Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations from: 2012 to: 2012
records matched your query: 768.
Please wait...
Loading data...
1

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222304
monograph
See related chapters
2

Title:
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 11-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222310
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Teoretyczne zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 35-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222330
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 53-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222332
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Konkurencyjność polskiego eksportu w latach 2001-2010 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 77-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222336
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 103-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222398
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 119-173. - Aneks statystyczny - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222404
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 175-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222406
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a eksport usług
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 201-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222410
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225562
monograph
See related chapters
11

Author:
Title:
Standardowe i niestandardowe działania antykryzysowe w gospodarkach wschodzących
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 11-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225564
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Amortyzacja zaburzeń gospodarczych przez gospodarki wschodzące w czasie kryzysu 2008-2010 za pomocą kursu walutowego i rezerw dewizowych
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 33-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225566
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 65-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225568
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Lisiński Marek , Sroka Włodzimierz , Brzeziński Paweł
Title:
Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań = Modern Management Concepts in Managing Enterprises - Results of Research
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2012) , s. 26-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168225638
article
15

Title:
Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski = Services for the Elderly in France : Implications for Poland
Source:
Polityka Społeczna. - R. 39, nr 1 (452) (2012) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168225728
article
16

Author:
Title:
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012) , s. 445-452. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168225798
article
17

Title:
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 94-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225892
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 128-158 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225894
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 159-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225898
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 181-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225938
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w warunkach systemów kursów stałych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 205-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225940
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Analiza wpływu powrotów z emigracji na rozwój województwa śląskiego
Source:
Zaraz wracam... albo i nie : skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego / red. Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński, Dagmara Bieńkowska - Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, 2012, s. 176-202
ISBN:
978-83-926852-4-1
Nr:
2168226725
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-207
Nr:
2168226757
doctoral dissertation
24

Title:
Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu [dokument elektroniczny]
Opracował:
Opracowanie graficzne:
Fotograf:
Cygan Rafał
Publisher address:
Kraków: BG UEK, 2012
Access mode:
Nr:
2168226759
exhibition
25

Title:
Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
294 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-206
Nr:
2168226761
doctoral dissertation
26

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów = Creation of a Common Agricultural Policy as Part of Strengthening the Level of Food Security and Regional Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 283-295. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227934
article
See main document
27

Author:
Montiel Peter J.
Title:
Makroekonomia międzynarodowa
Tłumacz:
Redaktor wydania:
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
646 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-264-1150-2
Nr:
2168228594
textbook
28

Author:
Title:
Kształtowanie karier w organizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 477-496
Edition:
Wyd. 1, 5 dodr.
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228752
chapter in textbook
29

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 499-526
Edition:
Wyd. 1, 5 dodr.
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228754
chapter in textbook
30

Title:
ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 591-604
Edition:
Wyd. 1, 5 dodr.
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228758
chapter in textbook
31

Author:
Title:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 605-628
Edition:
Wyd. 1, 5 dodr.
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228760
chapter in textbook
32

Title:
ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 629-644
Edition:
Wyd. 1, 5 dodr.
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228786
chapter in textbook
33

Title:
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 645-664
Edition:
Wyd. 1, 5 dodr.
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228788
chapter in textbook
34

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 79
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Physical description:
72 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168228810
journal / series editorial
See related chapters
35

Title:
Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Inquiring Effectiveness of Municipal Asset Management
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012) , s. 4-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228908
article
See main document
36

Title:
The European Portfolio Management Challenge
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2012. - nr 79, s. 68-69
Nr:
2168228958
varia
See main document
37

Title:
Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Selected Aspects of Effectiveness Measurement in Human Capital Management
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 141-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228980
article
38

Title:
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012) , s. 15-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229456
article
39

Title:
Pieniądz a procesy regionalnej integracji : uwagi o założeniach i skutkach funkcjonowania euro dla projektu integracji europejskiej = Single Currency and European Integration. Some Remarks About Assumptions and Consequences of Single Currency for The Project of European Integration
Source:
Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 503-513. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-416-4
Nr:
2168229466
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Polscy migranci wobec kryzysu : perspektywa ekonomiczna = Polish Migrants to Crisis: Economic Perspective
Source:
Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 130-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-417-1
Nr:
2168229482
chapter in monograph
41

Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229554
chapter in conference materials
42

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 80
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Physical description:
76 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168229590
journal / series editorial
See related chapters
43

Title:
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 80 (2012) , s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229592
article
See main document
44

Author:
Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 537-543. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229620
chapter in conference materials
45

Author:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland [dokument elektroniczny]
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 392-397. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229622
chapter in conference materials
46

Title:
Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-569-7
Nr:
2168229768
academic script
47

Author:
Title:
Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania pracowników organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 123-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Access mode:
Nr:
2168230164
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Strategia
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 227-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230866
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Zarządzanie personelem
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 45-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231804
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Nalepka Adam , Bąk Janusz
Title:
Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 113-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231910
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2012
Physical description:
149, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168231922
monograph
See related chapters
53

Author:
Title:
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych we współczesnym świecie
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 11-30
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232072
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 31-51
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232078
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 52-73
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232080
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Budżet UE a zmiany klimatu
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 74-102
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232082
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Polityka spójności jako narzędzie do walki ze zmianami klimatu
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 103-133
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232084
chapter in monograph
See main document
58

Conference:
8th International Strategic Management Conference: New Opportunities for Global Collaboration and Strategic Alliances in the Era of 'New Normal', Barcelona, Hiszpania, od 2012-06-21 do 2012-06-23
Title:
Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland
Source:
8th International Strategic Management Conference : New Opportunities for Global Collaboration and Strategic Alliances in the Era of 'New Normal' : the Proceedings of 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, 2012, Barcelona, Spain. Vol. 1 / [ed. Mehtap Özşahin] - Barcelona: Beykent University ; Gebze Institute of Technology, 2012, s. 247-255. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-605-60771-7-3
Nr:
2168232258
chapter in conference materials
59

Title:
Recenzja książki "Ekonomia i jej społeczne otoczenie" pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak
Source:
Wieś i Rolnictwo. - nr 2 (155) (2012) , s. 130-137
Nr:
2168232292
review
60

Author:
Claar Victor V. , Frey Robert , Szarucki Marek , TenHaken Vicki R.
Title:
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA
Source:
International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012) , s. 220-237. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232388
article
61

Author:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Title:
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj
Source:
Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012, s. 39-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-50-3
Nr:
2168232486
chapter in monograph
62

Title:
Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego = Municipal Spatial Planning In Malopolskie Vivodeship
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 1 (2012) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232516
article
63

Title:
Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji = The Role of Public Sector's Institutions in Creating Social Innovations
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 25-33. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232518
article
64

Author:
Title:
Rola władz lokalnych w sferze infrastruktury = The Role of Local Authorities In Infrastructure Sector
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012) , s. 247-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232522
article
65

Author:
Title:
Identyfikacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa = Identification of Real Estate Management System In Enterprise
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 3 (2012) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232530
article
66

Title:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012) , s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232532
article
67

Title:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
article
68

Author:
Title:
Jak dbamy o polską myśl techniczną?
Source:
Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw2012. - nr 4 (120), s. 54-58
Nr:
2168232740
voice in discussion / interview
69

Author:
Title:
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 195-203. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232742
article
70

Title:
Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny = The Prosocial Aspect of the Determinants of Employee Professional Capability in an Organisation
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
261 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 206)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-561-1
Nr:
2168232834
monograph
71

Title:
Specyficzne cechy zasobu ludzkiego w firmach born global = Specific Characteristics of the Human Resource in the "Born Global" Firms
Source:
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / red. Bogusław Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 509-521. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-216-1
Nr:
2168233008
chapter in monograph
72

Title:
Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej = The Meaning of Convergence in Current and Future Structural Policy of European Union
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012) , s. 174-185. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168233336
article
See main document
73

Title:
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7780-172-7
Nr:
2168233838
monograph
See related chapters
74

Title:
Wstęp do analizy globalnych reżimów regulacyjnych = Global Regulatory Regimes. Introduction to the Analysis of the Rise of Global Regulatory Regimes
Source:
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 8-27. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-172-7
Nr:
2168233840
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych = The Analysis of the Formation and the Functioning of the Global Regime of Recognition of Professional Qualifications and Competences
Source:
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 81-102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-172-7
Nr:
2168233842
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Perspektywy powstawania globalnego reżimu migracyjnego = The Perspectives for the Development of a Global Regime on International Migration
Source:
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 162-191. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-172-7
Nr:
2168233854
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-209
Nr:
2168233968
doctoral dissertation
78

Author:
Title:
Podstawy inżynierii finansowej
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1677-4
Nr:
2168234220
monograph
79

Author:
Firlej Krzysztof , Makarska Anetta
Title:
Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim = Investment and Innovation Priorities of Meat Factories in the Podkarpacie Province
Source:
Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2012) , s. 32-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168234380
article
80

Author:
Bąk Janusz
Title:
System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-214
Nr:
2168234414
doctoral dissertation
81

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-215
Nr:
2168234416
doctoral dissertation
82

Title:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
Physical description:
248 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234566
monograph
See related chapters
83

Title:
Wstęp : potencjał i ograniczenia w stosowaniu analizy ekonomicznej w polityce publicznej
Source:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234604
preface / summary
See main document
84

Author:
Baumol William
Title:
W kierunku teorii przedsiębiorstwa publicznego = Toward a Theory of Public Enterprise
Source:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 52-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234608
chapter in monograph
See main document
85

Author:
Noll Roger G.
Title:
Uwagi o prywatyzacji przemysłów infrastrukturalnych = Notes on Privatizing Infrastructure Industries: a Review of Economics Research
Source:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 65-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234610
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Schumpeter Joseph A.
Title:
Rozwój = Development
Source:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 236-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234612
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235050
article
See main document
88

Author:
Daszkiewicz Nelly , Wach Krzysztof
Title:
Internationalization of SMEs : Context, Models and Implementation
Publisher address:
Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishers, 2012
Physical description:
109, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7348-411-5
Access mode:
Nr:
2168235132
monograph
89

Title:
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Physical description:
19 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25)
Notes:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235394
publishing series
90

Author:
Conference:
30th International Conference on Mathematical Methods in Economics Location, Karviná, Czechy, od 2012-09-11 do 2012-09-13
Title:
Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union
Source:
Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic / [ed. Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012, s. 998-1003. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-779-0
Nr:
2168235412
chapter in conference materials
91

Title:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
175 s.: il.; 23 cm.
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235426
monograph
See related chapters
92

Title:
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 9-31
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235432
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Okresowe ocenianie pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 126-141
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235474
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-153
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235476
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Ograniczenie zatrudnienia
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 154-175
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235478
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012) , s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235614
article
101

Title:
Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym - z punktu widzenia centrali i oddziału goszczącego = Expatriation in an International Company - Headquarter versus Host Subsidiary Perspective
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 3 (2012) , s. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235622
article
102

Title:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy
Source:
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 171-181
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235700
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Nalepka Adam , Bąk Janusz
Title:
Model systemu wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji wspomagającego informacyjnie decyzje strategiczne
Source:
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 141-152
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235756
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania w wybranych spółkach z indeksu WIG Spożywczy
Source:
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 247-260
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235762
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives
Redaktor:
Schmid Alfons
, Larsen Christa
, Hasberg Ruth
, Atin Eugenia
Publisher address:
Munchen, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2012
Physical description:
330 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-86618-816-7
Nr:
2168235824
monograph
See related chapters
106

Author:
Title:
Transferability of Return Migrant's Skills and Their Integration in the Regional Labour Markets
Source:
Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives / red. Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Jan BRZOZOWSKI - Munchen, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2012, s. 249-257 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-86618-816-7
Nr:
2168235826
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Assessing the Adequacy of VET Programmes to the Needs of Labour Market : Dilemmas and Challenges
Source:
Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives / red. Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Jan BRZOZOWSKI - Munchen, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2012, s. 258-264 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-86618-816-7
Nr:
2168235828
chapter in monograph
See main document
108

Author:
Title:
Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu
Source:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 17-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235912
chapter in textbook
109

Author:
Title:
Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 287-297 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168235990
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Bounds Maria , Goldman Geoff , Buła Piotr , Fudaliński Janusz
Title:
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 145-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168236066
chapter in monograph
See main document
111

Author:
Title:
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-20
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236104
varia
See main document
112

Title:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
635, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk s. 15-20; bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236106
monograph
See related chapters
113

Title:
Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna profesor Ireny Pietrzyk
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 5-12
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236110
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Światowa sieć metropolii i duże miasta Polski
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 178-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236266
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Title:
Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 189-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236268
chapter in monograph
See main document
116

Title:
Czynniki internacjonalizacji przedsiębiorstw born global
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 323-334 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236272
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Współczesne państwo w obliczu procesów regionalizacji i globalizacji
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 342-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236274
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów afrykańskich - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 372-383 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236276
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 384-392 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236278
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Title:
Kryzys zadłużenia publicznego a polityka fiskalna w Unii Gospodarczo-Walutowej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 415-427 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236280
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Title:
Konsekwencje kryzysu fiskalnego krajów strefy euro dla przyszłości integracji walutowej w Europie
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 428-440 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236298
chapter in monograph
See main document
122

Author:
Title:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 441-450 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236330
chapter in monograph
See main document
123

Author:
Title:
Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-471 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236334
chapter in monograph
See main document
124

Title:
Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 472-483 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236366
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Program sztokholmski - realizacja wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej jako wyzwanie integracji
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 507-517 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236368
chapter in monograph
See main document
126

Title: