Publications of the selected author
1

Title:
The Usage of TikTok in Influencer Marketing
Source:
Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі = Komunikacja marketingowa w nowoczesnym zmieniającym się otoczeniu / red. V.F. Ivanov, Ê.V. Romat - Kiïv: Studcentr, 2022, s. 201-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-7530-59-4
Nr:
2168362822
chapter in monograph
2

Title:
Konsumpcja w czasach pandemii : jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów?
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022
Physical description:
170 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł. ; Wydanie publikacji dofinansowane ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie (w ramach programu POTENCJAŁ, nr umowy 83/ZZM/2020/POT)
ISBN:
978-83-208-2506-0
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168367318
monograph
3

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5042-5048. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360006
chapter in conference materials
4

Title:
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 = Consumer Behaviour during the COVID-19 Pandemic
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (978) (2021) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19,kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358658
article
5

Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï", Kijów, Ukraina, od 2020-06-11 do 2020-06-11
Title:
Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor
Source:
Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020, s. 64-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-802-0
Nr:
2168352568
chapter in conference materials
6

Title:
Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020) , s. 484-493. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168353268
article
7

Conference:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Title:
Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328113
varia
8

Title:
Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym
Source:
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. Katarzyna Żyminkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, s. 212-221 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Research program:
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
ISBN:
978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330019
chapter in monograph
9

Title:
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018) , s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327557
article
10

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Title:
Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 47-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Access mode:
Nr:
2168326177
varia
11

Author:
Title:
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
216 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-440
Nr:
2168337539
doctoral dissertation
12

Author:
Bjarne Lykke Sørensen
Title:
Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-400
Nr:
2168325375
doctoral dissertation
13

Title:
Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-97
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313293
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań = The Impact of Marketing Tools of International Companies on National Culture - Conceptualization of a Research Design [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 443-449. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318129
article
15

Title:
Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia = Marketing Public Relations and Social Media - Opportunities and Threats = Marketingovye public relations i socialʹnye media - šansyi ugrozy
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2016) , s. 399-409. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310733
article
16

Conference:
XI Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2016-11-03 do 2016-11-05
Title:
Uwarunkowania strategii marketingu globalnego
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka» = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 200th Anniversary of Lviv Polytechnic National University - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016, s. 75-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-980-4
Nr:
2168309079
chapter in conference materials
17

Title:
The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners
Source:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 299-312. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168309241
article
18

Title:
Specjaliści od marketingu potrzebni
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168291579
unreviewed article
19

Author:
Jaroslav Ďaďo , Jan W. Wiktor , Agnieszka Żbikowska
Title:
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters
Source:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168293909
article
20

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / red. Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168295077
chapter in conference materials
21

Title:
Significance of National Culture in International Marketing = Značenie nacionalʹnoj kulʹtury v meždunarodnom marketinge
Source:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 2 (2015) , s. 268-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305031
article
22

Title:
Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279117
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168275305
unreviewed article
24

Title:
Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów = Ethics in Teaching of Marketing - Reflections on Students' Opinions [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 299-305. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284169
article
25

Title:
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych
Source:
Społeczne wymiary marketingu, s. [152]-[158] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287599
chapter in unpublished scientific work
26

Title:
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market
Source:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013) , s. 63-77. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.
Nr:
2168261720
article
27

Title:
Słowacy w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 17
Access mode:
Nr:
2168280109
varia
28

Title:
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 24-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248864
article
29

Title:
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises
Source:
Społeczne wymiary marketingu, s. [23]-[29]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287431
chapter in unpublished scientific work
30

Title:
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 1[210]-13[222] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168267004
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Gościnna Serbia
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53), s. 16
Access mode:
Nr:
2168281697
varia
32

Title:
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 197-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266122
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 79-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274361
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / red. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 111-146
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235636
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych = The Diversity of Demographic and Economic Factors in EU Member States as a Determinant of Marketing Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249344
article
36

Title:
Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 116-154
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228360
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : uwarunkowania i strategie
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-02-6
Nr:
2168235306
monograph
38

Title:
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. [227]-[246] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257070
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe = Export - an International Entry Mode Adopted by Polish Companies
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 261-283. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241626
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations = Selected Methods of Public Relations Activities Evaluation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249322
article
41

Title:
Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 163-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231858
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki = E-Public Relations Effect on Attitudes and Behaviour of E-Consumers (Outline of the Issue)
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011) , s. 256-262. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229294
article
43

Title:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
262, [2]: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monograph
44

Title:
Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov
Source:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 12, č. 2 (2011) , s. 135-142. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226857
article
45

Conference:
10th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2011-01-20 do 0001-01-01
Title:
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [dokument elektroniczny]
Source:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226869
chapter in conference materials
46

Title:
Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji = The Promotional Campaign Supporting the Introduction of the Euro - Slovak Experience
Source:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2011) , s. 33-37. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53247
article
47

Title:
Wybrane metody badań skuteczności działań public relations = Selected Methods of Evaluating Effectiveness of Public Relations
Source:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 262-270. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
Nr:
2165804884
chapter in monograph
48

Title:
Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies
Source:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 28-35 - Bibliogr.
Nr:
2165813389
chapter in conference materials
49

Title:
Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów = Teaching International Marketing : Reflections Based on Students' Opinions
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 138-145. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164894146
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165092298
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010
Physical description:
603: il.; 24 cm
Notes:
Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164893351
See related chapters
52

Title:
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. [1-14] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326725
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets
Source:
International Marketing and Business in the CEE Markets / red. Maja Szymura-Tyc - Katowice: University of Economics Publ., 2009, s. 92-109 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-460-6
Nr:
2165985452
chapter in conference materials
54

Title:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 166-186 - Bibliogr.
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228686
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku = Analysis of the Situation in the Polish Public Relations Branch at the End of 2008
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 823 (2009) , s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50769
article
56

Title:
Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze = Market Research on Foreign Markets - Research Areas and Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 804 (2009) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50525
article
57

Title:
Katedra Marketingu
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (28) (2009) , s. 18-19
Access mode:
Nr:
2168342221
unreviewed article
58

Title:
The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts
Source:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / red. Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova - Banská Bystrica: 2008, s. 340-343. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2166238085
chapter in conference materials
59

Title:
Determinanty zmian koncepcji public relations = Contemporary Determinants of Public Relations Development
Source:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 91-96. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165965960
chapter in monograph
60

Title:
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
347 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1788-1
Nr:
51805
monograph
61

Title:
Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw = Predicting Selected Global Development Trends in the Years 2005-2015 as an Introduction to Researching Company Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006) , s. 51-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51285
article
62

Title:
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 174-194
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934035
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Public relations w teorii i praktyce / red. Dariusz Tworzydło, Tomasz Soliński - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006, s. 371-380. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-90-1
Nr:
2166522594
chapter in monograph
64

Title:
Relacje między public relations a marketingiem = The Relationships between Public Relations and Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 129-143. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52788
article
65

Title:
Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
174, [1] s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1559-2
Nr:
53098
monograph
66

Title:
Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe
Source:
Świat Marketingu. - Grudzień (2005) . - [odczyt: 11.07.2011] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2167661895
article
67

Title:
Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 117-134. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284333
chapter in monograph
See main document
68

Conference:
Development of Economy: Theory and Practice. International Scientific Conference, Kowno, Litwa, od 2004-09-30 do 2004-10-02
Title:
Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung
Source:
Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference - Kaunas: Vilnius University, 2004. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
9955-634-04-9
Nr:
2168332693
chapter in conference materials
69

Title:
Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation
Source:
Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou - Bratislava: Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, 2004. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt VEGA 1/9224/02
ISBN:
80-225-1944-8
Nr:
2168357262
chapter in conference materials
70

Conference:
Marketingovi doslidžennâ v Ukraini. III Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ, Jałta, Ukraina, od 2004-05-25 do 2004-05-28
Title:
Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše
Source:
Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / red. A.A. Mazaraki - Kiïv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004, s. 140-141. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
966-629-117-7
Nr:
2168335871
varia
71

Title:
Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie = Public Relations Tools for Building Relationships between the Enterprise and its Environment in the Long Term
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004) , s. 169-181. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220536
article
72

Title:
Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty
Source:
Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-42-1
Nr:
2166291887
chapter in conference materials
73

Title:
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2003
Physical description:
319 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-373-2
Nr:
2168222268
monograph
74

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 375-387. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168294693
chapter in conference materials
See main document
75

Conference:
IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej", Zakopane, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Title:
Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim = The Promotion of Accession Idea to European Union in Polish Society
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 122-127. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2165349733
chapter in conference materials
See main document
76

Title:
The Role of PR Instruments in Communication Between Multinationals and Local Communities in Poland
Source:
Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference / red. Jaroslav Ďaďo, Vladimír Laššák - Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University, 2003, s. 430-434
ISBN:
80-8055-815-9
Nr:
2168361110
chapter in conference materials
77

Title:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12, s. 38-40
Nr:
2168236838
varia
78

Title:
Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 25-32 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232610
chapter in monograph
79

Title:
Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR = Public Relations Activities - a Service Offered by PR Agencies
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 181-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237450
chapter in conference materials
See main document
80

Title:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych = Corporate Social Responsibility as a Public Relations Tool of International Enterprises
Source:
Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 505-510. - Summ.
Series:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168224540
chapter in monograph
81

Title:
Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej
Source:
Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / Jan W. WIKTOR - kierownik tematu, s. 56-91
Signature:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260124
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Conference:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Title:
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 85-96
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242808
chapter in conference materials
83

Title:
Główne grupy odbiorców działań public relations = The Firm and its Public Relations Audiences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 602 (2002) , s. 125-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231322
article
84

Title:
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 s.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/532
Nr:
2168259956
doctoral dissertation
85

Title:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich. = The Social Responsibility of the Enterprise as a Feature of the Public Relations of International Firms. A Study Using Examples of Selected European Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 581 (2002) , s. 145-162. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225680
article
86

Title:
Działania public relations w sytuacjach kryzysowych = Public Relations in Crisis Situations
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 413-423. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223810
chapter in monograph
See main document
87

Title:
Marketing u progu XXI wieku
Source:
Marketing i Rynek. - nr 4, s. 38-41
Nr:
2168236836
varia
88

Title:
Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Source:
Marketing i Rynek. - 1, s. 34-36
Nr:
2168236828
varia
89

Title:
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets
Source:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / red. Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 341-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225140
chapter in conference materials
See main document
90

Title:
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 1 (2000) , s. 208-218. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r.
Nr:
2168224320
article
91

Title:
Euromarketing : koncepcje - strategie - metody
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2, s. 36-39
Nr:
2168237512
varia
92

Title:
Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym = The Influence of Cultural Factors on Product Planning in International Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 538 (2000) , s. 181-190. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223894
article
93

Title:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2, s. 39-41
Nr:
2168239646
varia
94

Title:
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 87-97
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235964
chapter in book
See main document
95

Title:
Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich = WWW Pages as a Public Relations Tool of European Companies
Source:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 273-285. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233482
chapter in conference materials
See main document
96

Title:
Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe
Source:
Marketing i Rynek. - nr 10 (1999) , s. 8-14
Nr:
2168234596
article
97

Title:
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 35-41
Nr:
2168234606
article
98

Title:
Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym
Source:
Marketing i Rynek. - nr 10 (1998) , s. 31-35
Nr:
2168234570
article
99

Title:
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych = The Role of Culture in Product Development on International Markets
Source:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 92-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224682
chapter in conference materials
See main document
100

Title:
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych
Source:
Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR, s. 35-46 - Bibliogr.
Research program:
70/KMark/6/98/S
Signature:
NP-532/Magazyn
Nr:
2168333233
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r. [5]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Research program:
6/KM/1/08/S/423
Signature:
NP-950/[5]/Magazyn
Nr:
2168270790
unpublished scientific work
2

Title:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [4]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
[163] s.: il.; 30 cm.
Notes:
[Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"], Bibliogr.
Research program:
49/KM/1/07/S
Signature:
NP-950/[4]/Magazyn
Nr:
2168247996
unpublished scientific work
3

Title:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [3]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
[194] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu,
Research program:
71/Kmark/1/2006/S
Signature:
NP-950/[3]/Magazyn
Nr:
2167724167
unpublished scientific work
4

Title:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [2]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
[65 s.]: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Research program:
77/Kmark/4/2005/S/249
Signature:
NP-950/[2]/Magazyn
Nr:
2168259390
unpublished scientific work
5

Title:
Rynek Unii Europejskiej : polityki wspierające
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
[67] k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych częściach
Research program:
65/Kmark/5/2003/S/-71
Signature:
NP-920/Magazyn
Nr:
2165348340
unpublished scientific work
6

Title:
Euromarketing : wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr. po niektórych art.
Research program:
113/KMark/4/99/S
Signature:
NP-637/Magazyn
Nr:
2168333717
unpublished scientific work
1
The Usage of TikTok in Influencer Marketing / Joanna SOBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі = Komunikacja marketingowa w nowoczesnym zmieniającym się otoczeniu / red. V.F. Ivanov, Ê.V. Romat. - Kiïv: Studcentr, 2022. - S. 201-209. - Bibliogr. - ISBN 978-966-7530-59-4
2
Konsumpcja w czasach pandemii : jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów? / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022. - 170 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2506-0. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/marketing/konsumpcja-w-czasach-pandemii-jak-kryzys-spowodowany-pandemia-covid-19-zmienil-zachowania-konsumentow,p99807734Wstęp: Spis treści: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/marketing/konsumpcja-w-czasach-pandemii-jak-kryzys-spowodowany-pandemia-covid-19-zmienil-zachowania-konsumentow,p99807734Wstęp:
3
Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5042-5048. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/consumer-confidence-and-consumer-behaviour-during-the-covid-19-pandemic/Wstęp:
4
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 = Consumer Behaviour during the COVID-19 Pandemic / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (978) (2021), s. 3-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/artykul/2021/10.33141po.2021.07.01. - ISSN 0137-7221
5
Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor / A. ŻBIKOWSKA // W: Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat. - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020. - S. 64-65. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-802-0
6
Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020), s. 484-493. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p485.xml. - ISSN 1730-4237
7
Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym / A. ŻBIKOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 90-91. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
8
Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 212-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
9
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018), s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464. - ISSN 0438-5403
10
Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations / ŻBIKOWSKA A. // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa: TES, 2018. - S. 47-48. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
11
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market / Henrik M. Lund ; Promotor: Agnieszka ŻBIKOWSKA ; Promotor pomocniczy: Agata JONAS. - Kraków, 2018. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003400
12
Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market / Bjarne Lykke Sørensen ; Promotor: Agnieszka ŻBIKOWSKA ; promotor pomocniczy: Krzysztof KAPERA. - Kraków, 2017. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003317
13
Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-97. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
14
Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań = The Impact of Marketing Tools of International Companies on National Culture - Conceptualization of a Research Design / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 443-449. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
15
Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia = Marketing Public Relations and Social Media - Opportunities and Threats = Marketingovye public relations i socialʹnye media - šansyi ugrozy / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2016), s. 399-409. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171448940. - ISSN 0438-5403
16
Uwarunkowania strategii marketingu globalnego / A. ŻBIKOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka» = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 200th Anniversary of Lviv Polytechnic National University. - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016. - S. 75-77. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-980-4
17
The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners / Agnieszka ŻBIKOWSKA // International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016), s. 299-312. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-3627
18
Specjaliści od marketingu potrzebni / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
19
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters / Jaroslav Ďaďo, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015), s. 135-150. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ekonomie-management.cz/download/1433862256_aa3a/10_FOREIGN+MARKETS+ENTRY+MOTIVES+AND+STRATEGIES.pdf. - ISSN 1212-3609
20
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
21
Significance of National Culture in International Marketing = Značenie nacionalʹnoj kulʹtury v meždunarodnom marketinge / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 2 (2015), s. 268-277. - Summ. - Bibliogr.
22
Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 57-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
23
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Magdalena DOŁHASZ, Mariusz KUZIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 28-29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
24
Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów = Ethics in Teaching of Marketing - Reflections on Students' Opinions / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 299-305. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
25
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [152]-[158]. - Bibliogr.
26
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013), s. 63-77. - Summ.. - [odczyt: 04.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf. - ISSN 1450-863X
27
Słowacy w Krakowie / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
28
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 24-30. - Summ. - ISSN 1231-7853
29
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [23]-[29]. - Summ.
30
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[210]-13[222]. - Bibliogr.
31
Gościnna Serbia / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 16. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
32
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 197-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
33
Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 79-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
34
Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - S. 111-146. - ISBN 978-83-208-2042-3
35
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych = The Diversity of Demographic and Economic Factors in EU Member States as a Determinant of Marketing Activity / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
36
Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 116-154. - ISBN 978-83-208-2021-8
37
Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : uwarunkowania i strategie / Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-02-6
38
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [227]-[246]. - Bibliogr.
39
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe = Export - an International Entry Mode Adopted by Polish Companies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 261-283. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
40
Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations = Selected Methods of Public Relations Activities Evaluation / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
41
Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 163-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
42
Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki = E-Public Relations Effect on Attitudes and Behaviour of E-Consumers (Outline of the Issue) / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011), s. 256-262. - Summ. - ISSN 0438-5403
43
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
44
Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 12, č. 2 (2011), s. 135-142. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1335-7069
45
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [Dokument elektroniczny] / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Paris-Venice: s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 24 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
46
Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji = The Promotional Campaign Supporting the Introduction of the Euro - Slovak Experience / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 6 (2011), s. 33-37. - Summ. - ISSN 1231-7853
47
Wybrane metody badań skuteczności działań public relations = Selected Methods of Evaluating Effectiveness of Public Relations / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 262-270. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
48
Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 28-35. - Bibliogr.
49
Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów = Teaching International Marketing : Reflections Based on Students' Opinions / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 138-145. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
50
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
51
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - 603 : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1888-8
52
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-14]. - Bibliogr.
53
Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: International Marketing and Business in the CEE Markets / ed. by Maja Szymura-Tyc. - Katowice: University of Economics Publ., 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 92-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-460-6
54
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 166-186. - Bibliogr.
55
Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku = Analysis of the Situation in the Polish Public Relations Branch at the End of 2008 / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164997035. - ISSN 1898-6447
56
Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze = Market Research on Foreign Markets - Research Areas and Procedures / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164999592. - ISSN 1898-6447
57
Katedra Marketingu / Anna CZUBAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009), s. 18-19. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18. - ISSN 1689-7757
58
The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova]. - Banská Bystrica, 2008. - S. 340-343. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-89382-00-2
59
Determinanty zmian koncepcji public relations = Contemporary Determinants of Public Relations Development / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 91-96. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1802-4
60
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki / Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1788-1
61
Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw = Predicting Selected Global Development Trends in the Years 2005-2015 as an Introduction to Researching Company Environment / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006), s. 51-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129344857. - ISSN 0208-7944
62
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 174-194. - ISBN 83-911355-0-0
63
Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Magdalena DOŁHASZ, AGNIESZKA ŻBIKOWSKA // W: Public relations w teorii i praktyce / red. Dariusz Tworzydło, Tomasz Soliński. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006. - S. 371-380. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-90-1
64
Relacje między public relations a marketingiem = The Relationships between Public Relations and Marketing / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005), s. 129-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/94352231. - ISSN 0208-7944
65
Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce / Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 174, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1559-2
66
Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Świat Marketingu [on-line]. - Grudzień (2005)[1 ekran]. - [odczyt: 11.07.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=430450. - ISSN 1642-711X
67
Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 117-134. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
68
Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference. - Kaunas: Vilnius University, 2004. - ISBN 9955-634-04-9
69
Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou. - Bratislava: Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, 2004. - 97-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1944-8
70
Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / red. A.A. Mazaraki. - Kiïv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 966-629-117-7
71
Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie = Public Relations Tools for Building Relationships between the Enterprise and its Environment in the Long Term / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004), s. 169-181. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
72
Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - S. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-42-1
73
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2003. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-373-2
74
Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 375-387. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
75
Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim = The Promotion of Accession Idea to European Union in Polish Society / Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 122-127. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
76
The Role of PR Instruments in Communication Between Multinationals and Local Communities in Poland / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference / ed. Jaroslav Ďaďo, Vladimír Laššák. - Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University, 2003. - S. 430-434. - ISBN 80-8055-815-9
77
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 12 (2003), s. 38-40. - ISSN 1231-7853
78
Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 25-32. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-2-6
79
Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR = Public Relations Activities - a Service Offered by PR Agencies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 181-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
80
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych = Corporate Social Responsibility as a Public Relations Tool of International Enterprises / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. nauk. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 505-510. - Summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
81
Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / Jan W. WIKTOR - kierownik tematu. - (2002), s. 56-91
82
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec / Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 85-96. - ISBN 83-915196-1-9
83
Główne grupy odbiorców działań public relations = The Firm and its Public Relations Audiences / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 602 (2002), s. 125-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14754. - ISSN 0208-7944
84
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim / Agnieszka ŻBIKOWSKA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2002. - 241 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 s. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
85
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich. = The Social Responsibility of the Enterprise as a Feature of the Public Relations of International Firms. A Study Using Examples of Selected European Firms / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 145-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12578. - ISSN 0208-7944
86
Działania public relations w sytuacjach kryzysowych = Public Relations in Crisis Situations / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 413-423. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
87
Marketing u progu XXI wieku / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 4 (2001), s. 38-41. - ISSN 1231-7853
88
Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - 1 (2001), s. 34-36. - ISSN 1231-7853
89
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000. - S. 341-353. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-6-X
90
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 1 (2000), s. 208-218. - Summ. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. - ISSN 0324-8445
91
Euromarketing : koncepcje - strategie - metody / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2000), s. 36-39. - ISSN 1231-7853
92
Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym = The Influence of Cultural Factors on Product Planning in International Marketing / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 538 (2000), s. 181-190. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9864. - ISSN 0208-7944
93
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 2 (1999), s. 39-41. - ISSN 1231-7853
94
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie / Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 87-97. - ISBN 83-911355-8-6
95
Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich = WWW Pages as a Public Relations Tool of European Companies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - S. 273-285. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-9-4
96
Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 10 (1999), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
97
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach / Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 12 (1999), s. 35-41. - ISSN 1231-7853
98
Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 10 (1998), s. 31-35. - ISSN 1231-7853
99
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych = The Role of Culture in Product Development on International Markets / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 92-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
100
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR. - ([1998]), s. 35-46. - Bibliogr.
101
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r. [5] / kier. tematu Jan W. WIKTOR ; autorzy: Jan W. WIKTORA, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr.
102
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [4] / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - [163] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art.. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]. - Bibliogr.
103
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [3] / wykonawcy: Jan W. WIKTOR (kierownik tematu), Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - [194] s. : il. ; 30 cm. - Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu
104
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [2] / wykonawcy: Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA ; kierownik tematu: Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - [65 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr.
105
Rynek Unii Europejskiej : polityki wspierające / wykonawcy: Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - [67] k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych częściach
106
Euromarketing : wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr. po niektórych art.
1
Sobura J., Żbikowska A., (2022), The Usage of TikTok in Influencer Marketing. [W:] Ivanov V., Romat Ê. (red.), Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі, Kiïv : Studcentr, s. 201-209.
2
Chlipała P., Żbikowska A., (2022), Konsumpcja w czasach pandemii: jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów?, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 170 s.
3
Chlipała P., Żbikowska A., (2021), Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5042-5048.
4
Żbikowska A., Chlipała P., (2021), Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19, "Przegląd Organizacji", nr 7 (978), s. 3-11; https://przegladorganizacji.pl/artykul/2021/10.33141po.2021.07.01
5
Żbikowska A., (2020), Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor. [W:] Romat Ê. (red.), Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, Kiïv : Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, s. 64-65.
6
Żbikowska A., (2020), Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 20, iss. 2, s. 484-493; https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p485.xml
7
Żbikowska A., (2018), Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 90-91.
8
Żbikowska A., (2018), Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym. [W:] Żyminkowska K. (red.), Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 212-221.
9
Chlipała P., Żbikowska A., (2018), Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych, "Handel Wewnętrzny", nr 4, t. 2, s. 205-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464
10
Żbikowska A., (2018), Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 47-48.
11
Lund H., (2018), Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market, Prom. Żbikowska A., Kraków : , 216 k.
12
Sørensen B., (2017), Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market, Prom. Żbikowska A., Kraków : , 198 k.
13
Żbikowska A., (2017), Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-97.
14
Żbikowska A., (2017), Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 443-449; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
15
Żbikowska A., (2016), Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 399-409; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171448940
16
Żbikowska A., (2016), Uwarunkowania strategii marketingu globalnego. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka», Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 75-77.
17
Żbikowska A., (2016), The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners, "International Journal of Business and Globalisation", vol. 17, iss. 3, s. 299-312.
18
Żbikowska A., (2015), Specjaliści od marketingu potrzebni, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
19
Ďaďo J., Wiktor J., Żbikowska A., (2015), Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters, "E+M Ekonomie a Management", vol. 18, iss. 2, s. 135-150; http://www.ekonomie-management.cz/download/1433862256_aa3a/10_FOREIGN+MARKETS+ENTRY+MOTIVES+AND+STRATEGIES.pdf
20
Markiewicz P., Żbikowska A., (2015), The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 213-225.
21
Żbikowska A., (2015), Significance of National Culture in International Marketing, "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo", no. 34-35, č. 2, s. 268-277.
22
Żbikowska A., (2014), Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-69.
23
Żbikowska A., Dołhasz M., Kuziak M., (2014), Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
24
Żbikowska A., (2014), Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 299-305.
25
Żbikowska A., ([2013]), Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [152]-[158].
26
Markiewicz P., Żbikowska A., (2013), Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market, "Economic Horizons", vol. 15, nr 1, s. 63-77; http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf
27
Żbikowska A., (2013), Słowacy w Krakowie, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
28
Żbikowska A., (2013), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 24-30.
29
Żbikowska A., ([2013]), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [23]-[29].
30
Żbikowska A., (2013), Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[210]-13[222].
31
Żbikowska A., (2013), Gościnna Serbia, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
32
Żbikowska A., (2013), Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 197-209.
33
Żbikowska A., (2013), Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-88.
34
Żbikowska A., (2012), Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 111-146.
35
Żbikowska A., (2012), Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 81-96.
36
Żbikowska A., (2012), Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 116-154.
37
Żbikowska A., (2012), Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania i strategie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 152 s.
38
Żbikowska A., (2012), Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [227]-[246].
39
Żbikowska A., (2012), Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-283.
40
Żbikowska A., (2012), Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 83-94.
41
Żbikowska A., (2012), Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 163-173.
42
Żbikowska A., (2011), Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3, s. 256-262.
43
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
44
Żbikowska A., (2011), Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov, "Ekonomika a spoločnosť", R. 12, č. 2, s. 135-142.
45
Chlipała P., Żbikowska A., (2011), Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
46
Żbikowska A., (2011), Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji, "Marketing i Rynek", nr 6, s. 33-37.
47
Żbikowska A., (2010), Wybrane metody badań skuteczności działań public relations. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 262-270.
48
Żbikowska A., (2010), Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies. [W:] Garaŝuk (red.), Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010, Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, s. 28-35.
49
Żbikowska A., (2010), Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 138-145.
50
Chlipała P., Żbikowska A., (2010), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-114.
51
Wiktor J., Żbikowska A. (red.), (2010), Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 603
52
Żbikowska A., (2010), Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-14].
53
Żbikowska A., (2009), Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets. [W:] Szymura-Tyc M. (red.), International Marketing and Business in the CEE Markets, Katowice : University of Economics Publ., s. 92-109.
54
Chlipała P., Żbikowska A., (2009), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 166-186.
55
Żbikowska A., (2009), Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 113-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997035
56
Żbikowska A., (2009), Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/164999592
57
Czubała A., Żbikowska A., (2009), Katedra Marketingu, "Kurier UEK", nr 3 (28), s. 18-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18
58
Żbikowska A., (2008), The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts. [W:] Ďaďo J., Petrovičova J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica :, s. 340-343.
59
Żbikowska A., (2008), Determinanty zmian koncepcji public relations. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : trendy, działania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 91-96.
60
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2008), Marketing międzynarodowy: zarys problematyki, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 347 s.
61
Żbikowska A., (2006), Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 51-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/129344857
62
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2006), Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 174-194.
63
Dołhasz M., Żbikowska A., (2006), Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w teorii i praktyce, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 371-380.
64
Żbikowska A., (2005), Relacje między public relations a marketingiem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 129-143; https://bazekon.uek.krakow.pl/94352231
65
Żbikowska A., (2005), Public relations: strategie firm międzynarodowych w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 174, [1] s.
66
Żbikowska A., (2005), Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe, "Świat Marketingu" [on-line], Grudzień; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=430450
67
Żbikowska A., (2004), Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-134.
68
Żbikowska A., (2004), Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung. [W:] Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference, Kaunas : Vilnius University
69
Żbikowska A., (2004), Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation. [W:] Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou, Bratislava : Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta
70
Żbikowska A., (2004), Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše. [W:] Mazaraki A. (red.), Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta), Kiïv : Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, s. 140-141.
71
Żbikowska A., (2004), Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 169-181.
72
Żbikowska A., (2003), Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty. [W:] Tworzydło D. (red.), Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003], Rzeszów : Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 215-227.
73
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 319 s.
74
Żbikowska A., (2003), Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 375-387.
75
Zembura R., Żbikowska A., (2003), Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim. [W:] WIKTOR (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 122-127.
76
Żbikowska A., (2003), The Role of PR Instruments in Communication Between Multinationals and Local Communities in Poland. [W:] Ďaďo J., Laššák V. (red.), Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference, Banská Bystrica : Faculty of Economics of Matej Bel University, s. 430-434.
77
Żbikowska A., (2003), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 38-40.
78
Żbikowska A., (2002), Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 25-32.
79
Żbikowska A., (2002), Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 181-190.
80
Żbikowska A., (2002), Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych. [W:] Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 505-510.
81
Żbikowska A., (2002), Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej. [W:] WIKTOR - kierownik tematu (kierownik tematu), Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania, s. 56-91.
82
Adamska I., Kapera K., Żbikowska A., (2002), Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 85-96.
83
Żbikowska A., (2002), Główne grupy odbiorców działań public relations, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 125-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/14754
84
Żbikowska A., (2002), Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim, Prom. Wiktor J., Kraków : , 241 k.
85
Żbikowska A., (2002), Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 145-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/12578
86
Żbikowska A., (2001), Działania public relations w sytuacjach kryzysowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 413-423.
87
Żbikowska A., (2001), Marketing u progu XXI wieku, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 38-41.
88
Żbikowska A., (2001), Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, "Marketing i Rynek", 1, s. 34-36.
89
Wiktor J., Zembura R., Żbikowska A., (2000), The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets. [W:] Ďad'o J., Wiktor J. (red.), Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium, Cracow : University of Economics; Banská Bystrica: Matej Bel University, s. 341-353.
90
Wiktor J., Zembura R., Żbikowska A., (2000), Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 852, t. 1, s. 208-218.
91
Żbikowska A., (2000), Euromarketing : koncepcje - strategie - metody, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 36-39.
92
Żbikowska A., (2000), Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 181-190; https://bazekon.uek.krakow.pl/9864
93
Żbikowska A., (1999), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 39-41.
94
Wiktor J., Żbikowska A., (1999), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-97.
95
Żbikowska A., (1999), Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 273-285.
96
Żbikowska A., (1999), Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 8-14.
97
Wiktor J., Żbikowska A., (1999), Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 35-41.
98
Żbikowska A., (1998), Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 31-35.
99
Żbikowska A., (1998), Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 92-104.
100
Żbikowska A., ([1998]), Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (kierownik tematu), Strategie euromarketingowe, s. 35-46.
101
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2008), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej: sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r. [5], Wiktor J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 95 k.
102
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2007), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [4], Wiktor J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [163] s.
103
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2006), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [3], Wiktor J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [194] s.
104
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2005), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [2], Wiktor J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [65 s.]
105
Wiktor J., Żbikowska A., (2003), Rynek Unii Europejskiej: polityki wspierające, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [67] k.
106
Wiktor J., Zembura R., Żbikowska A., (2000), Euromarketing: wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 k.
1
@inbook{UEK:2168362822,
author = "Joanna Sobura and Agnieszka Żbikowska",
title = "The Usage of TikTok in Influencer Marketing",
booktitle = "Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі",
pages = "201-209",
adress = "Kiïv",
publisher = "Studcentr",
year = "2022",
isbn = "978-966-7530-59-4",
}
2
@book{UEK:2168367318,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Konsumpcja w czasach pandemii : jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2022",
url = {},
isbn = "978-83-208-2506-0",
}
3
@inbook{UEK:2168360006,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Consumer Confidence and Consumer Behaviour during the Covid-19 Pandemic",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5042-5048",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
4
@article{UEK:2168358658,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (978)",
pages = "3-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2021.7.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/artykul/2021/10.33141po.2021.07.01},
}
5
@inbook{UEK:2168352568,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor",
booktitle = "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "64-65",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2020",
isbn = "978-966-629-802-0",
}
6
@article{UEK:2168353268,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 20, iss. 2",
pages = "484-493",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/foli-2020-0061},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p485.xml},
}
7
@misc{UEK:2168328113,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "90-91",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
8
@inbook{UEK:2168330019,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu",
pages = "212-221",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7",
}
9
@article{UEK:2168327557,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4, t. 2",
pages = "205-215",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464},
}
10
@misc{UEK:2168326177,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "47-48",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
url = {http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf},
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
11
@unpublished{UEK:2168337539,
author = "Henrik Lund",
title = "Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003400},
}
12
@unpublished{UEK:2168325375,
author = "Bjarne Lykke Sørensen",
title = "Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003317},
}
13
@inbook{UEK:2168313293,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "63-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
14
@article{UEK:2168318129,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "443-449",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
15
@article{UEK:2168310733,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "399-409",
year = "2016",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171448940},
}
16
@inbook{UEK:2168309079,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Uwarunkowania strategii marketingu globalnego",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka»",
pages = "75-77",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2016",
isbn = "978-617-607-980-4",
}
17
@article{UEK:2168309241,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners",
journal = "International Journal of Business and Globalisation",
number = "vol. 17, iss. 3",
pages = "299-312",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJBG.2016.078847},
url = {},
}
18
@article{UEK:2168291579,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Specjaliści od marketingu potrzebni",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "22-23",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
19
@article{UEK:2168293909,
author = "Jaroslav Ďaďo and Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters",
journal = "E+M Ekonomie a Management",
number = "vol. 18, iss. 2",
pages = "135-150",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2015-2-010},
url = {http://www.ekonomie-management.cz/download/1433862256_aa3a/10_FOREIGN+MARKETS+ENTRY+MOTIVES+AND+STRATEGIES.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168295077,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "213-225",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
21
@article{UEK:2168305031,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Significance of National Culture in International Marketing",
journal = "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo",
number = "no. 34-35, č. 2",
pages = "268-277",
year = "2015",
}
22
@inbook{UEK:2168279117,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "57-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
23
@article{UEK:2168275305,
author = "Agnieszka Żbikowska and Magdalena Dołhasz and Mariusz Kuziak",
title = "Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "28-29",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
24
@article{UEK:2168284169,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "299-305",
year = "2014",
}
25
@unpublished{UEK:2168287599,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[152]-[158]",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168261720,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market",
journal = "Economic Horizons",
number = "vol. 15, 1",
pages = "63-77",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5937/ekonhor1301061M},
url = {http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf},
}
27
@misc{UEK:2168280109,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Słowacy w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "17",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
28
@article{UEK:2168248864,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "24-30",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168287431,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[23]-[29]",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168267004,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[210]-13[222]",
year = "2013",
}
31
@misc{UEK:2168281697,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Gościnna Serbia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "16",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
32
@inbook{UEK:2168266122,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "197-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
33
@inbook{UEK:2168274361,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "79-88",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
34
@inbook{UEK:2168235636,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "111-146",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
35
@article{UEK:2168249344,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "81-96",
year = "2012",
}
36
@inbook{UEK:2168228360,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "116-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
37
@book{UEK:2168235306,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : uwarunkowania i strategie",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-61686-02-6",
}
38
@unpublished{UEK:2168257070,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[227]-[246]",
year = "2012",
}
39
@inbook{UEK:2168241626,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "261-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
40
@article{UEK:2168249322,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "83-94",
year = "2012",
}
41
@inbook{UEK:2168231858,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "163-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
42
@article{UEK:2168229294,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), cz. 3",
pages = "256-262",
year = "2011",
}
43
@book{UEK:2166384336,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
44
@article{UEK:2168226857,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov",
journal = "Ekonomika a spoločnosť",
number = "R. 12, č. 2",
pages = "135-142",
year = "2011",
}
45
@inbook{UEK:2168226869,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
46
@article{UEK:53247,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "6",
pages = "33-37",
year = "2011",
}
47
@inbook{UEK:2165804884,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wybrane metody badań skuteczności działań public relations",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego ",
pages = "262-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9",
}
48
@inbook{UEK:2165813389,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies",
booktitle = "Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010",
pages = "28-35",
adress = "Kiїv",
publisher = "Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu",
year = "2010",
}
49
@inbook{UEK:2164894146,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "138-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
50
@inbook{UEK:2165092298,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "93-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
51
@book{UEK:2164893351,
title = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
52
@unpublished{UEK:2168326725,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-14]",
year = "2010",
}
53
@inbook{UEK:2165985452,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets",
booktitle = "International Marketing and Business in the CEE Markets",
pages = "92-109",
adress = "Katowice",
publisher = "University of Economics Publ.",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-460-6",
}
54
@unpublished{UEK:2168228686,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "166-186",
year = "2009",
}
55
@article{UEK:50769,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "113-123",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164997035},
}
56
@article{UEK:50525,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "804",
pages = "41-56",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164999592},
}
57
@article{UEK:2168342221,
author = "Anna Czubała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Katedra Marketingu",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (28)",
pages = "18-19",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18},
}
58
@inbook{UEK:2166238085,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts",
booktitle = "Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium",
pages = "340-343",
adress = "Banská Bystrica",
year = "2008",
isbn = "978-80-89382-00-2",
}
59
@inbook{UEK:2165965960,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Determinanty zmian koncepcji public relations",
booktitle = "Współczesny marketing : trendy, działania",
pages = "91-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1802-4",
}
60
@book{UEK:51805,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketing międzynarodowy : zarys problematyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1788-1",
}
61
@article{UEK:51285,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "51-60",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129344857},
}
62
@inbook{UEK:2165934035,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "174-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
63
@inbook{UEK:2166522594,
author = "Magdalena Dołhasz and Agnieszka Żbikowska",
title = "Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Public relations w teorii i praktyce",
pages = "371-380",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-87658-90-1",
}
64
@article{UEK:52788,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Relacje między public relations a marketingiem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "129-143",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/94352231},
}
65
@book{UEK:53098,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-208-1559-2",
}
66
@article{UEK:2167661895,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Grudzień",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=430450},
}
67
@inbook{UEK:2166284333,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "117-134",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
68
@inbook{UEK:2168332693,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung",
booktitle = "Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference",
pages = "",
adress = "Kaunas",
publisher = "Vilnius University",
year = "2004",
isbn = "9955-634-04-9",
}
69
@inbook{UEK:2168357262,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation",
booktitle = "Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta",
year = "2004",
isbn = "80-225-1944-8",
}
70
@misc{UEK:2168335871,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše",
booktitle = "Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta)",
pages = "140-141",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet",
year = "2004",
isbn = "966-629-117-7",
}
71
@article{UEK:2168220536,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "169-181",
year = "2004",
}
72
@inbook{UEK:2166291887,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty",
booktitle = "Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003]",
pages = "215-227",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-87658-42-1",
}
73
@book{UEK:2168222268,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-373-2",
}
74
@inbook{UEK:2168294693,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "375-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
75
@inbook{UEK:2165349733,
author = "Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "122-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
76
@inbook{UEK:2168361110,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "The Role of PR Instruments in Communication Between Multinationals and Local Communities in Poland",
booktitle = "Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference",
pages = "430-434",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Faculty of Economics of Matej Bel University",
year = "2003",
isbn = "80-8055-815-9",
}
77
@misc{UEK:2168236838,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "38-40",
year = "2003",
}
78
@inbook{UEK:2168232610,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "25-32",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
79
@inbook{UEK:2168237450,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "181-190",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
80
@inbook{UEK:2168224540,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych",
booktitle = "Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie",
pages = "505-510",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
81
@unpublished{UEK:2168260124,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania",
pages = "56-91",
year = "2002",
}
82
@inbook{UEK:2168242808,
author = "Izabela Adamska and Krzysztof Kapera and Agnieszka Żbikowska",
title = "Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "85-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
83
@article{UEK:2168231322,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Główne grupy odbiorców działań public relations",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "125-133",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14754},
}
84
@unpublished{UEK:2168259956,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
85
@article{UEK:2168225680,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "581",
pages = "145-162",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12578},
}
86
@inbook{UEK:2168223810,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Działania public relations w sytuacjach kryzysowych",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "413-423",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
87
@misc{UEK:2168236836,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketing u progu XXI wieku",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "38-41",
year = "2001",
}
88
@misc{UEK:2168236828,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "34-36",
year = "2001",
}
89
@inbook{UEK:2168225140,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets",
booktitle = "Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium",
pages = "341-353",
adress = "Cracow; Banská Bystrica",
publisher = "University of Economics; Matej Bel University",
year = "2000",
isbn = "83-911355-6-X",
}
90
@article{UEK:2168224320,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "852, t. 1",
pages = "208-218",
adress = "",
year = "2000",
}
91
@misc{UEK:2168237512,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Euromarketing : koncepcje - strategie - metody",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "36-39",
year = "2000",
}
92
@article{UEK:2168223894,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "181-190",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9864},
}
93
@misc{UEK:2168239646,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "39-41",
year = "1999",
}
94
@inbook{UEK:2168235964,
author = "Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "87-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
95
@inbook{UEK:2168233482,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich",
booktitle = "Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego",
pages = "273-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "1999",
isbn = "83-911355-9-4",
}
96
@article{UEK:2168234596,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "8-14",
year = "1999",
}
97
@article{UEK:2168234606,
author = "Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "35-41",
year = "1999",
}
98
@article{UEK:2168234570,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "31-35",
year = "1998",
}
99
@inbook{UEK:2168224682,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "92-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-910502-9-7",
}
100
@unpublished{UEK:2168333233,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Strategie euromarketingowe",
pages = "35-46",
year = "1998",
}
101
@unpublished{UEK:2168270790,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r. [5]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
102
@unpublished{UEK:2168247996,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
103
@unpublished{UEK:2167724167,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [3]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
104
@unpublished{UEK:2168259390,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
105
@unpublished{UEK:2165348340,
author = "Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Rynek Unii Europejskiej : polityki wspierające",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
106
@unpublished{UEK:2168333717,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "Euromarketing : wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID