Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Source: prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu from: 2007
records matched your query: 679.
Please wait...
Loading data...
1

Title:
Wschodni Obszar Wzrostu ASEAN jako przykład współpracy subregionalnej = BIMP-EAGA as an Example of Subregional Co-operation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 13 (2008) , s. 84-93. - Tytuł numeru: Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50858
article
2

Author:
Balon Urszula , Boratyńska-Sala Anna
Title:
Controlling a podejście procesowe w systemie zarządzania = Controlling and the Process Approach in the Management System
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008) , s. 22-31. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50859
article
3

Author:
Title:
Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego = Costs of Quality Meaning in the Automatic Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008) , s. 13-21. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50860
article
4

Title:
Kontrola wewnętrzna w procesie badania sprawozdania finansowego = Internal Control in Process of Auditing of Financial Statement
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008) , s. 167-173. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50861
article
5

Title:
Cele kontroli wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Goals of Internal Control in Management Process
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008) , s. 427-436. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50862
article
6

Author:
Title:
Wykorzystanie stochastycznych modeli umieralności do budowy dynamicznych tablic trwania życia = The Application of Stochastic Mortality Models for Building of Projected Mortality Tables
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 18 (2008) , s. 79-87. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50863
article
7

Title:
Źródła zmienności stóp zwrotu akcji notowanych na GPW = Sources of Volatility of Returns in Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 18 (2008) , s. 88-95. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50864
article
8

Author:
Title:
Koncepcja oceny bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa = The Concept of an Assessment of the Company's Strategic Security
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 20 (2008) , s. 340-348. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50865
article
9

Author:
Title:
Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski = Cohesion of Wages in Conditions of European Integration as Development Challenge for Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 21 (2008) , s. 39-47. - Tytuł numeru: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50866
article
10

Author:
Title:
Proces szkolenia personelu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością = Staff Training Process in Quality Management System Improving
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 31 (2008) , s. 402-412. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50867
article
11

Title:
Standardy ujawniania informacji spółek giełdowych w Unii Europejskiej i USA = Joint Stock Company Information Disclosure Standards in the European Union and the USA
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50869
article
12

Title:
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008) , s. 225-236. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50870
article
13

Title:
Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych = Application of Text Mining Methodology to Identification of Key Issues Contained in Huge Sets of Scientific Publications
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 256-263. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161822085
article
14

Title:
Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych = Research of Similarity of Distance between Objects for Ten Pairs of Normalization Transformations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 190-198. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161822296
article
15

Author:
Title:
Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych = An Application of Selected Multivariate Analysis Methods for the Classification of Mutual Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 409-415. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161824487
article
16

Title:
Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy = An Application of Tobit Models to a Description of a Number of Hours Worked Per Week
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 128-135. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161824604
article
17

Author:
Title:
Eksploracyjna analiza polskojęzycznych ofert zatrudnienia specjalistów z zakresu informatyki = Text Mining Analysis of Polish Job Offers for IT Specialists
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 249-255. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161826520
article
18

Author:
Title:
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008) , s. 341-353. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165823633
article
19

Author:
Title:
Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w Słowacji i na Węgrzech = Organization and Financing the Health Care System in Slovakia and Hungary
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 36 (2008) , s. 207-217. - Tytuł numeru: Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej : praktyczne wykorzystanie controllingu finansowego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166034267
article
20

Title:
Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów = An Application of Taxonomic and Multidimensional Comparative analysis Methods in Quality Assessment of Goods
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 22 (2008) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Zarządzanie środowiskiem - jakość życia - zarządzanie jakością - Bibliogr.
Series:
(Gospodarka a Środowisko ; 9)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168230732
article
21

Author:
Title:
Metoda osłony przed ryzykiem długowieczności dla portfela ubezpieczeń na życie i zakładów emerytalnych = A Hedging Method against the Longevity Risk for Life Insurance Companies and Pension Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 60 (2009) , s. 378-385. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50379
article
22

Title:
Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka = Bounds for the Distribution of Aggregated Positive Dependent Risks
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 60 (2009) , s. 480-488. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50380
article
23

Title:
Skuteczność hedgingu dynamicznego na przykładzie opcji na WIG20 = Effectiveness of Dynamic Hedging on the Example of Options on WIG20
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 60 (2009) , s. 489-497. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50381
article
24

Title:
Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej = Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 42 (2009) , s. 168-183. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50401
article
25

Author:
Title:
Metaanaliza danych w marketingu zorientowanym na dowody - orientacja kliniczna w badaniach rynkowych i marketingowych = Meta-analysis in Evidence-based Marketing : Clinical Orientation in Marketing Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009) , s. 114-124. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50402
article
26

Title:
Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych = The Hybrid CART-LOGIT Models in Analysing Market Data
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009) , s. 85-95. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50403
article
27

Title:
Praktyczne aspekty controllingu w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi na przykładzie spółki X = Some Practical Aspects of Controlling System in Economic Subjects Management on the Example of X Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 31-39. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
50404
article
28

Title:
Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego = Accounting and Managing of Hedging Transactions in Global Crisis Conditions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 146-154. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50405
article
29

Title:
Organizacja komórki audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Organizing Internal Audit Section in an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 423-433. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50406
article
30

Author:
Conference:
XVI Konferencja "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, Polska, od 2008-09-15 do 2008-09-16
Title:
Zróżnicowanie statusu regionów w Unii Europejskiej a projekt Europejskiej Karty Demokracji Regionalnej = The Regions' Status in European Union Diversity and the Project of European Charter of Regional Democracy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009) , s. 449-458. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
50416
article
31

Conference:
XVI Konferencja "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, Polska, od 2008-09-15 do 2008-09-16
Title:
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50417
article
32

Author:
Title:
Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych = Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 415-425. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50449
article
33

Author:
Sierpińska Maria , Sierpińska Agata
Title:
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie = Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 717-726. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50450
article
34

Title:
Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych = Technological and Organizational Progress and Employee's Competence Change within Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 365-373. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50549
article
35

Author:
Title:
Wybrane ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w firmie = Selected Aspects of Knowledge and Information Management System in Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 263-272. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50550
article
36

Author:
Title:
Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale = Retention and Development of High Potential Workers
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 273-281. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50551
article
37

Title:
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 332-340. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50552
article
38

Author:
Title:
Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania : elementy teorii kapitału ludzkiego = The Importance of the Human Attributes For Economy : the Elements of the Theory of Human Capital
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 79-86. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50601
article
39

Author:
Title:
Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu = The Troubled Asset Relief Program as an Instrument of Direct Financial Support to Banks in the Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 626-633. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50602
article
40

Title:
Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat? = The Future of the Welfare State - Adjustment or a New Paradigm?
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 164-171. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50603
article
41

Author:
Title:
Regionalny system innowacji jako przestrzeń dla tworzenia pozycji konkurencyjnej gospodarki = Regional Innovation System as a Space for Creating Economic Competitiveness
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 724-732. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50604
article
42

Title:
Samorząd terytorialny w ekonomii instytucjonalnej = Local Government in the Institutional Economics
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 122-129. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50605
article
43

Title:
Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce = The Role of Government in the Process of Creation and Development of Clusters in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 799-815. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50606
article
44

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne = The Savings of Households in the System of National Accounts : the Methodological Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 327-336. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50607
article
45

Title:
Deregulacja rynku pracy jako instrument polityki państwa na rynku pracy = Labour Market Deregulation as an Instrument of a Country's Policy in the Labour Market
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 345-353. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50608
article
46

Title:
Analiza nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej = The Analysis of Income Inequalities in the EU Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 138-144. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50609
article
47

Title:
Rola Internetu w procesie konsumpcji gospodarstw domowych = The Role of the Internet in Household Consumption Patterns
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 431-443. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50610
article
48

Title:
Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania = Reflections on Social Justice and Economic Effectiveness
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 461-469. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50611
article
49

Title:
Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 825-834. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50612
article
50

Title:
Ocena kondycji finansowej grupy banków giełdowych na tle sektora bankowego w latach 1998-2006 (tradycyjna analiza wskaźnikowa) = The Assessment of Financial Situation of Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange in Years 1998-2008 (a Comparison with the Efficiency of Polish Banking Sector)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 54 (2009) , s. 82-94. - Tytuł numeru: Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50737
article
51

Author:
Title:
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce = External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 769-777. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50770
article
52

Author:
Title:
Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Conditions of Financial Risk Management in an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 778-784. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50771
article
53

Title:
Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - no. 59 (2009) , s. 452-462. - Tytuł numeru: Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7011-980-5
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50776
article
54

Title:
Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej = Decentralization of Public Expenditures in Selected Countries of the European Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 97-101. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51019
article
55

Title:
Subsydia kapitałowo-inwestycyjne jako forma pomocy publicznej = Equity Participations as a Means of State Aid
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 233-243. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51020
article
56

Title:
Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej = Disputes about the Role of the European Union Budget in the Socio-Economic Integration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 316-323. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51021
article
57

Author:
Title:
Kurtoza wektora losowego = Kurtosis of a Random Vector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 44-54. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51129
article
58

Author:
Title:
Model regresji dla cechy przyjmującej wartości z przedziału (0,1) : ujęcie Bayesowskie = Regression Model for Data Restricted to the Interval (0,1) : Bayesian Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 66-76. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51130
article
59

Author:
Title:
Metody szacowania wewnątrzdziennej sezonowości w analizie danych finansowych pochodzących z pojedynczych transakcji = Estimation Methods of Intraday Seasonality in Transaction Financial Data Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 83-96. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51131
article
60

Title:
Stany równowagi na rynkach warunkowych = States of Contingent Market Equilibri
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 110-121. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51132
article
61

Author:
Title:
Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut = Attempt to Verify the Purchasing Power Parity Theory in the Case of Some Foreign Currencies
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 149-159. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51133
article
62

Author:
Title:
Dilemmas of Monetary Policy in the Aspect of Polish Integration with the European Monetary Union = Dylematy polityki pieniężnej w aspekcie integracji Polski z Europejską Unią Walutową
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - no. 81 (2009) , s. 117-130. - Tytuł numeru: Macroeconomics - Bibliogr.
Series:
(Ekonomia ; 6)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51257
article
63

Author:
Title:
Zachowania konsumentów indywidualnych jako podstawa strategii działania przedsiębiorstw turystycznych = Consumer Behaviour as a Basis of Tourist Enterprises Strategies
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 50 (2009) , s. 141-147. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51264
article
64

Title:
Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) = Word-of-Mouth Promotion as a Real and Potential Source of Information about the Tourist Reception Area (On the Example of Cracow)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 50 (2009) , s. 246-252. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51265
article
65

Author:
Title:
Due diligence zarządzania talentami w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Talent Management Due Diligence in Mergers and Acquisitions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 287-295. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51266
article
66

Title:
Reakcja na zmiany w metodzie hoshin kanri = Reaction to Changes in the Hoshin Kanri Method
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 395-399. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51293
article
67

Title:
Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się = Management Functions in the Light of Learning Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 419-425. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51303
article
68

Author:
Title:
COAC w modelu indywidualnego poziomu zachowań organizacyjnych w kontekście zmian organizacyjnych = COAC in the Model of Individual Behaviours in an Organization in the Context of Organizational Change
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 461-468. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51308
article
69

Author:
Title:
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych = The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 71 (2009) , s. 166-178. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51409
article
70

Author:
Title:
Procesowe koncepcje negocjacji = Process-Oriented Concepts of Negotiations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 67-72. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51585
article
71

Author:
Title:
Identyfikacja procesów jako stadium przygotowawcze w projektowaniu usprawnień = Process Identification - an Introductory Analysis in Designing Improvements
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 207-213. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51586
article
72

Author:
Title:
Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji = A Process Approach to Implementation of Information Security Management Systems
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 127-135. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51587
article
73

Title:
Distributive Justice and Schumpeterian Innovative Evolution - an Axiomatic Approach in the Context of Social Cohesion = Sprawiedliwość dystrybutywna i rozwój innowacyjny u Schumpetera - ujęcie aksjomatyczne w kontekście spójności społecznej
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - no. 73 (2009) , s. 25-40. - Tytuł numeru: Quality of Life Improvement through Social Cohesion - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51672
article
74

Title:
Regionalizm Południowego Pacyfiku - ewolucja i perspektywy rozwoju = The South Pacific Regionalism - Evolution and Perspectives for Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 67 (2009) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Integracja Azji Wschodniej : mit czy rzeczywistość? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52268
article
75

Author:
Title:
Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce = Research of the Similarities of Investment Strategies of the Mutual Funds Investing in Small- and Medium-Sized Companies in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 157-164. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161822119
article
76

Title:
Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji zmienności koncepcji zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych = The Application of Text Mining Methodology in the Identification of Plasticity of Concepts Contained in Large Sets of Scientific Publications
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 240-247. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161823291
article
77

Author:
Title:
Analiza przyczyn i czasu pozostawania na bezrobociu = The Analysis of the Determinants and Duration of Unemployment
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 418-426. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161872741
article
78

Author:
Harańczyk Grzegorz , Sokołowski Andrzej
Title:
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722133
article
79

Title:
Podobieństwo semantyczne w analizie danych przekrojowych = Semantic Relatedness in Spatial Data Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 104-112. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722186
article
80

Author:
Title:
Prezentacja graficzna modeli równań strukturalnych = Graphical Visualization of Structural Equation Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825518
article
81

Title:
Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART = Ways of Visualizing CART Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009) , s. 55-64. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825560
article
82

Title:
Opłacalność zastosowania pomp cieplnych do celów grzewczych w porównaniu z metodami tradycyjnymi = Profitability of Using Heat Pumps for Heating Purposes in Comparison with Traditional Methods
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 83 (2009) , s. 111-120. - Tytuł numeru: Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825595
article
83

Title:
Rachunek kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie = Tax Cost Accounting in a Company
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 414-422. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168325555
article
84

Title:
Wybrane problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo = Cost Management in a Process-Oriented Company
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 58 (2009) , s. 453-457. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i wynikami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168325557
article
85

Author:
Title:
Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne = Financing Educational Tasks By Local Governments
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 271-276. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168332915
article
86

Title:
A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration = A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 126 (2010) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Asia-Europe : Partnership or Rivalry? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52267
article
87

Title:
Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty = Investment Controlling in an Enterprise - Some Practical Aspects
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 123 (2010) , s. 13-20. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
52885
article
88

Author:
Title:
Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165628453
article
89

Author:
Title:
Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH = The Proposal of the Uncertainty Description Using the DEA and FDH Methods
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 108 (2010) , s. 207-218. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165628466
article
90

Title:
Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20 = Analysis of Arbitrage Operations in the Scope of the Options on WIG20
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 450-460. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629598
article
91

Title:
Klasyfikacja OFE z wykorzystaniem dystansu GARCH = Classification of OFE Using GARCH Distance
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 323-330. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629893
article
92

Author:
Title:
Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym = Statistical Analysis of the Investment Structure in Polish Provinces
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 385-393. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629933
article
93

Title:
Dynamiczna ocena efektywności portfeli wybranych funduszy inwestycyjnych = Dynamic Evaluation of the Efficiency of Selected Investment Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 422-430. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629965
article
94

Author:
Title:
Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami = CEO Role in Talent Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 307-314. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630038
article
95

Title:
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego = The Statement on Human Capital of Organization as a Modern Tool of Personnel Manager
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 429-438. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630141
article
96

Author:
Title:
Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej = Knowledge Management Strategy and Organizational Culture - Recommendations for Managers
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 439-448. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630156
article
97

Author:
Title:
Zadania działu HR z zakresu zarządzania wiedzą = HR Department's Tasks in the Field of Knowledge Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 512-521. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630192
article
98

Author:
Title:
Menedżer jako doradca i mentor w karierze = Manager as a Consultant and Mentor in Career-Focused Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 522-532. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630412
article
99

Title:
Menedżer pracowników wiedzy = Knowledge Worker's Manager
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 584-595. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630450
article
100

Title:
Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji = Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 617-627. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630594
article
101

Title:
Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań = Marketing Anthropology : Contribution to the Object and Methodology of the Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 127-136. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165631963
article
102

Author:
Title:
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego = Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632363
article
103

Title:
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632618
article
104

Author:
Sagan Adam , Rudawska Iga
Title:
Zmienne ukryte w analizie conjoint : identyfikacja struktury preferencji na rynku usług zdrowotnych = Latent Variables in Conjoint Analysis : the Preferences' Structure Identification in Healthcare Market
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 265-274. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632830
article
105

Title:
Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością : zastosowanie na rynku bankowym = Polish Classical Methods for Forewarning Against a Collapse and their Application to Financial Markets
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010) , s. 71-78. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165675778
article
106

Author:
Title:
Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010) , s. 330-337. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165680228
article
107

Author:
Title:
Wzornictwo przemysłowe jako element wartości eksploatacyjnej produktów = Industrial Design as an Element of Products Operational Value
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 392-402. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165685374
article
108

Title:
Poręczenia i gwarancje kredytowe jako forma pomocy publicznej = Guarantees as a Form of State Aid
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 594-611. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165685512
article
109

Author:
Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza jako zasadnicza determinanta rozwoju gospodarczego w dobie globalizacji = International Economic Competitiveness as a Crucial Determinant of the Economic Development During Globalisation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 631-640. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165685578
article
110

Title:
Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym = Controversy Over Electricity Reform
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 687-702. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165685745
article
111

Author:
Albrycht Izabela , Sokołowski Andrzej , Szczerski Krzysztof
Title:
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689985
article
112

Author:
Title:
Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa = Methodological Problems of Bankruptcy Prediction
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 54-61. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690185
article
113

Title:
Eksploracyjna analiza ofert z rynku nieruchomości = Exploratory Analysis of Sell Offers in Real Estate Market
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 368-376. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690663
article
114

Author:
Title:
Wykorzystanie informacji tekstowej w modelowaniu i predykcji ekonomicznych szeregów czasowych = Information Retrieval from Text Documents for Statistical Predictive Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 448-455. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690766
article
115

Author:
Title:
Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE = The Structure of Trade and the Level of Export Competitiveness in the EU Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 473-482. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690849
article
116

Title:
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 703-715. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694672
article
117

Title:
Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce = The Problem of the Discipline of Public Finance in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 269-279. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694981
article
118

Title:
Wielowymiarowe porównania systemów zdrowotnych w krajach OECD w kontekście realizowanych modeli ochrony zdrowia = Multidimensional Comparisons of Health Care Systems in OECD Countries in the Context of Applied Health Care Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 59-76. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165695007
article
119

Title:
Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo : analiza empiryczna = Bank Size and Business Model and Its Soundness : Empirical Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 124 (2010) , s. 122-136. - Tytuł numeru: Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701849
article
120

Author:
Title:
Współczesne wyzwania polityki regionalnej Unii Europejskiej = Contemporary Challenges of the European Union Regional Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010) , s. 210-222. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165703413
article
121

Author:
Title:
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010) , s. 223-232. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165703483
article
122

Author:
Title:
Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko portfela zakładów emerytalnych = Impact of Heterogeneity of a Population on a Risk of Pension Insurance Portfolio
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 106 (2010) , s. 127-135. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712227
article
123

Author:
Title:
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 369-379. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712712
article
124

Author:
Title:
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 380-391. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712975
article
125

Title:
Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń = Modelling the Loss Ratio for Dependent Classes of Insurance Using Copulas
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 106 (2010) , s. 184-192. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165713151
article
126

Title:
Kierunki interdyscyplinarnej wizji systemów informacyjnych zarządzania = Towards Interdisciplinary Perspective on Management Information Systems
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 118 (2010) , s. 290-298. - Tytuł numeru: Systemy informacyjne w zarządzaniu : przegląd naukowo-dydaktyczny : wydanie jubileuszowe z okazji 15-lecia Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej - Bibliogr.
Series:
(Informatyka Ekonomiczna ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165719443
article
127

Author:
Title:
Konkurencja i konkurencyjność na rynku pracy : ujęcie katalaktyczne = Competition and Competitiveness in the Labour Market : Catallactic Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 198-214. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766009
article
128

Author:
Title:
Kooperacja przedsiębiorstw w ujęciu syntetycznym = Cooperation between Businesses : Synthetic Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 265-279. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766170
article
129

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce = The Influence of Financial Crisis on Polish Households' Economic Condition
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 328-341. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766207
article
130

Author:
Title:
Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii = Quantitative Easing : Reasons for Introduction and Bank of England Experience
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 342-354. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766265
article
131

Title:
Problem bezrobocia w województwie małopolskim w latach 2007-2009 = The Problem of Unemployment in the Małopolska Region in the Years 2007-2009
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 740-754. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766281
article
132

Title:
Family Firms and Economic Development = Firmy rodzinne w rozwoju gospodarczym
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 905-926. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766458
article
133

Author:
Title:
Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013 = Evolution of European Policy in Favour of Entrepreneurship in the Years 1973-2013
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1003-1019. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766551
article
134

Title:
Grupy społeczne i główni aktorzy sceny politycznej a kształtowanie opinii publicznej w kwestii wprowadzenia euro w Polsce = Social Groups and Main Actors of Political Scene and the Shaping of Public Opinion Regarding the Introduction of the Euro in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1036-1047. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766811
article
135

Author:
Title:
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1068-1078. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165767005
article
136

Title:
Kontrowersje wokół hipotezy o niekeynesowskich efektach polityki fiskalnej = Controversy over the Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 142-148. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.