Publications of the selected author

1

Title:
Analiza korelacji i regresji
Source:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 60-88
ISBN:
978-83-7252-474-4
Nr:
2164861233
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis
Source:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006, s. 89-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165712119
chapter in conference materials
3

Title:
Analiza korelacji i regresji
Source:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 60-88
ISBN:
83-7252-202-2
Nr:
2168218544
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Metody estymacji
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 148-191
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168306379
chapter in academic script
See main document
5

Title:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249298
article
See main document
6

Title:
XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 529-535
Nr:
2168231546
varia
7

Author:
Kinga Szymanowicz , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Title:
Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak] - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 136-144 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 5)
Nr:
2168274753
chapter in conference materials
8

Title:
Metody estymacji
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 148-191
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168306377
chapter in academic script
See main document
9

Conference:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Title:
Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 161-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168246796
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Metody estymacji
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 141-182
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168306371
chapter in academic script
See main document
11

Title:
XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej) = The XI-th Pawłowski's Seminar (XXIX-th Conference of Econometricians, Statisticians, Mathematicians and Informaticians from Academies of Economics of the South Poland)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 3-4, s. 349-353
Nr:
2168284647
varia
12

Title:
Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej = Simulative Comparative Studies on the Chi-Squared Statistic and the Coefficient of Stochastic Dependence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 55-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249368
article
See main document
13

Title:
Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej = Evaluation of the Significance of the Stochastic Dependence Coefficient
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251860
article
See main document
14

Title:
Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat = Several Remarks on a Coefficient of Dependence and Chi-squared Statistic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235008
article
See main document
15

Title:
Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej = Studies in the Methods of Comparative Analysis in the World Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 65-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254714
article
See main document
16

Title:
Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 168-185 - Bibliogr.
Nr:
2168260082
chapter in academic script
See main document
17

Title:
Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata = Applications of Stochastic Processes to the Study of Economic Growth in Different Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245818
article
See main document
18

Title:
Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa = An Attempt at the Systematization of Measures of Similarity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 55-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245814
article
See main document
19

Title:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monograph
20

Title:
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983) , s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283841
article
See main document
21

Title:
IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 1-2, s. 271-275
Nr:
2168255830
varia
22

Title:
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/148
Nr:
2168304711
doctoral dissertation
23

Conference:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Title:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The IInd Polish Scientific Seminar on "Methods of Choosing the Variables for Econometric Models"
Source:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 577-580
Nr:
2168314843
varia
24

Title:
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977) , s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248620
article
See main document
25

Title:
Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów = Some Proposal about Choice of the Explanatory Variables
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243464
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976) , s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239412
article
See main document
27

Title:
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238406
article
28

Title:
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976) , s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168315497
article
29

Title:
O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972) = Certain Methods for Constructing Prognoses of Electric Energy Consumption in Poland (1948-1972)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 125-135. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259776
article
See main document
30

Title:
Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim = Dynamic and Special Analysis of Development of Elementary Educational System in Cracow Region
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 85-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288657
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego = Theoretical Estimation of the Effectiveness of Polish Foreign Trade
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 1/33 (1970) , s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168223836
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza porównawcza euroregionów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
[58] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/3/2003/S/076
Signature:
NP-930/Magazyn
Nr:
2168285873
unpublished scientific work
2

Title:
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
71/KS/6/2001/S
Signature:
NP-769/Magazyn
Nr:
2168284535
unpublished scientific work
3

Title:
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
78 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/3/99/S
Signature:
NP-636/Magazyn
Nr:
2168259194
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Research program:
78/kS/2/97/S
Signature:
NP-494/Magazyn
Nr:
2168258818
unpublished scientific work
5

Author:
Zbigniew Zioło , Kinga Szymanowicz
Title:
Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
104/KS/4/96/S
Signature:
NP-391/Magazyn
Nr:
2168251746
unpublished scientific work
6

Author:
Zbigniew Zioło , Kinga Szymanowicz
Title:
Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm
Research program:
69/KS/8/95/S
Signature:
NP-334/Magazyn
Nr:
2168251720
unpublished scientific work
7

Author:
Zbigniew Zioło , Kinga Szymanowicz
Title:
Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-290/Magazyn
Nr:
2168252274
unpublished scientific work
8

Title:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 3, Analiza przestrzennego zróżnicowania województwa krakowskiego w przekroju gmin
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
58 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-118/3/Magazyn
Nr:
2168251558
unpublished scientific work
9

Title:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-118/2/Magazyn
Nr:
2168251556
unpublished scientific work
10

Title:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
90 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-118/[1]/Magazyn
Nr:
2168251544
unpublished scientific work
11

Title:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
unpublished scientific work
1
Analiza korelacji i regresji / Kinga SZYMONOWICZ // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 60-88. - ISBN 978-83-7252-474-4
2
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis / D. KOSIOROWSKI, K. SZYMANOWICZ, M. WOŹNIAK // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006. - S. 89-95. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2329-5
3
Analiza korelacji i regresji / Kinga SZYMANOWICZ // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 60-88. - ISBN 83-7252-202-2
4
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 148-191. - ISBN 83-7252-113-1
5
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market / Sabina DENKOWSKA, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11641. - ISSN 0208-7944
6
XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego / Sabina DENKOWSKA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 529-535. - ISSN 0033-2372
7
Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna, 1998. - (Taksonomia ; z. 5). - S. 136-144. - Bibliogr.
8
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 148-191. - ISBN 83-87239-18-6
9
Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej / Kinga SZYMANOWICZ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 161-168. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-61-0
10
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 141-182. - ISBN 83-86439-02-5
11
XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej) = The XI-th Pawłowski's Seminar (XXIX-th Conference of Econometricians, Statisticians, Mathematicians and Informaticians from Academies of Economics of the South Poland) / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 349-353. - ISSN 0033-2372
12
Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej = Simulative Comparative Studies on the Chi-Squared Statistic and the Coefficient of Stochastic Dependence / Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 55-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej = Evaluation of the Significance of the Stochastic Dependence Coefficient / Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat = Several Remarks on a Coefficient of Dependence and Chi-squared Statistic / Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej = Studies in the Methods of Comparative Analysis in the World Economy / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 65-82. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji / Kinga SZYMANOWICZ // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 168-185. - Bibliogr.
17
Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata = Applications of Stochastic Processes to the Study of Economic Growth in Different Countries / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa = An Attempt at the Systematization of Measures of Similarity / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 55-71. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
20
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries / Kinga SZYMANOWICZ, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
21
IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 271-275. - ISSN 0033-2372
22
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata / Kinga SZYMANOWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1978. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The IInd Polish Scientific Seminar on "Methods of Choosing the Variables for Econometric Models" / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978), s. 577-580. - ISSN 0033-2372
24
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów = Some Proposal about Choice of the Explanatory Variables / Kinga SZYMANOWICZ // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
26
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
27
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976), s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
28
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976), s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
29
O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972) = Certain Methods for Constructing Prognoses of Electric Energy Consumption in Poland (1948-1972) / Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 125-135. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim = Dynamic and Special Analysis of Development of Elementary Educational System in Cracow Region / Kinga SZYMANOWICZ // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 85-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
31
Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego = Theoretical Estimation of the Effectiveness of Polish Foreign Trade / Kinga SZYMANOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 1/33 (1970), s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
32
Analiza porównawcza euroregionów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Daniel KOSIOROWSKI, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym / kierwonik tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kinga SZYMANOWICZ, Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 78 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Sabina DENKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 73 k. : il. ; 30 cm
36
Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół; Zbigniew Zioło, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Zbigniew Zioło, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 57 k. : il. ; 30 cm
38
Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej / Michał WOŹNIAK - kier., Zbigniew Zioło, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 3, Analiza przestrzennego zróżnicowania województwa krakowskiego w przekroju gmin / kier.: Michał WOŹNIAK ; Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 58 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1] / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Henryk BARANEK, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 90 k. : il. ; 30 cm
42
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks) / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ, Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1979. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Szymanowicz K., (2010), Analiza korelacji i regresji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 60-88.
2
Kosiorowski D., Szymanowicz K., Woźniak M., (2006), Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 89-95.
3
Szymanowicz K., (2004), Analiza korelacji i regresji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 60-88.
4
Szymanowicz K., Szeja J., (2002), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
5
Denkowska S., Podolec B., Szymanowicz K., Woźniak M., (2001), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/11641
6
Denkowska S., Szymanowicz K., (1999), XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 529-535.
7
Szymanowicz K., Woźniak M., Zioło Z., (1998), Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 136-144.
8
Szymanowicz K., Szeja J., (1997), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
9
Szymanowicz K., (1996), Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-168.
10
Szymanowicz K., Szeja J., (1994), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 141-182.
11
Podolec B., Szymanowicz K., (1993), XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej), "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 349-353.
12
Szymanowicz K., (1992), Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 55-66.
13
Szymanowicz K., (1991), Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 5-18.
14
Szymanowicz K., (1988), Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 21-34.
15
Szymanowicz K., Woźniak M., (1985), Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 65-82.
16
Szymanowicz K., (1985), Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 168-185.
17
Szymanowicz K., Woźniak M., (1985), Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 73-87.
18
Podolec B., Szymanowicz K., (1985), Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 55-71.
19
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeliaś A. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 151, [41] s.
20
Szymanowicz K., Zeliaś A., (1983), Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 41-52.
21
Malina A., Szymanowicz K., (1982), IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 1-2, s. 271-275.
22
Szymanowicz K., (1978), Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 166 k.
23
Grabiński T., Szymanowicz K., (1978), II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 4, s. 577-580.
24
Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1977), Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 67-79.
25
Szymanowicz K., (1977), Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 141-151.
26
Sokołowski A., Szymanowicz K., (1976), Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 127-138.
27
Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1976), O pewnej metodzie grupowania zmiennych, "Przegląd Statystyczny", t. 23, z. 4, s. 441-451.
28
Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zając K., (1976), Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 21, z. 3 (79), s. 76-84.
29
Szymanowicz K., (1975), O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 125-135.
30
Szymanowicz K., (1972), Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 85-110.
31
Szymanowicz K., (1970), Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 1/33, s. 41-55.
32
Kosiorowski D., Szeja J., Szymanowicz K., (2003), Analiza porównawcza euroregionów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
33
Szymanowicz K., Kosiorowski D., Salamaga M., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
34
Zając K., Podolec B., Szymanowicz K., (1999), Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
35
Podolec B., Szymanowicz K., Denkowska S., (1998), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
36
Zioło Z., Szymanowicz K., (1997), Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
37
Zioło Z., Szymanowicz K., (1996), Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 k.
38
Zioło Z., Szymanowicz K., (1994), Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
39
Szymanowicz K., (1993), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 3, Analiza przestrzennego zróżnicowania województwa krakowskiego w przekroju gmin, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
40
Zając K., Szeja J., Szymanowicz K., (1992), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
41
Zając K., Baranek H., Szymanowicz K., (1991), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1], Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
42
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., (1979), Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks), Zeliaś A. (kier.), Kraków : , 329 k.
1
@inbook{UEK:2164861233,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza korelacji i regresji",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "60-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-474-4",
}
2
@inbook{UEK:2165712119,
author = "Daniel Kosiorowski and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "89-95",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2006",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
3
@inbook{UEK:2168218544,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza korelacji i regresji",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "60-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-202-2",
}
4
@inbook{UEK:2168306379,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
5
@article{UEK:2168249298,
author = "Sabina Denkowska and Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "573",
pages = "15-29",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11641},
}
6
@misc{UEK:2168231546,
author = "Sabina Denkowska and Kinga Szymanowicz",
title = "XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "529-535",
year = "1999",
}
7
@inbook{UEK:2168274753,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej",
booktitle = "Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania",
pages = "136-144",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
issn = "",
}
8
@inbook{UEK:2168306377,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
9
@inbook{UEK:2168246796,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "161-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-86439-61-0",
}
10
@inbook{UEK:2168306371,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "141-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
11
@misc{UEK:2168284647,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "349-353",
year = "1993",
}
12
@article{UEK:2168249368,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "55-66",
year = "1992",
}
13
@article{UEK:2168251860,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "5-18",
year = "1991",
}
14
@article{UEK:2168235008,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "21-34",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168254714,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "65-82",
year = "1985",
}
16
@inbook{UEK:2168260082,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "168-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
17
@article{UEK:2168245818,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "73-87",
year = "1985",
}
18
@article{UEK:2168245814,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "55-71",
year = "1985",
}
19
@book{UEK:2168242484,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Malina and Kinga Szymanowicz and Stanisław Wydymus and Aleksander Zeliaś",
title = "Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
isbn = "83-01-04215-X",
}
20
@article{UEK:2168283841,
author = "Kinga Szymanowicz and Aleksander Zeliaś",
title = "Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "41-52",
year = "1983",
}
21
@misc{UEK:2168255830,
author = "Anna Malina and Kinga Szymanowicz",
title = "IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 1-2",
pages = "271-275",
year = "1982",
}
22
@unpublished{UEK:2168304711,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
23
@misc{UEK:2168314843,
author = "Tadeusz Grabiński and Kinga Szymanowicz",
title = "II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 4",
pages = "577-580",
year = "1978",
}
24
@article{UEK:2168248620,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Aleksander Zeliaś",
title = "Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "67-79",
year = "1977",
}
25
@inbook{UEK:2168243464,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "141-151",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
26
@article{UEK:2168239412,
author = "Andrzej Sokołowski and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 19",
pages = "127-138",
year = "1976",
}
27
@article{UEK:2168238406,
author = "Tadeusz Grabiński and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Aleksander Zeliaś",
title = "O pewnej metodzie grupowania zmiennych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 23, z. 4",
pages = "441-451",
year = "1976",
}
28
@article{UEK:2168315497,
author = "Tadeusz Grabiński and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 21, z. 3 (79)",
pages = "76-84",
year = "1976",
}
29
@article{UEK:2168259776,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "125-135",
year = "1975",
}
30
@inbook{UEK:2168288657,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "85-110",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
31
@article{UEK:2168223836,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 1/33",
pages = "41-55",
year = "1970",
}
32
@unpublished{UEK:2168285873,
author = "Daniel Kosiorowski and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza porównawcza euroregionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
33
@unpublished{UEK:2168284535,
author = "Kinga Szymanowicz and Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
34
@unpublished{UEK:2168259194,
author = "Kazimierz Zając and Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
35
@unpublished{UEK:2168258818,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz and Sabina Denkowska",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
36
@unpublished{UEK:2168251746,
author = "Zbigniew Zioło and Kinga Szymanowicz",
title = "Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
37
@unpublished{UEK:2168251720,
author = "Zbigniew Zioło and Kinga Szymanowicz",
title = "Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
38
@unpublished{UEK:2168252274,
author = "Zbigniew Zioło and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
39
@unpublished{UEK:2168251558,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
40
@unpublished{UEK:2168251556,
author = "Kazimierz Zając and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
41
@unpublished{UEK:2168251544,
author = "Kazimierz Zając and Henryk Baranek and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
42
@unpublished{UEK:2168316001,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Malina and Kinga Szymanowicz and Stanisław Wydymus",
title = "Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}