Author‘s publications - general statistics

Sady Monika ORCID

College of Management and Quality, Institute of Management, Department of International Management


Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID