Hejnar Jerzy

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Finance, Department of Financial Accounting

Document type Author Number of authors Editor Title Source Publisher Place of publication Pages Year
doctoral dissertation Dunal Patryk 1 Promotor: Andrzejewski Mariusz
Promotor pomocniczy: Hejnar Jerzy
Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym Kraków 2018
article Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 Audit Committees' Appointments of Statutory Auditors (on the Example of Warsaw-listed Banks) - Regulatory Requirements versus Effective Protection of the Public Interest Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 41−52 2015
article Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 Dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie UE/537/2014 jako instrumenty zapewniające skuteczność regulacji wybranych zachowań korporacyjnych na rynku kapitałowym Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (101) 97−108 2015
chapter in unpublished scientific work Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI] [62]−[79] 2014
article Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) 75−92 2014
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA Difin SA Warszawa 131−142 2014
chapter in unpublished scientific work Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 Procedure of Appointments of Statutory Auditor as a Task of the Audit Committee (on the Basis of the Example of Banks Listed on Warsaw Stock Exchange) - Regulatory Requirements Versus Effective Protection of the Public Interest Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI] 1[81]−14[94] 2014
article Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej : (analiza ekonomiczna wybranych zagadnień prawnych) Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (88-89) 127−140 2014
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Wpływ technologii IT na prowadzenie ksiąg rachunkowych - wybrane problemy związane z obowiązującym stanem prawnym Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 119−127 2014
article Hejnar Jerzy 1 Czy założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej stanowią teoretyczne podstawy rachunkowości? Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 219−225 2014
chapter in monograph Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 Rotation of a Statutory Auditor : Shown by the Example of Selected Listed Companies Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI Cracow School of Business; Cracow University of Economics Cracow 115−124 2013
chapter in conference materials Grzegorczyk Filip , Hejnar Jerzy 2 External Auditor's Normative Characteristics Set out in the Directive 2006/43/EC as an Element Ensuring Correctness of Business Entities ́ Disclosure Legal and Economic Aspects of Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies / eds.: Hana Horak, Jean Monnet Chair University of Zagreb, Faculty of Economics & Business Zagreb 115−129 2013
chapter in unpublished scientific work Hejnar Jerzy 1 Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA 129−143 2013
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Weryfikacja stwierdzeń zawartych w podlegającym badaniu sprawozdaniu finansowym - dowody, metody i procedury badania Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 125−162 2012
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Leasing i jego skutki finansowe w sprawozdaniach finansowych - propozycja zmian zawartych w projekcie IASB i FASB - wybrane zagadnienia Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 159−169 2011
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Zarys teorii wyceny bilansowej Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 11−32 2011
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 94−103 2011
monograph Hejnar Jerzy , Micherda Bronisław 2 Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki : według polskiego prawa bilansowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 2011
chapter in unpublished scientific work Hejnar Jerzy 1 Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA 99−106 2010
chapter in textbook Hejnar Jerzy , Kulis Irena 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2010
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Rachunkowość instytucji finansowych : zagadnienia prawne Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC LexisNexis Warszawa 276−296 2010
chapter in textbook Hejnar Jerzy , Kulis Irena 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2008
monograph Hejnar Jerzy , Micherda Bronisław 2 Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Warszawa 2007
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Zarys teorii wyceny bilansowej Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 11−32 2007
chapter in textbook Hejnar Jerzy , Kulis Irena 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2007
chapter in monograph Hejnar Jerzy , Krzywda Danuta , Wrona Bartłomiej 3 Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA Difin Warszawa 59−79 2007
chapter in textbook Hejnar Jerzy , Kulis Irena 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2006
chapter in textbook Hejnar Jerzy , Kulis Irena 2 Podstawy wyceny w rachunkowości Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 103−135 2005
chapter in monograph Hejnar Jerzy 1 Aspekty, metody i rodzaje badania Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Warszawa 91−115 2005
monograph Hejnar Jerzy , Micherda Bronisław 2 Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Warszawa 2004
chapter in unpublished scientific work Krzywda Danuta , Hejnar Jerzy , Wrona Bartłomiej 3 Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA 58−81 2004
article Hejnar Jerzy 1 Pomiar kategorii ekonomicznych i jego wykorzystanie w rachunkowości Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 133−147 2003
doctoral dissertation Hejnar Jerzy 1 Promotor: Micherda Bronisław
Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych Kraków 2002
article Hejnar Jerzy 1 Wymogi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie rozliczania umów długoterminowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 69−83 2002
chapter in textbook Hejnar Jerzy , Kulis Irena 2 Wybrane problemy wyceny i ewidencji majątku i kapitałów Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 93−129 2002
chapter in conference materials Hejnar Jerzy 1 Wymogi standardów rachunkowości amerykańskiej w zakresie rozliczania umów o budowę I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz] Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości Sopot 58−68 2001
monograph Hejnar Jerzy , Micherda Bronisław 2 Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny Warszawa 2001
monograph Hejnar Jerzy , Micherda Bronisław 2 Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Warszawa 2000
article Hejnar Jerzy 1 Niektóre problemy związane z ewidencją instrumentów pochodnych w polskich bankach Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 99−108 1998
article Hejnar Jerzy 1 Formy restrukturyzacji wierzytelności bankowych w rachunkowości banku Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 61−73 1996