Tylec Tomasz ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institute of Economics, Department of Microeconomics

Year
Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej / Tomasz TYLEC // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 15-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2018
Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji / Tomasz TYLEC // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
2018
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-744-8
2017
Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014 / Tomasz TYLEC // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - S. 31-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
2017
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014 / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
2017
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 89 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-732-5
2016
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837. - ISSN 1898-6447
2016
Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014 / Tomasz TYLEC // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 120-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
2015
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication. - ISSN 2083-8611
2015
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication. - ISSN 2083-8611
2015
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. - S. 198-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
2014
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 183-202. - Bibliogr.
2013
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013), s. 93-100. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji. - ISSN 2083-8611
2013
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce / Tomasz TYLEC // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 58-72. - Bibliogr.
2012
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
2012
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia / Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012), s. 105-112. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2012
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 223-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
2012
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011), s. 51-60. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6. - ISSN 2083-8611
2011
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[136]-21[156]. - Bibliogr.
2011
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 215-239. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_8.pdf
2010
Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 2 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-542-9
2010
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2010
Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw / Tomasz TYLEC // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 98-117. - Bibliogr.
2010
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
2010
Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski / Tomasz TYLEC // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 52-81. - ISBN 978-83-61686-20-0
2010
Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym = Controversy Over Electricity Reform / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010), s. 687-702. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2010
Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce / Tomasz TYLEC ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2009. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001579a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001579b
2009
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 218-245. - Bibliogr.
2009
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego / Tomasz TYLEC // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 112-131. - ISBN 978-83-922045-9-6
2008
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego / Tomasz TYLEC // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 119-140. - Bibliogr.
2007
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 187-215. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=136106165. - ISSN 0208-7944
2007
Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii = The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster / Tomasz TYLEC, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 81-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134108644. - ISSN 0208-7944
2006
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń = Development of Insurance Products Distribution Channels / Rafał Małek, Tomasz TYLEC // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 443-463. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
2005
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004 / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 31-40. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99907184. - ISSN 0208-7944
2005
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=60729691. - ISSN 0208-7944
2004
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=52766312. - ISSN 0208-7944
2004
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA ; aut.: Czesława PILARSKA, Tomasz TYLEC, Paweł Bednarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2004
Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw / Tomasz TYLEC, Grzegorz WAŁĘGA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. 1[82]-37[118]. - Bibliogr.
2004
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce / Rafał Małek, Tomasz TYLEC // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 163-164. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
2004
Books:
Year
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-744-8 2017
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 89 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-732-5 2016
Chapters:
Year
Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej / Tomasz TYLEC // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 15-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4 2018
Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji / Tomasz TYLEC // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1 2018
Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014 / Tomasz TYLEC // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - S. 31-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5 2017
Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014 / Tomasz TYLEC // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 120-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4 2015
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. - S. 198-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4 2014
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 215-239. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_8.pdf 2010
Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 2 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-542-9 2010
Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski / Tomasz TYLEC // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 52-81. - ISBN 978-83-61686-20-0 2010
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego / Tomasz TYLEC // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 112-131. - ISBN 978-83-922045-9-6 2008
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń = Development of Insurance Products Distribution Channels / Rafał Małek, Tomasz TYLEC // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 443-463. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9 2005
Articles:
Year
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014 / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611 2017
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837. - ISSN 1898-6447 2016
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication. - ISSN 2083-8611 2015
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication. - ISSN 2083-8611 2015
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013), s. 93-100. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji. - ISSN 2083-8611 2013
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374 2012
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia / Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012), s. 105-112. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2012
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 223-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611 2012
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011), s. 51-60. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6. - ISSN 2083-8611 2011
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2010
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979 2010
Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym = Controversy Over Electricity Reform / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010), s. 687-702. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2010
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 187-215. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=136106165. - ISSN 0208-7944 2007
Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii = The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster / Tomasz TYLEC, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 81-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134108644. - ISSN 0208-7944 2006
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004 / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 31-40. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99907184. - ISSN 0208-7944 2005
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=60729691. - ISSN 0208-7944 2004
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=52766312. - ISSN 0208-7944 2004
Doctoral dissertations:
Year
Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce / Tomasz TYLEC ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2009. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001579a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001579b 2009
Unpublished:
Year
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 183-202. - Bibliogr. 2013
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce / Tomasz TYLEC // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 58-72. - Bibliogr. 2012
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[136]-21[156]. - Bibliogr. 2011
Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw / Tomasz TYLEC // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 98-117. - Bibliogr. 2010
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 218-245. - Bibliogr. 2009
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego / Tomasz TYLEC // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 119-140. - Bibliogr. 2007
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA ; aut.: Czesława PILARSKA, Tomasz TYLEC, Paweł Bednarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2004
Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw / Tomasz TYLEC, Grzegorz WAŁĘGA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. 1[82]-37[118]. - Bibliogr. 2004
Other:
Year
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce / Rafał Małek, Tomasz TYLEC // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 163-164. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2 2004
Year
Tylec T., (2018), Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-24.
2018
Tylec T., (2018), Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 15-23.
2018
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2017), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
2017
Tylec T., (2017), Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 31-45.
2017
Tylec T., (2017), Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 259-267; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc
2017
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2016), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 89 s.
2016
Tylec T., (2016), Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837
2016
Tylec T., (2015), Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 120-138.
2015
Tylec T., (2015), Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, s. 242-253; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication
2015
Tylec T., (2015), Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 92-100; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication
2015
Tylec T., (2014), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 198-218.
2014
Tylec T., (2013), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 183-202.
2013
Tylec T., (2013), Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 139, s. 93-100.
2013
Tylec T., (2012), Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 58-72.
2012
Tylec T., (2012), Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 246, s. 35-45.
2012
Tylec T., (2012), Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 257, s. 105-112.
2012
Tylec T., (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 223-230.
2012
Tylec T., (2011), Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 80, s. 51-60; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6
2011
Tylec T., (2011), Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[136]-21[156].
2011
Tylec T., (2010), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 215-239.
2010
Tylec T., (2010), Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Sporek T. (red.), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 29-40.
2010
Tylec T., (2010), Rynki hurtowe energii elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674377
2010
Tylec T., (2010), Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 98-117.
2010
Tylec T., (2010), Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 119-135.
2010
Tylec T., (2010), Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 52-81.
2010
Solek A., Tylec T., (2010), Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 111, s. 687-702.
2010
Tylec T., (2009), Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce, Prom. Dach Z., Kraków : , 250 k.
2009
Tylec T., (2009), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 218-245.
2009
Tylec T., (2008), Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 112-131.
2008
Tylec T., (2007), Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 119-140.
2007
Solek A., Tylec T., (2007), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 187-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/136106165
2007
Tylec T., Wałęga G., (2006), Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 81-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/134108644
2006
Małek R., Tylec T., (2005), Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 443-463.
2005
Tylec T., (2005), Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 31-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/99907184
2005
Tylec T., (2004), Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 75-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/60729691
2004
Tylec T., (2004), Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/52766312
2004
Pilarska C., Tylec T., Bednarski P., (2004), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1], Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
2004
Tylec T., Wałęga G., (2004), Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. 1[82]-37[118].
2004
Małek R., Tylec T., (2004), Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 163-164.
2004
Books:
Year
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2017), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s. 2017
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2016), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 89 s. 2016
Chapters:
Year
Tylec T., (2018), Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-24. 2018
Tylec T., (2018), Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 15-23. 2018
Tylec T., (2017), Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 31-45. 2017
Tylec T., (2015), Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 120-138. 2015
Tylec T., (2014), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 198-218. 2014
Tylec T., (2010), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 215-239. 2010
Tylec T., (2010), Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Sporek T. (red.), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 29-40. 2010
Tylec T., (2010), Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 52-81. 2010
Tylec T., (2008), Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 112-131. 2008
Małek R., Tylec T., (2005), Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 443-463. 2005
Articles:
Year
Tylec T., (2017), Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 259-267; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc 2017
Tylec T., (2016), Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837 2016
Tylec T., (2015), Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, s. 242-253; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication 2015
Tylec T., (2015), Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 92-100; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication 2015
Tylec T., (2013), Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 139, s. 93-100. 2013
Tylec T., (2012), Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 246, s. 35-45. 2012
Tylec T., (2012), Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 257, s. 105-112. 2012
Tylec T., (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 223-230. 2012
Tylec T., (2011), Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 80, s. 51-60; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6 2011
Tylec T., (2010), Rynki hurtowe energii elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674377 2010
Tylec T., (2010), Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 119-135. 2010
Solek A., Tylec T., (2010), Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 111, s. 687-702. 2010
Solek A., Tylec T., (2007), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 187-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/136106165 2007
Tylec T., Wałęga G., (2006), Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 81-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/134108644 2006
Tylec T., (2005), Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 31-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/99907184 2005
Tylec T., (2004), Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 75-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/60729691 2004
Tylec T., (2004), Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/52766312 2004
Doctoral dissertations:
Year
Tylec T., (2009), Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce, Prom. Dach Z., Kraków : , 250 k. 2009
Unpublished:
Year
Tylec T., (2013), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 183-202. 2013
Tylec T., (2012), Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 58-72. 2012
Tylec T., (2011), Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[136]-21[156]. 2011
Tylec T., (2010), Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 98-117. 2010
Tylec T., (2009), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 218-245. 2009
Tylec T., (2007), Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 119-140. 2007
Pilarska C., Tylec T., Bednarski P., (2004), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1], Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s. 2004
Tylec T., Wałęga G., (2004), Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. 1[82]-37[118]. 2004
Other:
Year
Małek R., Tylec T., (2004), Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 163-164. 2004