Kocurek Krzysztof

Faculty of Finance and Law, Department of Finance,

Year
Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce / Krzysztof KOCUREK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 129-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0
2019
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego / Krzysztof KOCUREK ; Promotor: Krzysztof BROŃSKI. - Kraków, 2018. - 466 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407a#https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407b
2018
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 93-122. - ISBN 978-83-208-2231-1
2016
Kraje alpejskie - Austria i Słowenia / Krzysztof KOCUREK, Alina KLONOWSKA // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 211-228. - ISBN 978-83-208-2231-1
2016
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy? / Krzysztof KOCUREK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
2014
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 147-196. - Bibliogr.
2014
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 130-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314806
2014
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 181-227
2014
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
2014
Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie = Selected Classical Theories of Regional Development and Their Role in Contemporary World / Krzysztof Kocurek // Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 428-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
2013
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577. - ISSN 1898-6447
2013
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010 / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2012
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland / Krzysztof KOCUREK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 94-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication. - ISSN 2083-8611
2012
Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej = Organization Strategy as a Source of Competitive Advantage / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 43-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
2012
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 858 (2011), s. 27-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
2010
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010), s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160. - ISSN 1897-9254
2010
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085. - ISSN 1898-6447
2010
Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego / Krzysztof KOCUREK // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 539-556. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
2010
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009), s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93. - ISSN 1897-9254
2009
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society / Krzysztof Kocurek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197. - ISSN 1898-6447
2009
Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Conception and Aims of Employment Restructuring in Enterprise / Krzysztof Kocurek // W: Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2009. - S. 43-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-916937-4-2
2009
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008), s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68. - ISSN 1897-9254
2008
Chapters:
Year
Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce / Krzysztof KOCUREK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 129-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0 2019
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 93-122. - ISBN 978-83-208-2231-1 2016
Kraje alpejskie - Austria i Słowenia / Krzysztof KOCUREK, Alina KLONOWSKA // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 211-228. - ISBN 978-83-208-2231-1 2016
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 130-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314806 2014
Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie = Selected Classical Theories of Regional Development and Their Role in Contemporary World / Krzysztof Kocurek // Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 428-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4 2013
Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego / Krzysztof KOCUREK // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 539-556. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3 2010
Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Conception and Aims of Employment Restructuring in Enterprise / Krzysztof Kocurek // W: Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2009. - S. 43-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-916937-4-2 2009
Articles:
Year
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy? / Krzysztof KOCUREK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757 2014
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577. - ISSN 1898-6447 2013
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010 / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2012
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland / Krzysztof KOCUREK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 94-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication. - ISSN 2083-8611 2012
Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej = Organization Strategy as a Source of Competitive Advantage / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 43-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391 2012
Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny = The Influence of Cultural Policies on Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 858 (2011), s. 27-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391 2010
W kierunku organizacji inteligentnej = In Process of the Intelligent Organization Building / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 2 (2010), s. 129-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160. - ISSN 1897-9254 2010
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development / Krzysztof KOCUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085. - ISSN 1898-6447 2010
Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce = Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 3, nr 1 (2009), s. 31-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93. - ISSN 1897-9254 2009
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego = On the Nature and Formation of Civil Society / Krzysztof Kocurek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197. - ISSN 1898-6447 2009
Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania = Sources Evolution of Budget Deficit's Financing in Poland Subject to Push-out Effect / Krzysztof Kocurek // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 2, nr 3 (2008), s. 21-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68. - ISSN 1897-9254 2008
Doctoral dissertations:
Year
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego / Krzysztof KOCUREK ; Promotor: Krzysztof BROŃSKI. - Kraków, 2018. - 466 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407a#https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407b 2018
Unpublished:
Year
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 147-196. - Bibliogr. 2014
Kraje praktykujące model nordycki / Krzysztof KOCUREK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 181-227 2014
Other:
Year
Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej / Krzysztof KOCUREK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9 2014
Year
Kocurek K., (2019), Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 129-152.
2019
Kocurek K., (2018), Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego, Prom. Broński K., Kraków : , 466 k.
2018
Kocurek K., (2016), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-122.
2016
Kocurek K., Klonowska A., (2016), Kraje alpejskie - Austria i Słowenia. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 211-228.
2016
Kocurek K., (2014), What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
2014
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 147-196.
2014
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-145.
2014
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 181-227.
2014
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67.
2014
Kocurek K., (2013), Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 428-436.
2013
Kocurek K., (2013), Rozwój regionalny - ujęcie systemowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 73-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577
2013
Kocurek K., (2012), Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 43-53.
2012
Kocurek K., (2012), Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 94-102; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication
2012
Kocurek K., (2012), Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 43-51; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf
2012
Kocurek K., (2011), Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 858, s. 27-37.
2011
Kocurek K., (2010), Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 6, s. 83-94.
2010
Kocurek K., (2010), W kierunku organizacji inteligentnej, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 2, s. 129-140; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160
2010
Kocurek K., (2010), Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 830, s. 129-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085
2010
Kocurek K., (2010), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 539-556.
2010
Kocurek K., (2009), Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, "Współczesna Ekonomia", vol. 3, nr 1, s. 31-41; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93
2009
Kocurek K., (2009), Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197
2009
Kocurek K., (2009), Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. [W:] Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 43-48.
2009
Kocurek K., (2008), Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania, "Współczesna Ekonomia", vol. 2, nr 3, s. 21-30; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68
2008
Chapters:
Year
Kocurek K., (2019), Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 129-152. 2019
Kocurek K., (2016), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-122. 2016
Kocurek K., Klonowska A., (2016), Kraje alpejskie - Austria i Słowenia. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 211-228. 2016
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-145. 2014
Kocurek K., (2013), Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 428-436. 2013
Kocurek K., (2010), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 539-556. 2010
Kocurek K., (2009), Istota i cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. [W:] Problemy ekonomii i zarządzania : zeszyty studenckie, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 43-48. 2009
Articles:
Year
Kocurek K., (2014), What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small 2014
Kocurek K., (2013), Rozwój regionalny - ujęcie systemowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 73-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/753/577 2013
Kocurek K., (2012), Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 43-53. 2012
Kocurek K., (2012), Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 94-102; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication 2012
Kocurek K., (2012), Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 43-51; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf 2012
Kocurek K., (2011), Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 858, s. 27-37. 2011
Kocurek K., (2010), Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 6, s. 83-94. 2010
Kocurek K., (2010), W kierunku organizacji inteligentnej, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 2, s. 129-140; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/2/id/160 2010
Kocurek K., (2010), Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 830, s. 129-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647085 2010
Kocurek K., (2009), Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, "Współczesna Ekonomia", vol. 3, nr 1, s. 31-41; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/3/issue/1/id/93 2009
Kocurek K., (2009), Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/168289197 2009
Kocurek K., (2008), Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania, "Współczesna Ekonomia", vol. 2, nr 3, s. 21-30; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/2/issue/3/id/68 2008
Doctoral dissertations:
Year
Kocurek K., (2018), Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego, Prom. Broński K., Kraków : , 466 k. 2018
Unpublished:
Year
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 147-196. 2014
Kocurek K., (2014), Kraje praktykujące model nordycki. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 181-227. 2014
Other:
Year
Kocurek K., (2014), Ewolucja nadzoru fiskalnego jako wzmocnienie mechanizmu dyscyplinującego państwa członkowskie Unii Europejskiej. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67. 2014