Publications of the selected author

1

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017 = Spatial Differentiation of the State and Development of the Hotel Base in Poland by Voivodship in the Period 2002-2017
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 77-93. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333879
article
See main document
2

Title:
Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 212-231. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306131
article
3

Title:
Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis
Source:
Folia Turistica. - nr 35 (2015) , s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302851
article
4

Title:
Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna = Development of the Hotel Base in Poland - Temporal and Structural Analysis
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2014) , s. 103-124. - Summ., streszcz., rez.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282987
article
5

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa = Spatial Differentiation of Development of the Hotel base in Poland - a Multidimensional Analysis
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014) , s. 93-112. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286291
article
6

Title:
Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Regional Aspects of the Development of Bazaar Trade in Poland = Regional'nye aspekty razvitiâ bazarnoj torgovli v Pol'sze
Source:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2009-2014 (2014) , s. 124-149. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168305103
article
7

Title:
Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012
Source:
Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków; Legionowo: edu-Libri, 2014, s. 100-139
ISBN:
978-83-63804-53-4
Nr:
2168292161
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa = Diversity of Attractiveness of the Poland's Main Fair Centres - a Multidimensional Analysis
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3(344) (2013) , s. 62-81. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261524
article
9

Title:
Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna = Marketplace Trading in Poland - Spatial and Statistical Analysis
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2012) , s. 35-61. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168231290
article
10

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce
Source:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce2012, s. 50-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273128
chapter in unpublished scientific work
11

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim = Spatial Differentiation of Retailing Network in the Voivodeship Profile
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2011) , s. 35-48. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53091
article
12

Title:
Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski = Commercial Attractiveness of Polish Regions and Voivodships
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (243) (2011) , s. 15-27. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218032
article
13

Title:
Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Spatial Aspects of Development of Bazar Trade in Poland
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (335) (2011) , s. 23-35. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225570
article
14

Title:
Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne
Source:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 19-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165384733
chapter in monograph
15

Title:
Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej = The Influence Areas of Major Cities of Eastern Poland
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009) , s. 48-62. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161894643
article
16

Title:
Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu = Areas of Impact of Towns and Cities as a Regional Dimension of Trade Diversification
Source:
Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009) , s. 138-148. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165900620
article
17

Title:
Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych
Source:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2008, s. 127-214. - Aneks - Bibliogr.
Signature:
NP-1247/[1]/Magazyn
Nr:
2168225802
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast = Methods of Measuring the Commercial Attractiveness of Towns
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008) , s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50421
article
See main document
19

Title:
Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera = The Competition and Competitiveness of Towns in Light of Christaller's Theory of Central Places
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50420
article
See main document
20

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna) = The Spatial Differentiation of the Urban Settlements Network as a Determinant of the System of Shopping Centres (a Spatial and Demographic Analysis)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52759
article
See main document
21

Title:
Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera
Source:
Sektor handlu w rozwoju regionów / [kier. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka] - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 2006, s. 107-120. - Monografia z konferencji naukowej zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
ISBN:
83-60028-15-X
Nr:
2166083472
chapter in conference materials
22

Title:
Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast = Changes in the Urban Sefflemenf Nefwork in Poland as a Determinant in Shaping Urban Development Marketing Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. s.61-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52760
article
See main document
23

Title:
Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski
Source:
Burmistrz i Jego Praca. - 3(3) (2005) , s. 3-8 - Bibliogr.
Nr:
2168328593
article
24

Title:
Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005) , s. 5-18 - Bibliogr.
Nr:
52470
article
25

Title:
Czynniki konkurencyjności handlowej miast = The Commercial Competitiveness of Cities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220556
article
See main document
26

Title:
Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru) = Trade Competitiveness of Cities (Mechanism, Factors, Measurement Methods)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1052 (2004) , s. 142-166. - Tytuł numeru: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
52798
article
27

Title:
Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej
Source:
Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 111-119. - Streszcz., Summ.
ISBN:
83-87-249-88-2
Nr:
2168236736
chapter in conference materials
28

Title:
Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej = Methods of Determining Areas of Urban Influence as a Measure of Their Market Attractiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168222570
article
See main document
29

Title:
Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów
Source:
Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 211-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-81-3
Access mode:
Nr:
2168252648
chapter in monograph
30

Title:
Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny
Source:
Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2002, s. 86-115 - Bibliogr.
Signature:
NP-849/Magazyn
Nr:
2168244280
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Lokalizacja działalności handlowej
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 143-170 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269084
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru)
Source:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 343-364 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229950
chapter in monograph
33

Title:
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236938
article
See main document
34

Title:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Source:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 31-46
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235856
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Source:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK1998, s. 1-18
Signature:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259012
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych)
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 43, nr 2 (247) (1997) , s. 35-40
Nr:
2168261604
article
37

Title:
Zaufać bankowi
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996) , s. 44-47
Nr:
2168241008
article
38

Title:
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 91-102
Nr:
2168236638
chapter in conference materials
See main document
39

Title:
Preferencje nabywców usług bankowych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (1995) , s. 16-18
Nr:
2168269006
article
40

Title:
Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce)
Source:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 223-231
Nr:
2168244538
chapter in conference materials
41

Title:
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 117-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230736
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 148-169
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255198
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 45-61
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255182
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna) = Market Areas of Large Towns (Statistical - Cartographical Analysis)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991) , s. 67-88. - Summ., rez.
Nr:
2168246716
article
See main document
45

Title:
Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji
Source:
Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 147-168
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168315077
chapter in monograph
46

Title:
Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 3-6 (200-203) (1989) , s. 49-53
Nr:
2168255312
article
47

Title:
Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne = Differentiation of Trade Production factors Distribution in the Towns of South-East Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989) , s. 121-139. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259072
article
See main document
48

Title:
Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji
Source:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 123-133
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337961
chapter in monograph
49

Title:
Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji = Hierarchy of Urban Segments of Market as Determinant of Spatial Variation of Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246678
article
See main document
50

Title:
Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej)
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
314 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/748
Nr:
2168278697
doctoral dissertation
51

Title:
Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985
Source:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 92-103
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271562
chapter in conference materials
52

Title:
Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu
Source:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 43-53 - Bibliogr.
Nr:
2168259804
chapter in conference materials
53

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
54

Title:
Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984 = Changes in Trade Infrastructure of South-East Poland Towns between 1975 and 1984
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 3 (188) (1987) , s. 37-44
Nr:
2168337939
article
55

Title:
Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej
Source:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - Poszyty
Nr:
2168259350
chapter in monograph
56

Title:
Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 6(300) (1986) , s. 27-29
Nr:
2168241404
article
57

Title:
Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej) = Spatial structure of the macroregional market (taking as example South-Eastern Poland)
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 40-45
Nr:
2168240846
article
58

Title:
Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne)
Source:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 146-159
Nr:
2168267316
chapter in conference materials
59

Title:
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267144
article
See main document
60

Title:
Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981 = Development of Domestic Trade in the Light of Poland's Demographic Growth in the Years 1950-1981
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984) , s. 71-89. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256068
article
See main document
61

Title:
Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu = Spatial Conditioning of Investment Processes in Commerce
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261500
article
See main document
62

Title:
Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej = Analysis of Supplies Dynamics and Reserves in Clothing Industry
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981) , s. 128-136. - Summ.
Nr:
2168260002
article
63

Title:
Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym = Evaluation of Material and Technical Base of Trade in Dimensional Structure
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 4 (154) (1980) , s. 38-46
Nr:
2168254172
article
Unpublished documents:
1

Title:
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
058/KHiIR/02/2013/S/3058
Signature:
NP-1389/2/Magazyn
Nr:
2168314883
unpublished scientific work
2

Title:
Targi w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
100 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
5/KHiIR/1/2012/S//005
Signature:
NP-1389/Magazyn
Nr:
2168272770
unpublished scientific work
3

Title:
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
101 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KHiIR/1/2005/S/241
Signature:
NP-1066/Magazyn
Nr:
2168243920
unpublished scientific work
4

Title:
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
77 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Signature:
NP-942/Magazyn
Nr:
2168243916
unpublished scientific work
5

Title:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
149 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Signature:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
unpublished scientific work
6

Title:
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
192 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KHiIR/2/2001/S
Signature:
NP-780/Magazyn
Nr:
2168243918
unpublished scientific work
7

Title:
Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[130] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
62/KHiIR/1/2000/S
Signature:
NP-725/Magazyn
Nr:
2168244036
unpublished scientific work
8

Title:
Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej : (analiza przestrzenno-statystyczna)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
55 k.: tab.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
86/KHiIR/2/99/S
Signature:
NP-667/Magazyn
Nr:
2168267332
unpublished scientific work
9

Title:
Funkcje handlowe miast Polski : (analiza przestrzenno-statystyczna)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
107/KHiIR/2/98/S
Signature:
NP-535/Magazyn
Nr:
2168267338
unpublished scientific work
10

Title:
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
23 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-410/Magazyn
Nr:
2168267348
unpublished scientific work
11

Title:
Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
23 k.: il.; 30 cm
Research program:
56/EOT/8/91/W
Signature:
NP-104/Magazyn
Nr:
2168267344
unpublished scientific work
1
Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017 = Spatial Differentiation of the State and Development of the Hotel Base in Poland by Voivodship in the Period 2002-2017 / Krzysztof P. WOJDACKI // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 77-93. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128621/edition/112208/content. - ISSN 0079-3493
2
Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 212-231. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169992. - ISSN 1644-9584
3
Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
4
Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna = Development of the Hotel Base in Poland - Temporal and Structural Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2014), s. 103-124. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
5
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa = Spatial Differentiation of Development of the Hotel base in Poland - a Multidimensional Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014), s. 93-112. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
6
Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Regional Aspects of the Development of Bazaar Trade in Poland = Regional'nye aspekty razvitiâ bazarnoj torgovli v Pol'sze / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2009-2014 (2014), s. 124-149. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
7
Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012 / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków; Legionowo : edu-Libri, 2014. - S. 100-139. - ISBN 978-83-63804-53-4
8
Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa = Diversity of Attractiveness of the Poland's Main Fair Centres - a Multidimensional Analysis / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 3(344) (2013), s. 62-81. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
9
Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna = Marketplace Trading in Poland - Spatial and Statistical Analysis / Krzysztof P. WOJDACKI // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2012), s. 35-61. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
10
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce / K. WOJDACKI // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 50-63. - Bibliogr.
11
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim = Spatial Differentiation of Retailing Network in the Voivodeship Profile / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2011), s. 35-48. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
12
Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski = Commercial Attractiveness of Polish Regions and Voivodships / Krzysztof P. WOJDACKI // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (243) (2011), s. 15-27. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
13
Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce = Spatial Aspects of Development of Bazar Trade in Poland / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (335) (2011), s. 23-35. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
14
Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 19-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
15
Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej = The Influence Areas of Major Cities of Eastern Poland / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009), s. 48-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
16
Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu = Areas of Impact of Towns and Cities as a Regional Dimension of Trade Diversification / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009), s. 138-148. - Summ. - ISSN 0438-5403
17
Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2008), s. 127-214. - Aneks. - Bibliogr.
18
Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast = Methods of Measuring the Commercial Attractiveness of Towns / Krzysztof P. WOJADCKI, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 85-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151051637. - ISSN 1898-6447
19
Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera = The Competition and Competitiveness of Towns in Light of Christaller's Theory of Central Places / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151051405. - ISSN 1898-6447
20
Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna) = The Spatial Differentiation of the Urban Settlements Network as a Determinant of the System of Shopping Centres (a Spatial and Demographic Analysis) / Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106250231. - ISSN 0208-7944
21
Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Sektor handlu w rozwoju regionów : sukcesy i dylematy / [kier. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka]. - Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 2006. - S. 107-120. - Summ.. - Monografia z konferencji naukowej zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. - ISBN 83-60028-15-X
22
Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast = Changes in the Urban Sefflemenf Nefwork in Poland as a Determinant in Shaping Urban Development Marketing Strategies / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. s.61-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106254361. - ISSN 0208-7944
23
Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski / Krzysztof WOJDACKI // Burmistrz i Jego Praca. - 3(3) (2005), s. 3-8. - Bibliogr. - ISSN 1734-3046
24
Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce / Krzysztof P. WOJDACKI // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005), s. 5-18. - Bibliogr. - ISSN 0867-4973
25
Czynniki konkurencyjności handlowej miast = The Commercial Competitiveness of Cities / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=66667439. - ISSN 0208-7944
26
Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru) = Trade Competitiveness of Cities (Mechanism, Factors, Measurement Methods) / Krzysztof P. WOJDACKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1052 (2004), s. 142-166. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
27
Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 111-119. - Streszcz., Summ. - ISBN 83-87-249-88-2
28
Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej = Methods of Determining Areas of Urban Influence as a Measure of Their Market Attractiveness / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14858. - ISSN 0208-7944
29
Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 211-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85809-81-3
30
Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2002), s. 86-115. - Bibliogr.
31
Lokalizacja działalności handlowej / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 143-170. - Bibliogr.
32
Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru) / Krzysztof P. WOJDACKI // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, 2000. - S. 343-364. - Bibliogr. - ISBN 83-7188-451-6
33
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 31-46. - ISBN 83-87239-80-1
35
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK , Krzysztof P. WOJDACKI // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 1-18
36
Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych) / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 43, nr 2 (247) (1997), s. 35-40. - ISSN 0438-5403
37
Zaufać bankowi / Krzysztof P. WOJDACKI // Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996), s. 44-47. - ISSN 1425-8315
38
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 91-102
39
Preferencje nabywców usług bankowych / Krzysztof P. WOJDACKI // Marketing i Rynek. - nr 3 (1995), s. 16-18. - ISSN 1231-7853
40
Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce) / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof WOJDACKI // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 223-231
41
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 117-160. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
42
Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof WOJDACKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 148-169
43
Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof WOJDACKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 45-61
44
Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna) = Market Areas of Large Towns (Statistical - Cartographical Analysis) / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991), s. 67-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 147-168
46
Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987 / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 3-6 (200-203) (1989), s. 49-53. - ISSN 0438-5403
47
Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne = Differentiation of Trade Production factors Distribution in the Towns of South-East Poland / Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989), s. 121-139. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 123-133
49
Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji = Hierarchy of Urban Segments of Market as Determinant of Spatial Variation of Consumption / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej) / Krzysztof Piotr WOJDACKI ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1988. - 314 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985 / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 92-103. - ISBN 83-7016-337-8
52
Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 43-53. - Bibliogr.
53
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
54
Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984 = Changes in Trade Infrastructure of South-East Poland Towns between 1975 and 1984 / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 3 (188) (1987), s. 37-44. - ISSN 0438-5403
55
Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 19 s. - Poszyty
56
Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku / Krzysztof P. WOJDACKI // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 31, nr 6(300) (1986), s. 27-29. - ISSN 0043-518X
57
Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej) = Spatial structure of the macroregional market (taking as example South-Eastern Poland) / Krzysztof P. WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 40-45. - ISSN 0438-5403
58
Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne) / Krzysztof P. WOJDACKI // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 146-159
59
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland / Halina GWIŻDŻ, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981 = Development of Domestic Trade in the Light of Poland's Demographic Growth in the Years 1950-1981 / Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984), s. 71-89. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu = Spatial Conditioning of Investment Processes in Commerce / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej = Analysis of Supplies Dynamics and Reserves in Clothing Industry / Barbara PIOTROWSKA, Krzysztof WOJDACKI // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981), s. 128-136. - Summ. - ISSN 0239-2577
63
Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym = Evaluation of Material and Technical Base of Trade in Dimensional Structure / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Krzysztof WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 4 (154) (1980), s. 38-46. - ISSN 0438-5403
64
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
65
Targi w gospodarce rynkowej / Andrzej SZROMNIK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Sebastian BRAŃKA, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof P. WOJDACKI, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ, Jacek WILCZYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 77 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych / Andrzej SZROMNIK - kierownik zespołu ; Jan SZUMILAK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Jarosław PLICHTA, Dominika KUBACKA, Adam FIGIEL, Klaudia Bernacka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ ; autorzy: Andrzej SZROMNIK, Krzysztof P. WOJDACKI, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [130] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej : (analiza przestrzenno-statystyczna) / Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 55 k. : tab. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Funkcje handlowe miast Polski : (analiza przestrzenno-statystyczna) / Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 23 k. : il. ; 30 cm
74
Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej / Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 23 k. : il. ; 30 cm
1
Wojdacki K., (2018), Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 77-93; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128621/edition/112208/content
2
Wojdacki K., (2016), Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 212-231; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169992
3
Wojdacki K., (2015), Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna, "Folia Turistica", nr 35, s. 115-141; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf
4
Wojdacki K., (2014), Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 103-124.
5
Wojdacki K., (2014), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 93-112; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2014.pdf
6
Wojdacki K., (2014), Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2009-2014, s. 124-149.
7
Wojdacki K., (2014), Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012. [W:] Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków ; Legionowo : edu-Libri, s. 100-139.
8
Szromnik A., Wojdacki K., (2013), Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa, "Handel Wewnętrzny", nr 3(344), s. 62-81.
9
Wojdacki K., (2012), Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna, "Samorząd Terytorialny", nr 6, s. 35-61.
10
Wojdacki K., ([2012]), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 50-63.
11
Wojdacki K., (2011), Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 35-48.
12
Wojdacki K., (2011), Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski, "Samorząd Terytorialny", nr 3 (243), s. 15-27.
13
Wojdacki K., (2011), Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (335), s. 23-35.
14
Wojdacki K., (2010), Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 19-33.
15
Szromnik A., Wojdacki K., (2009), Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 125, s. 48-62.
16
Wojdacki K., (2009), Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu, "Handel Wewnętrzny", maj nr specjalny, s. 138-148.
17
Szromnik A., Wojdacki K., (2008), Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1], s. 127-214.
18
Wojdacki K., Szczepankiewicz W., (2008), Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 85-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/151051637
19
Wojdacki K., (2008), Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 73-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/151051405
20
Wojdacki K., (2006), Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/106250231
21
Wojdacki K., (2006), Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera. [W:] Urszula Kłosiewicz-Górecka (red.), Sektor handlu w rozwoju regionów: sukcesy i dylematy, Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, s. 107-120.
22
Szczepankiewicz W., Wojdacki K., (2006), Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. s.61-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/106254361
23
Wojdacki K., (2005), Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski, "Burmistrz i Jego Praca", 3(3), s. 3-8.
24
Wojdacki K., (2005), Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce, "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 5-18.
25
Wojdacki K., (2004), Czynniki konkurencyjności handlowej miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 99-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/66667439
26
Wojdacki K., (2004), Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1052, s. 142-166.
27
Wojdacki K., (2004), Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej. [W:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 111-119.
28
Wojdacki K., (2003), Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 65-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/14858
29
Wojdacki K., (2003), Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów. [W:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 211-217.
30
Wojdacki K., (2002), Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi, s. 86-115.
31
Wojdacki K., (2000), Lokalizacja działalności handlowej. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 143-170.
32
Wojdacki K., (2000), Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru). [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 343-364.
33
Bazarnik J., Wojdacki K., (1999), Rozwój sieci handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 41-53.
34
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 31-46.
35
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 1-18.
36
Wojdacki K., (1997), Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych), "Handel Wewnętrzny", R. 43, nr 2 (247), s. 35-40.
37
Wojdacki K., (1996), Zaufać bankowi, "Marketing w Praktyce", nr 12, s. 44-47.
38
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 91-102.
39
Wojdacki K., (1995), Preferencje nabywców usług bankowych, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 16-18.
40
Szromnik A., Wojdacki K., (1993), Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce). [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 223-231.
41
Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K., (1992), Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-160.
42
Szromnik A., Wojdacki K., (1991), Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 148-169.
43
Szromnik A., Wojdacki K., (1991), Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 45-61.
44
Szromnik A., Wojdacki K., (1991), Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 67-88.
45
Szromnik A., Wojdacki K., (1990), Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 147-168.
46
Wojdacki K., (1989), Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987, "Handel Wewnętrzny", R. 35, nr 3-6 (200-203), s. 49-53.
47
Wojdacki K., (1989), Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 121-139.
48
Szromnik A., Wojdacki K., (1989), Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji. [W:] Kramer , Kędzior Z., Olearnik J. (red.), Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 123-133.
49
Szromnik A., Wojdacki K., (1989), Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 5-25.
50
Wojdacki K., (1988), Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej), Prom. Szromnik A., Kraków : , 314 k.
51
Szromnik A., Wojdacki K., (1988), Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 92-103.
52
Szromnik A., Wojdacki K., (1988), Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 43-53.
53
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
54
Szromnik A., Wojdacki K., (1987), Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984, "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 3 (188), s. 37-44.
55
Szromnik A., Wojdacki K., (1986), Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
56
Wojdacki K., (1986), Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku, "Wiadomości Statystyczne", R. 31, nr 6(300), s. 27-29.
57
Wojdacki K., (1985), Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej), "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 40-45.
58
Wojdacki K., (1985), Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne). [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 146-159.
59
Gwiżdż H., Wojdacki K., (1984), Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 115-134.
60
Wojdacki K., (1984), Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 204, s. 71-89.
61
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Wojdacki K., (1983), Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 139-156.
62
Piotrowska B., Wojdacki K., (1981), Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 26, nr 1 (97), s. 128-136.
63
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Wojdacki K., (1980), Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym, "Handel Wewnętrzny", R. 26, nr 4 (154), s. 38-46.
64
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Wojdacki K., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 101 k.
65
Szromnik A., Szczepankiewicz W., Figiel A., Wojdacki K., Brańka S., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100 k.
66
Wojdacki K., Figiel A., Odorowicz A., Wilczyński J., (2005), Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 101 s.
67
Wojdacki K., Klimkowska R., Figiel A., Odorowicz A., (2004), Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
68
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
69
Szromnik A., Szumilak J., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Klimkowska R., Plichta J., Kubacka D., Figiel A., Bernacka K., (2001), Handel w zmiennych warunkach otoczenia: studium przemian strukturalnych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
70
Szromnik A., Wojdacki K., Plichta J., Figiel A., (2000), Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw, Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [130] s.
71
Wojdacki K., (2000), Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej: (analiza przestrzenno-statystyczna), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
72
Wojdacki K., (1999), Funkcje handlowe miast Polski: (analiza przestrzenno-statystyczna), Wojdacki K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
73
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
74
Wojdacki K., (1992), Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
1
@article{UEK:2168333879,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "77-93",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168306131,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "212-231",
adress = "",
year = "2016",
}
3
@article{UEK:2168302851,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna",
journal = "Folia Turistica",
number = "35",
pages = "115-141",
year = "2015",
}
4
@article{UEK:2168282987,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "103-124",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168286291,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "93-112",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168305103,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny w Polsce",
number = "2009-2014",
pages = "124-149",
year = "2014",
}
7
@inbook{UEK:2168292161,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012",
booktitle = "Targi w gospodarce rynkowej",
pages = "100-139",
adress = "Kraków; Legionowo",
publisher = "edu-Libri",
year = "2014",
isbn = "978-83-63804-53-4",
}
8
@article{UEK:2168261524,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3(344)",
pages = "62-81",
year = "2013",
}
9
@article{UEK:2168231290,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "6",
pages = "35-61",
year = "2012",
}
10
@unpublished{UEK:2168273128,
author = "Wojdacki K.",
title = "Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "50-63",
year = "2012",
}
11
@article{UEK:53091,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "35-48",
year = "2011",
}
12
@article{UEK:2168218032,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "3 (243)",
pages = "15-27",
year = "2011",
}
13
@article{UEK:2168225570,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6 (335)",
pages = "23-35",
year = "2011",
}
14
@inbook{UEK:2165384733,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej : studium przestrzenno-statystyczne",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "19-33",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
15
@article{UEK:2161894643,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Obszary wpływu wielkich miast Polski Wschodniej",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 125",
pages = "48-62",
adress = "",
year = "2009",
}
16
@article{UEK:2165900620,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj specjalny",
pages = "138-148",
year = "2009",
}
17
@unpublished{UEK:2168225802,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Główne przesłanki i problemy lokalizacji obiektów handlowych",
booktitle = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1]",
pages = "127-214",
year = "2008",
}
18
@article{UEK:50421,
author = "Wojdacki Krzysztof P. and Szczepankiewicz Władysław",
title = "Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "85-104",
year = "2008",
}
19
@article{UEK:50420,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "73-83",
year = "2008",
}
20
@article{UEK:52759,
author = "Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "47-60",
year = "2006",
}
21
@inbook{UEK:2166083472,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera",
booktitle = "Sektor handlu w rozwoju regionów",
pages = "107-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj",
year = "2006",
isbn = "83-60028-15-X",
}
22
@article{UEK:52760,
author = "Szczepankiewicz Władysław and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "s.61-82",
year = "2006",
}
23
@article{UEK:2168328593,
author = "Wojdacki Krzysztof",
title = "Demograficzne zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski",
journal = "Burmistrz i Jego Praca",
number = "3(3)",
pages = "3-8",
year = "2005",
}
24
@article{UEK:52470,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "3",
pages = "5-18",
year = "2005",
}
25
@article{UEK:2168220556,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Czynniki konkurencyjności handlowej miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "99-110",
year = "2004",
}
26
@article{UEK:52798,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1052",
pages = "142-166",
adress = "",
year = "2004",
}
27
@inbook{UEK:2168236736,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Partnerstwo w regionie",
pages = "111-119",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-88-2",
}
28
@article{UEK:2168222570,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "65-78",
year = "2003",
}
29
@inbook{UEK:2168252648,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Dostępność handlowa jako czynnik kształtujący jakość życia mieszkańców miast i regionów",
booktitle = "Jakość życia w regionie",
pages = "211-217",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-81-3",
}
30
@unpublished{UEK:2168244280,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Atrakcyjność handlowa jako podstawa kształtowania konkurencyjności miasta : aspekt metodologiczny",
booktitle = "Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi",
pages = "86-115",
year = "2002",
}
31
@unpublished{UEK:2168269084,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Lokalizacja działalności handlowej",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "143-170",
year = "2000",
}
32
@inbook{UEK:2168229950,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Atrakcyjność handlowa jako przesłanka zarządzania rozwojem miasta (czynniki atrakcyjności, wybrane metody pomiaru)",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "343-364",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
33
@article{UEK:2168236938,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Rozwój sieci handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "41-53",
year = "1999",
}
34
@inbook{UEK:2168235856,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "31-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
35
@unpublished{UEK:2168259012,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "1-18",
year = "1998",
}
36
@article{UEK:2168261604,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zachowania konsumentów artykułów żywnościowych w ośrodkach wielkomiejskich (wyniki badań ankietowych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 43, 2 (247)",
pages = "35-40",
year = "1997",
}
37
@article{UEK:2168241008,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zaufać bankowi",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "12",
pages = "44-47",
year = "1996",
}
38
@inbook{UEK:2168236638,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "91-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
39
@article{UEK:2168269006,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Preferencje nabywców usług bankowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "16-18",
year = "1995",
}
40
@inbook{UEK:2168244538,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof",
title = "Zachowania przedsiębiorstw odzieżowych w warunkach recesji : (analiza marketingowej orientacji producentów i sprzedawców odzieży w Polsce)",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "223-231",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
41
@inbook{UEK:2168230736,
author = "Bazarnik Jacek and Grabiński Tadeusz and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "117-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
42
@inbook{UEK:2168255198,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof",
title = "Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "148-169",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
43
@inbook{UEK:2168255182,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof",
title = "Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "45-61",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
44
@article{UEK:2168246716,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Obszary rynkowe wielkich miast Polski (analiza statystyczno-kartograficzna)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "67-88",
year = "1991",
}
45
@inbook{UEK:2168315077,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Obszary rynkowe wielkich miast Polski jako element kształtowania przestrzennych struktur konsumpcji",
booktitle = "Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki",
pages = "147-168",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "",
}
46
@article{UEK:2168255312,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Rozwój czynników wytwórczych handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w latach 1950-1987",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 35, 3-6 (200-203)",
pages = "49-53",
year = "1989",
}
47
@article{UEK:2168259072,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "294",
pages = "121-139",
year = "1989",
}
48
@inbook{UEK:2168337961,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego w badaniach rynku i konsumpcji",
booktitle = "Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych",
pages = "123-133",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
issn = "",
}
49
@article{UEK:2168246678,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "5-25",
year = "1989",
}
50
@unpublished{UEK:2168278697,
author = "Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej)",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
51
@inbook{UEK:2168271562,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zagospodarowanie handlowe miast polskich w świetle analizy porównawczej : próba syntezy przemian w latach 1977-1985",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług",
pages = "92-103",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
52
@inbook{UEK:2168259804,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Metodologiczne problemy analizy hierarchicznej struktury miejskich ośrodków zakupu",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "43-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
53
@book{UEK:2168316005,
author = "Baścik Kazimierz and Bazarnik Jacek and Bywalec Czesław and Grabiński Tadeusz and Gwiżdż Halina and Jakubowska-Łazęcka Joanna and Karwowski Jan and Kramer Józefa and Marak Janusz and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Sala Józef and Strzembicki Leszek and Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Światowy Grażyna and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
54
@article{UEK:2168337939,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zmiany w infrastrukturze handlowej miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 33, 3 (188)",
pages = "37-44",
year = "1987",
}
55
@inbook{UEK:2168259350,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Wyposażenie miast Polski południowo-wschodniej w punkty sprzedaży detalicznej",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
56
@article{UEK:2168241404,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Czasoprzestrzenna zmienność obszarów dominacji centralnych ośrodków rynku",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 31, 6(300)",
pages = "27-29",
year = "1986",
}
57
@article{UEK:2168240846,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przestrzenna struktura rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 3 (176)",
pages = "40-45",
year = "1985",
}
58
@inbook{UEK:2168267316,
author = "Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Hierarchizacja centralnych ośrodków rynku jako przesłanka planowania równowagi rynkowej w regionie : (uwagi metodyczne)",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "146-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
59
@article{UEK:2168267144,
author = "Gwiżdż Halina and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "115-134",
year = "1984",
}
60
@article{UEK:2168256068,
author = "Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "204",
pages = "71-89",
year = "1984",
}
61
@article{UEK:2168261500,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "139-156",
year = "1983",
}
62
@article{UEK:2168260002,
author = "Piotrowska Barbara and Wojdacki Krzysztof",
title = "Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 26, 1 (97)",
pages = "128-136",
year = "1981",
}
63
@article{UEK:2168254172,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta and Wojdacki Krzysztof",
title = "Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 26, 4 (154)",
pages = "38-46",
year = "1980",
}
64
@unpublished{UEK:2168314883,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Figiel Adam and Wojdacki Krzysztof P. and Manczak Iryna",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
65
@unpublished{UEK:2168272770,
author = "Szromnik Andrzej and Szczepankiewicz Władysław and Figiel Adam and Wojdacki Krzysztof P. and Brańka Sebastian and Manczak Iryna",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
66
@unpublished{UEK:2168243920,
author = "Wojdacki Krzysztof P. and Figiel Adam and Odorowicz Agnieszka and Wilczyński Jacek",
title = "Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
67
@unpublished{UEK:2168243916,
author = "Wojdacki Krzysztof P. and Klimkowska Regina and Figiel Adam and Odorowicz Agnieszka",
title = "Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
68
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Figiel Adam and Klimkowska Regina and Szczepankiewicz Władysław and Wojdacki Krzysztof P. and Borodako Krzysztof and Odorowicz Agnieszka",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
69
@unpublished{UEK:2168243918,
author = "Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Szczepankiewicz Władysław and Wojdacki Krzysztof Piotr and Klimkowska Regina and Plichta Jarosław and Kubacka Dominika and Figiel Adam and Bernacka Klaudia",
title = "Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
70
@unpublished{UEK:2168244036,
author = "Szromnik Andrzej and Wojdacki Krzysztof P. and Plichta Jarosław and Figiel Adam",
title = "Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
71
@unpublished{UEK:2168267332,
author = "Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Obszary dominacji miast jako miara ich atrakcyjności handlowej : (analiza przestrzenno-statystyczna)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
72
@unpublished{UEK:2168267338,
author = "Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Funkcje handlowe miast Polski : (analiza przestrzenno-statystyczna)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
73
@unpublished{UEK:2168267348,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
74
@unpublished{UEK:2168267344,
author = "Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Miasto jako obiekt lokalizacji działalności handlowo-usługowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}