Publications of the selected author
1

Author:
Vasileios Mavroeidis , Katarzyna Tarnawska
Title:
Toward a New Innovation Management Standard : Incorporation of the Knowledge Triangle Concept and Quadruple Innovation Helix Model into Innovation Management Standard
Source:
Journal of the Knowledge Economy. - vol. 8, iss. 2 (2017) , s. 653-671. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168318819
article
2

Author:
Vasileios Mavroeidis , Katarzyna Tarnawska
Conference:
11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development", Kraków, Polska, od 2015-09-10 do 2015-09-11
Title:
Macro-Level Efficiency of the EU National Quality Infrastructure by Data Envelopment Analysis Assessment
Source:
Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development" / red. Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 74-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-37-9
Access mode:
Nr:
2168300347
chapter in conference materials
3

Title:
The JESSICA Initiative : an Instrument for Urban Sustainable Development : Examples of Urban Regeneration in Silesia (Poland) and Central Moravia (Czech Republic) = Inicjatywa JESSICA jako instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast : przykłady rewitalizacji obszarów miejskich na Śląsku i w Środkowych Morawach
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 18, nr 2 (2015) , s. 119-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168300423
article
4

Title:
Analiza determinant rozwoju regionalnego w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej = Theoretical Analysis of Regional Development Determinants in the Light of Evolutionary Economic Geography
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 367 (2014) , s. 350-358. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna : aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297177
article
5

Title:
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia = The Perspective of Entering the Low-emission Economy in EU in the Condition of the Debt Crisis
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 261-271. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283241
article
6

Title:
Wykorzystanie innowacji we wdrażaniu aktywnych form polityki rynku pracy = Use of Innovation in Implementation of Active Forms of the Labour Market Policy
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 2 (2013) , s. 126-134. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287749
article
7

Title:
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 115-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288377
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Rola innowacji w zwiększaniu efektywności aktywnych form polityki rynku pracy UE
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA, s. 70-88
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266668
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector
Source:
Economics and Management. - vol. 17, no. 1 (2012) , s. 237-243. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168282673
article
10

Title:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2012
Physical description:
149, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168231922
See related chapters
11

Title:
Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji = The Role of Public Sector's Institutions in Creating Social Innovations
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 25-33. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232518
article
12

Title:
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a rozwój obszarów miejskich = Indicators of Sustainable Development and Urban Areas Development
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (lipiec-sierpień), t. 2 (2012) , s. 162-171. - Tytuł numeru: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248884
article
13

Title:
Polityka spójności jako narzędzie do walki ze zmianami klimatu
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 103-133
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232084
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Analiza instytucjonalna polityki klimatycznej UE = Institutional Analysis of the EU Climate Policy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 213-222. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252188
article
15

Title:
Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym = The European Employment Strategy- Implementation Results on National and Regional Levels
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 91-98. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271586
article
16

Title:
Rola instytucji w przemianach społeczno-ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonych rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH, s. 1[49]-18[66] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265104
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Analiza przydatności polityki regionalnej UE w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu w krótkim i długim okresie
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. Zofia DACH - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 138-164
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168222358
chapter in monograph
See main document
18

Conference:
5th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Hiszpania, od 2011-03-07 do 2011-03-09
Title:
The Impact of the European Union Green Jobs Policy on the Structural Changes in the EU Economies [dokument elektroniczny]
Source:
INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain / red. L. Gómez Chova, I. Candel Torres, A. López Martínez - [b.m.]: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2011, s. 865-874. - Summ.
ISBN:
978-84-614-7423-3
Nr:
2168228804
chapter in conference materials
19

Conference:
5th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Hiszpania, od 2011-03-07 do 2011-03-09
Title:
The Impact of the European Emissions Trading System (EU ETS) on the EU-Countries' Socio-Economic Development [dokument elektroniczny]
Source:
INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain / - [b.m.]: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2011, s. 855-864. - Summ.
Redakcja:
Gómez Chova L.
, Candel Torres I.
, López Martínez A.
ISBN:
978-84-614-7423-3
Nr:
2168228802
chapter in conference materials
20

Title:
Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro = Pressure Groups, Monetary Policy and Accession to the Euro Zone
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 317-328. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222894
article
21

Title:
Przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie UE a polityka klimatyczna Polski = Counteracting Climate Changes on the EU Level and Polish Climate Policy
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 305-315. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235654
article
22

Title:
Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-492-8
Nr:
2165825689
monograph
23

Title:
Nowa ekonomia instytucjonalna a rola państwa w gospodarce : teoria i praktyka = New Institutional Economics and the Role of State in Economy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 196-204. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165774580
article
24

Title:
Rola lobbingu w nowoczesnej gospodarce w świetle ordoliberalizmu i społecznej gospodarce rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 121-133
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51305
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Systemy ekozarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przykład realizacji strategii zrównoważonego wzrostu Unii Europejskiej
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 195-210 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378393
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Analiza przydatności polityki regionalnej UE do walki z negatywnymi skutkami kryzysu w krótkim i długim okresie
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH, s. 141-169
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282153
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Tworzenie rynków pionierskich jako sposób wspierania popytu na innowacje
Source:
Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010, s. 474-490 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7520-062-1
Nr:
2168225486
chapter in monograph
28

Title:
Europejska integracja gospodarcza w świetle federalizmu fiskalnego
Source:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 273-288 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165616510
chapter in monograph
29

Title:
Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań ekologicznych
Source:
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 93-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-88-9
Nr:
2164952978
chapter in monograph
30

Title:
Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej = Controversies around the Stability and Growth Pact as an Instrument for Coordinating Economic Policy within the Framework of Economic and Monetary Union
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 9-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52038
article
31

Title:
Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 135-192
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234230
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Reprezentacja interesów na poziomie Unii Europejskiej : przykład COPA
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 387-403 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51328
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK, s. 103-129
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219452
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej a lobbing
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 233-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165931724
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Reprezentacja interesów na poziomie UE : logika członkostwa i logika wpływu = Representation of Interests of the EU Level : the Logic of Membership and the Logic of Influence
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 8 (2006) , s. 633-648. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166550981
article
36

Title:
Kapitał społeczny a absorpcja funduszy strukturalnych w regionach
Source:
W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. Janusz Kot - Kielce: [s.n.], 2006, s. 26-36. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
83-87798-55-X
Nr:
2166292208
chapter in conference materials
37

Title:
Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
252 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/267
Nr:
2168221282
doctoral dissertation
38

Conference:
International Scientific Conference: Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up?, Kraków, Polska, od 2005-09-20 do 2005-09-21
Title:
Pressure Groups and the Institutional Order of the European Union
Source:
Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005 - Cracow: The School of Economics and Computer Science in Cracow, 2005, s. 176-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916937-2-4
Nr:
2168238464
chapter in conference materials
39

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.
Redakcja:
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004
Physical description:
715, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
52867
conference materials
40

Title:
Teorie integracji a grupy nacisku na poziomie Unii Europejskiej = Theories of Integration and Pressure Groups in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223742
article
41

Title:
Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002
Physical description:
89 s.: tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-171-9
Nr:
2168226217
monograph
42

Title:
Istota i rozwój lobbingu w Unii Europejskiej = The Nature and Development of Lobbying in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000) , s. 71-85. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224344
article
43

Title:
Lobbing rolny w Unii Europejskiej na przykładzie reformy Wspólnej Polityki Rolnej = The Agricultural Lobbying in the European Union : Example of the Common Agricultural Policy
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 355-370. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250478
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Fryderyk Skarbek - twórca polskiej szkoły narodowej w ekonomii = Fryderyk Skarbek - Creator of the Polish National School in Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000) , s. 87-94. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224346
article
45

Title:
Rozwój lobbingu w Unii Europejskiej
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - R. 52, z. 3 (1999) , s. 25-40
Nr:
2168238758
article
46

Title:
Koszty i korzyści przystąpienia Polski do UE = Costs and Benefits of Poland Joining the EU
Source:
Polskie rolnictwo a Unia Europejska / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 23-36 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 34)
ISBN:
83-87832-03-0
Nr:
2168332505
chapter in book
See main document
1
Toward a New Innovation Management Standard : Incorporation of the Knowledge Triangle Concept and Quadruple Innovation Helix Model into Innovation Management Standard / V. Mavroeidis, K. TARNAWSKA // Journal of the Knowledge Economy. - vol. 8, iss. 2 (2017), s. 653-671. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1868-7873
2
Macro-Level Efficiency of the EU National Quality Infrastructure by Data Envelopment Analysis Assessment / Vasileios Mavroeidis, Katarzyna TARNAWSKA // W: Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development" / eds: Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 74-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-37-9. - Pełny tekst: http://asecu2015.fundacjauek.krakow.pl/proceedings/06.pdf
3
The JESSICA Initiative : an Instrument for Urban Sustainable Development : Examples of Urban Regeneration in Silesia (Poland) and Central Moravia (Czech Republic) = Inicjatywa JESSICA jako instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast : przykłady rewitalizacji obszarów miejskich na Śląsku i w Środkowych Morawach / Katarzyna TARNAWSKA, Janusz ROSIEK // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 18, nr 2 (2015), s. 119-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/7068/7202. - ISSN 1508-2008
4
Analiza determinant rozwoju regionalnego w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej = Theoretical Analysis of Regional Development Determinants in the Light of Evolutionary Economic Geography / Katarzyna TARNAWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 367 (2014), s. 350-358. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna : aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27132/Tarnawska_Analiza_determinant_rozwoju_regionalnego.pdf. - ISSN 1899-3192
5
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia = The Perspective of Entering the Low-emission Economy in EU in the Condition of the Debt Crisis / Katarzyna TARNAWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 261-271. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,415,Katarzyna_Tarnawska_Perspektywy_przejscia_do_gospodarki_niskoemisyjnej_w_UE_w_warunkach_kryzysu_zadluzenia.html. - ISSN 2081-2345
6
Wykorzystanie innowacji we wdrażaniu aktywnych form polityki rynku pracy = Use of Innovation in Implementation of Active Forms of the Labour Market Policy / Katarzyna TARNAWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 2 (2013), s. 126-134. - Summ., streszcz., rez.. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
7
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia / Katarzyna TARNAWSKA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 115-135. - Bibliogr.
8
Rola innowacji w zwiększaniu efektywności aktywnych form polityki rynku pracy UE / Katarzyna TARNAWSKA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 70-88
9
Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector / Katarzyna TARNAWSKA, Marek ĆWIKLICKI // Economics and Management. - vol. 17, no. 1 (2012), s. 237-243. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2273. - ISSN 2029-9338
10
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - 149, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-618-2
11
Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji = The Role of Public Sector's Institutions in Creating Social Innovations / Marek ĆWKILICKI, Katarzyna TARNAWSKA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 25-33. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1983. - ISSN 0208-6018
12
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a rozwój obszarów miejskich = Indicators of Sustainable Development and Urban Areas Development / Katarzyna TARNAWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (lipiec-sierpień), t. 2 (2012), s. 162-171. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
13
Polityka spójności jako narzędzie do walki ze zmianami klimatu / Katarzyna TARNAWSKA // W: Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 103-133. - ISBN 978-83-7641-618-2
14
Analiza instytucjonalna polityki klimatycznej UE = Institutional Analysis of the EU Climate Policy / Katarzyna TARNAWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 213-222. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
15
Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym = The European Employment Strategy- Implementation Results on National and Regional Levels / Katarzyna TARNAWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012), s. 91-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80035&from=publication. - ISSN 2083-8611
16
Rola instytucji w przemianach społeczno-ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonych rozwoju / Katarzyna TARNAWSKA // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[49]-18[66]. - Bibliogr.
17
Analiza przydatności polityki regionalnej UE w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu w krótkim i długim okresie / Katarzyna TARNAWSKA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 138-164. - ISBN 978-83-264-1486-2
18
The Impact of the European Union Green Jobs Policy on the Structural Changes in the EU Economies / J. ROSIEK, K. TARNAWSKA // W: INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain [Dokument elektroniczny] / red. L. Gómez Chova, I. Candel Torres, A. López Martínez . - [b.m.]: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2011. - S. 865-874. - Summ. - ISBN 978-84-614-7423-3
19
The Impact of the European Emissions Trading System (EU ETS) on the EU-Countries' Socio-Economic Development / J. ROSIEK, K. TARNAWSKA // W: INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain [Dokument elektroniczny] / . - [b.m.]: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2011. - S. 855-864. - Summ. - ISBN 978-84-614-7423-3
20
Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro = Pressure Groups, Monetary Policy and Accession to the Euro Zone / Katarzyna TARNAWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 317-328. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
21
Przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie UE a polityka klimatyczna Polski = Counteracting Climate Changes on the EU Level and Polish Climate Policy / Katarzyna TARNAWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 305-315. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
22
Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej / Katarzyna TARNAWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 9). - ISBN 978-83-7252-492-8
23
Nowa ekonomia instytucjonalna a rola państwa w gospodarce : teoria i praktyka = New Institutional Economics and the Role of State in Economy / Katarzyna TARNAWSKA, Janusz ROSIEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010), s. 196-204. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
Rola lobbingu w nowoczesnej gospodarce w świetle ordoliberalizmu i społecznej gospodarce rynkowej / Katarzyna TARNAWSKA // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 121-133. - ISBN 978-83-7526-716-7
25
Systemy ekozarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przykład realizacji strategii zrównoważonego wzrostu Unii Europejskiej / Katarzyna TARNAWSKA // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 195-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
26
Analiza przydatności polityki regionalnej UE do walki z negatywnymi skutkami kryzysu w krótkim i długim okresie / Katarzyna TARNAWSKA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 141-169
27
Tworzenie rynków pionierskich jako sposób wspierania popytu na innowacje / Katarzyna TARNAWSKA // W: Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010. - S. 474-490. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7520-062-1
28
Europejska integracja gospodarcza w świetle federalizmu fiskalnego / Katarzyna TARNAWSKA // W: Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 273-288. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-383-2
29
Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań ekologicznych / Katarzyna TARNAWSKA, Janusz ROSIEK // W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 93-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-88-9
30
Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej = Controversies around the Stability and Growth Pact as an Instrument for Coordinating Economic Policy within the Framework of Economic and Monetary Union / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Katarzyna TARNAWSKA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 9-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
31
Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę / Katarzyna TARNAWSKA, Gabriela WRONOWSKA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 135-192
32
Reprezentacja interesów na poziomie Unii Europejskiej : przykład COPA / Katarzyna TARNAWSKA // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 387-403. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
33
Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej / Piotr KLIMCZYK, Katarzyna TARNAWSKA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 103-129
34
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej a lobbing / Katarzyna TARNAWSKA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 233-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
35
Reprezentacja interesów na poziomie UE : logika członkostwa i logika wpływu = Representation of Interests of the EU Level : the Logic of Membership and the Logic of Influence / Katarzyna TARNAWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006), s. 633-648. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/46_tarnawska.pdf. - ISSN 1898-5084
36
Kapitał społeczny a absorpcja funduszy strukturalnych w regionach / Katarzyna TARNAWSKA // W: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. nauk. Janusz Kot. - Kielce: [s.n.], 2006. - S. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-55-X
37
Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej / Katarzyna TARNAWSKA ; Promotor: Katarzyna TARNAWSKA. - Kraków, 2005. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Pressure Groups and the Institutional Order of the European Union / Katarzyna TARNAWSKA // W: Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005. - Cracow: The School of Economics and Computer Science in Cracow, 2005. - S. 176-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-2-4
39
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 715, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-917312-7-8
40
Teorie integracji a grupy nacisku na poziomie Unii Europejskiej = Theories of Integration and Pressure Groups in the European Union / Katarzyna TARNAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16223. - ISSN 0208-7944
41
Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej / Małgorzata GAJDA, Katarzyna TARNAWSKA. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. - 89 s. : tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-171-9
42
Istota i rozwój lobbingu w Unii Europejskiej = The Nature and Development of Lobbying in the European Union / Katarzyna TARNAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000), s. 71-85. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9869. - ISSN 0208-7944
43
Lobbing rolny w Unii Europejskiej na przykładzie reformy Wspólnej Polityki Rolnej = The Agricultural Lobbying in the European Union : Example of the Common Agricultural Policy / Katarzyna TARNAWSKA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 355-370. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-3-7
44
Fryderyk Skarbek - twórca polskiej szkoły narodowej w ekonomii = Fryderyk Skarbek - Creator of the Polish National School in Economics / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000), s. 87-94. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9870. - ISSN 0208-7944
45
Rozwój lobbingu w Unii Europejskiej / Katarzyna TARNAWSKA // Sprawy Międzynarodowe. - R. 52, z. 3 (1999), s. 25-40. - ISSN 0038-853X
46
Koszty i korzyści przystąpienia Polski do UE = Costs and Benefits of Poland Joining the EU / Katarzyna TARNAWSKA // W: Polskie rolnictwo a Unia Europejska / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 34). - S. 23-36. - Bibliogr. - ISBN 83-87832-03-0
1
Mavroeidis V., Tarnawska K., (2017), Toward a New Innovation Management Standard : Incorporation of the Knowledge Triangle Concept and Quadruple Innovation Helix Model into Innovation Management Standard, "Journal of the Knowledge Economy", vol. 8, iss. 2, s. 653-671.
2
Mavroeidis V., Tarnawska K., (2015), Macro-Level Efficiency of the EU National Quality Infrastructure by Data Envelopment Analysis Assessment. [W:] Pintilescu C., Wierzbiński B., Zarotiadis G. (red.), Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development", Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 74-85.
3
Tarnawska K., Rosiek J., (2015), The JESSICA Initiative : an Instrument for Urban Sustainable Development : Examples of Urban Regeneration in Silesia (Poland) and Central Moravia (Czech Republic), "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", Vol. 18, nr 2, s. 119-138; https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/7068/7202
4
Tarnawska K., (2014), Analiza determinant rozwoju regionalnego w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 367, s. 350-358; http://www.dbc.wroc.pl/Content/27132/Tarnawska_Analiza_determinant_rozwoju_regionalnego.pdf
5
Tarnawska K., (2014), Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 261-271; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,415,Katarzyna_Tarnawska_Perspektywy_przejscia_do_gospodarki_niskoemisyjnej_w_UE_w_warunkach_kryzysu_zadluzenia.html
6
Tarnawska K., (2013), Wykorzystanie innowacji we wdrażaniu aktywnych form polityki rynku pracy, "Handel Wewnętrzny", nr 6A, t. 2, s. 126-134.
7
Tarnawska K., (2013), Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 115-135.
8
Tarnawska K., (2012), Rola innowacji w zwiększaniu efektywności aktywnych form polityki rynku pracy UE. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 70-88.
9
Tarnawska K., Ćwiklicki M., (2012), Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector, "Economics and Management", vol. 17, no. 1, s. 237-243; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2273
10
Tarnawska K. (red.), (2012), Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Warszawa : Difin, 149, [3] s.
11
Ćwiklicki M., Tarnawska K., (2012), Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 25-33; http://hdl.handle.net/11089/1983
12
Tarnawska K., (2012), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a rozwój obszarów miejskich, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (lipiec-sierpień), t. 2, s. 162-171.
13
Tarnawska K., (2012), Polityka spójności jako narzędzie do walki ze zmianami klimatu. [W:] Tarnawska K. (red.), Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Warszawa : Difin, s. 103-133.
14
Tarnawska K., (2012), Analiza instytucjonalna polityki klimatycznej UE, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 213-222.
15
Tarnawska K., (2012), Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 112, s. 91-98; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80035&from=publication
16
Tarnawska K., (2011), Rola instytucji w przemianach społeczno-ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonych rozwoju. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[49]-18[66].
17
Tarnawska K., (2011), Analiza przydatności polityki regionalnej UE w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu w krótkim i długim okresie. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 138-164.
18
Rosiek J., Tarnawska K., (2011), The Impact of the European Union Green Jobs Policy on the Structural Changes in the EU Economies. [W:] Chova , Torres , Martínez (red.), INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain [Dokument elektroniczny], [b.m.] : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 865-874.
19
Rosiek J., Tarnawska K., (2011), The Impact of the European Emissions Trading System (EU ETS) on the EU-Countries' Socio-Economic Development. [W:] . (red.), INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain [Dokument elektroniczny], [b.m.] : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 855-864.
20
Tarnawska K., (2011), Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 317-328.
21
Tarnawska K., (2011), Przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie UE a polityka klimatyczna Polski, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 305-315.
22
Tarnawska K., (2010), Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 159, [1] s.
23
Tarnawska K., Rosiek J., (2010), Nowa ekonomia instytucjonalna a rola państwa w gospodarce : teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 102, s. 196-204.
24
Tarnawska K., (2010), Rola lobbingu w nowoczesnej gospodarce w świetle ordoliberalizmu i społecznej gospodarce rynkowej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 121-133.
25
Tarnawska K., (2010), Systemy ekozarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przykład realizacji strategii zrównoważonego wzrostu Unii Europejskiej. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 195-210.
26
Tarnawska K., (2010), Analiza przydatności polityki regionalnej UE do walki z negatywnymi skutkami kryzysu w krótkim i długim okresie. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 141-169.
27
Tarnawska K., (2010), Tworzenie rynków pionierskich jako sposób wspierania popytu na innowacje. [W:] Jasiński L., Sudoł S. (red.), Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, s. 474-490.
28
Tarnawska K., (2010), Europejska integracja gospodarcza w świetle federalizmu fiskalnego. [W:] Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 273-288.
29
Tarnawska K., Rosiek J., (2009), Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań ekologicznych. [W:] Kopycińska D. (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 93-104.
30
Gajda-Kantorowska M., Tarnawska K., (2009), Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 9-28.
31
Tarnawska K., Wronowska G., (2009), Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 135-192.
32
Tarnawska K., (2009), Reprezentacja interesów na poziomie Unii Europejskiej : przykład COPA. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 387-403.
33
Klimczyk P., Tarnawska K., (2008), Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 103-129.
34
Tarnawska K., (2007), Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej a lobbing. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 233-240.
35
Tarnawska K., (2006), Reprezentacja interesów na poziomie UE : logika członkostwa i logika wpływu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 8, s. 633-648; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/46_tarnawska.pdf
36
Tarnawska K., (2006), Kapitał społeczny a absorpcja funduszy strukturalnych w regionach. [W:] Kot J. (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Kielce : [s.n.], s. 26-36.
37
Tarnawska K., (2005), Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 252 k.
38
Tarnawska K., (2005), Pressure Groups and the Institutional Order of the European Union. [W:] Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005, Cracow : The School of Economics and Computer Science in Cracow, s. 176-187.
39
Lis S., Miklaszewski S. (red.), (2004), Transformacja - integracja - globalizacja: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski: prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej: konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 715, [1] s.
40
Tarnawska K., (2003), Teorie integracji a grupy nacisku na poziomie Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 43-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/16223
41
Gajda M., Tarnawska K., (2002), Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 89 s.
42
Tarnawska K., (2000), Istota i rozwój lobbingu w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/9869
43
Tarnawska K., (2000), Lobbing rolny w Unii Europejskiej na przykładzie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 355-370.
44
Tarnawska K., (2000), Fryderyk Skarbek - twórca polskiej szkoły narodowej w ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 87-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/9870
45
Tarnawska K., (1999), Rozwój lobbingu w Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe", R. 52, z. 3, s. 25-40.
46
Tarnawska K., (1998), Koszty i korzyści przystąpienia Polski do UE. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polskie rolnictwo a Unia Europejska, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 23-36.
1
@article{UEK:2168318819,
author = "Vasileios Mavroeidis and Katarzyna Tarnawska",
title = "Toward a New Innovation Management Standard : Incorporation of the Knowledge Triangle Concept and Quadruple Innovation Helix Model into Innovation Management Standard",
journal = "Journal of the Knowledge Economy",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "653-671",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s13132-016-0414-4},
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168300347,
author = "Vasileios Mavroeidis and Katarzyna Tarnawska",
title = "Macro-Level Efficiency of the EU National Quality Infrastructure by Data Envelopment Analysis Assessment",
booktitle = "Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development"",
pages = "74-85",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://asecu2015.fundacjauek.krakow.pl/proceedings/06.pdf},
isbn = "978-83-65173-37-9",
}
3
@article{UEK:2168300423,
author = "Katarzyna Tarnawska and Janusz Rosiek",
title = "The JESSICA Initiative : an Instrument for Urban Sustainable Development : Examples of Urban Regeneration in Silesia (Poland) and Central Moravia (Czech Republic)",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "Vol. 18, 2",
pages = "119-138",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/cer-2015-0015},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/7068/7202},
}
4
@article{UEK:2168297177,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Analiza determinant rozwoju regionalnego w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "367",
pages = "350-358",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.38},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/27132/Tarnawska_Analiza_determinant_rozwoju_regionalnego.pdf},
}
5
@article{UEK:2168283241,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "261-271",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,415,Katarzyna_Tarnawska_Perspektywy_przejscia_do_gospodarki_niskoemisyjnej_w_UE_w_warunkach_kryzysu_zadluzenia.html},
}
6
@article{UEK:2168287749,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Wykorzystanie innowacji we wdrażaniu aktywnych form polityki rynku pracy",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6A, t. 2",
pages = "126-134",
year = "2013",
url = {},
}
7
@unpublished{UEK:2168288377,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "115-135",
year = "2013",
}
8
@unpublished{UEK:2168266668,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Rola innowacji w zwiększaniu efektywności aktywnych form polityki rynku pracy UE",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "70-88",
year = "2012",
}
9
@article{UEK:2168282673,
author = "Katarzyna Tarnawska and Marek Ćwiklicki",
title = "Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "237-243",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.1.2273},
url = {http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2273},
}
10
@book{UEK:2168231922,
title = "Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-618-2",
}
11
@article{UEK:2168232518,
author = "Marek Ćwiklicki and Katarzyna Tarnawska",
title = "Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "25-33",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1983},
}
12
@article{UEK:2168248884,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a rozwój obszarów miejskich",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (lipiec-sierpień), t. 2",
pages = "162-171",
year = "2012",
}
13
@inbook{UEK:2168232084,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Polityka spójności jako narzędzie do walki ze zmianami klimatu",
booktitle = "Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów",
pages = "103-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-618-2",
}
14
@article{UEK:2168252188,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Analiza instytucjonalna polityki klimatycznej UE",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "213-222",
adress = "",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168271586,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "112",
pages = "91-98",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80035&from=publication},
}
16
@unpublished{UEK:2168265104,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Rola instytucji w przemianach społeczno-ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonych rozwoju",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[49]-18[66]",
year = "2011",
}
17
@inbook{UEK:2168222358,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Analiza przydatności polityki regionalnej UE w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu w krótkim i długim okresie",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "138-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
18
@inbook{UEK:2168228804,
author = "Janusz Rosiek and Katarzyna Tarnawska",
title = "The Impact of the European Union Green Jobs Policy on the Structural Changes in the EU Economies",
booktitle = "INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain",
pages = "865-874",
adress = "b.m.",
publisher = "International Association of Technology, Education and Development (IATED)",
year = "2011",
isbn = "978-84-614-7423-3",
}
19
@inbook{UEK:2168228802,
author = "Janusz Rosiek and Katarzyna Tarnawska",
title = "The Impact of the European Emissions Trading System (EU ETS) on the EU-Countries' Socio-Economic Development",
booktitle = "INTED 2011 : Conference Proceedings CD : 5th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2011 - Valencia, Spain",
pages = "855-864",
adress = "b.m.",
publisher = "International Association of Technology, Education and Development (IATED)",
year = "2011",
isbn = "978-84-614-7423-3",
}
20
@article{UEK:2168222894,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "317-328",
adress = "",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168235654,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie UE a polityka klimatyczna Polski",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "305-315",
year = "2011",
}
22
@book{UEK:2165825689,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-492-8",
}
23
@article{UEK:2165774580,
author = "Katarzyna Tarnawska and Janusz Rosiek",
title = "Nowa ekonomia instytucjonalna a rola państwa w gospodarce : teoria i praktyka",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "102",
pages = "196-204",
adress = "",
year = "2010",
}
24
@inbook{UEK:51305,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Rola lobbingu w nowoczesnej gospodarce w świetle ordoliberalizmu i społecznej gospodarce rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "121-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
25
@inbook{UEK:2165378393,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Systemy ekozarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przykład realizacji strategii zrównoważonego wzrostu Unii Europejskiej",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "195-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
26
@unpublished{UEK:2168282153,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Analiza przydatności polityki regionalnej UE do walki z negatywnymi skutkami kryzysu w krótkim i długim okresie",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "141-169",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2168225486,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Tworzenie rynków pionierskich jako sposób wspierania popytu na innowacje",
booktitle = "Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim",
pages = "474-490",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-7520-062-1",
}
28
@inbook{UEK:2165616510,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Europejska integracja gospodarcza w świetle federalizmu fiskalnego",
booktitle = "Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna",
pages = "273-288",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-383-2",
}
29
@inbook{UEK:2164952978,
author = "Katarzyna Tarnawska and Janusz Rosiek",
title = "Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań ekologicznych",
booktitle = "Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata",
pages = "93-104",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60903-88-9",
}
30
@article{UEK:52038,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska and Katarzyna Tarnawska",
title = "Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "9-28",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:2168234230,
author = "Katarzyna Tarnawska and Gabriela Wronowska",
title = "Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "135-192",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:51328,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Reprezentacja interesów na poziomie Unii Europejskiej : przykład COPA",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "387-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
33
@unpublished{UEK:2168219452,
author = "Piotr Klimczyk and Katarzyna Tarnawska",
title = "Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "103-129",
year = "2008",
}
34
@inbook{UEK:2165931724,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej a lobbing",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "233-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
35
@article{UEK:2166550981,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Reprezentacja interesów na poziomie UE : logika członkostwa i logika wpływu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 8",
pages = "633-648",
year = "2006",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/46_tarnawska.pdf},
}
36
@inbook{UEK:2166292208,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Kapitał społeczny a absorpcja funduszy strukturalnych w regionach",
booktitle = "W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie",
pages = "26-36",
adress = "Kielce",
publisher = "s.n.",
year = "2006",
isbn = "83-87798-55-X",
}
37
@unpublished{UEK:2168221282,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
38
@inbook{UEK:2168238464,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Pressure Groups and the Institutional Order of the European Union",
booktitle = "Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005",
pages = "176-187",
adress = "Cracow",
publisher = "The School of Economics and Computer Science in Cracow",
year = "2005",
isbn = "83-916937-2-4",
}
39
@book{UEK:52867,
title = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
40
@article{UEK:2168223742,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Teorie integracji a grupy nacisku na poziomie Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "43-56",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16223},
}
41
@book{UEK:2168226217,
author = "Małgorzata Gajda and Katarzyna Tarnawska",
title = "Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7333-171-9",
}
42
@article{UEK:2168224344,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Istota i rozwój lobbingu w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "71-85",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9869},
}
43
@inbook{UEK:2168250478,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Lobbing rolny w Unii Europejskiej na przykładzie reformy Wspólnej Polityki Rolnej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "355-370",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
44
@article{UEK:2168224346,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Fryderyk Skarbek - twórca polskiej szkoły narodowej w ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "87-94",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9870},
}
45
@article{UEK:2168238758,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Rozwój lobbingu w Unii Europejskiej",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "R. 52, z. 3",
pages = "25-40",
year = "1999",
}
46
@inbook{UEK:2168332505,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Koszty i korzyści przystąpienia Polski do UE",
booktitle = "Polskie rolnictwo a Unia Europejska",
pages = "23-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-87832-03-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID