Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Unpublished from: 2011 to: 2011
records matched your query: 160.
Please wait...
Loading data...
1

Title:
Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
218 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-190
Nr:
2168219562
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
287 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-189
Nr:
2168219572
doctoral dissertation
3

Title:
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-198
Nr:
2168224482
doctoral dissertation
4

Title:
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-197
Nr:
2168224486
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-221
Nr:
2168238788
doctoral dissertation
6

Title:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
144/KHGiS/1/2011/S/623
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246554
unpublished scientific work
See related chapters
7

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 8-13
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246558
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 14-67
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246560
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Doświadczenia samorządów polskich metropolii we włączaniu dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju w kontekście unijnego dofinansowania zadań lokalnych : przykład Krakowa
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 68-94 - Bibliogr.
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246568
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Problemy wykorzystania galicyjskiego dziedzictwa kulturowego w rozwoju zrównoważonym Polski południowo-wschodniej
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 95-164 - Bibliogr.
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246594
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Ochrona konserwatorska zabytków urbanistyki w Polsce - rzeczywista czy fikcyjna?
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 165-180
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246598
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie - zarządzanie i ochrona zespołu po 1989 r.
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 195-217
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246614
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
29 s.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., Bibliogr. przy art.
Research program:
148/KHME/1/2011/S/627
Signature:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251816
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym
Source:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2011, s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251820
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora
Source:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2011, s. 17-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251822
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
129/KMae/1/2011/S/608
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256848
unpublished scientific work
See related chapters
17

Author:
Title:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 3-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256858
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 38-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256860
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Konieczność dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 64-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256862
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 89-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256864
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 117-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256866
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej a obecny kryzys
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 140-176 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256868
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego?
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 177-198 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256870
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 199-230 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256872
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania członków organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 115-128 - Bibliogr.
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257970
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
139/KEIG/1/2011/S/618
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258012
unpublished scientific work
See related chapters
27

Title:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 7-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258014
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 36-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258016
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 62-86 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258018
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 87-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258020
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w okresie 2003-2010
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 117-137
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258022
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Strategia Europa 2020 - Europejska Agenda Cyfrowa
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 138-168 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258024
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 169-188 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258026
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 189-210 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258028
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
263 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
140/KHZ/1/2011/S/619
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260074
unpublished scientific work
See related chapters
36

Author:
Title:
Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 7-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260096
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Kryzysy finansowe a wymiana handlowa w ujęciu retrospektywnym
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 32-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260098
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Geneza i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2008-2009
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 50-67 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260102
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Międzynarodowa wymiana towarowa w okresie współczesnego kryzysu globalnego
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 68-118 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260104
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 119-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260108
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 140-176 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260110
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Kryzys gospodarczy a równowaga płatnicza wybranych krajów
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 177-210 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260112
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 211-248 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260116
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
151 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
134/KSZiRO/1/2011/S/613
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260634
unpublished scientific work
See related chapters
45

Title:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 4-28
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Spójność wizji przedsiębiorstwa jako wynik kompetencji w zakresie zarządzania wymiarem strategicznym
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 29-55
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260646
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Kształtowanie struktury organizacyjnej w koncepcji zintegrowanego zarządzania
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 56-65
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260648
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Centralizacja i decentralizacja jako wymiar struktury władzy
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 66-78
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260650
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Hierarchia i elastyczność w modelach organizacji
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 79-91
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260652
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Rola kultury w tworzeniu spójnego systemu zarządzania rozwojem organizacji
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 92-114
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260654
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Technologia jako obszar zmian w zarządzaniu zintegrowanym
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 115-123
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260656
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Zintegrowany model zarządzania spółkami z indeksu WIG - Spożywczy
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 124-142
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260658
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
261 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
142/KGiAP/1/2011/S/621
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260660
unpublished scientific work
See related chapters
54

Author:
Title:
Polityka a polityka publiczna
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 12-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260670
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Studia nad polityką publiczną
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 22-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260672
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Analiza i projektowanie polityk publicznych
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 47-70 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260674
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Implementacja i monitorowanie polityk publicznych
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 71-95 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260676
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Polityka rynku pracy
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 129-160 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260694
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Polityka innowacyjna
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 161-191 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260696
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Polityka edukacyjna
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 192-215 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260698
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Polityka ochrony zdrowia
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 216-241 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260700
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
208 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
143/KPEiPR/2/2011/S/622
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261210
unpublished scientific work
See related chapters
63

Title:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
271 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
138/KMSG/1/2011/S/617
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261212
unpublished scientific work
See related chapters
64

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na politykę spójności po 2013 roku
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 9-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261214
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 27-41. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261216
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 42-64. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261218
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Author:
Title:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261228
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Title:
Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 89-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261230
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 110-131. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261236
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Author:
Gawlik Remigiusz , Siklós Balázs
Title:
Optymalizacja modelu przyznawania stypendiów naukowych w krajach Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 132-157. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261238
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 158-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261240
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 5-15
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261268
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Perspektywy rozwoju dużych miast Polski jako węzłów europejskiej sieci metropolii
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 184-209. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261270
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a pakt dla konkurencyjności - wnioski dla Polski
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 16-35
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261272
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 210-228. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261274
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 36-55
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261277
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Teoria a współczesna praktyka integracji regionalnej krajów rozwijających się na przykładzie Afryki
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 229-248. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261282
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 56-68
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261284
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 249-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261286
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 69-134
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261288
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 135-153
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261290
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 154-173
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261292
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 174-192
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261294
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
134 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
151/KPiD/1/2011/S/630
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261506
unpublished scientific work
See related chapters
85

Title:
Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 7-23 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261572
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 24-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261574
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 38-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261576
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Title:
Rozwój zawodowy a autokreacja
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 55-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261578
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Title:
Warunki skuteczności osobowości proaktywnej
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 74-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261580
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do samoprzywództwa
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 94-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261582
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Title:
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 117-134 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261584
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
83 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
149/KFiL/3/2011/S/628
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261738
unpublished scientific work
See related chapters
93

Author:
Title:
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 4-23
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261740
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Author:
Title:
Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 24-35
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261742
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Author:
Title:
Człowiek w filozofii Martina Bubera
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 36-49
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261744
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Author:
Title:
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 50-59
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261746
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Nowe perspektywy platońskiej filozofii człowieka w prologu Fedona
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 60-81
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261748
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Title:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
119 s.; 30 cm
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262120
unpublished scientific work
See related chapters
99

Author:
Title:
Gospodarka odpadami w świetle prawa konstytucyjnego
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 6-21
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262124
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 22-44
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262378
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Author:
Title:
Obowiązki gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 45-61
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262380
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 62-80
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262382
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Odpady medyczne
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 81-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262386
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Title:
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 97-119
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262388
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Influence of Changes in Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in Years 1979-2007
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. [118]-[135]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262952
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Title:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
281 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
146/KNP/1/2011/S/625
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263230
unpublished scientific work
See related chapters
107

Author:
Title:
Nurt socjaldemokratyczny
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 5-78
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263232
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Author:
Title:
Nurt liberalno-konserwatywny
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 79-126
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263234
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 127-165
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263238
chapter in unpublished scientific work
See main document
110

Title:
Nurt ludowy i ludowo-populistyczny
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 166-268
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263240
chapter in unpublished scientific work
See main document
111

Title:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
204 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
135/KZKL/1/2011/S/614
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265000
unpublished scientific work
See related chapters
112

Title:
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 7-13
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265006
chapter in unpublished scientific work
See main document
113

Title:
Istota misji zagranicznych pracowników
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 14-26
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265010
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
131/KTE/1/2011/S/610
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265038
unpublished scientific work
See related chapters
115

Author:
Title:
Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1(4)-15(19) - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265044
chapter in unpublished scientific work
See main document
116

Author:
Title:
Przygotowanie do wyjazdu
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 27-56
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265072
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Title:
Pobyt za granicą
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Title:
Polityka państwa w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[67]-10[86] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265090
chapter in unpublished scientific work
See main document
119

Author:
Title:
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[19]-13[30] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265096
chapter in unpublished scientific work
See main document
120

Author:
Title:
Repatriacja = Powrót
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 113-138
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265100
chapter in unpublished scientific work
See main document
121

Title:
Rola innowacji w gospodarce opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[31]-17[48] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265102
chapter in unpublished scientific work
See main document
122

Title:
Rola instytucji w przemianach społeczno-ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonych rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[49]-18[66] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265104
chapter in unpublished scientific work
See main document
123

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu światowego - sytuacja Polski
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[87]-20[105] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265106
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Author:
Title:
Kariera ekspatriantów z punktu widzenia organizacji
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 139-153
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265108
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Title:
Efektywność misji zagranicznych
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 154-173
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265110
chapter in unpublished scientific work
See main document
126

Author:
Title:
Funkcjonowanie rynków pracy w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[106]-35[140] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265130
chapter in unpublished scientific work
See main document
127

Title:
Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[141]-35[161] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265132
chapter in unpublished scientific work
See main document
128

Author:
Title:
Stan i perspektywy polskiego przemysłu paliwowo-energetycznego
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[162]-20[182] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265134
chapter in unpublished scientific work
See main document
129

Title:
Czynniki sukcesu misji zagranicznych - wnioski z badań
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 174-194
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265138
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Title:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Research program:
136/KZM/1/2011/S/615
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271614
unpublished scientific work
See related chapters
131

Title:
Dialectic as Organizational Aporia Management Method
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271618
chapter in unpublished scientific work
See main document
132

Title:
Motivational Power of Simulation Games in the Education Process
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 13-19. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271622
chapter in unpublished scientific work
See main document
133

Author:
Title:
Risk Assessment Matrix (RAM) - an Exemplary Practical Application to the Internal Audit of Corporate Logistic Functions
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 20-29. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271624
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Author:
Title:
Perception of Lobbying : The Polish Perspective of Interest Advocacy
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 30-37. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271626
chapter in unpublished scientific work
See main document
135

Title:
Analysis of Electoral Behavior on the example of Presidential Elections in Poland in 2010
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 38-46. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271628
chapter in unpublished scientific work
See main document
136

Title:
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271630
chapter in unpublished scientific work
See main document
137

Title:
Consumer Social Responsibility
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271632
chapter in unpublished scientific work
See main document
138

Title:
The Systems Approach to CSR
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271634
chapter in unpublished scientific work
See main document
139

Author:
Title:
Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 79-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271636
chapter in unpublished scientific work
See main document
140

Title:
Inferiority and Superiority of Theory and Practice in Managerial Education
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 91-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271638
chapter in unpublished scientific work
See main document
141

Author:
Lukač Duško
Title:
The Relevance of Cultural Factors for Decisions-Making Behaviour : the Case of Cultural Impact on FDI Decisions in Germany and Poland = Znaczenie czynników kulturowych dla zachowań towarzyszących podejmowaniu decyzji : przykłady wpływu kultury na decyzje BIZ w Niemczech i Polsce
Promotor:
Publisher address:
Cracow: , 2011
Physical description:
373 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-196
Nr:
2168272174
doctoral dissertation
142

Author:
Title:
System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
313 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-210
Nr:
2168272178
doctoral dissertation
143

Author:
Brzozowski Jan , Majone Giandomenico , Valle Valeria Marina , Ulbrych Marta
Title:
Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
113 s.: il.; 30 cm
Research program:
141/KSE/1/2011/S/620
Signature: