Publications of the selected author

Zachariasz Igor ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Public Policies and Administration, Department of Regulatory Policies

1

Author:
Maciej Hadel , Igor Zachariasz
Title:
Analiza stosowania art. 12 specustawy covidowej z perspektywy standardów państwa prawnego = Analysis of the Application of Article 12 of the Special Covid Act from the Point of View of Rule of Law Standards
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2022) , s. 44-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168362646
article
2

Author:
Title:
Studium gminy jako kierunkowy plan zagospodarowania przestrzennego = The Municipality's Study as a Directional Plan for Spatial Development
Source:
Studia Iuridica. - nr 87 (2021) , s. 515-525. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest efektem prac badawczych prowadzonych w ramach projektu "Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)" realizowanego od 2019 r. przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uczelnię Łazarskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" (GOSPOSTRATEG), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr 1/384689/20/NCBR/2019 z dnia 9.01.2019 r.) - opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w latach 2019-2020 podczas realizacji zadania: "Identyfikacja przepisów prawnych przyczyniających się do niekontrolowanej suburbanizacji i rozpraszania zabudowy", za które odpowiedzialna była Uczelnia Łazarskiego.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168359254
article
3

Author:
Title:
Przepisy epizodyczne
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 175-184
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358508
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych
Source:
W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym / red. Jakub Szlachetko - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 18-27
ISBN:
978-83-8206-287-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359422
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej
Source:
Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej / red. nauk. Maciej J. Nowak - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 127-139
Research program:
Artykuł jest efektem prac badawczych prowadzonych w ramach projektu "Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)" realizowanego od 2019 r. przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uczelnię Łazarskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" (GOSPOSTRATEG), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr 1/384689/20/NCBR/2019 z dnia 09.01.2019).
ISBN:
978-83-66470-66-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359432
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
8 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 3/2021)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168355452
report
7

Author:
Title:
Pomnik przyrody jako obszarowa forma ochrony przyrody : glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (II OSK 2264/17) = A Natural Monument as a Form of Nature Protection of an Area Critical Commentary on the Ruling of the Supreme Administrative Court of 8 May 2018 (IIOSK 2264/17)
Source:
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych. - R. 27, nr 1 (2020) , s. 101-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358832
article
8

Author:
Marcin Bazylak , Paweł Churski , Agnieszka Dawydzik , Rafał Dutkiewicz , Joanna Erbel , Jerzy Hausner , Adam Korta , Grzegorz Kubalski , Michał Kudłacz , Andrzej Łoś , Krzysztof Szałucki , Benedykt Węgrzyn , Michał Wolański , Igor Zachariasz
Title:
Raport Samorząd : pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami - samorząd terytorialny w czasie pandemii [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
64 s.: il.
ISBN:
978-83-955443-5-4
Access mode:
Nr:
2168352528
report
9

Author:
Title:
Przekazywanie dróg między zarządcami
Source:
Zarządzanie pasem drogowym / red. Robert Suwaj - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2020, s. 253-263
Series:
(Administracja Publiczna Biblioteka)
ISBN:
978-83-66248-44-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358840
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
15 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168355480
report
11

Author:
Title:
Fundacje prawa publicznego = Public Law Foundations
Source:
Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji / red. nauk. Przemysław Litwiniuk, Anna Milewska, Mirosław Wasilewski - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 131-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-927-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358838
chapter in monograph
12

Author:
Bartłomiej Biga , Jerzy Bralczyk , Tadeusz Gadacz , Konrad Grabiński , Jerzy Hausner , Anna Januchta-Szostak , Bob Jessop , Zbigniew W. Kundzewicz , Wojciech Paprocki , Joanna Sanetra-Szeliga , Andrzej Sławiński , Łukasz A. Turski , Igor Zachariasz , Janusz Zaleski , Mateusz Zmyślony
Title:
Open Eyes Book. 3
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018
Physical description:
362 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949523-1-0
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Biga B., Bralczyk J., Gadacz T., Grabiński K., Hausner J., Januchta-Szostak A., Jessop B., Kundzewicz Z., Paprocki W., Sanetra-Szeliga J., Sławiński A., Turski Ł., Zachariasz I., Zaleski J., Zmyślony M., (2018), Open Eyes Book. 3, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 336 s. ISBN 978-83-949523-2-7
Nr:
2168329343
monograph
13

Author:
Title:
Funkcje planu miejscowego = Functions of the Local Plan
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 257-258 (2015) , s. 28-45. - Tytuł numeru: Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168341403
article
14

Author:
Jerzy Hausner , Hubert Izdebski , Wojciech Lachiewicz , Marek Mączyński , Stanisław Mazur , Aleksander Nelicki , Bartłomiej Nowotarski , Krzysztof Surówka , Rafał Szymczak , Igor Zachariasz , Marcin Zawicki
Title:
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. T. 2
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
57 s.; 28 cm
ISBN:
978-83-89410-47-4
Access mode:
Nr:
2168283059
report
15

Author:
Agata Dąmbska , Maciej Frączek , Jerzy Hausner , Hubert Izdebski , Tadeusz Kudłacz , Stanisław Mazur , Magdalena Młochowska , Piotr Kopyciński , Jerzy Stępień , Jacek Szlachta , Igor Zachariasz , Marcin Zawicki
Title:
Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
115 s.: il.; 28 cm
Notes:
Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-89410-52-8
Access mode:
Nr:
2168296857
monograph
16

Author:
Jarosław Bober , Jerzy Hausner , Hubert Izdebski , Wojciech Lachiewicz , Stanisław Mazur , Aleksander Nelicki , Bartłomiej Nowotarski , Włodzimierz Puzyna , Krzysztof Surówka , Igor Zachariasz , Marcin Zawicki
Title:
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
108 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-37-5
Access mode:
Nr:
2168251754
report
1
Analiza stosowania art. 12 specustawy covidowej z perspektywy standardów państwa prawnego = Analysis of the Application of Article 12 of the Special Covid Act from the Point of View of Rule of Law Standards / Maciej Hadel, Igor ZACHARIASZ // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2022), s. 44-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0867-4973
2
Studium gminy jako kierunkowy plan zagospodarowania przestrzennego = The Municipality's Study as a Directional Plan for Spatial Development / Igor ZACHARIASZ // Studia Iuridica. - nr 87 (2021), s. 515-525. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=223584. - ISSN 0137-4346
3
Przepisy epizodyczne / Igor ZACHARIASZ // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 175-184. - ISBN 978-83-8246-417-7
4
Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych / Igor ZACHARIASZ // W: W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym / red. Jakub Szlachetko. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 18-27. - ISBN 978-83-8206-287-8
5
Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej / Igor ZACHARIASZ // W: Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej / red. nauk. Maciej J. Nowak. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - S. 127-139. - ISBN 978-83-66470-66-8
6
Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych / Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 8 s. : il. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 3/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/21-Kategoryzacja-gmin.pdf
7
Pomnik przyrody jako obszarowa forma ochrony przyrody : glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (II OSK 2264/17) = A Natural Monument as a Form of Nature Protection of an Area Critical Commentary on the Ruling of the Supreme Administrative Court of 8 May 2018 (IIOSK 2264/17) / Igor ZACHARIASZ // Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych. - R. 27, nr 1 (2020), s. 101-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych-1-2020Wstęp: . - ISSN 1232-7107
8
Raport Samorząd : pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami - samorząd terytorialny w czasie pandemii [Dokument elektroniczny] / Marcin Bazylak, Paweł Churski, Agnieszka Dawydzik, Rafał Dutkiewicz, Joanna Erbel, Jerzy HAUSNER, Adam Korta, Grzegorz Kubalski, Michał KUDŁACZ, Andrzej Łoś, Krzysztof Szałucki, Benedykt Węgrzyn, Michał Wolański, Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 64 s. : il. - ISBN 978-83-955443-5-4. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-samorzad.pdf
9
Przekazywanie dróg między zarządcami / Igor ZACHARIASZ // W: Zarządzanie pasem drogowym / red. Robert Suwaj. - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2020. - (Administracja Publiczna Biblioteka). - S. 253-263. - ISBN 978-83-66248-44-1. - Spis treści: https://www.sklep.presscom.pl/ksiazki/1073,zarzadzanie-pasem-drogowym.htmlWstęp:
10
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2 / Jarosław BOBER, Jan Bereza, Grzegorz Kubalski, Grzegorz Moorthi, Marzena PISZCZEK, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 15 s. : il. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf
11
Fundacje prawa publicznego = Public Law Foundations / Igor ZACHARIASZ // W: Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji / red. nauk. Przemysław Litwiniuk, Anna Milewska, Mirosław Wasilewski. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019. - S. 131-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-927-2. - Spis treści: https://www.wydawnictwosggw.pl/849/Prawne-i-ekonomiczne-uwarunkowania-funkcjonowania-fundacji.html ; Wstęp: .YWgKQBwwiUk
12
Open Eyes Book. 3 / Bartłomiej BIGA, Jerzy Bralczyk, Tadeusz Gadacz, Konrad GRABIŃSKI, Jerzy HAUSNER, Anna Januchta-Szostak, Bob Jessop, Zbigniew W. Kundzewicz, Wojciech Paprocki, Joanna SANETRA-SZELIGA, Andrzej Sławiński, Łukasz A. Turski, Igor Zachariasz, Jacek Zaleski, Mateusz Zmyślony. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018. - 362 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949523-1-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2018/11/OEES_2018_OE-book_PL_www.pdf#https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/01/OEES_2018_OE-book_EN_www.pdf
13
Funkcje planu miejscowego = Functions of the Local Plan / Igor Zachariasz // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 257-258 (2015), s. 28-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96123/edition/82871/content. - ISSN 0079-3493
14
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. T. 2 / Jerzy HAUSNER, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Marek Mączyński, Stanisław MAZUR, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Krzysztof SURÓWKA, Rafał Szymczak, Igor Zachariasz, Marcin ZAWICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 57 s. ; 28 cm. - ISBN 978-83-89410-47-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/dysfunkcje_2.pdf
15
Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego? / Agata Dąmbska, Maciej FRĄCZEK (red.), Jerzy HAUSNER, Hubert Izdebski, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław Mazur, Magdalena Młochowska, Piotr KOPYCIŃSKI, Jerzy Stępień, Jacek Szlachta, Igor Zachariasz, Marcin ZAWICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 115 s. : il. ; 28 cm. - Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-89410-52-8. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19638/CzykoniecznesasystemowezmianywfunkcjonowaniuJST.pdf
16
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce / Jarosław BOBER, Jerzy HAUSNER, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław MAZUR, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof SURÓWKA, Igor Zachariasz, Marcin ZAWICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 108 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-37-5. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf
1
Hadel M., Zachariasz I., (2022), Analiza stosowania art. 12 specustawy covidowej z perspektywy standardów państwa prawnego, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 44-58.
2
Zachariasz I., (2021), Studium gminy jako kierunkowy plan zagospodarowania przestrzennego, "Studia Iuridica", nr 87, s. 515-525; https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=223584
3
Zachariasz I., (2021), Przepisy epizodyczne. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 175-184.
4
Zachariasz I., (2021), Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych. [W:] Szlachetko J. (red.), W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 18-27.
5
Zachariasz I., (2021), Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej. [W:] Nowak (red.), Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 127-139.
6
Zachariasz I., (2021), Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 8 s.
7
Zachariasz I., (2020), Pomnik przyrody jako obszarowa forma ochrony przyrody : glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (II OSK 2264/17), "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych", R. 27, nr 1, s. 101-107.
8
Bazylak M., Churski P., Dawydzik A., Dutkiewicz R., Erbel J., Hausner J., Korta A., Kubalski G., Kudłacz M., Łoś A., Szałucki K., Węgrzyn B., Wolański M., Zachariasz I., (2020), Raport Samorząd: pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami - samorząd terytorialny w czasie pandemii, [Dokument elektroniczny], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 64 s.
9
Zachariasz I., (2020), Przekazywanie dróg między zarządcami. [W:] Suwaj R. (red.), Zarządzanie pasem drogowym, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 253-263.
10
Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., (2020), Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 15 s.
11
Zachariasz I., (2019), Fundacje prawa publicznego. [W:] Litwiniuk P., Milewska A., Wasilewski M. (red.), Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 131-141.
12
Biga B., Bralczyk J., Gadacz T., Grabiński K., Hausner J., Januchta-Szostak A., Jessop B., Kundzewicz Z., Paprocki W., Sanetra-Szeliga J., Sławiński A., Turski Ł., Zachariasz I., Zaleski J., Zmyślony M., (2018), Open Eyes Book. 3, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 362 s.
13
Zachariasz I., (2015), Funkcje planu miejscowego, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 257-258, s. 28-45; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96123/edition/82871/content
14
Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mączyński M., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Surówka K., Szymczak R., Zachariasz I., Zawicki M., (2014), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. T. 2, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 57 s.
15
Dąmbska A., Frączek M., Hausner J., Izdebski H., Kudłacz T., Mazur S., Młochowska M., Kopyciński P., Stępień J., Szlachta J., Zachariasz I., Zawicki M., (2014), Sprawne państwo: czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?, Frączek M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 115 s.
16
Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 108 s.
1
@article{UEK:2168362646,
author = "Maciej Hadel and Igor Zachariasz",
title = "Analiza stosowania art. 12 specustawy covidowej z perspektywy standardów państwa prawnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "1-2",
pages = "44-58",
year = "2022",
}
2
@article{UEK:2168359254,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Studium gminy jako kierunkowy plan zagospodarowania przestrzennego",
journal = "Studia Iuridica",
number = "87",
pages = "515-525",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-87.25},
url = {https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=223584},
}
3
@inbook{UEK:2168358508,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Przepisy epizodyczne",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "175-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
4
@inbook{UEK:2168359422,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych",
booktitle = "W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym",
pages = "18-27",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-287-8",
}
5
@inbook{UEK:2168359432,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej",
booktitle = "Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej",
pages = "127-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
isbn = "978-83-66470-66-8",
}
6
@misc{UEK:2168355452,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/21-Kategoryzacja-gmin.pdf},
issn = "",
}
7
@article{UEK:2168358832,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Pomnik przyrody jako obszarowa forma ochrony przyrody : glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (II OSK 2264/17)",
journal = "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych",
number = "R. 27, 1",
pages = "101-107",
year = "2020",
url = {},
}
8
@misc{UEK:2168352528,
author = "Marcin Bazylak and Paweł Churski and Agnieszka Dawydzik and Rafał Dutkiewicz and Joanna Erbel and Jerzy Hausner and Adam Korta and Grzegorz Kubalski and Michał Kudłacz and Andrzej Łoś and Krzysztof Szałucki and Benedykt Węgrzyn and Michał Wolański and Igor Zachariasz",
title = "Raport Samorząd : pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami - samorząd terytorialny w czasie pandemii",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2020",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-samorzad.pdf},
isbn = "978-83-955443-5-4",
}
9
@inbook{UEK:2168358840,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Przekazywanie dróg między zarządcami",
booktitle = "Zarządzanie pasem drogowym",
pages = "253-263",
adress = "Wrocław",
publisher = "PRESSCOM Sp. z o.o.",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66248-44-1",
}
10
@misc{UEK:2168355480,
author = "Jarosław Bober and Jan Bereza and Grzegorz Kubalski and Grzegorz Moorthi and Marzena Piszczek and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Igor Zachariasz",
title = "Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168358838,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Fundacje prawa publicznego",
booktitle = "Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji",
pages = "131-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7583-927-2",
}
12
@book{UEK:2168329343,
author = "Bartłomiej Biga and Jerzy Bralczyk and Tadeusz Gadacz and Konrad Grabiński and Jerzy Hausner and Anna Januchta-Szostak and Bob Jessop and Zbigniew W. Kundzewicz and Wojciech Paprocki and Joanna Sanetra-Szeliga and Andrzej Sławiński and Łukasz A. Turski and Igor Zachariasz and Janusz Zaleski and Mateusz Zmyślony",
title = "Open Eyes Book. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2018",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2018/11/OEES_2018_OE-book_PL_www.pdf#https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/01/OEES_2018_OE-book_EN_www.pdf},
isbn = "978-83-949523-1-0",
}
13
@article{UEK:2168341403,
author = "Igor Zachariasz",
title = "Funkcje planu miejscowego",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 257-258",
pages = "28-45",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96123/edition/82871/content},
}
14
@misc{UEK:2168283059,
author = "Jerzy Hausner and Hubert Izdebski and Wojciech Lachiewicz and Marek Mączyński and Stanisław Mazur and Aleksander Nelicki and Bartłomiej Nowotarski and Krzysztof Surówka and Rafał Szymczak and Igor Zachariasz and Marcin Zawicki",
title = "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. T. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/dysfunkcje_2.pdf},
isbn = "978-83-89410-47-4",
}
15
@book{UEK:2168296857,
author = "Agata Dąmbska and Maciej Frączek and Jerzy Hausner and Hubert Izdebski and Tadeusz Kudłacz and Stanisław Mazur and Magdalena Młochowska and Piotr Kopyciński and Jerzy Stępień and Jacek Szlachta and Igor Zachariasz and Marcin Zawicki",
title = "Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19638/CzykoniecznesasystemowezmianywfunkcjonowaniuJST.pdf},
isbn = "978-83-89410-52-8",
}
16
@misc{UEK:2168251754,
author = "Jarosław Bober and Jerzy Hausner and Hubert Izdebski and Wojciech Lachiewicz and Stanisław Mazur and Aleksander Nelicki and Bartłomiej Nowotarski and Włodzimierz Puzyna and Krzysztof Surówka and Igor Zachariasz and Marcin Zawicki",
title = "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf},
isbn = "978-83-89410-37-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID