Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018) , s. 208-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335383
article
2

Title:
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora
Source:
International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018) , s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168329623
article
3

Author:
Title:
Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych = Organization and Accounting Principles in Public Education Units
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 528 (2018) , s. 185-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333213
article
4

Title:
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327141
article
5

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336831
varia
6

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units
Source:
Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017) , s. 85-105. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168329753
article
7

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 122-144
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313211
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah
Source:
Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017) , s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168329739
article
9

Author:
Title:
Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
270 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-349
Nr:
2168316023
doctoral dissertation
10

Title:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 43-75
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311427
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Rechul Halina , Jaśkiewicz Natalia
Title:
Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek = Labour Fund - Principles of Operation, Sources of Financing, Accountant aspect of Contributions
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 409-420. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168329873
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych = Objectives and Risk Management as Part of Management Control in the Public Finance Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 238-247. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168329881
article
13

Author:
Title:
Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = The Educational Component of the General Subsidy as the Main Source of Financial Funding that Local Government Units Have for Educational Expenditures
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 346 (2014) , s. 215-223. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168329921
article
14

Author:
Rechul Halina , Witowska Judyta
Title:
Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych = The Accounting Policy in Public Finance Sector Entities
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 266-276. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168329923
article
15

Author:
Title:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Independence of Local Government Units in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 306 (2013) , s. 325-337. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168332869
article
16

Author:
Bonarska-Treit Alicja , Rechul Halina
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu = Tourism as a Chance of Improving Competitiveness of a Region
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168332935
article
See main document
17

Author:
Rechul Halina , Bonarska-Treit Alicja
Title:
Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej = Financing of Education Systems in European Union Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics / . - nr 167 (2011) , s. 352-365. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168332881
article
18

Author:
Title:
Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne = Financing Educational Tasks By Local Governments
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 271-276. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168332915
article
1
Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych / Halina Rechul // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018), s. 208-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Halina_RECHUL.pdf. - ISSN 2544-6916
2
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018), s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034. - ISSN 2450-2146
3
Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych = Organization and Accounting Principles in Public Education Units / Halina RECHUL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 528 (2018), s. 185-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101112. - ISSN 1899-3192
4
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111. - ISSN 1898-6447
5
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania / Bartłomiej WRONA, Małgorzata SZULC, HALINA Rechul // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
6
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017), s. 85-105. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/znec/article/view/596. - ISSN 2081-8009
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 122-144. - ISBN 978-83-8085-380-5
8
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017), s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf. - ISSN 2367-4555
9
Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce / Halina Rechul ; Promotor: Krzysztof SURÓWKA. - Kraków, 2016. - 270 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003235&col=doktoraty_full
10
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 43-75. - ISBN 978-83-8085-385-0
11
Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek = Labour Fund - Principles of Operation, Sources of Financing, Accountant aspect of Contributions / Halina Rechul, Natalia Jaśkiewicz // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 409-420. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
12
Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych = Objectives and Risk Management as Part of Management Control in the Public Finance Sector / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015), s. 238-247. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30609&from=publication. - ISSN 1899-3192
13
Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = The Educational Component of the General Subsidy as the Main Source of Financial Funding that Local Government Units Have for Educational Expenditures / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 346 (2014), s. 215-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26526&from=publication. - ISSN 1899-3192
14
Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych = The Accounting Policy in Public Finance Sector Entities / Halina Rechul, Judyta Witowska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 266-276. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/167672/edition/157627. - ISSN 2083-8611
15
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Independence of Local Government Units in Poland / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 306 (2013), s. 325-337. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
16
Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu = Tourism as a Chance of Improving Competitiveness of a Region / Alicja Bonarska-Treit, Halina Rechul // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 121-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
17
Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej = Financing of Education Systems in European Union Countries / Halina Rechul, Alicja Bonarska-Treit // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 352-365. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne = Financing Educational Tasks By Local Governments / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 271-276. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
1
Rechul H., (2018), Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1(2), s. 208-220; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Halina_RECHUL.pdf
2
Rechul H., Wrona B., (2018), The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector, "International Journal of New Economics and Social Sciences", vol. 7, no. 1, s. 39-49; https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034
3
Rechul H., (2018), Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 528, s. 185-195; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101112
4
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2018), Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 61-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111
5
Wrona B., Szulc M., Rechul H., (2017), The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 148-149.
6
Wrona B., Rechul H., (2017), Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia", t. 13-14, nr 1-2, s. 85-105; http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/znec/article/view/596
7
Wrona B., Rechul H., (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 122-144.
8
Rechul H., Wrona B., (2017), Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities, "Globalization, the State and the Individual", t. 16, nr 4, s. 5-27; http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf
9
Rechul H., (2016), Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce, Prom. Surówka K., Kraków : , 270 k.
10
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2016), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 43-75.
11
Rechul H., Jaśkiewicz N., (2015), Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 409-420.
12
Rechul H., (2015), Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 403, s. 238-247; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30609&from=publication
13
Rechul H., (2014), Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 346, s. 215-223; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26526&from=publication
14
Rechul H., Witowska J., (2014), Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 266-276; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/167672/edition/157627
15
Rechul H., (2013), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 306, s. 325-337.
16
Bonarska-Treit A., Rechul H., (2011), Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 121-135.
17
Rechul H., Bonarska-Treit A., (2011), Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 352-365.
18
Rechul H., (2009), Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 271-276.
1
@article{UEK:2168335383,
author = "Rechul Halina",
title = "Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1(2)",
pages = "208-220",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168329623,
author = "Rechul Halina and Wrona Bartłomiej",
title = "The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector",
journal = "International Journal of New Economics and Social Sciences",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "39-49",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168333213,
author = "Rechul Halina",
title = "Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "528",
pages = "185-195",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168327141,
author = "Wrona Bartłomiej and Rechul Halina and Szulc Małgorzata",
title = "Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "61-80",
year = "2018",
}
5
@misc{UEK:2168336831,
author = "Wrona Bartłomiej and Szulc Małgorzata and Rechul Halina",
title = "The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "148-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168329753,
author = "Wrona Bartłomiej and Rechul Halina",
title = "Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia",
number = "t. 13-14, 1-2",
pages = "85-105",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168313211,
author = "Wrona Bartłomiej and Rechul Halina",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "122-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
8
@article{UEK:2168329739,
author = "Rechul Halina and Wrona Bartłomiej",
title = "Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities",
journal = "Globalization, the State and the Individual",
number = "t. 16, 4",
pages = "5-27",
year = "2017",
}
9
@unpublished{UEK:2168316023,
author = "Rechul Halina",
title = "Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
10
@inbook{UEK:2168311427,
author = "Wrona Bartłomiej and Rechul Halina and Szulc Małgorzata",
title = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "43-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
11
@inbook{UEK:2168329873,
author = "Rechul Halina and Jaśkiewicz Natalia",
title = "Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "409-420",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
12
@article{UEK:2168329881,
author = "Rechul Halina",
title = "Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "403",
pages = "238-247",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168329921,
author = "Rechul Halina",
title = "Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "346",
pages = "215-223",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168329923,
author = "Rechul Halina and Witowska Judyta",
title = "Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "266-276",
year = "2014",
}
15
@article{UEK:2168332869,
author = "Rechul Halina",
title = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "306",
pages = "325-337",
year = "2013",
}
16
@article{UEK:2168332935,
author = "Bonarska-Treit Alicja and Rechul Halina",
title = "Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "121-135",
year = "2011",
}
17
@article{UEK:2168332881,
author = "Rechul Halina and Bonarska-Treit Alicja",
title = "Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "352-365",
year = "2011",
}
18
@article{UEK:2168332915,
author = "Rechul Halina",
title = "Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "271-276",
year = "2009",
}