Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations from: 2010 to: 2010
records matched your query: 895.
Please wait...
Loading data...
1

Title:
Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
151 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-215-3
Nr:
50348
monograph
2

Title:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship
Redaktor:
Publisher address:
Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
Physical description:
216 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
50434
monograph
See related chapters
3

Title:
Managing Ownership and Succession in Family Firms
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
Physical description:
154 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7383-402-6
Nr:
50435
monograph
See related chapters
4

Title:
Łączenie banków w formie spółki akcyjnej
Publisher address:
Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010
Physical description:
184 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61668-20-6
Nr:
50700
monograph
5

Author:
Wiernasz Elżbieta , Szarucki Marek
Title:
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
50936
article
See main document
6

Title:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
265 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
51198
monograph
See related chapters
7

Title:
Śmiertelna woń Tiergartenu
Source:
Przegląd Polityczny. - nr 99 (2010) , s. 64-67
Nr:
51237
article
8

Title:
O Eckharcie i przezwyciężeniu metafizyki
Source:
Znak. - nr 2 (657) (2010) , s. 91-101
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
51241
article
9

Author:
Title:
Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 67-87
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51304
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Rola lobbingu w nowoczesnej gospodarce w świetle ordoliberalizmu i społecznej gospodarce rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 121-133
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51305
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Niezależność banku centralnego w świetle koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 47-66
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51306
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Społeczna gospodarka rynkowa a kwestia optymalnego opodatkowania
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 137-156
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51307
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51354
article
See main document
14

Title:
Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 89-118. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51355
article
See main document
15

Title:
Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw = The Investment Attractiveness of EU Member States as Viewed by Polish Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 69-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51356
article
See main document
16

Author:
Title:
Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna = Behavioural Economics vs Neoclassical Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51357
article
See main document
17

Author:
Title:
Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)? = Is a Financier a (Moral) Human Being?
Source:
Prakseologia. - nr 150 (2010) , s. 71-86. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51386
article
18

Author:
Title:
Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy : element teorii kapitału ludzkiego = The Use of Human Qualities on the Labour Market : the Elements of the Human Capital Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51399
article
See main document
19

Title:
Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Social and Economic Impact of the Migration of Poles after Poland's Accession to the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 179-193. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51400
article
See main document
20

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51401
article
See main document
21

Title:
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 137-164. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51402
article
See main document
22

Author:
Title:
Czy dobro i zło są kategoriami ekonomicznymi? Perspektywa historii myśli ekonomicznej = Is the Concept of Good and Evil an Economic Notion? The Perspective of the History of Economic Thought
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 195-207. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51405
article
See main document
23

Title:
Polityka antykryzysowa prezydenta Herberta Clarka Hoovera w latach 1929-1931 = President Herbert Clark Hoover's Anti-Crisis Policies in 1929-1931
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 229-243. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51406
article
See main document
24

Author:
Title:
Historyczne ujęcie klasyczno-neoklasycznej teorii pieniądza i poglądów Johna Maynarda Keynesa = A Historical Approach to John Maynard Keynes' Classical-Neoclassical Theory of Money and His Views
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 209-228. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51408
article
See main document
25

Author:
Title:
Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 67-79. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Ministerial journal list:
b
Nr:
51413
article
26

Author:
Title:
Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej = Determinants of Human Resource Management in the Private Medical Services Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51472
article
See main document
27

Title:
Sukces zespołu a sukces organizacji sportowej = Team Success and the Success of a Sports Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51473
article
See main document
28

Author:
Title:
Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników = The Social and Professional Adjustment of Newly Hired Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51474
article
See main document
29

Author:
Title:
Zarządzanie pracownikami utalentowanymi = Managing Talented Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 9-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51475
article
See main document
30

Author:
Title:
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51476
article
See main document
31

Author:
Title:
Zastosowanie podejścia Give and Get Back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej = Using Give and Get Back to Limit Employee Turnover - the Example of a Firm in the Automobile Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51477
article
See main document
32

Author:
Title:
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51478
article
See main document
33

Author:
Title:
Zarządzanie relacjami - koncepcje, tendencje, zastosowania = Relationship Management - Concepts, Trends, Implementations
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2 (5) (2010) , s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51499
article
See main document
34

Title:
Strategie rozszerzenia strefy euro
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
108, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-489-8
Nr:
51574
academic script
35

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 67-91. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51581
article
See main document
36

Author:
Title:
Dziedzictwo lokacji Krakowa : garść uwag na marginesie jubileuszu 750-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego = On the Heritage of Cracow's Incorporation under Magdeburg Law - a Few Observations on the 750th Anniversary
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 41-46. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51582
article
See main document
37

Author:
Title:
Pięćdziesiąt lat działalności Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1958-2008) = The Department of Economic and Social History at the University of Economics (1958-2008) - Fifty Years and Counting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 5-34. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51583
article
See main document
38

Title:
Polityka budżetowa galicyjskich władz autonomicznych (zarys problematyki) = The Budget Policy of the Galician Autonomous Authorities - an Outline of Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 47-65. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51584
article
See main document
39

Title:
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych = A Foundation as a Non-governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2010) , s. 151-160. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51656
article
40

Author:
Gorzelany-Plesińska Julia
Title:
Czynniki determinujące udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
269 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-158
Nr:
51658
doctoral dissertation
41

Title:
Wpływ glikoli silikonowych na jakość wybranych typów kosmetyków i produktów chemii gospodarczej
Promotor:
Sułek Włodzimierz
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-159
Nr:
51676
doctoral dissertation
42

Title:
Modele dyskretnych wyborów w analizie rynku mieszkaniowego w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
232 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-149
Nr:
51688
doctoral dissertation
43

Title:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
51689
monograph
See related chapters
44

Title:
Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany? = The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/2 (2010) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Nieruchomości : wycena, opłacalność i ryzyko - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52065
article
45

Title:
Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej = Economic, Social and Organizational Conditions of the Functioning and Development of Polish Enterprises in the Sector of Agribusiness in the EU
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 375-387. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52068
article
46

Title:
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52069
article
47

Title:
Kultura organizacyjna w rozwoju przedsiębiorstwa = The Organization Culture in Enterprise Development
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 267-278. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52070
article
48

Title:
Problem odnowy strategicznej w okresie kryzysu organizacji = The Problem of Strategic Renewal in a Crisis Organization
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010) , s. 299-307. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52072
article
49

Author:
Małysko Jacek
Title:
Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-173
Nr:
52156
doctoral dissertation
50

Author:
Title:
Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
497 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-172
Nr:
52157
doctoral dissertation
51

Author:
Title:
Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej = The Institutional State and Condition of the Polish Left 20 Years after the Transformation
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 43-54. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
52201
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009 = The Relations of Poland with the North Korea in Years 1989-2009
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-219. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
52202
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji = Subjective Determinants of Occupational Efficiency of the Employee and Human Resources in Organization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010) , s. 423-432. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52255
article
See main document
54

Title:
A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration = A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 126 (2010) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Asia-Europe : Partnership or Rivalry? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52267
article
55

Author:
Title:
Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki = Brain Waste Among Skilled Expatriates and Investment in Human Capital
Source:
Ekonomista. - 6 (2010) , s. 841-858. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52282
article
56

Author:
Title:
Rola stereotypów etnicznych w procesie asymilacyjnym zbiorowości imigrantów
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 139-149 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52332
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Title:
Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 131-135 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52333
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Układy klanowe w Kazachstanie w XX-XXI wieku - fragmentaryzacja i rekompozycja
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 151-164 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52334
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Społeczno-przestrzenna fragmentaryzacja współczesnego miasta - zagrożenie czy szansa?
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 118-130 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52336
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Kultura w rzeczywistości postglobalnej - granice fragmentaryzacji
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 93-102 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52337
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-29 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52338
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Dyplomacja gospodarcza USA - jej rola w realizacji głównych założeń polityki gospodarczej państwa: rekompozycja poprzez fragmentaryzację
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 213-230 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52339
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Fragmentaryzacja zasad i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 179-190 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52340
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Fragmentaryzacja a chaos kulturowy : nowe sposoby wytwarzania sensu
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 103-117 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52341
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Rekompozycja otoczenia regionalnego małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 233-244 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52342
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego = Public Real Estate Economy as Factor of Local Development within the Communes of the Małopolska Province
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
300 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-175
Nr:
52344
doctoral dissertation
67

Title:
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-176
Nr:
52345
doctoral dissertation
68

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-28-6
Nr:
52352
monograph
69

Title:
Globalizacja gospodarcza, rola państwa a federalizm ponadnarodowy
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 191-212 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52397
chapter in monograph
See main document
70

Title:
EU - US Food Safety Disputes and International Food Safety Regime [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2010
Physical description:
29 s.: il.
Series:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 2(3))
Notes:
[odczyt: 24.01.2011], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
52447
publishing series
71

Author:
Title:
Regional Context of Small and Medium-Sized Enterprise' Development : Case Study of Southern Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2010
Physical description:
24 s.: il.
Series:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 3(4))
Notes:
[odczyt: 21.04.2011], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
52448
publishing series
72

Author:
Title:
The Importance of Cultural Diversity for the Processes of Social Life [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2010
Physical description:
17 s.: il.
Series:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 5(6))
Notes:
[odczyt: 21.04.2011], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
52449
publishing series
73

Author:
Title:
Support for Business Succession in the European Union [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2010
Physical description:
17 s.: il.
Series:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 6(7))
Notes:
[odczyt: 21.04.2011], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
52450
publishing series
74

Title:
Zarys psychologii
Edition:
Wyd. 5 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
150, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-499-7
Nr:
52895
monograph
75

Title:
Nieruchomości gruntowe w Polsce w procesach rewitalizacji = Real Estate Land in the Process of Being Revitalised in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53131
article
See main document
76

Title:
Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Premises for the Creation of Special Economic Zones in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53132
article
See main document
77

Title:
Cechy gospodarstw domowych a sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce = The Characteristics of Households and Ways of Attending to Housing Needs in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 31-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53133
article
See main document
78

Author:
Title:
Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego = How Land Developers Shape Land Values
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53134
article
See main document
79

Author:
Klimek Barbara , Szeląg Jarosław
Title:
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus"
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53135
article
See main document
80

Title:
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53136
article
See main document
81

Title:
Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin = The Economic Effects of Managing Municipality Real Estate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53137
article
See main document
82

Title:
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53138
article
See main document
83

Author:
Title:
Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną = The Principles and Extent of Economic Analysis in Commercial Real Estate Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53139
article
See main document
84

Title:
Istota zarządzania wartością nieruchomości = Managing the Value of Real Estate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 131-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53140
article
See main document
85

Author:
Title:
Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich = The Influence of the Prices of Factors on the Success of Developers' Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53141
article
See main document
86

Title:
Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki = The Gulf Cooperation Council : an Attempt to Improve Cooperation between Arab Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 117-125. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53142
article
See main document
87

Title:
Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami = Current Changes in the Structure of the International Service Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53143
article
See main document
88

Author:
Title:
Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych = The Role of Private Creditors in Overcoming Financial Crises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53144
article
See main document
89

Title:
Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej = The Polish Economy in 2005-2006 - Lisbon Strategies Responsibilities/Mandates
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53145
article
See main document
90

Title:
Rozwój regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej = Regional Development in New EU Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 85-100. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53146
article
See main document
91

Author:
Title:
Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji = The Role of Local Production Systems in Regional Development - the Example of France
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 101-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53147
article
See main document
92

Title:
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej = The Process of Creating a Uniform Electric Energy Market in the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 67-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53148
article
See main document
93

Author:
Title:
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53149
article
See main document
94

Author:
Title:
Przegląd teorii i koncepcji integracji = An Overview of the Theory and Concepts of Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 49-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53150
article
See main document
95

Author:
Title:
Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej = Human Capital - a Presentation of Neoclassical Theory and the Austrian School
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 819 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53151
article
See main document
96

Author:
Title:
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 w świetle strategii Unii Europejskiej = The Development of Poland's Rural Areas in the Years 2007-2013 in the Light of European Union Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 69-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53152
article
See main document
97

Author:
Kudełko Joanna , Matuszkiewicz Tadeusz
Title:
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53153
article
See main document
98

Author:
Title:
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53154
article
See main document
99

Author:
Title:
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53155
article
See main document
100

Author:
Title:
Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej = Salary to Income Divergence in Poland and Scenarios for Reducing It in the Process of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53156
article
See main document
101

Author:
Prusek Andrzej , Nelec Wacław
Title:
Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego = An Assessment of the Competitiveness and Innovation Levels and Opportunities for Growth of Strategic Sectors in the Mielecki Sub-region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 77-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53157
article
See main document
102

Author:
Zieliński Kazimierz , Chorób Roman
Title:
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 125-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53158
article
See main document
103

Title:
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53159
article
See main document
104

Title:
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53160
article
See main document
105

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny i jego rola w implementacji strategii przedsiębiorstwa = The Internal Audit and Its Role in Implementing Enterprise Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53161
article
See main document
106

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53162
article
See main document
107

Author:
Title:
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53163
article
See main document
108

Author:
Title:
Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania = The Essence of and Assumptions for Prosumption and Examples of its Practical Application
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 93-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53164
article
See main document
109

Author:
Title:
Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w aspekcie rynku pracy = EU Labour Market Policy Concerning the Disabled
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53195
article
See main document
110

Title:
Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej = Barriers to the Assimilation of Immigrants in Selected Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 5-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53196
article
See main document
111

Author:
Title:
Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej = Managerial Perception of Changes in the Competitive Environment in the Process of European Economic Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 83-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53197
article
See main document
112

Title:
Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej = The Status of Women on the European Union Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 59-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53198
article
See main document
113

Title:
Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005 = Capital Resources as a Determinant of the Factor Competitiveness of the Polish Economy in the Years 1995-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53199
article
See main document
114

Title:
Zmiany warunków eksportu w Polsce w wyniku przyjęcia zasad i instrumentów wspólnej polityki eksportowej Unii Europejskiej = Changes in the Conditions of Export in Poland as a Result of the Adoption of the Instruments and Rules of the European Union's Common Export Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 19-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53200
article
See main document
115

Title:
Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Conditions of Poland's Post-EU Accession Export of Agricultural and Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53201
article
See main document
116

Title:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych = Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53202
article
See main document
117

Title:
Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do państw Unii Europejskiej = An Analysis of the Competitiveness of Polish Export to Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53203
article
See main document
118

Author:
Title:
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53204
article
See main document
119

Author: