Gnela Maciej

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Law, Department of Constitutional, Administrative and Public Procurement Law

Document type Author Number of authors Editor Title Source Publisher Place of publication Pages Year
chapter in textbook Maciej Gnela 1 Kazusy z prawa Unii Europejskiej Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. Wolters Kluwer Polska Warszawa 15−19 2021
chapter in textbook Maciej Gnela 1 Kazusy z prawa własności intelektualnej Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. Wolters Kluwer Polska Warszawa 114−119 2021
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Wyd. 1 [dodruk]. CeDeWu Warszawa 181−193 2017
book Robert Barański , Andrzela Gawrońska-Baran , Anna Drabarczyk , Maciej Gnela , Dominika Hołuj , Kamila Kędzierska , Ludmiła Lipiec-Warzecha , Slawomir Liżewski , Małgorzata Mędrala , Ambroży Mituś , Ewa Ostapowicz 11 Vademecum dyrektora instytucji kultury Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2016
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ CeDeWu Warszawa 181−193 2016
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Konkurencja w zamówieniach publicznych Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2 / red. nauk. Arwid Mednis Presscom Wrocław 187−196 2016
report Maciej Gnela , Ambroży Mituś 2 Propozycje usprawnień w zakresie zamawiania produktów, usług i robót budowlanych przez jednostki samorządu terytorialnego [b.m] Kraków 2015
chapter in textbook Maciej Gnela 1 Wybrane zagadnienia prawa cywilnego Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC] Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 9−31 2015
chapter in textbook Maciej Gnela 1 Prawo działalności gospodarczej Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC] Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 107−138 2015
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Governance vs Legal Standards Public Governance / ed. by Stanisław MAZUR Scholar Publishing House Warsaw 242−257 2015
article Maciej Gnela 1 Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) 80−88 2015
article Maciej Gnela 1 Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 53−59 2015
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Współzarządzanie a normy prawne Współzarządzanie publiczne / red. nauk. Stanisław MAZUR Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 251−267 2015
chapter in conference materials Maciej Gnela 1 Wiążące interpretacje ZUS dla przedsiębiorcy Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy Kraków 85−99 2014
article Maciej Gnela 1 Prawo zamówień publicznych jako instytucja zabezpieczająca interesy majątkowe skarbu państwa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. - nr 3 37−49 2014
chapter in monograph Piotr Feczko , Maciej Gnela 2 Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej Polityka innowacyjna / red. nauk. Tomasz GEODECKI, Łukasz MAMICA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 144−161 2014
chapter in textbook Maciej Gnela 1 Wybrane zagadnienia prawa działalności gospodarczej Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA] Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 217−251 2013
chapter in conference materials Ambroży Mituś , Maciej Gnela 2 Kontrola zarządcza a udzielanie zamówień publicznych - zarys problematyki Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa) / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy Urząd Zamówień Publicznych Wrocław-Warszawa 259−275 2013
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC Difin SA Warszawa 198−206 2013
chapter in textbook Maciej Gnela 1 Prawo spółek handlowych Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA] Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 169−198 2013
chapter in textbook Maciej Gnela 1 Prawo upadłościowe i naprawcze Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA] Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 199−215 2013
chapter in unpublished scientific work Piotr Feczko , Maciej Gnela 2 Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER 139−159 2012
chapter in conference materials Maciej Gnela 1 Udzielanie zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy - Wyd. 2 rozszerz.. Urząd Zamówień Publicznych Gdańsk ; Warszawa 270−278 2012
chapter in conference materials Maciej Gnela 1 O potrzebie usprawnienia negocjacyjnych trybów zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencyjności Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 2 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 17−26 2011
textbook Marek Benio , Bogusława Gnela , Maciej Gnela 3 Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 2011
chapter in monograph Magdalena Jelonek , Maciej Gnela 2 Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 73−106 2011
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA Wolters Kluwer Polska Warszawa 279−291 2011
chapter in monograph Magdalena Jelonek , Maciej Gnela 2 The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / ed. by Stanisław MAZUR The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics Krakow 74−106 2011
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA Oficyna a Wolters Kluwer Business Warszawa 162−172 2010
chapter in monograph Maciej Gnela 1 Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją Prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną Z problematyki odpowiedzialności prawnej / red. Marcin Pieniążek Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 33−44 2010
monograph Maciej Gnela 1 Prawo dla księgowych w zarysie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Warszawa 2010
chapter in conference materials Maciej Gnela 1 Odszkodowanie za nadużycie środków odwoławczych w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy Urząd Zamówień Publicznych Toruń; Warszawa 48−54 2009
article Maciej Gnela , Filip Grzegorczyk 2 Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne 26−32 2008