Context of IFRS 13 Fair Value Measurement
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 51-60. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271274
article
53

Title:
Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych = EMU, Labour Market Reforms and the Adjustment to Asymmetric Shocks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 81-89. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271584
article
54

Title:
Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym = The European Employment Strategy- Implementation Results on National and Regional Levels
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 91-98. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271586
article
55

Author:
Title:
Polityka dochodowa na przykładzie Polski = Income Policy - Poland's Example
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 102 (2012) , s. 214-222. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274018
article
56

Title:
Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników = Human Resource Management Architecture Supporting the Creativity of Employees
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 114 (2012) , s. 62-70. - Tytuł numeru: Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279613
article
57

Author:
Title:
Wartość godziwa w wycenie wartości niematerialnych i prawnych = Fair Value Measurement of the Intangible Assets
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 101-108. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283025
article
58

Title:
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012) , s. 516-525. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283809
article
59

Title:
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce = Greenhouse Gas Emission Trading System in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 93 (2012) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168290073
article
60

Author:
Title:
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 69-79. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297201
article
61

Title:
Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku = Fair Value as a Tool of Intangible of the Credit Receivables of Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339171
article
62

Title:
Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku = The Influence of the Methods Valuation of the Credit Receivables Impacts on the Financial Result of the Commercial Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 82 (2012) , s. 33-41. - Tytuł numeru: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339181
article
63

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone = Economic Conditions for Investment in Sustainable Buildings
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265258
article
64

Title:
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 241-251. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Grant pt. Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wy - branych miast. Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265260
article
65

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego = Prospects for the Development of PPP in Poland During the Global Financial Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 246-358. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265262
article
66

Title:
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe = Students of the Economic University in Kraków on the Labour Market - Questionnaire Survey
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 134 (2013) , s. 136-146. - Tytuł numeru: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266808
article
67

Title:
Analiza potencjału gospodarczego małych miast położonych w strefie funkcjonalnego wpływu ośrodków metropolitalnych w Polsce = Analysis of the Economic Potential of Small Towns Placed in the Metropolies Functional Impact Zone in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 144 (2013) , s. 81-93. - Tytuł numeru: Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miasta - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271026
article
68

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010 = Foreign Direct Investments and Transfer of Technology in the Polish Manufacturing Sector during the Years 2004-2010
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 69-80. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271346
article
69

Author:
Title:
Zagraniczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w kontekście dynamizowania postępu technologicznego = R&D Funds from Abroad in the Context of the Technological Change
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 135-146. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271348
article
70

Author:
Title:
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej po wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego = Common International Trade Policy of the European Union after the Outbreak of Global Economic Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271350
article
71

Author:
Title:
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 192-204. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271352
article
72

Title:
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271378
article
73

Title:
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 87-95. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271390
article
74

Author:
Łapczyński Mariusz , Białowąs Sylwester
Title:
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 144-153. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271394
article
75

Author:
Title:
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 93-100. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273386
article
76

Author:
Title:
Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : kierunki i perspektywy = Government and Market in the Polish Health Care : Directions and Perspectives
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 260-267. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168273916
article
77

Title:
Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego = Minimum Wages in Context of Human Capital Theory
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279007
article
78

Title:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy = 'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279009
article
79

Title:
Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej = Identification of Cluster Structures and Effects of their Operation in the European Union
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 156 (2013) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekt mikro- i mezospołeczny
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279011
article
80

Author:
Title:
Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm = Selected Classification Methods and their Effectiveness in Firms' Collapsing Prediction
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 152 (2013) , s. 119-139. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279013
article
81

Author:
Title:
Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 150 (2013) , s. 76-88. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279015
article
82

Author:
Title:
Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej = The Evolution of Forms and the Role of Sports City Tourism
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 9-20. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279023
article
83

Author:
Title:
Miasto - przestrzeń turystyczna Polaków = The City - Tourism Space of Poles
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 94-106. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279025
article
84

Author:
Title:
Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa = Urban Tourism of Frenchmen on the Example of Cracow
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 117-132. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279027
article
85

Title:
Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce = Self-employment as Part of the Suport System of Labor Market Policy in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 145 (2013) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty makro- i mezoekonomiczne
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279033
article
86

Author:
Hołda Artur , Malik Gabriela
Title:
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013) , s. 64-78. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279035
article
87

Title:
Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego = Lessons from Iceland 's Experience in Anticrisis Activities
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 170 (2013) , s. 190-205. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284705
article
88

Title:
Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów = Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 174 (2013) , s. 223-235. - Tytuł numeru: Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288277
article
89

Author:
Title:
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM = Evaluation of the Effectiveness of Selected Technical Trading Rules on the Polish Stock Market Usign the Measures Created on the Base of Capm
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 163 (2013) , s. 113-130. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '13 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291759
article
90

Author:
Title:
Specific Analytical Perspectives in the Modelling of Workflow Systems = Specyficzne perspektywy analityczne w modelowaniu systemów Workflow
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 153 (2013) , s. 133-147. - Tytuł numeru: Cognition and Creativity Support Systems - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294109
article
91

Title:
Determinanty wykorzystania współczesnych targów jako skutecznego narzędzia realizowania celów public relations = The Determinants of Using Contemporary Trade Shows as an Effective Tool of Implementation for Public Relations Purposes
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 157 (2013) , s. 194-203. - Tytuł numeru: Wykorzystanie nowych mediów w public relations - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168322199
article
92

Title:
Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej = Management of Development in the Context of the New Regional Policy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 169 (2013) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330011
article
93

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce = Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 149-158. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274835
article
94

Author:
Title:
Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu = Economic Voluntarism in the European Union and the New Model of its Operation During the Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 9-19. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168277621
article
95

Author:
Title:
Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji = Influence of Socio-economic Conditions on Evolution of Innovation Policy in Sweden
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 109-117. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278233
article
96

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 118-127. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278235
article
97

Title:
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Functioning of Special Economic Zones in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 180-193. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278239
article
98

Author:
Title:
Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus = Normative Dimension of the Concept Homo Oeconomicus
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 46-54. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283119
article
99

Title:
Rozważania Miltona Friedmana o demokracji i nierównościach społecznych = The Reflections of Milton Friedman about Democracy and Social Inequality
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 136-144. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283401
article
100

Title:
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283403
article
101

Title:
Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego = The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283405
article
102

Title:
Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych = Conditions of Creating Organisational Innovations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 22-31. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283409
article
103

Author:
Title:
Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski = Diagnosis of Innovativeness of Enterprises from the Małopolska Region
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 68-77. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283417
article
104

Author:
Title:
Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności = An Analysis of the Company's Development Potential in the Context of Innovativeness
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 173-184. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283419
article
105

Title:
Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych = Structural Forms of Innovation in Improving Organizational
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283425
article
106

Title:
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287121
article
107

Author:
Title:
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291043
article
108

Author:
Title:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291049
article
109

Title:
Statystyczna analiza nośników energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej = The Market of Renewable Energy Sources in Poland - Statistical Analysis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 68-78. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291129
article
110

Author:
Title:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291131
article
111

Title:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
article
112

Author:
Title:
Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych = The Application of the Cox Proportional Hazard Model to Research the Duration of "Stage Life" of the Opera Works
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 143-153. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291143
article
113

Title:
Spójność ekonomiczna regionów Polski przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej = Economic Cohesion of Polish Regions Before and After Accession to the European Union
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 172-180. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291147
article
114

Title:
Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej = De Minimis Aid as an Instrument of State Aid Policy in the European Union
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 109-121. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291433
article
115

Title:
Zasada przejrzystości finansów publicznych a wpływy z prywatyzacji = The Principle of Transparency of Public Finance and Privatization Proceeds
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 95-108. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291435
article
116

Title:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego = Long-Term Financial Forecast as an Instrument of Financial Management of Local Government Units
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 166-176. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291437
article
117

Title:
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168292047
article
118

Author:
Title:
Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji = The Five Disciplines of Learning Negotiations within an Organisation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 199 (2014) , s. 125-132. - Tytuł numeru: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292281
article
119

Title:
Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów = The Use of Hybrid C&Rt-Logit Model in Churn Analysis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014) , s. 90-102. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292461
article
120

Author:
Title:
Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji = Reliability and Item Functioning in Unobserved Heterogeneity of Population
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014) , s. 151-163. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292689
article
121

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ na politykę jakości w firmach audytorskich = Regulatory Changes in the System of Auditing and Their Impact on the Policy's Quality in Audit Firms
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 23-35. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293309
article
122

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 36-47. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293311
article
123

Author:
Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = Accounting Policy of OPF in the Light of Changes in the Law of the Organization and Functioning of the Open Pension Funds in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293313
article
124

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości = Accounting Policy within Accounting System
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 193-204. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293315
article
125

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej = The Accounting Policy in the Light of Creative Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 314-326. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293317
article
126

Title:
Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro = Trends in Long-Term Unemployment in the Eurozone
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 196 (2014) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293715
article
127

Title:
Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego = An Outline of Methodology of Extraction Surplus and Shortage Occupations on Labor Markets Based on the Theory of Human Capital
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 197 (2014) , s. 89-98. - Tytuł numeru: Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy - wybrane problemy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293921
article
128

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Neutralność jako ważna cecha sprawozdania finansowego? = Neutrality as an Important Characteristic of Financial Statement?
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 424-432. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.