Publications of the selected author
1

Title:
Ecological Strategies in Supply Chains = Strategie ekologiczne w łańcuchach dostaw
Source:
Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw / red. Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2022, s. 107-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366296
chapter in monograph
2

Title:
Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises = Obsługa celna a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (69) (2022) , s. 145-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168366434
article
3

Title:
The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management = Znaczenie pandemii COVID-19 dla zarządzania biznesem - perspektywa małopolskich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Die Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die Unternehmensführung - die Perspektive der Kleinpolener Unternehmer, die am internationalen Handel teilnehmen = Значение пандемии COVID-19 для управления бизнесом - перспектива малопольских предпринимателей - участников международной торговли
Source:
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2021) , s. 125-140. - Tytuł numeru: Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym - uwarunkowania egzo- i endogeniczne - Bibliogr.
Research program:
The research was co-financed by funds allocated for the maintenance and development of research potential in the discipline of Management and Quality Sciences, No. WZIKS/ZiJ/8/2020
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168367540
article
4

Title:
Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość = The Role of Customs Duty in Trade - Past and Present
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność / red. Dariusz Fatuła, Barbara Oliwkiewicz - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-66007-60-4 ; 978-83-66007-80-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367562
chapter in monograph
5

Title:
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Bezpieczeństwo celne w kontekście działań polskiej Krajowej Administracji Skarbowej = Die Zollsicherheit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der polnischen Nationalen Finanzverwaltung = Таможенная безопасность в контексте деятельности Национальной налоговой администрации Польши
Source:
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2020) , s. 157-173. - Tytuł numeru: Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym = Security in Public Governance - Bibliogr.
Research program:
The research has been co-funded by the statutory funds of the Faculty of Law, Administration and International Relations of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168367606
article
6

Title:
The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union = Znaczenie współpracy celnej w obszarze przeciwdziałania nadużyciom finansowym dla bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej
Source:
Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne / red. Małgorzata Czermińska, Klemens Budzowski - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2020, s. 361-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66007-41-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367602
chapter in monograph
7

Title:
Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Customs Controls as a Determinant of the Competitiveness of Enterprises Participating in International Trade
Source:
Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku / red. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba - Rzeszów-Londyn-Szczecin: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, 2020, s. 93-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66551-07-7 ; 978-83-66551-08-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367576
chapter in monograph
8

Title:
W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej = In the Face of Challenges - Half a Century of Functioning of the Customs Union in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 11 (2019) , s. 119-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168366552
article
9

Title:
Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union
Source:
Building National Economy Competitiveness / ed. Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2019, s. 41-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-180-4
Nr:
2168367614
chapter in monograph
10

Title:
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Znaczenie obsługi celnej w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej = Bedeutung der Zollabfertigung im Prozess der Sicherheitsund Schutzgewährleistung im grenzüberschreitenden Güterverkehr in der Europäischen Union = Значение таможенного обслуживания в процессе обеспечения безопасности и защиты в трансграничном движении товаров в государствах Европейского Союза
Source:
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2019) , s. 83-101. - Tytuł numeru: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia = Improving the Level of Security: Methods and Tools - Bibliogr.
Research program:
The research has been co-funded by the statutory funds of the Faculty of Law, Administration and International Relations of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168367608
article
11

Title:
Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = The Quality of Customs Clearance and the Competitiveness of Enterprises Participating in the International Trade
Source:
Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019, s. 185-204. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-836-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367618
chapter in monograph
12

Title:
W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce = Towards Modern Organization - the Institutional Reform of the Customs Administration in Poland
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 16, nr 2 (2019) , s. 249-269. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168366550
article
13

Title:
Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade = Bezpieczeństwo i ryzyko celne w otoczeniu prawnym a konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 372 (2018) , s. 194-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366548
article
14

Title:
The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade = Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO - ułatwienie działalności gospodarczej a minimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przepływu towarów w obrocie międzynarodowym
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 15, nr 4 (2018) , s. 263-275. - Tytuł numeru: Współpraca międzynarodowa - uwarunkowania globalne i regionalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168366546
article
15

Title:
Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA = Security and Facilitation of Customs Processing in the Transatlantic Supply Chains - Reciprocal Recognition of Security Standards in the EU and the USA
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 155-170. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168367624
article
16

Title:
Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises
Source:
Crucial Aspects of Improving National Competitiveness / ed. Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2018, s. 123-152. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-153-8
Nr:
2168367620
chapter in monograph
17

Title:
Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw = Institutions of the Union Customs Code as Factors for Increasing Competitiveness of Economic Operators
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017) , s. 363-373. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366540
article
18

Title:
Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych? = Customs Administration in the European Union - Common One or 28 Different?
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 14, nr 4 (2017) , s. 111-129. - Tytuł numeru: 60 lat traktatów rzymskich - od wizji do rzeczywistości - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168367660
article
19

Title:
Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku = Complementarity of Customs Authorities Activities as a Requisite Condition for Effective and Efficient Surveillance of the EU Market
Source:
Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach / red. Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 74-83. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-398-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366538
chapter in monograph
20

Title:
Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej = Reduction of Customs Threats and Risk in Supply Chains - Selected Activities at the European Union Level
Source:
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 14 (2017) , s. 274-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania dofinansowano ze środków na działalność statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zadanie badawcze numer
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168367648
article
21

Title:
The Contemporary Face of the Customs System in the European Union
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 2 (2017) , s. 321-332. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168366542
article
22

Title:
Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej = The Reform of the Customs Law in the European Union - Selected Aspects from the Economic Practice Perspective
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 171-178. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168366536
article
23

Title:
The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic = Polska Służba Celna w roli strażnika bezpieczeństwa granicznego ruchu towarowego
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t.13, nr 3 (2016) , s. 39-51. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa: między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168366530
article
24

Title:
Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego = Risk Analysis as a Determinant of the Effectiveness of Control Measures Taken by Customs Authorities in the Process of Providing Security and Protection of Trade
Source:
Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 331-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-857-8
Nr:
2168367664
chapter in monograph
25

Title:
E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym = E-Customs - Selected Aspects from the Perspective of Control Activitiest in Cross-Border Traffic
Source:
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 13 (2016) , s. 363-375. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168367690
article
26

Title:
The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade = Redukcja barier w obsłudze celnej jako element działań podejmowanych przez służbę celną w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016) , s. 212-222. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366534
article
27

Title:
Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016) , s. 163-172. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w procesie gospodarowania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168366532
article
28

Title:
Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą = Customs Process Facilitation Activities Applied by the Customs Towards Entrepreneurs within the Foreign Trade
Source:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015 / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski - Gdańsk ; Sopot: Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2015, s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7939-010-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367688
chapter in conference materials
29

Title:
Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku = Customs Cooperation in the Area of Security and Protection of the EU Market
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 407 (2015) , s. 51-63. - Tytuł numeru: Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168366528
article
30

Title:
Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych
Source:
Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania / red. nauk. Małgorzata Czermińska - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015, s. 153-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-26-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367694
chapter in monograph
31

Title:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną
Source:
Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 41-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-303-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367696
chapter in monograph
32

Title:
Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej = The Security and Protection of the Market as a Priority Action Area of the European Customs Service
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 2 (2014) , s. 222-232. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Tom 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168366526
article
33

Title:
Konferencja "Ułatwienia dla biznesu 2013+"
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2, s. 151-152. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013
Access mode:
Nr:
2168367858
varia
34

Title:
Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej = Authorised Economic Operator in the European Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013) , s. 340-350. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168367706
article
35

Title:
XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", Wrocław, 20-21 maja 2013
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2, s. 143-145. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013
Access mode:
Nr:
2168367856
varia
36

Title:
Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation
Source:
Multikulturális Műhely : tanulmányok. - 2 (2012) , s. 109-115 - Bibliogr.
Nr:
2168367714
article
37

Title:
Współpraca celna krajów Unii Europejskiej
Source:
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012, s. 45-59. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7571-297-1
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367734
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
Physical description:
177 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-297-1
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367848
See related chapters
39

Title:
Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski = Foreign Trade and Foreign Investments in the Development of Małopolska
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011) , s. 71-81. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168367736
article
40

Title:
Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union
Source:
Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza / ed. József Kvancz - Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2010, s. 71-79 - Bibliogr.
Series:
(Journal of Economic and Social Studies ; Special edition in English)
ISBN:
978-963-9909-79-3
Access mode:
Nr:
2168367750
chapter in monograph
41

Title:
Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku
Source:
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 99-115. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-076-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367756
chapter in conference materials
42

Title:
Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Source:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Access mode:
Nr:
2168367758
chapter in monograph
43

Author:
Magdalena Bałut , Magdalena Pelikan-Krupińska , Jowita Świerczyńska
Title:
Podstawy makroekonomii : ćwiczenia
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne ; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Physical description:
111 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-09-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367824
academic script
44

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Integracja a globalizacja", Wrocław, Polska, od 2006-05-22 do 2006-05-23
Title:
Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski
Source:
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006, s. 135-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168367776
chapter in conference materials
45

Title:
Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego = The Export of Małopolska Province - the Size and the Structure
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1147 (2006) , s. 62-73. - Tytuł numeru: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej - Bibliogr.
Nr:
51726
article
46

Title:
Problemy eksportu województwa małopolskiego
Source:
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005, s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Konferencyjne - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu)
Nr:
2168367780
chapter in conference materials
47

Title:
Małopolska wobec wyzwań XXI wieku
Source:
Polska, Ukraina, świat / red. Klemens BUDZOWSKI, Anatolij Demianczuk - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 79-94. - Rez. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-46-2
Nr:
2166286548
chapter in monograph
See main document
48

Conference:
XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej", Wrocław, Polska, od 2004-05-24 do 2004-05-25
Title:
Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Source:
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2004, s. 399-407
Nr:
2168368434
chapter in conference materials
49

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Title:
Problemy eksportu województwa małopolskiego
Source:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Nr:
2166263220
chapter in conference materials
See main document
50

Title:
Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 3, nr 2 (2003) , s. 233-243 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367790
article
51

Title:
Ekonomika handlu zagranicznego : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003
Physical description:
116 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-918302-8-4
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367826
academic script
52

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003, s. 365-381. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-3-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367788
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 597-607
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168367794
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą
Source:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 269-281 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-8-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367792
chapter in conference materials
See main document
55

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 930, t. 1 (2002) , s. 97-107. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223112
article
56

Title:
Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców
Source:
Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3 - Рівне: Волинські обереги, 2002, s. 23-28 - Bibliogr.
ISBN:
966-7518-82-5
Nr:
2168368436
chapter in monograph
57

Title:
Procedury celne
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002) , s. 339-352 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367796
article
58

Title:
Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 346-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168367798
chapter in conference materials
See main document
59

Title:
Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą
Source:
Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne / red. Wojciech Majchrowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001, s. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
83-913515-6-4
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168367800
chapter in conference materials
60

Title:
Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 317-327 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168367802
chapter in conference materials
See main document
1
Ecological Strategies in Supply Chains = Strategie ekologiczne w łańcuchach dostaw / Jowita ŚWIERCZYŃSKA // W: Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw / red. Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2022. - S. 107-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11315/30822
2
Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises = Obsługa celna a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / Jowita ŚWIERCZYŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (69) (2022), s. 145-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.ur.edu.pl/nsawg/issue/view/2022-1/131. - ISSN 1898-5084
3
The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management = Znaczenie pandemii COVID-19 dla zarządzania biznesem - perspektywa małopolskich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Die Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die Unternehmensführung - die Perspektive der Kleinpolener Unternehmer, die am internationalen Handel teilnehmen = Значение пандемии COVID-19 для управления бизнесом - перспектива малопольских предпринимателей - участников международной торговли / Jowita Świerczyńska // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2021), s. 125-140. - Streszcz., summ., Zsfg., rez.. - Tytuł numeru: Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym - uwarunkowania egzo- i endogeniczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf. - ISSN 1899-6264
4
Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość = The Role of Customs Duty in Trade - Past and Present / Jowita Świerczyńska // W: Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność / red. Dariusz Fatuła, Barbara Oliwkiewicz. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021. - ISBN 978-83-66007-60-4 ; 978-83-66007-80-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/30480/FATULA_Rachunkowosc_w_zarzadzaniu_Historia_i_wspolczesnosc_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Bezpieczeństwo celne w kontekście działań polskiej Krajowej Administracji Skarbowej = Die Zollsicherheit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der polnischen Nationalen Finanzverwaltung = Таможенная безопасность в контексте деятельности Национальной налоговой администрации Польши / Jowita Świerczyńska // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2020), s. 157-173. - Streszcz., summ., Zsfg., rez.. - Tytuł numeru: Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym = Security in Public Governance. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2020-nr4.pdf. - ISSN 1899-6264
6
The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union = Znaczenie współpracy celnej w obszarze przeciwdziałania nadużyciom finansowym dla bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne / red. Małgorzata Czermińska, Klemens Budzowski . - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2020. - S. 361-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66007-41-3. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/29637/CZERMINSKA_Bezpieczenstwo_miedzynarodowe_Aspekty_polityczne_i_ekonomiczno_spoleczne_2020.pdf
7
Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = Customs Controls as a Determinant of the Competitiveness of Enterprises Participating in International Trade / Jowita Świerczyńska // W: Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku / red. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba. - Rzeszów-Londyn-Szczecin: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, 2020. - S. 93-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66551-07-7 ; 978-83-66551-08-4. - Pełny tekst: https://wzr.ug.edu.pl/kep/upload/files/ebook%20Interesariusze(1).pdf
8
W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej = In the Face of Challenges - Half a Century of Functioning of the Customs Union in the European Union / Jowita Świerczyńska // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 11 (2019), s. 119-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pte-zielonagora.home.pl/Files/files/zn11/10.pdf. - ISSN 2391-7830
9
Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union / Jowita Świerczyńska // W: Building National Economy Competitiveness / ed. Bojan Krstić. - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2019. - S. 41-68. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-180-4
10
Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland = Znaczenie obsługi celnej w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej = Bedeutung der Zollabfertigung im Prozess der Sicherheitsund Schutzgewährleistung im grenzüberschreitenden Güterverkehr in der Europäischen Union = Значение таможенного обслуживания в процессе обеспечения безопасности и защиты в трансграничном движении товаров в государствах Европейского Союза / Jowita Świerczyńska // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka = Security Theory and Practice. - nr 4 (2019), s. 83-101. - Streszcz., summ., Zsfg., rez.. - Tytuł numeru: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia = Improving the Level of Security: Methods and Tools. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-4/btip2019-4-swierczynska.pdf. - ISSN 1899-6264
11
Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym = The Quality of Customs Clearance and the Competitiveness of Enterprises Participating in the International Trade / Jowita Świerczyńska // W: Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 185-204. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-836-8
12
W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce = Towards Modern Organization - the Institutional Reform of the Customs Administration in Poland / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 16, nr 2 (2019), s. 249-269. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-swierczynska.pdf. - ISSN 1733-2680
13
Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade = Bezpieczeństwo i ryzyko celne w otoczeniu prawnym a konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym / Jowita Świerczyńska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 372 (2018), s. 194-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384272/edition/362125/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
14
The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade = Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO - ułatwienie działalności gospodarczej a minimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przepływu towarów w obrocie międzynarodowym / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 15, nr 4 (2018), s. 263-275. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współpraca międzynarodowa - uwarunkowania globalne i regionalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2018-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr4-swierczynska.pdf. - ISSN 1733-2680
15
Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA = Security and Facilitation of Customs Processing in the Transatlantic Supply Chains - Reciprocal Recognition of Security Standards in the EU and the USA / Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018), s. 155-170. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1080_2.2_Czermi_ska_Ma_gorzata__wierczy_ska_Jowita.pdf. - ISSN 2081-2345
16
Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises / Jowita Świerczyńska // W: Crucial Aspects of Improving National Competitiveness / ed. Bojan Krstić. - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2018. - S. 123-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-153-8
17
Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw = Institutions of the Union Customs Code as Factors for Increasing Competitiveness of Economic Operators / Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017), s. 363-373. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/81812. - ISSN 1899-3192
18
Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych? = Customs Administration in the European Union - Common One or 28 Different? / Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 14, nr 4 (2017), s. 111-129. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: 60 lat traktatów rzymskich - od wizji do rzeczywistości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2017-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2017-nr4-czerminska-swierczynska.pdf. - ISSN 1733-2680
19
Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku = Complementarity of Customs Authorities Activities as a Requisite Condition for Effective and Efficient Surveillance of the EU Market / Jowita Świerczyńska // W: Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach / red. Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 74-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-398-8
20
Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej = Reduction of Customs Threats and Risk in Supply Chains - Selected Activities at the European Union Level / Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 14 (2017), s. 274-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaimaterialy.pl/artykul/2018/ograniczanie-zagroz%cc%87en-i-ryzyka-celnego-w-lancuchach-dostaw-wybrane-dzialania-na-poziomie-unii-europejskiej/. - ISSN 2080-6302
21
The Contemporary Face of the Customs System in the European Union / Jowita Świerczyńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 2 (2017), s. 321-332. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf. - ISSN 2543-8190
22
Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej = The Reform of the Customs Law in the European Union - Selected Aspects from the Economic Practice Perspective / Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 171-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,705,Jowita_Swierczynska_Reforma_prawa_celnego_w_Unii_Europejskiej_wybrane_aspekty_z_punktu_widzenia_praktyki_gospodarczej.html. - ISSN 2081-2345
23
The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic = Polska Służba Celna w roli strażnika bezpieczeństwa granicznego ruchu towarowego / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t.13, nr 3 (2016), s. 39-51. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa: między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-2680
24
Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego = Risk Analysis as a Determinant of the Effectiveness of Control Measures Taken by Customs Authorities in the Process of Providing Security and Protection of Trade / Jowita Świerczyńska // W: Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 331-345. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-857-8
25
E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym = E-Customs - Selected Aspects from the Perspective of Control Activitiest in Cross-Border Traffic / Jowita Świerczyńska // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - nr 13 (2016), s. 363-375. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2017/07/zn_ithm_2017-lip.pdf. - ISSN 2080-6302
26
The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade = Redukcja barier w obsłudze celnej jako element działań podejmowanych przez służbę celną w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego / Jowita Świerczyńska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016), s. 212-222. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=243212&from=publication. - ISSN 2083-8611
27
Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue / Jowita Świerczyńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016), s. 163-172. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w procesie gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf. - ISSN 1733-2486
28
Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą = Customs Process Facilitation Activities Applied by the Customs Towards Entrepreneurs within the Foreign Trade / Jowita Świerczyńska // W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015 / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski. - Gdańsk ; Sopot: Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2015. - S. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7939-010-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/29025
29
Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku = Customs Cooperation in the Area of Security and Protection of the EU Market / Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 407 (2015), s. 51-63. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34871/edition/31471. - ISSN 1899-3192
30
Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych / Jowita Świerczyńska // W: Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania / red. nauk. Małgorzata Czermińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015. - S. 153-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-26-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/10253/Gospodarka_swiatowa_w_XXI_wieku_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
31
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną / Jowita Świerczyńska // W: Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 41-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-303-9. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/13140/DZIUBA-BURCZYK_Ekonomiczno-finansowe_konteksty_integracji_europejskiej_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
32
Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej = The Security and Protection of the Market as a Priority Action Area of the European Customs Service / Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 2 (2014), s. 222-232. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Tom 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30120/edition/27215. - ISSN 1899-3192
33
Konferencja "Ułatwienia dla biznesu 2013+" / Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2 (2013), s. 151-152. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf. - ISSN 1733-2680
34
Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej = Authorised Economic Operator in the European Union / Jowita Świerczyńska, Klemens Budzowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013), s. 340-350. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", Wrocław, 20-21 maja 2013 / Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 2 (2013), s. 143-145. - Tytuł numeru: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf. - ISSN 1733-2680
36
Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation / Jowita Świerczyńska // Multikulturális Műhely : tanulmányok. - 2 (2012), s. 109-115. - Bibliogr. - ISSN 2062-9834
37
Współpraca celna krajów Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - S. 45-59. - Streszcz. - ISBN 978-83-7571-297-1. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
38
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-297-1. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
39
Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski = Foreign Trade and Foreign Investments in the Development of Małopolska / Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011), s. 71-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union / Jowita Świerczyńska // W: Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza / ed. József Kvancz. - Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2010. - (ISSN 2061-3156 ; Special edition in English). - S. 71-79. - Bibliogr. - ISBN 978-963-9909-79-3. - Pełny tekst: http://www.nyf.hu/gtk/sites/www.nyf.hu.gtk/files/kozlemenyek/Journal%20of%20Economic%20and%20Social%20Studies%20b5%202010.pdf
41
Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku / Jowita Świerczyńska // W: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 99-115. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-076-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42
Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/18919/BUDZOWSKI_%28red.%29_Gospodarcze_i_spoleczne_relacje_wspolczesnego_swiata_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
43
Podstawy makroekonomii : ćwiczenia / Magdalena Bałut, Magdalena Pelikan-Krupińska, Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 111 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-09-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28278/BALUT_podstawy_makroekonomii_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
44
Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski / Jowita Świerczyńska, Klemens BUDZOWSKI // W: Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. - S. 135-144. - Summ. - Bibliogr.
45
Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego = The Export of Małopolska Province - the Size and the Structure / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1147 (2006), s. 62-73. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
46
Problemy eksportu województwa małopolskiego / Jowita Świerczyńska, Klemens BUDZOWSKI // W: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. - (Materiały Konferencyjne). - S. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
47
Małopolska wobec wyzwań XXI wieku / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // W: Polska, Ukraina, świat / red. Klemens BUDZOWSKI, Anatolij Demianczuk. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 79-94. - Rez. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-46-2
48
Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2004. - S. 399-407
49
Problemy eksportu województwa małopolskiego / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
50
Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych / Jowita Świerczyńska // Państwo i Społeczeństwo. - R. 3, nr 2 (2003), s. 233-243. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/606/Pa%c5%84stwo_i_Spo%c5%82ecze%c5%84stwo_Studia_Rozprawy_Artykuly_nr2_2003.pdf?sequence=6&isAllowed=y. - ISSN 1643-8299
51
Ekonomika handlu zagranicznego : materiały do ćwiczeń / Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. - 116 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918302-8-4. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28109/SWIERCZYNSKA_Ekonomika_handlu_zagranicznego_Materialy_do_cwiczen_2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
52
Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD / Jowita Świerczyńska // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. - S. 365-381. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-3-9. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28121/BUDZOWSKI_Tom_3_Panstwo_gospodarka_spoleczenstwo_2003.pdf
53
Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 597-607. - ISBN 83-88397-05-1
54
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą / Jowita Świerczyńska // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 269-281. - Bibliogr. - ISBN 83-916758-8-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28097
55
Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym / Klemens BUDZOWSKI, Jowita Świerczyńska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 930, t. 1 (2002), s. 97-107. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
56
Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców / Jowita Świerczyńska // W: Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3. - Рівне: Волинські обереги, 2002. - S. 23-28. - Bibliogr. - ISBN 966-7518-82-5
57
Procedury celne / Jowita Świerczyńska // Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002), s. 339-352. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25723/SWIERCZYNSKA_Procedury_celne_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1643-8299
58
Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej / Jowita Świerczyńska // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 346-354. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-0
59
Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą / Jowita Świerczyńska // W: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne / red. Wojciech Majchrowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 165-178. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-913515-6-4. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28140/MAJCHROWSKI_Zarzadzanie_i_handel_zagraniczny_w_malych_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
60
Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych / Jowita Świerczyńska // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 317-327. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
1
Świerczyńska J., (2022), Ecological Strategies in Supply Chains. [W:] Chodyński A., Fatuła D., Leśniewski (red.), Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 107-122.
2
Świerczyńska J., (2022), Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (69), s. 145-158; https://journals.ur.edu.pl/nsawg/issue/view/2022-1/131
3
Świerczyńska J., (2021), The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management, "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka", nr 4, s. 125-140; https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf
4
Świerczyńska J., (2021), Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość. [W:] Fatuła D., Oliwkiewicz B. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
5
Świerczyńska J., (2020), Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland, "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka", nr 4, s. 157-173; https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2020-nr4.pdf
6
Świerczyńska J., (2020), The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union. [W:] Czermińska M., Budzowski K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 361-382.
7
Świerczyńska J., (2020), Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym. [W:] Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J., Zaremba U. (red.), Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku, Rzeszów-Londyn-Szczecin : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, s. 93-106.
8
Świerczyńska J., (2019), W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 11, s. 119-136; http://pte-zielonagora.home.pl/Files/files/zn11/10.pdf
9
Świerczyńska J., (2019), Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union. [W:] Krstić B. (red.), Building National Economy Competitiveness, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 41-68.
10
Świerczyńska J., (2019), Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland, "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka", nr 4, s. 83-101; https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-4/btip2019-4-swierczynska.pdf
11
Świerczyńska J., (2019), Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym. [W:] Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J. (red.), Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 185-204.
12
Świerczyńska J., (2019), W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 16, nr 2, s. 249-269; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-swierczynska.pdf
13
Świerczyńska J., (2018), Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 372, s. 194-204; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384272/edition/362125/content?ref=desc
14
Świerczyńska J., (2018), The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 15, nr 4, s. 263-275; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2018-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr4-swierczynska.pdf
15
Czermińska M., Świerczyńska J., (2018), Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 155-170; https://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1080_2.2_Czermi_ska_Ma_gorzata__wierczy_ska_Jowita.pdf
16
Świerczyńska J., (2018), Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises. [W:] Krstić B. (red.), Crucial Aspects of Improving National Competitiveness, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 123-152.
17
Świerczyńska J., (2017), Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 498, s. 363-373; http://www.dbc.wroc.pl/publication/81812
18
Czermińska M., Świerczyńska J., (2017), Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych?, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 14, nr 4, s. 111-129; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2017-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2017-nr4-czerminska-swierczynska.pdf
19
Świerczyńska J., (2017), Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku. [W:] Kos-Łabędowicz J., Talar S. (red.), Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 74-83.
20
Świerczyńska J., (2017), Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", nr 14, s. 274-287; http://studiaimaterialy.pl/artykul/2018/ograniczanie-zagroz%cc%87en-i-ryzyka-celnego-w-lancuchach-dostaw-wybrane-dzialania-na-poziomie-unii-europejskiej/
21
Świerczyńska J., (2017), The Contemporary Face of the Customs System in the European Union, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 9, cz. 2, s. 321-332; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf
22
Świerczyńska J., (2016), Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 171-178; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,705,Jowita_Swierczynska_Reforma_prawa_celnego_w_Unii_Europejskiej_wybrane_aspekty_z_punktu_widzenia_praktyki_gospodarczej.html
23
Świerczyńska J., (2016), The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t.13, nr 3, s. 39-51; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
24
Świerczyńska J., (2016), Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego. [W:] Raczkowski K., Wojciechowska-Filipek S. (red.), Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, Warszawa : CeDeWu, s. 331-345.
25
Świerczyńska J., (2016), E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", nr 13, s. 363-375; http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2017/07/zn_ithm_2017-lip.pdf
26
Świerczyńska J., (2016), The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 266, s. 212-222; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=243212&from=publication
27
Świerczyńska J., (2016), Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 8, cz. 2, s. 163-172; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf
28
Świerczyńska J., (2015), Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą. [W:] Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T. (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015, Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, s. 75-90.
29
Świerczyńska J., (2015), Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 407, s. 51-63; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34871/edition/31471
30
Świerczyńska J., (2015), Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych. [W:] Czermińska M. (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 153-170.
31
Świerczyńska J., (2014), Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 41-65.
32
Świerczyńska J., (2014), Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 2, s. 222-232; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30120/edition/27215
33
Świerczyńska J., (2013), Konferencja "Ułatwienia dla biznesu 2013+", "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 10, nr 2, s. 151-152; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf
34
Świerczyńska J., Budzowski K., (2013), Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 315, t. 2, s. 340-350.
35
Czermińska M., Świerczyńska J., (2013), XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie", Wrocław, 20-21 maja 2013, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 10, nr 2, s. 143-145; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf
36
Świerczyńska J., (2012), Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation, "Multikulturális Műhely : tanulmányok", 2, s. 109-115.
37
Świerczyńska J., (2012), Współpraca celna krajów Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K., Świerczyńska J. (red.), Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 45-59.
38
Budzowski K., Świerczyńska J. (red.), (2012), Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 177 s.
39
Budzowski K., Świerczyńska J., (2011), Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 221, s. 71-81.
40
Świerczyńska J., (2010), Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union. [W:] Kvancz J. (red.), Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza (Journal of Economic and Social Studies; Special edition in English), Nyíregyháza : The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, s. 71-79.
41
Świerczyńska J., (2008), Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku. [W:] Budzowski K. (red.), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 99-115.
42
Świerczyńska J., (2007), Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 61-73.
43
Bałut M., Pelikan-Krupińska M., Świerczyńska J., (2007), Podstawy makroekonomii: ćwiczenia, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 111 s.
44
Świerczyńska J., Budzowski K., (2006), Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski. [W:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja, T. 1, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 135-144.
45
Budzowski K., Świerczyńska J., (2006), Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1147, s. 62-73.
46
Świerczyńska J., Budzowski K., (2005), Problemy eksportu województwa małopolskiego. [W:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, T. 1, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 113-123.
47
Budzowski K., Świerczyńska J., (2005), Małopolska wobec wyzwań XXI wieku. [W:] BUDZOWSKI K., Demianczuk A. (red.), Polska, Ukraina, świat, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 79-94.
48
Świerczyńska J., (2004), Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, T. 2, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 399-407.
49
Budzowski K., Świerczyńska J., (2004), Problemy eksportu województwa małopolskiego. [W:] BUDZOWSKI K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 31-45.
50
Świerczyńska J., (2003), Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych, "Państwo i Społeczeństwo", R. 3, nr 2, s. 233-243; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/606/Pa%c5%84stwo_i_Spo%c5%82ecze%c5%84stwo_Studia_Rozprawy_Artykuly_nr2_2003.pdf?sequence=6&isAllowed=y
51
Świerczyńska J., (2003), Ekonomika handlu zagranicznego: materiały do ćwiczeń, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 116 s.
52
Świerczyńska J., (2003), Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD. [W:] BUDZOWSKI K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 3, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 365-381.
53
Świerczyńska J., (2002), Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 597-607.
54
Świerczyńska J., (2002), Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą. [W:] BUDZOWSKI K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 269-281.
55
Budzowski K., Świerczyńska J., (2002), Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 930, t. 1, s. 97-107.
56
Świerczyńska J., (2002), Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców. [W:] Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3, Рівне : Волинські обереги, s. 23-28.
57
Świerczyńska J., (2002), Procedury celne, "Państwo i Społeczeństwo", R. 2, nr 2, s. 339-352; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25723/SWIERCZYNSKA_Procedury_celne_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
58
Świerczyńska J., (2001), Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 346-354.
59
Świerczyńska J., (2001), Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą. [W:] Majchrowski W. (red.), Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 165-178.
60
Świerczyńska J., (2000), Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 317-327.
1
@inbook{UEK:2168366296,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ecological Strategies in Supply Chains",
booktitle = "Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw",
pages = "107-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2022",
url = {http://hdl.handle.net/11315/30822},
isbn = "978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0",
}
2
@article{UEK:2168366434,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Handling and Sustainable Development of Enterprises",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (69)",
pages = "145-158",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.1},
url = {https://journals.ur.edu.pl/nsawg/issue/view/2022-1/131},
}
3
@article{UEK:2168367540,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management - the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade Management",
journal = "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka",
number = "4",
pages = "125-140",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.48269/2451-0718-btip-2021-4-007},
url = {https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168367562,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Rola cła w obrocie gospodarczym - przeszłość i teraźniejszość",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2021",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/30480/FATULA_Rachunkowosc_w_zarzadzaniu_Historia_i_wspolczesnosc_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-66007-60-4 ; 978-83-66007-80-2",
}
5
@article{UEK:2168367606,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland",
journal = "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka",
number = "4",
pages = "157-173",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.48269/2451-0718-btip-2020-4-009},
url = {https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2020-nr4.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168367602,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Significance of Customs Cooperation in the Area of Fraud Prevention for the Economic Security of the European Union",
booktitle = "Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne",
pages = "361-382",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2020",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/29637/CZERMINSKA_Bezpieczenstwo_miedzynarodowe_Aspekty_polityczne_i_ekonomiczno_spoleczne_2020.pdf},
isbn = "978-83-66007-41-3",
}
7
@inbook{UEK:2168367576,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Uwarunkowania kontroli celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym",
booktitle = "Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku",
pages = "93-106",
adress = "Rzeszów-Londyn-Szczecin",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie",
year = "2020",
url = {https://wzr.ug.edu.pl/kep/upload/files/ebook%20Interesariusze(1).pdf},
isbn = "978-83-66551-07-7 ; 978-83-66551-08-4",
}
8
@article{UEK:2168366552,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "11",
pages = "119-136",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.165},
url = {http://pte-zielonagora.home.pl/Files/files/zn11/10.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168367614,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Competitiveness and Complementarity of Customs Administrations Operations within the European Customs Union",
booktitle = "Building National Economy Competitiveness",
pages = "41-68",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2019",
isbn = "978-86-6139-180-4",
}
10
@article{UEK:2168367608,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Security in the Context of the Activities Taken by the National Revenue Administration in Poland",
journal = "Bezpieczeństwo : teoria i praktyka",
number = "4",
pages = "83-101",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0718-btip-2019-4-004},
url = {https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-4/btip2019-4-swierczynska.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168367618,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Jakość obsługi celnej a konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym",
booktitle = "Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "185-204",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2019",
isbn = "978-83-7865-836-8",
}
12
@article{UEK:2168366550,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 16, 2",
pages = "249-269",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-013},
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-swierczynska.pdf},
}
13
@article{UEK:2168366548,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Security and Risk in the Legal Environment and the Competitiveness of EU Enterprises Participating in International Trade",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "372",
pages = "194-204",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384272/edition/362125/content?ref=desc},
}
14
@article{UEK:2168366546,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Institution of the Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity and Minimizing the Risk of Compromising the Security of the Trade Flow in Goods in the International Trade",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 15, 4",
pages = "263-275",
year = "2018",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2018-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr4-swierczynska.pdf},
}
15
@article{UEK:2168367624,
author = "Małgorzata Czermińska and Jowita Świerczyńska",
title = "Bezpieczeństwo i ułatwienia w obsłudze celnej w transatlantyckich łańcuchach dostaw - wzajemne uznawanie standardów ochrony UE i USA",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "155-170",
year = "2018",
url = {https://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1080_2.2_Czermi_ska_Ma_gorzata__wierczy_ska_Jowita.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168367620,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Significance of Changes of the European Union (EU) Customs System for Competitiveness of EU Enterprises",
booktitle = "Crucial Aspects of Improving National Competitiveness",
pages = "123-152",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2018",
isbn = "978-86-6139-153-8",
}
17
@article{UEK:2168366540,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Instytucje unijnego kodeksu celnego w roli czynników zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "498",
pages = "363-373",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.498.33},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/81812},
}
18
@article{UEK:2168367660,
author = "Małgorzata Czermińska and Jowita Świerczyńska",
title = "Administracja celna w Unii Europejskiej - wspólna czy 28 różnych?",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 14, 4",
pages = "111-129",
year = "2017",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2017-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2017-nr4-czerminska-swierczynska.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168366538,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Komplementarność działań organów celnych w systemie nadzoru unijnego rynku",
booktitle = "Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki - wyzwania i problemy w wybranych obszarach",
pages = "74-83",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-398-8",
}
20
@article{UEK:2168367648,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw - wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",
number = "14",
pages = "274-287",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.26881/sim.2017.4.18},
url = {http://studiaimaterialy.pl/artykul/2018/ograniczanie-zagroz%cc%87en-i-ryzyka-celnego-w-lancuchach-dostaw-wybrane-dzialania-na-poziomie-unii-europejskiej/},
}
21
@article{UEK:2168366542,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Contemporary Face of the Customs System in the European Union",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 9, cz. 2",
pages = "321-332",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf},
}
22
@article{UEK:2168366536,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - wybrane aspekty z punktu widzenia praktyki gospodarczej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "171-178",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,705,Jowita_Swierczynska_Reforma_prawa_celnego_w_Unii_Europejskiej_wybrane_aspekty_z_punktu_widzenia_praktyki_gospodarczej.html},
}
23
@article{UEK:2168366530,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-border Freight Traffic",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t.13, 3",
pages = "39-51",
year = "2016",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
24
@inbook{UEK:2168367664,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego",
booktitle = "Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym",
pages = "331-345",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-857-8",
}
25
@article{UEK:2168367690,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "E-usługi w obsłudze celnej - wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym",
journal = "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",
number = "13",
pages = "363-375",
year = "2016",
url = {http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2017/07/zn_ithm_2017-lip.pdf},
}
26
@article{UEK:2168366534,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "266",
pages = "212-222",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=243212&from=publication},
}
27
@article{UEK:2168366532,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 8, cz. 2",
pages = "163-172",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168367688,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : InfoGlobMar 2015",
pages = "75-90",
adress = "Gdańsk ; Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego",
year = "2015",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/29025},
isbn = "978-83-7939-010-6",
}
29
@article{UEK:2168366528,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "407",
pages = "51-63",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.407.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34871/edition/31471},
}
30
@inbook{UEK:2168367694,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania",
pages = "153-170",
adress = "Kraków ",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2015",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/10253/Gospodarka_swiatowa_w_XXI_wieku_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-65208-26-2",
}
31
@inbook{UEK:2168367696,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie podatków pobieranych przez administrację celną",
booktitle = "Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej",
pages = "41-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/13140/DZIUBA-BURCZYK_Ekonomiczno-finansowe_konteksty_integracji_europejskiej_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-303-9",
}
32
@article{UEK:2168366526,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 2",
pages = "222-232",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.2.20},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30120/edition/27215},
}
33
@misc{UEK:2168367858,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Konferencja Ułatwienia dla biznesu 2013+",
booktitle = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 10, 2",
pages = "151-152",
year = "2013",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf},
}
34
@article{UEK:2168367706,
author = "Jowita Świerczyńska and Klemens Budzowski",
title = "Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "315, t. 2",
pages = "340-350",
year = "2013",
}
35
@misc{UEK:2168367856,
author = "Małgorzata Czermińska and Jowita Świerczyńska",
title = "XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Wrocław, 20-21 maja 2013",
booktitle = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 10, 2",
pages = "143-145",
year = "2013",
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2013-nr2.pdf},
}
36
@article{UEK:2168367714,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs Cooperation in the European Union : Legal Grounds and Forms of EU Customs Cooperation",
journal = "Multikulturális Műhely : tanulmányok",
number = "2",
pages = "109-115",
year = "2012",
}
37
@inbook{UEK:2168367734,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Współpraca celna krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie",
pages = "45-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-297-1",
}
38
@book{UEK:2168367848,
title = "Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7170/Integracja%20gospodarcza%20i%20handel_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-297-1",
}
39
@article{UEK:2168367736,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "221",
pages = "71-81",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168367750,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Customs System in the Polish Republic and in the Republic of Hungary after the Accession to the European Union",
booktitle = "Economic and Social Science at the College of Nyíregyháza",
pages = "71-79",
adress = "Nyíregyháza",
publisher = "The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies",
year = "2010",
url = {http://www.nyf.hu/gtk/sites/www.nyf.hu.gtk/files/kozlemenyek/Journal%20of%20Economic%20and%20Social%20Studies%20b5%202010.pdf},
issn = "2061-3156",
isbn = "978-963-9909-79-3",
}
41
@inbook{UEK:2168367756,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Zmiany w taryfach celnych obowiązujących w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Wybrane aspekty handlu międzynarodowego",
pages = "99-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-076-2",
}
42
@inbook{UEK:2168367758,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Rola i znaczenie cła w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "61-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/18919/BUDZOWSKI_%28red.%29_Gospodarcze_i_spoleczne_relacje_wspolczesnego_swiata_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
43
@book{UEK:2168367824,
author = "Magdalena Bałut and Magdalena Pelikan-Krupińska and Jowita Świerczyńska",
title = "Podstawy makroekonomii : ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne ; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28278/BALUT_podstawy_makroekonomii_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-89823-09-0",
}
44
@inbook{UEK:2168367776,
author = "Jowita Świerczyńska and Klemens Budzowski",
title = "Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski",
booktitle = "Integracja a globalizacja. T. 1",
pages = "135-144",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2006",
}
45
@article{UEK:51726,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Wielkość i struktura eksportu województwa małopolskiego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1147",
pages = "62-73",
adress = "",
year = "2006",
}
46
@inbook{UEK:2168367780,
author = "Jowita Świerczyńska and Klemens Budzowski",
title = "Problemy eksportu województwa małopolskiego",
booktitle = "Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1",
pages = "113-123",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2005",
issn = "",
}
47
@inbook{UEK:2166286548,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Małopolska wobec wyzwań XXI wieku",
booktitle = "Polska, Ukraina, świat",
pages = "79-94",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-46-2",
}
48
@inbook{UEK:2168368434,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Nowe obowiązki przedsiębiorców w obrocie towarowym z zagranicą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej. T. 2",
pages = "399-407",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2004",
}
49
@inbook{UEK:2166263220,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Problemy eksportu województwa małopolskiego",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "31-45",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
50
@article{UEK:2168367790,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 3, 2",
pages = "233-243",
year = "2003",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/606/Pa%c5%84stwo_i_Spo%c5%82ecze%c5%84stwo_Studia_Rozprawy_Artykuly_nr2_2003.pdf?sequence=6&isAllowed=y},
}
51
@book{UEK:2168367826,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ekonomika handlu zagranicznego : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2003",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28109/SWIERCZYNSKA_Ekonomika_handlu_zagranicznego_Materialy_do_cwiczen_2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "83-918302-8-4",
}
52
@inbook{UEK:2168367788,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Zakres pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAPARD",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3",
pages = "365-381",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2003",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28121/BUDZOWSKI_Tom_3_Panstwo_gospodarka_spoleczenstwo_2003.pdf},
isbn = "83-919920-3-9",
}
53
@inbook{UEK:2168367794,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Polska administracja celna wobec wyzwań Unii Europejskiej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "597-607",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
54
@inbook{UEK:2168367792,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania uproszczonych procedur celnych dla firm dokonujących obrotu z zagranicą",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny",
pages = "269-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28097},
issn = "",
isbn = "83-916758-8-2",
}
55
@article{UEK:2168223112,
author = "Klemens Budzowski and Jowita Świerczyńska",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim handlu zagranicznym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "930, t. 1",
pages = "97-107",
adress = "",
year = "2002",
}
56
@inbook{UEK:2168368436,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców",
booktitle = "Психолого-педагогiчнi основи гуманiзацiї навчально-виховного процесу в школi та вузi. Вип.3",
pages = "23-28",
adress = "Рівне",
publisher = "Волинські обереги",
year = "2002",
isbn = "966-7518-82-5",
}
57
@article{UEK:2168367796,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Procedury celne",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 2, 2",
pages = "339-352",
year = "2002",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25723/SWIERCZYNSKA_Procedury_celne_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
58
@inbook{UEK:2168367798,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Ocena stopnia dostosowania polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "346-354",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
59
@inbook{UEK:2168367800,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Korzyści i ograniczenia wynikające ze zmian Kodeksu celnego dla firm dokonujących obrotu z zagranicą",
booktitle = "Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne",
pages = "165-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2001",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28140/MAJCHROWSKI_Zarzadzanie_i_handel_zagraniczny_w_malych_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
issn = "",
isbn = "83-913515-6-4",
}
60
@inbook{UEK:2168367802,
author = "Jowita Świerczyńska",
title = "Podstawy prawne funkcjonowania składów celnych",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID