Publications of the selected author
1

Title:
Centrum Wsparcia Psychologicznego
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (89), s. 64-66
Access mode:
Nr:
2168360122
varia
2

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying?
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 629-638. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359904
chapter in conference materials
3

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4594-4605. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360060
chapter in conference materials
4

Title:
Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku? = Non-linear Approach in Management : Are Managers Ready to Operate in a Changing and Uncertain Environment?
Source:
Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8206-216-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356944
chapter in monograph
5

Title:
Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership = Zarządzanie retencją pracowników w kontekście przywództwa sytuacyjnego
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020) , s. 214-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349480
article
6

Title:
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168337975
article
7

Title:
Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką = A New Formula of Teaching Objectives in the Context of Challenges of Managing Academic Didactics
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (59) (2019) , s. 173-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338589
article
8

Title:
Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions = Personalistyczne zarządzanie kapitałem ludzkim : podstawowe uwarunkowania
Source:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 6 (80), cz. 2 (2018) , s. 68-84. - Tytuł numeru: Management, Philosophy, Reflective Practices - Bibliogr.
Research program:
The creation of the English-language version of these publications is financed in the framework of contract No. 607/P-DUN/2018 by the Ministry of Science and Higher Education committed to activities aimed at the promotion of education.; The creation of the English-language version of publication was funded from the appropriations of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, within grants for maintaining the research potential.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334203
article
9

Title:
Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji = Prosocial Determinants of Personalistic Perspective of Man in Organisation
Source:
Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów = Personalistic Media Studies / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2018, s. 485-507. - Streszcz., summ., zsfg. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-577-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327981
chapter in monograph
10

Title:
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323939
article
11

Title:
Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+ = Psychosocial Controversies over Managing Mature Age Employees (65+)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 380-390. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316909
article
12

Title:
Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria
Source:
Management and Organizational Studies. - vol. 3, no 1 (2016) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303803
article
13

Title:
Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego = Psychosocial Determinants of the Organisational Engagement
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307845
article
14

Title:
Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Age Management and Using Human Capital in a Company
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 334-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307719
article
15

Title:
Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / red. Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 223-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310769
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego = The Role of Academic Education in the Integration of Socio-economic Development Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297563
article
17

Title:
Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji = Realization of Quality Requirements as a Premise of Social Responsibility of an Organization
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-2-9
Nr:
2168293775
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji = The Organisational Engagement of Employees as a Source of Participation in the Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego nr 071/WE-KPD/01/2015/S/S071 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302223
article
19

Title:
Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego = Prosocial Engagement of Enterprises - an Underestimated Aspect of Economic Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 264-275. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295397
article
20

Title:
Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 107-118. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168292411
article
21

Conference:
X Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì: svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'", Melìtopol, Ukraina, od 2015-09-11 do 2015-09-13
Title:
Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M.M. Radêvoï - Melìtopol': TOV «Kolor Print», 2015, s. 120-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-2489-30-9
Nr:
2168298191
chapter in conference materials
22

Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami = Competitiveness of an Enterprise Based on the Value of Co-opetitive Relations with Stakeholders
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 296-305. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282919
article
23

Title:
Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 35-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287669
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego
Source:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, s. 18-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295543
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 119-125 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287647
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji
Source:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, s. 8-17 - Bibliogr.
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295541
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania = Interferences in Motivation to Take Up Actions in Conditions of Uncertainty and Risk, and an Ability of An Organization to Survive
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013) , s. 9-22. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292887
article
28

Title:
Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu = Pro-Social Stimulation of Organizational Engagement as an Aspect of Economic Actions during Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 31 (2013) , s. 372-382. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271080
article
29

Title:
Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej = Reliability of Employees as Condition for Overcoming Crisis Situations in Economic Activity
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 25 (2012) , s. 105-115. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256694
article
30

Title:
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 17-28
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246538
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny = The Prosocial Aspect of the Determinants of Employee Professional Capability in an Organisation
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
261 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 206)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-561-1
Nr:
2168232834
monograph
32

Title:
Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 359-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243668
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu
Source:
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Marek MOTYKA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-566-6
Nr:
2168237942
chapter in book
See main document
34

Title:
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business
Source:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Wyd. 2 uzup.. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011, s. 723-736. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-59-6
Access mode:
Nr:
2168310351
chapter in conference materials
35

Title:
The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / red. Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 441-452 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228204
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej
Source:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 62-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227724
chapter in academic script
See main document
37

Title:
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, s. 24-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261574
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji = Subjective Determinants of Occupational Efficiency of the Employee and Human Resources in Organization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 17 (2010) , s. 423-432. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52255
article
39

Title:
Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 495-511. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165813566
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji
Source:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów, s. 3. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165792631
varia
41

Title:
Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Prosocial Orientation and the Management of a Human Resources Value in an Enterprise
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 215-222. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50715
article
42

Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", Poznań, Polska, od 2009-03-23 do 2009-03-25
Title:
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business
Source:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009, s. 723-736. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-55-8
Nr:
2162026435
chapter in conference materials
43

Title:
Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna = Prosocial Behaviors in Company and Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 409-421. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2162083407
article
44

Title:
Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej = The Difficulty of Prosocial Thought in Economical Activity
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 10 (2007) , s. 340-352. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166477971
article
45

Title:
Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji?
Source:
Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2007, s. 273-278 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-53-4 ; 978-83-61287-16-2
Access mode:
Nr:
2168298155
chapter in monograph
46

Title:
Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji = Managers' Prosocial Attitudes and Tasks of Organization
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006) , s. 35-39. - Summ.
Nr:
2168292961
article
47

Title:
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań
Source:
Informator Studium Pedagogicznego / red. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 8-10. - Informator na rok akademicki 2005/2006
ISBN:
83-922067-1-1
Nr:
2168298229
varia
See main document
48

Title:
Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli
Source:
Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 106-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-471-6
Nr:
2166157173
chapter in monograph
49

Title:
Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 53-61. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Bibliogr.
Nr:
2166123374
article
50

Title:
Informator Studium Pedagogicznego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Physical description:
56 s.; 23 cm
Notes:
Informator na rok akademicki 2005/2006,
ISBN:
83-922067-1-1
Nr:
2168298227
varia
See related chapters
51

Title:
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań
Source:
Informator Studium Pedagogicznego / red. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 8-10. - Informator na rok akademicki 2004/2005
ISBN:
83-918932-7-8
Nr:
2168298221
varia
See main document
52

Title:
Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia
Source:
Stres i jego modelowanie / red. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PC, 2004, s. 245-251
ISBN:
83-88469-08-8
Nr:
2168298243
chapter in monograph
53

Title:
Wprowadzenie
Source:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 5-7
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168298111
preface / summary
See main document
54

Title:
Informator Studium Pedagogicznego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
48 s.; 23 cm
Notes:
Informator na rok akademicki 2004/2005,
ISBN:
83-918932-7-8
Nr:
2168298219
varia
See related chapters
55

Conference:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Title:
Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian
Source:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 85-89
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591864
chapter in conference materials
56

Title:
Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów
Source:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 14-18
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168219200
chapter in conference materials
See main document
57

Title:
Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych
Source:
Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003, s. 178-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-077-X
Nr:
2166157097
chapter in monograph
58

Title:
Refleksja nad europejskim modelem edukacji
Source:
Szkoła : edukacja europejska / red. Jan Kropiwnicki - Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 2002, s. 39-44
Series:
(Biblioteka "Nowego w Szkole" ; 9)
ISBN:
83-88886-08-8
Nr:
2168298207
chapter in monograph
59

Title:
O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku
Source:
Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski - Poznań: Prodruk, 2002, s. 59-64
ISBN:
83-88518-57-7
Nr:
2166099789
chapter in conference materials
60

Conference:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Title:
Prospołeczna edukacja ekonomistów
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 75-83
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242806
chapter in conference materials
61

Conference:
Konferencja naukowa nt. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom, Polska, od 2001-11-22 do 2001-11-23
Title:
Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej
Source:
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata - Radom: ITE, 2001, s. 136-142. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-88001-44-2
Nr:
2166099287
chapter in conference materials
62

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Title:
Refleksje nad europejskim modelem edukacji
Source:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 61-66
Series:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166099928
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Refleksja nad europejskim modelem edukacji
Source:
Nowe w Szkole. - nr 10(20) (1998) , s. 6-8
Nr:
2168298149
article
64

Title:
Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie. - nr 9 (1997) , s. 21-23
Nr:
2168298209
article
65

Title:
Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie = Social Adaptation of the Only Children and the Attitudes of Parents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 79-84. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168244518
article
66

Title:
Rodzina jako swoista grupa społeczna = Family as a Specific Social Group
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 129-142. - Rez., summ.
Nr:
2168244482
article
67

Title:
Rodzina współczesna : (przegląd zagadnień) = Contemporary Family : Review of Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 115-131. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244414
article
68

Title:
Przemiany w rodzinie węgierskiej = Transformations in the Hungarian Family
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 127-140. - Rez., summ.
Nr:
2168244332
article
69

Title:
Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania = K. Kenistone's Theory of the Forms of Alienation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988) , s. 43-55. - Rez., summ.
Nr:
2168244140
article
70

Title:
Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244, s. 13-24
Nr:
2168244080
varia
71

Title:
Pozyskiwanie członków w PSS "Społem"
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 7 (1987) , s. 12-14
Nr:
2168360998
article
72

Title:
Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne = Families Temporarily without Fathers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986) , s. 83-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243438
article
73

Title:
Samorządność a racjonalność zarządzania = Self-government Vs Rationality of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984) , s. 119-128. - Rez., summ.
Nr:
2168243354
article
Unpublished documents:
1

Title:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
064/WE-KPD/02/2014/S/4260
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295421
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Research program:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Signature:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
unpublished scientific work
1
Centrum Wsparcia Psychologicznego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 64-66. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/64. - ISSN 1689-7757
2
Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying? / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Lech GÓRNIAK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 629-638. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/managers-job-satisfaction-during-the-covid-19-pandemic-is-nonlinear-management-satisfying/Wstęp:
3
Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report / Lech GÓRNIAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 4594-4605. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/organizational-trust-during-the-early-stages-of-covid-19-pandemic-in-poland-research-report/Wstęp:
4
Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku? = Non-linear Approach in Management : Are Managers Ready to Operate in a Changing and Uncertain Environment? / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Janusz NIEZGODA // W: Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-216-8
5
Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership = Zarządzanie retencją pracowników w kontekście przywództwa sytuacyjnego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020), s. 214-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/656841d02e7387f2b44b317e1192eff4/14.pdf. - ISSN 1898-5084
6
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Magdalena Huculak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847. - ISSN 1898-5084
7
Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką = A New Formula of Teaching Objectives in the Context of Challenges of Managing Academic Didactics / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (59) (2019), s. 173-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4988. - ISSN 1898-5084
8
Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions = Personalistyczne zarządzanie kapitałem ludzkim : podstawowe uwarunkowania / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 6 (80), cz. 2 (2018), s. 68-84. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management, Philosophy, Reflective Practices. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191130. - ISSN 1644-9584
9
Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji = Prosocial Determinants of Personalistic Perspective of Man in Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów = Personalistic Media Studies / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2018. - S. 485-507. - Streszcz., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-577-9
10
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Justyna PAWLAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072. - ISSN 1898-6447
11
Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+ = Psychosocial Controversies over Managing Mature Age Employees (65+) / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 380-390. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2773. - ISSN 1898-5084
12
Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Management and Organizational Studies. - vol. 3, no 1 (2016), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/mos/article/view/8664/5225. - ISSN 2330-5495
13
Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego = Psychosocial Determinants of the Organisational Engagement / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016), s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1060/750. - ISSN 1898-6447
14
Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Age Management and Using Human Capital in a Company / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 334-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1707. - ISSN 1898-5084
15
Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 223-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
16
Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego = The Role of Academic Education in the Integration of Socio-economic Development Processes / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 25-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/4ce4ec11bf9c08cbae1ccd584ac09413/02%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
17
Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji = Realization of Quality Requirements as a Premise of Social Responsibility of an Organization / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-2-9
18
Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji = The Organisational Engagement of Employees as a Source of Participation in the Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/895. - ISSN 1898-6447
19
Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego = Prosocial Engagement of Enterprises - an Underestimated Aspect of Economic Growth / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 264-275. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/552ae1f1d17fb3b8a8b9cdb813a1f34b/16%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
20
Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015), s. 107-118. - Summ.. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/72/85. - ISSN 2353-883X
21
Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M.M. Radêvoï. - Melìtopol': TOV «Kolor Print», 2015. - S. 120-122. - Bibliogr. - ISBN 978-966-2489-30-9
22
Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami = Competitiveness of an Enterprise Based on the Value of Co-opetitive Relations with Stakeholders / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 296-305. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/1456cda3073ba85578a134b593433c9f/15%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M.pdf. - ISSN 1898-5084
23
Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 35-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
24
Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 18-27. - Bibliogr.
25
Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 119-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=120=Fit
26
Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 8-17. - Bibliogr.
27
Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania = Interferences in Motivation to Take Up Actions in Conditions of Uncertainty and Risk, and an Ability of An Organization to Survive / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013), s. 9-22. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_1.pdf. - ISSN 2084-5189
28
Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu = Pro-Social Stimulation of Organizational Engagement as an Aspect of Economic Actions during Crisis / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 372-382. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/9b0f47e73a0389eeb3734002ba95b0bf/31.pdf. - ISSN 1898-5084
29
Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej = Reliability of Employees as Condition for Overcoming Crisis Situations in Economic Activity / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 105-115. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/85d1bb6298aa857d226036aa96b62d97/10.pdf. - ISSN 1898-5084
30
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 17-28. - ISBN 978-83-7252-595-6
31
Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny = The Prosocial Aspect of the Determinants of Employee Professional Capability in an Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 261 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 206). - ISBN 978-83-7252-561-1
32
Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 359-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
33
Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Marek MOTYKA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 32-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-566-6
34
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Wyd. 2 uzup. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011. - S. 723-736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-59-6. - Pełny tekst: http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf
35
The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 441-452. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
36
Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 62-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
37
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 24-37. - Bibliogr.
38
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji = Subjective Determinants of Occupational Efficiency of the Employee and Human Resources in Organization / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010), s. 423-432. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/34.pdf. - ISSN 1898-5084
39
Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 495-511. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
40
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 3. - Dostępne tylko streszczenie
41
Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Prosocial Orientation and the Management of a Human Resources Value in an Enterprise / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 215-222. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
42
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. - S. 723-736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-55-8
43
Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna = Prosocial Behaviors in Company and Socio-Economic Cohesion / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 409-421. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/32.pdf. - ISSN 1898-5084
44
Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej = The Difficulty of Prosocial Thought in Economical Activity / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007), s. 340-352. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/24.pdf. - ISSN 1898-5084
45
Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji? / Małgorzata Adamska-Chudzińska // W: Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2007. - S. 273-278. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-53-4 ; 978-83-61287-16-2. - Pełny tekst: http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socj_i_psych_2007.pdf
46
Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji = Managers' Prosocial Attitudes and Tasks of Organization / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006), s. 35-39. - Summ. - ISSN 1734-087X
47
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 8-10. - Informator na rok akademicki 2005/2006. - ISBN 83-922067-1-1
48
Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 106-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-471-6
49
Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 53-61. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
50
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 56 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2005/2006. - ISBN 83-922067-1-1
51
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 8-10. - Informator na rok akademicki 2004/2005. - ISBN 83-918932-7-8
52
Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Stres i jego modelowanie / red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek. - Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PC, 2004. - S. 245-251. - ISBN 83-88469-08-8
53
Wprowadzenie / Urszula LORENOWICZ, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 5-7. - ISBN 83-7252-216-2
54
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 48 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2004/2005. - ISBN 83-918932-7-8
55
Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 85-89. - ISBN 83-917004-4-5
56
Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 14-18. - ISBN 83-7252-216-2
57
Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko. - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003. - S. 178-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-077-X
58
Refleksja nad europejskim modelem edukacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Szkoła : edukacja europejska / red. Jan Kropiwnicki. - Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 2002. - (Biblioteka "Nowego w Szkole" ; 9). - S. 39-44. - ISBN 83-88886-08-8
59
O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski. - Poznań: Prodruk, 2002. - S. 59-64. - ISBN 83-88518-57-7
60
Prospołeczna edukacja ekonomistów / Maria WĘGRZECKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 75-83. - ISBN 83-915196-1-9
61
Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata. - Radom: ITE, 2001. - S. 136-142. - Streszcz., summ. - ISBN 83-88001-44-2
62
Refleksje nad europejskim modelem edukacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 61-66. - ISBN 83-7271-024-4
63
Refleksja nad europejskim modelem edukacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nowe w Szkole. - nr 10(20) (1998/1999), s. 6-8. - ISSN 1428-5436
64
Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie. - nr 9 (1997), s. 21-23. - ISSN 1428-5010
65
Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie = Social Adaptation of the Only Children and the Attitudes of Parents / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 79-84. - Summ. - ISSN 0208-7944
66
Rodzina jako swoista grupa społeczna = Family as a Specific Social Group / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991), s. 129-142. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
67
Rodzina współczesna : (przegląd zagadnień) = Contemporary Family : Review of Issues / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 115-131. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
68
Przemiany w rodzinie węgierskiej = Transformations in the Hungarian Family / Małgorzata ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 127-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
69
Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania = K. Kenistone's Theory of the Forms of Alienation / Małgorzata ADAMSKA, Aleksander Surdej // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988), s. 43-55. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
70
Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka / Małgorzata ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987), s. 13-24. - ISSN 0208-7944
71
Pozyskiwanie członków w PSS "Społem" / Małgorzata ADAMSKA // Trybuna Spółdzielcza. - nr 7 (1987), s. 12-14. - ISSN 0041-3720
72
Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne = Families Temporarily without Fathers / Małgorzata ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986), s. 83-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Samorządność a racjonalność zarządzania = Self-government Vs Rationality of Management / Małgorzata Adamska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984), s. 119-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
74
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
1
Adamska-Chudzińska M., (2021), Centrum Wsparcia Psychologicznego, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 64-66; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/64
2
Adamska-Chudzińska M., Górniak L., (2021), Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying?. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 629-638.
3
Górniak L., Adamska-Chudzińska M., (2021), Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4594-4605.
4
Adamska-Chudzińska M., Niezgoda J., (2021), Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku?. [W:] Walentynowicz P., Machel W. (red.), Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 11-28.
5
Adamska-Chudzińska M., (2020), Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (62), s. 214-227; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/656841d02e7387f2b44b317e1192eff4/14.pdf
6
Adamska-Chudzińska M., Huculak M., (2019), Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (58), s. 92-104; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847
7
Adamska-Chudzińska M., (2019), Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (59), s. 173-185; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4988
8
Adamska-Chudzińska M., (2018), Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions, "Problemy Zarządzania", vol. 16, nr 6 (80), cz. 2, s. 68-84; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191130
9
Adamska-Chudzińska M., (2018), Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji. [W:] Jęczeń J., Guzdek P. (red.), Medioznawstwo personalistyczne, T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 485-507.
10
Adamska-Chudzińska M., Pawlak J., (2017), Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 69-83; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072
11
Adamska-Chudzińska M., (2017), Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 380-390; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2773
12
Adamska-Chudzińska M., (2016), Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria, "Management and Organizational Studies", vol. 3, no 1, s. 27-38; http://www.sciedupress.com/journal/index.php/mos/article/view/8664/5225
13
Adamska-Chudzińska M., (2016), Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (951), s. 5-15; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1060/750
14
Adamska-Chudzińska M., (2016), Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 334-344; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1707
15
Adamska-Chudzińska M., (2016), Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 223-230.
16
Adamska-Chudzińska M., (2015), Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 25-34; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/4ce4ec11bf9c08cbae1ccd584ac09413/02%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf
17
Adamska-Chudzińska M., (2015), Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji. [W:] Balon U., Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 11-24.
18
Adamska-Chudzińska M., (2015), Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 45-55; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/895
19
Adamska-Chudzińska M., (2015), Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 264-275; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/552ae1f1d17fb3b8a8b9cdb813a1f34b/16%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf
20
Adamska-Chudzińska M., (2015), Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 1, s. 107-118; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/72/85
21
Adamska-Chudzińska M., (2015), Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego. [W:] Radêvoï M. (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst', Melìtopol' : TOV «Kolor Print», s. 120-122.
22
Adamska-Chudzińska M., (2014), Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 296-305; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/1456cda3073ba85578a134b593433c9f/15%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M.pdf
23
Adamska-Chudzińska M., (2014), Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-40.
24
Adamska-Chudzińska M., (2014), Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 18-27.
25
Adamska-Chudzińska M., (2014), Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 119-125.
26
Adamska-Chudzińska M., (2014), Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 8-17.
27
Adamska-Chudzińska M., (2013), Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 3, s. 9-22; http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_1.pdf
28
Adamska-Chudzińska M., (2013), Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 372-382; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/9b0f47e73a0389eeb3734002ba95b0bf/31.pdf
29
Adamska-Chudzińska M., (2012), Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 25, s. 105-115; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/85d1bb6298aa857d226036aa96b62d97/10.pdf
30
Adamska-Chudzińska M., (2012), Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-28.
31
Adamska-Chudzińska M., (2012), Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji: aspekt prospołeczny, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 206), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 261 s.
32
Adamska-Chudzińska M., (2012), Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 359-370.
33
Adamska-Chudzińska M., (2012), Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu. [W:] Motyka M. (red.), Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-39.
34
Adamska-Chudzińska M., (2011), Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 723-736.
35
Adamska-Chudzińska M., (2011), The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 441-452.
36
Adamska-Chudzińska M., (2011), Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-70.
37
Adamska-Chudzińska M., (2011), Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 24-37.
38
Adamska-Chudzińska M., (2010), Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 17, s. 423-432; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/34.pdf
39
Adamska-Chudzińska M., (2010), Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 495-511.
40
Adamska-Chudzińska M., ([2009]), Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 3.
41
Adamska-Chudzińska M., (2009), Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 215-222.
42
Adamska-Chudzińska M., (2009), Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 723-736.
43
Adamska-Chudzińska M., (2008), Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 409-421; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/32.pdf
44
Adamska-Chudzińska M., (2007), Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 10, s. 340-352; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/24.pdf
45
Adamska-Chudzińska M., (2007), Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji?. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 273-278.
46
Adamska-Chudzińska M., (2006), Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3, s. 35-39.
47
Adamska-Chudzińska M., (2005), Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań. [W:] Krzyżak J., Adamska-Chudzińska M. (red.), Informator Studium Pedagogicznego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 8-10.
48
Adamska-Chudzińska M., (2005), Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli. [W:] Sałata E. (red.), Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, Radom : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 106-109.
49
Adamska-Chudzińska M., (2005), Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 53-61.
50
(2005), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
51
Adamska-Chudzińska M., (2004), Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań. [W:] Krzyżak J., Adamska-Chudzińska M. (red.), Informator Studium Pedagogicznego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 8-10.
52
Adamska-Chudzińska M., (2004), Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia. [W:] Szopa J., Harciarek M. (red.), Stres i jego modelowanie, Częstochowa : Sekcja Wydaw. WZ PC, s. 245-251.
53
Lorenowicz U., Adamska-Chudzińska M., (2004), Wprowadzenie. [W:] WĘGRZECKI A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-7.
54
(2004), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
55
Adamska-Chudzińska M., (2004), Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 85-89.
56
Adamska-Chudzińska M., (2004), Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów. [W:] Węgrzecki A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 14-18.
57
Adamska-Chudzińska M., (2003), Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych. [W:] Sałata E., Zamkowska A., Ośko S. (red.), Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej, Ryki ; Radom : Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 178-182.
58
Adamska-Chudzińska M., (2002), Refleksja nad europejskim modelem edukacji. [W:] Kropiwnicki J. (red.), Szkoła : edukacja europejska, Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, s. 39-44.
59
Adamska-Chudzińska M., (2002), O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku. [W:] Nowakowski W. (red.), Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji, Poznań : Prodruk, s. 59-64.
60
Węgrzecka M., Adamska-Chudzińska M., (2002), Prospołeczna edukacja ekonomistów. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 75-83.
61
Adamska-Chudzińska M., (2001), Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej. [W:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom : ITE, s. 136-142.
62
Adamska-Chudzińska M., (1999), Refleksje nad europejskim modelem edukacji. [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 61-66.
63
Adamska-Chudzińska M., (1998), Refleksja nad europejskim modelem edukacji, "Nowe w Szkole", nr 10(20), s. 6-8.
64
Adamska-Chudzińska M., (1997), Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie", nr 9, s. 21-23.
65
Adamska-Chudzińska M., (1992), Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 79-84.
66
Adamska-Chudzińska M., (1991), Rodzina jako swoista grupa społeczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 129-142.
67
Adamska-Chudzińska M., (1991), Rodzina współczesna (przegląd zagadnień), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 115-131.
68
Adamska M., (1989), Przemiany w rodzinie węgierskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 127-140.
69
Adamska M., Surdej A., (1988), Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 43-55.
70
Adamska M., (1987), Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 13-24.
71
Adamska M., (1987), Pozyskiwanie członków w PSS "Społem", "Trybuna Spółdzielcza", nr 7, s. 12-14.
72
Adamska M., (1986), Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 83-94.
73
Adamska M., (1984), Samorządność a racjonalność zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 119-128.
74
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, (2014), Adamska-Chudzińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 98 k.
75
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
1
@misc{UEK:2168360122,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Centrum Wsparcia Psychologicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "64-66",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/64},
}
2
@inbook{UEK:2168359904,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Lech Górniak",
title = "Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying?",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "629-638",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168360060,
author = "Lech Górniak and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "4594-4605",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
4
@inbook{UEK:2168356944,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Janusz Niezgoda",
title = "Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku?",
booktitle = "Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej",
pages = "11-28",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-216-8",
}
5
@article{UEK:2168349480,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (62)",
pages = "214-227",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.14},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/656841d02e7387f2b44b317e1192eff4/14.pdf},
}
6
@article{UEK:2168337975,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Magdalena Huculak",
title = "Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (58)",
pages = "92-104",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.6},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847},
}
7
@article{UEK:2168338589,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (59)",
pages = "173-185",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.3.12},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4988},
}
8
@article{UEK:2168334203,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 16, 6 (80), cz. 2",
pages = "68-84",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.80.5},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191130},
}
9
@inbook{UEK:2168327981,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji",
booktitle = "Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów ",
pages = "485-507",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2018",
isbn = "978-83-8061-577-9",
}
10
@article{UEK:2168323939,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Justyna Pawlak",
title = "Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "69-83",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072},
}
11
@article{UEK:2168316909,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "380-390",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.25},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2773},
}
12
@article{UEK:2168303803,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria",
journal = "Management and Organizational Studies",
number = "vol. 3, no 1",
pages = "27-38",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5430/mos.v3n1p27},
url = {http://www.sciedupress.com/journal/index.php/mos/article/view/8664/5225},
}
13
@article{UEK:2168307845,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (951)",
pages = "5-15",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0301},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1060/750},
}
14
@article{UEK:2168307719,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "334-344",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.19},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1707},
}
15
@inbook{UEK:2168310769,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "223-230",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
16
@article{UEK:2168297563,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "25-34",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.2},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/4ce4ec11bf9c08cbae1ccd584ac09413/02%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168293775,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-2-9",
}
18
@article{UEK:2168302223,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "45-55",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0804},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/895},
}
19
@article{UEK:2168295397,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "264-275",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/552ae1f1d17fb3b8a8b9cdb813a1f34b/16%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf},
}
20
@article{UEK:2168292411,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 1",
pages = "107-118",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030108},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/72/85},
}
21
@inbook{UEK:2168298191,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego",
booktitle = "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'",
pages = "120-122",
adress = "Melìtopol'",
publisher = "TOV «Kolor Print»",
year = "2015",
isbn = "978-966-2489-30-9",
}
22
@article{UEK:2168282919,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "296-305",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/1456cda3073ba85578a134b593433c9f/15%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168287669,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "35-40",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
24
@unpublished{UEK:2168295543,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "18-27",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168287647,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "119-125",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=120=Fit},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
26
@unpublished{UEK:2168295541,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "8-17",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168292887,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 3",
pages = "9-22",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_1.pdf},
}
28
@article{UEK:2168271080,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "372-382",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/9b0f47e73a0389eeb3734002ba95b0bf/31.pdf},
}
29
@article{UEK:2168256694,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 25",
pages = "105-115",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/85d1bb6298aa857d226036aa96b62d97/10.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168246538,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "17-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
31
@book{UEK:2168232834,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-561-1",
}
32
@inbook{UEK:2168243668,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "359-370",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
33
@inbook{UEK:2168237942,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu",
booktitle = "Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "32-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-566-6",
}
34
@inbook{UEK:2168310351,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "723-736",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2011",
url = {http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-88018-59-6",
}
35
@inbook{UEK:2168228204,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "441-452",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
36
@inbook{UEK:2168227724,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "62-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
37
@unpublished{UEK:2168261574,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "24-37",
year = "2011",
}
38
@article{UEK:52255,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 17",
pages = "423-432",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/34.pdf},
}
39
@inbook{UEK:2165813566,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "495-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
40
@misc{UEK:2165792631,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów",
pages = "3",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:50715,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "215-222",
adress = "",
year = "2009",
}
42
@inbook{UEK:2162026435,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "723-736",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-88018-55-8",
}
43
@article{UEK:2162083407,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "409-421",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/32.pdf},
}
44
@article{UEK:2166477971,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 10",
pages = "340-352",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/24.pdf},
}
45
@inbook{UEK:2168298155,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji?",
booktitle = "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "273-278",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2007",
url = {http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socj_i_psych_2007.pdf},
isbn = "978-83-88018-53-4 ; 978-83-61287-16-2",
}
46
@article{UEK:2168292961,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "3",
pages = "35-39",
year = "2006",
}
47
@misc{UEK:2168298229,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań",
booktitle = "Informator Studium Pedagogicznego",
pages = "8-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-1-1",
}
48
@inbook{UEK:2166157173,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli",
booktitle = "Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli",
pages = "106-109",
adress = "Radom; Warszawa",
publisher = "Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2005",
isbn = "83-7204-471-6",
}
49
@article{UEK:2166123374,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "53-61",
year = "2005",
}
50
@misc{UEK:2168298227,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-1-1",
}
51
@misc{UEK:2168298221,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań",
booktitle = "Informator Studium Pedagogicznego",
pages = "8-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-918932-7-8",
}
52
@inbook{UEK:2168298243,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia",
booktitle = "Stres i jego modelowanie",
pages = "245-251",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Sekcja Wydaw. WZ PC",
year = "2004",
isbn = "83-88469-08-8",
}
53
@misc{UEK:2168298111,
author = "Urszula Lorenowicz and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
54
@misc{UEK:2168298219,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-918932-7-8",
}
55
@inbook{UEK:2166591864,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "85-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
56
@inbook{UEK:2168219200,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "14-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
57
@inbook{UEK:2166157097,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych",
booktitle = "Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej",
pages = "178-182",
adress = "Ryki ; Radom",
publisher = "Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2003",
isbn = "83-7351-077-X",
}
58
@inbook{UEK:2168298207,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Refleksja nad europejskim modelem edukacji",
booktitle = "Szkoła : edukacja europejska",
pages = "39-44",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Wydaw. Nauczycielskie",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88886-08-8",
}
59
@inbook{UEK:2166099789,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku",
booktitle = "Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji",
pages = "59-64",
adress = "Poznań",
publisher = "Prodruk",
year = "2002",
isbn = "83-88518-57-7",
}
60
@inbook{UEK:2168242806,
author = "Maria Węgrzecka and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczna edukacja ekonomistów",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
61
@inbook{UEK:2166099287,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej",
booktitle = "Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej",
pages = "136-142",
adress = "Radom",
publisher = "ITE",
year = "2001",
isbn = "83-88001-44-2",
}
62
@inbook{UEK:2166099928,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Refleksje nad europejskim modelem edukacji",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "61-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
63
@article{UEK:2168298149,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Refleksja nad europejskim modelem edukacji",
journal = "Nowe w Szkole",
number = "10(20)",
pages = "6-8",
year = "1998",
}
64
@article{UEK:2168298209,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie",
number = "9",
pages = "21-23",
year = "1997",
}
65
@article{UEK:2168244518,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "79-84",
year = "1992",
url = {},
}
66
@article{UEK:2168244482,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rodzina jako swoista grupa społeczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "129-142",
year = "1991",
}
67
@article{UEK:2168244414,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rodzina współczesna : (przegląd zagadnień)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "115-131",
year = "1991",
url = {},
}
68
@article{UEK:2168244332,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Przemiany w rodzinie węgierskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "127-140",
year = "1989",
}
69
@article{UEK:2168244140,
author = "Małgorzata Adamska and Aleksander Surdej",
title = "Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "43-55",
year = "1988",
}
70
@misc{UEK:2168244080,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "13-24",
year = "1987",
}
71
@article{UEK:2168360998,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Pozyskiwanie członków w PSS Społem",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "7",
pages = "12-14",
year = "1987",
}
72
@article{UEK:2168243438,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "83-94",
year = "1986",
}
73
@article{UEK:2168243354,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Samorządność a racjonalność zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "119-128",
year = "1984",
}
74
@unpublished{UEK:2168295421,
title = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
75
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID