Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Articles from: 2016 to: 2016
records matched your query: 269.
Please wait...
Loading data...
1

Author:
Title:
Measuring and Monitoring Effects of Sustainable Development in the European Union
Source:
European Journal of Sustainable Development. - vol. 5, no. 1 (2016) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300883
article
2

Title:
Podatek od aktywów bankowych - próba racjonalnej oceny
Source:
Parkiet : gazeta giełdy i inwestorów. - 5 lutego, (nr 28) (2016) , s. 20
Access mode:
Nr:
2168301357
unreviewed article
3

Title:
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012
Source:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168302863
article
4

Title:
Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria
Source:
Management and Organizational Studies. - vol. 3, no 1 (2016) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303803
article
5

Title:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the statutory research project entitled "Entrepreneurship Education towards Contemporary Challenges" coordinated by K. Wach and financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168304585
article
See main document
6

Author:
Title:
Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna = The Furniture Industry in Poland and Its International Competitive Position
Source:
Ekonomia Międzynarodowa. - nr 13 (2016) , s. 38-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168304809
article
7

Author:
Title:
Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej = The Influence of the Level of Work Environment Internationalization on Employee Adaptation Process [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2016) , s. 421-431. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Tekst powstał na podstawie projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03179.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305381
article
8

Title:
Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020 = Education as a Factor Shaping Human Capital in the Context of Europe 2020 Strategy [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2016) , s. 1061-1073. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305383
article
9

Author:
Title:
Modele polityki społecznej w Europie i ich skuteczność - teoria a praktyka = Social Policy Models in Europe and Their Efficiency - Theory and Practice
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (504) (2016) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305509
article
10

Title:
Multidimensional Analysis of Social Convergence Within the European Union Countries
Source:
Chinese Business Review. - Vol. 15, No. 3 (2016) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168306015
article
11

Title:
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł opublikowany w ramach projektu "Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. ; Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306055
article
12

Author:
Beck Krzysztof , Janus Jakub
Title:
Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej = Similarity of Supply and Demand Shocks between Poland and Other EU Countries
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2016) , s. 112-140. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168306837
article
13

Author:
Title:
Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu = Methodological Paradigms of Management Science
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 375-385. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Research program:
Niniejsze opracowanie powstało w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2014/13/B/HS4/03452).
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306893
article
14

Author:
Title:
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 554-569. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306895
article
15

Title:
Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej = The Concept of the Model for the Selection of Sustainable Office Building Location
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016) , s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306961
article
See main document
16

Title:
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016) , s. 139-149. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC BY
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307001
article
17

Title:
Methodological Aspects of Qualitative-Quantitative Analysis of Decision-Making Processes
Source:
Management and Production Engineering Review. - vol. 7, no 2 (2016) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the National Science Centre of Poland (decision No.: DEC 2013/11/D/HS4/04070) within a research project entitled "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Nonmaterial Determinants of Life Quality of Young Europeans" lead by Remigiusz Gawlik, Ph.D. between 2014 and 2017.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307003
article
18

Title:
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji = Fostering Knowledge Sharing Attitudes and Behaviours in Terms of Expatriation
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (39) (2016) , s. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Analizowane wyniki badań pochodzą z projektu badawczego autorki pt. "Ekspatriacja jako mechanizm transferu wiedzy w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/D/HS4/00741
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307015
article
19

Title:
Exchange Rate as a Shock Absorber in Poland and Slovakia : Evidence from Bayesian SVAR Models with Common Serial Correlation
Source:
Economic Modelling. - vol. 58, November (2016) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168307105
article
20

Title:
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 673
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2016) , s. 141-145
Nr:
2168307127
review
21

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim = Foreign Direct Investment of Developing Countries in Africa
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307131
article
22

Title:
Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej = The Structure of Export Specialisation and Convergence Process within the European Union Countries
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 79-89. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307133
article
23

Title:
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Process of Agricultural Trade Liberalization in the WTO
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 105-116. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307135
article
24

Title:
Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych = Developing Countries in World Trade Turnovers
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 143-155. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307137
article
25

Title:
Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej? = Energy Union - a New Stage of the Energy Policy of the European Union?
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 213-224. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307149
article
26

Author:
Title:
Serwicyzacja produkcji przemysłowej : wnioski dla Polski = Servitization of Manufacturing : Conclusions for Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 253-264. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307153
article
27

Author:
Title:
Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna = Equitable International Trade - a New Social Contract
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 311-321. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307155
article
28

Author:
Żmuda Małgorzata , Molendowski Edward
Title:
W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej : studium interdyscyplinarne = In Search of Substance of National Competitiveness : Interdisciplinary Perspective
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 323-333. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Research program:
Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307157
article
29

Title:
Rola muzeów w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa = The Role of Museums in the Social and Economic Development of Contemporary States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 93-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307195
article
30

Title:
Bogaci i biedni na rynku kredytowym w Polsce : analiza porównawcza dla lat 2000-2013 = Rich and Poor Households in Poland's Credit Market - a Comparative Analysis for the Years 2000-2013
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 75-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307197
article
31

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego = Social Responsibility of an Economic University
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2016) , s. 383-402. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307267
article
32

Author:
Ambroziak Łukasz , Molendowski Edward
Title:
Wpływ członkowska Polski w Unii Europejskiej na ewolucję jej partnerstwa handlowo-inwestycyjnego z Niemcami = The Impact of Poland's Membership in the European Union on the Polish Trade and Investment Partnership with Germany
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 1 (2016) , s. 131-150. - Tytuł numeru: Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Część 1, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (E. Molendowski) oraz ze środków IBRKK (Ł. Ambroziak).
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307269
article
33

Author:
Title:
The Transmission Mechanism of Unconventional Monetary Policy
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 1 (2016) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307271
article
34

Author:
Title:
Zmiany skuteczności krajowych polityk społecznych w Europie w okresie 2004-2013 = Changes in Efficiency of National Social Policies in Europe in the 2004-2013 Period
Source:
Polityka Społeczna. - nr 5-6 (506-507) (2016) , s. 14-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307273
article
35

Author:
Sienkiewicz Łukasz , Łukasiewicz Grzegorz
Title:
Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL = Qualitative Context of Human Capital in Multicultural Organisations - a Holistic Analysis with a Use of NKL Tool
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 3, cz. 2 (2016) , s. 175-191. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307275
article
36

Title:
Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki = Flexibilisation Labour Market in Poland in the Global Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 257 (2016) , s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307277
article
37

Author:
Title:
O ewolucji ekonomicznej teorii wartości = About the Evolution of the Economic Theory of Value
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016) , s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach programu badawczego nr 048/WE-KMA/2015/S/5048.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307279
article
38

Title:
Znaczenie teorii Michała Kaleckiego w świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego początku XXI w. = The Significance of Michał Kalecki's Theory in Light of the Experience of the Global Financial Crisis at the Beginning of the XXI Century
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016) , s. 70-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307281
article
39

Title:
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Islandii w 2008 roku = The Reasons for and Results of the 2008 Financial Crisis on Iceland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307285
article
40

Author:
Szarucki Marek , Brzozowski Jan , Stankevičienė Jelena
Title:
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany
Source:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016) , s. 598-612. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168307303
article
41

Title:
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 187-206. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from funds allocated to the Department of Economics and International Relations, University of Economics in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307353
article
42

Title:
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 269-283. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307355
article
43

Author:
Title:
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307445
article
See main document
44

Author:
Title:
Zarządzanie konfliktem i przeciwdziałanie mobbingowi a intensyfikacja procesów innowacyjnych = The Conflict Management and the Counteraction of the Mobbing and the Intensification of Innovative Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 289-301. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307447
article
See main document
45

Title:
'Capital' Accumulation, Economic Growth and Income Distribution : Different Theories and 20th and 21st Century Evidence = Akumulacja kapitału, wzrost gospodarczy i podział dochodu : różne teorie a doświadczenia XX i XXI wieku
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 148-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307487
article
See main document
46

Author:
Title:
Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw = International Environment as a Factor for Internationalisation of Polish Firms
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 7-20. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej (OPUS 4) realizowanego w latach 2013-2016 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- -2012/07/B/HS4/00701
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307569
article
47

Author:
Title:
Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie = Age Management as a Way of Counteracting Social and Economical Inequalities and Inter-Generation Conflicts in Enterprises
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 408-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307713
article
See main document
48

Title:
Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Age Management and Using Human Capital in a Company
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 334-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307719
article
See main document
49

Title:
Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski = Building Social Capital through the Development of Attitudes on the Example of Small Towns and Rural Areas in the Lesser Poland District
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 385-395. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307773
article
See main document
50

Title:
Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską = Intra-lndustry Trade of the Western Balkan Countries in Regional Relations and in Relations with the European Union
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 2 (237) (2016) , s. 10-19. - Summ., streszcz.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/ HS4/03642.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307775
article
51

Title:
Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego = Psychosocial Determinants of the Organisational Engagement
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307845
article
52

Author:
Title:
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307849
article
53

Author:
Title:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 103-116. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development ' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307941
article
See main document
54

Author:
Title:
Innovative Behaviour of High-Tech Internationalized Firms : Survey Results from Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 153-165. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the research project OPUS 6 entitled Internationalization of small and medium-sized enterprises operating in high-tech industries, which has been funded by the National Science Centre (NCN) on the basis of the decision no. DEC-2013/11/B/HS4/02135 in the years 2014-2017.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307943
article
See main document
55

Author:
Marona Bartłomiej , Wilk Anna
Title:
Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016) , s. 51-65. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307963
article
See main document
56

Author:
Title:
The Perception of Critical Success Factors for PPP Projects in Different Stakeholder Groups
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the statutory research project no. 052/WEKEN/01/2015/S/5052entitled "Current problems of preparation and implementation of investment projects" coordinated by A. Nalepka and financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307967
article
See main document
57

Author:
Szarucki Marek , Bugaj Justyna
Title:
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308003
article
58

Author:
Title:
Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych = Aspects of Individual Adaptability of Employee Adaptation Process in an International Work Environment
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 195-206. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308153
article
59

Author:
Title:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu = Pragmatic Metodology of Management Science
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 223-236. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308155
article
60

Author:
Title:
Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami = The Essence of Talent : Theoretical Considerations and their Implications for Talent Management
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 237-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308157
article
61

Title:
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308159
article
62

Author:
Title:
Globalna kariera utalentowanych pracowników - teoretyczne ramy pojęcia = Talents' Global Career - Theoretical Framework
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 122-132. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308169
article
63

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach = Talent Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 151-162. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim realizowanych w latach 2016-2017 pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu talentami".
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308171
article
64

Author:
Title:
Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji = Factors Determining the Countries Risk oc Central and Eastern Europe : Projection Test
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 41-51. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308175
article
See main document
65

Author:
Title:
Kolektywne podejmowanie decyzji w polityce pieniężnej w perspektywie historycznej i międzynarodowej = Collective Decision-making in Monetary Policy - a Historical and International Perpective
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 53-60. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308181
article
See main document
66

Author:
Title:
Znaczenie strategii wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej dla gospodarek wschodzących = Unconventional Monetary Policy Exit Strategies of the Main Central Banks and Their Importance for Emerging Market Economies
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 61-68. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2016 r.2016
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308183
article
See main document
67

Title:
Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance, Corporate Control as Characteristics of Company Internationalization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 99-107. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308189
article
See main document
68

Author:
Title:
Znaczenie produkcji przemysłowej krajów UE w gospodarce światowej = The Importance of European Manufacturing in the Global Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 153-162. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308191
article
See main document
69

Author:
Title:
Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis = Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 19, nr 3 (2016) , s. 69-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308193
article
70

Title:
Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie = Opportunities and Challenges for Polish Agri-Food Export Development to Selected Asian Markets
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016) , s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308195
article
71

Title:
Przepływ ludności w warunkach globalizacji na przykładzie japońskiej polityki imigracyjnej oraz migracji wewnętrznej = The Character of Globalization and Associated with It the Movement of People i.e. of Japan Immigration Policy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308199
article
See main document
72

Title:
Stratyfikacja próby badawczej i dóbr ekspertów na przykładzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP = Stratification of Research Target Group and Selection of Experts for AHP-based Decision Making Model
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 193-200. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został opracowany w ramach projektu zatytułowanego The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Non-material Determinants of Life Quality of Young Europeans, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/04070.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308201
article
See main document
73

Author:
Title:
Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Higher Education in R&D in the Contemporary World Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 221-230. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308233
article
See main document
74

Author:
Title:
Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej) = The Competitiveness of Export - New Factors
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 231-238. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308235
article
See main document
75

Title:
The Potential of Education : Poland Compared to Selected OECD Countries
Source:
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej = Yearbook of the Institute of East-Central Europe. - vol. 14, no. 4 (Special Issue) (2016) , s. 209-225. - Tytuł numeru: Re-thinking the OECD's Role in Global Governance : Members, Policies, Influence - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308465
article
76

Author:
Title:
Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży high-tech : wstępne wyniki badań sondażowych = Motives for Internationalization of High-tech Businesses : Preliminary Results of the Survey
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 10, cz. t. 1 (2016) , s. 93-107. - Tytuł numeru: Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego OPUS 6 pt. "Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr umowy 2013/11/B/HS4/02135) w latach 2014-2017
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308503
article
77

Author:
Title:
Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej = Measuring Business Internationalization from the International Entrepreneurship Perspective
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 10, cz. 1 (2016) , s. 109-126. - Tytuł numeru: Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego OPUS 4 pt. "Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej" finansowanego na podstawie umowy nr 2012/07/B/HS4/00701 przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w latach 2013-2017
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308505
article
78

Title:
Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich = Cultural Distance as a Determinant of Location Choices by Polish Direct Investment
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 2. (2016) , s. 281-301. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308517
article
79

Title:
Strategic Implementations of Offshore Sourcing in It Services : a Literature Review = Strategiczne zastosowanie delokalizacji usług informatycznych : przegląd literatury
Source:
Gospodarka, Rynek, Edukacja. - vol. 17, nr 3 (2016) , s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed in part by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168308521
article
80

Author:
Title:
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters?
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308527
article
81

Author:
Title:
Problemy równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie wyzwań polityki klimatycznej UE = Dilemmas of the Socio-economic Development Sustaining in the Aspect of the EU Climate Policy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 191-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308529
article
82

Title:
Corporate Insurance Versus Risk Retention : an Empirical Analysis of Medium and Large Companies in Poland
Source:
The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice. - vol. 41, iss. 4 (2016) , s. 626-649. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168308531
article
83

Author:
Title:
Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego = The Phenomenon of Foreign Divestment - Case of Domestication in Polish Banking Sector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 259-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308535
article
84

Title:
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016) , s. 439-449. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308559
article
85

Title:
Proliferacja regionalnych umów handlowych na przykładzie Azji Wschodniej = Proliferation of Regional Trade Agreements on the Example of East Asia
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308561
article
See main document
86

Title:
Porozumienie Tripartite Free Trade Area (TFTA) - w kierunku racjonalizacji procesu integracyjnego w Afryce? = Tripartite Free Trade Area (ТГТА) - the Step Towards Rationalization of the Integration Process in Africa?
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 63-70. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308565
article
See main document
87

Title:
Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym = Sanitary and Phytosanitary Measures as Non-tariff Barriers in Contemporary International Trade
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 71-79. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308567
article
See main document
88

Title:
Nowe oblicze stosunków handlowych Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku = New Nature of European Union Trade Relations with African, Caribbean and Pacific Countries
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 81-89. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308569
article
See main document
89

Author:
Title:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2014
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308571
article
See main document
90

Title:
Procesy liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich a zmiany w jego strukturze geograficznej = Trade Liberalisation Processes in the Western Balkan Countries and Changes in Its Geographical Structure
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 101-111. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03642.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308573
article
See main document
91

Title:
Różnice w poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich na tle UE-15 = Diversity in the Level of Socio-economic Development of the New Member States on the Background of the EU-15
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 115-124. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308575
article
See main document
92

Title:
Dekada członkostwa w Unii Europejskiej - Polska na tle nowych państw członkowskich = A Decade of Membership in the European Union - the Example of Poland versus the New Member States
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 125-134. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308577
article
See main document
93

Title:
Postanowienia paryskiej konferencji klimatycznej w kontekście budowy unii energetycznej UE = Declarations of Paris Climate Change Conference in Context of Creation of European Energy Union
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 143-151. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308579
article
See main document
94

Title:
Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = Energy Security Determinants of the European Union
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 185-192. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308587
article
See main document
95

Author:
Title:
Realizacja i możliwość wypełnienia przez Polskę celów Strategii Europa 2020 = "Europe 2020" Strategic Objectives - Implementation in Poland
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 193-202. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308589
article
See main document
96

Title:
Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza? = Analysis of Polish Regions NUTS2 - Convergence versus Divergence
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 233-241. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308591
article
See main document
97

Title:
Pozycja miast europejskich w światowej sieci metropolii = European Cities in the World Metropolitan Network
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 263-272. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308595
article
See main document
98

Conference:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Title:
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne = Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 281-291. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308645
article
99

Author:
Title:
Edukacja przedsiębiorcza : analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa = Entrepreneurship Education : Bibliometric Analysis of Polish Scientific Literature
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 34 (2016) , s. 11-26. - Tytuł numeru: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 067/WE-KPI/03/2016/S/6067 pt. "Edukacja dla przedsiębiorczości wobec wyzwań współczesności" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308823
article
See main document
100

Title:
The Impact of the Euro Area Macroeconomy on Global Commodity Prices = Wpływ makrogospodarki strefy euro na światowe ceny surowców
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 14 (2016) , s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Supported by grant No. 2012/07/B/HS4/00700 of the Polish National Science Centre
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308835
article
See main document
101

Author:
Title:
Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu = Scientific Methods in the Methodology of Management Science
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2016) , s. 11-19. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Niniejsze opracowanie powstało w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/03452
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308899
article
102

Title:
Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 3 (2016) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308911
article
See main document
103

Author:
Title:
Structural Barriers to Research and Development Activities in Emerging Markets : the Case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary
Source:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016) , s. 39-53. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics within the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308913
article
104

Author:
Title:
The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model
Source:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016) , s. 18-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308915
article
105

Title:
State of Firm Internationalisation in the Małopolska Region
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 30-46. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308917
article
106

Author:
Title:
Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych = Evaluation of Macroeconomic Stability in the Economies of the EU in the Light of the Macroeconomic Imbalance Procedure : Risk Aspect of the Crisis Phenomenon
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 416 (2016) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308919
article
107

Author:
Title:
Możliwości i ograniczenia przedsiębiorczości w kontekście zwalczania wykluczenia społecznego = Contributions and Limitations of Entrepreneurship in Fighting Social Exclusion
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 315-325. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308921
article
108

Title:
Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD = Immigrant Entrepreneurship in the EU and OECD Countries
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 326-339. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308981
article
109

Title:
Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców : konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective = Determinants of Entrepreneurship in the Perspective of Teachers and Entrepreneurs : Conclusions and Practical Guidelines from Perspective Program
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 378-390. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308983
article
110

Author:
Rachwał Tomasz , Wach Krzysztof
Title:
Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych = An Investigation into Entrepreneurial Intensions of the Young Generation : Survey Results Among Students of Non-economic Fields of Studies
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 405-415. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308985
article
111

Author:
Title:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, Environmental and Ecological Terms. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2016) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308987
article
112

Author:
Title:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016) , s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309053
article
113

Author:
Title:
Strategiczne myślenie w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw = Strategic Thinking among Polish Internationalized Firms
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016) , s. 28-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. "Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej" (OPUS 4) realizowanego w latach 2013-2016 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS4/00701
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309129
article
114

Author:
Title:
The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment = Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej : ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016) , s. 138-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309131
article
115

Title:
Correcting Excessive External Imbalances in Euro Area Economies = Korygowanie nadmiernych nierównowag zewnętrznych w gospodarkach krajów strefy euro
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016) , s. 162-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
<