Publications of the selected author
1

Title:
The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order
Source:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 21, nr 1 (2022) , s. 225-238. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168361232
article
2

Title:
Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17 = Assessment of Legal Consequences of Failure to Observe the Written Form for Contract Amendment Stipulated under Sanction of Nullity : Commentary on Supreme Court Judgment of 14 June 2019, III CSK 136/17
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (2022) , s. 60-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168364752
article
3

Title:
Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego = The Issue of Disclosing the Cooperative Ownership Right for which the Land and Mortgage Register is Kept by a Notary Public in the Claim for Certificate of Succession and Notification of the Entitled Person of the Change = Вопрос о раскрытии кооперативного права собственности на помещение, на которое ведется земельно-кадастровая книга, нотариусом в протоколе о наследовании и уведомление о смене уполномоченного = Питання про відображення нотаріусом у спадковому протоколі права на кооперативну власність приміщення, на якe ведеться земельний та іпотечний реєстр, та повідомлення про зміну уповноваженої особи
Source:
Studia Prawnicze KUL. - nr 3 (2022) , s. 93-104. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168366658
article
4

Title:
New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations
Source:
Review of European and Comparative Law. - vol. 48, nr 1 (2022) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168361018
article
5

Title:
The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland
Source:
Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar / edición al cuidado de: Angelo Viglianisi Ferraro, Luciana de Aboim Machado, Boguslawa GNELA, Anderson Vichinkeski Teixeira, Goran Ilik - Santiago: Ediciones Olejnik, 2022, s. 359-361
Series:
(Biblioteca Los nuevos horizontes del Derecho en el siglo XXI)
ISBN:
978-956-407-133-6
Nr:
2168364664
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie = Historical Outline of the Public Policy Clause in the Commercial Arbitration in Polish Law up to the PRL Period
Source:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 31, nr 1 (2021) , s. 95-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168357040
article
7

Title:
Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim = The Matter of the Small Claims in the Polish Commercial Arbitration Law
Source:
Acta Iuridica Resoviensia. - nr 1(32) (2021) , s. 178-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358346
article
8

Title:
Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie
Source:
Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Elwira Marszałkowska-Krześ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 507-518
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-843-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358436
chapter in monograph
9

Title:
Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Adjudication on Principles of Equity and the Public Policy Clause in Commercial Arbitration in Polish Law
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 10 (2021) , s. 44-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168359626
article
10

Title:
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 = Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status : Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2021) , s. 20-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168357452
article
11

Title:
Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie
Source:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 205-217. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356472
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352654
article
13

Title:
The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law
Source:
Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021, s. 184-195. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
Research program:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168360272
chapter in monograph
14

Author:
Karol Ryszkowski , Neuro José Zambam
Title:
Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References
Source:
Societas et Iurisprudentia. - vol. 9, iss. 3 (2021) , s. 118-134. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168359296
article
15

Title:
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021) , s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352774
article
16

Title:
The Fundamental Right to Property in Polish Law
Source:
Athenas. - Ano 10, vol. 1 (2021) , s. 110-115 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168357652
article
17

Title:
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019
Source:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020) , s. 142-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168351972
article
18

Title:
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen
Source:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / red. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2020, s. 28-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-65-5917-005-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168351390
chapter in monograph
19

Title:
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020) , s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350928
article
20

Author:
Karol Ryszkowski , Neuro José Zambam
Title:
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública
Source:
Revista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020) , s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168354454
article
21

Title:
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego
Source:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 929-941
ISBN:
978-83-8187-795-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350278
chapter in monograph
22

Title:
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020) , s. 71-88. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168351948
article
23

Title:
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação
Source:
Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020) , s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168348962
article
24

Title:
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence
Source:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168347790
article
25

Title:
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration
Source:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 249-253. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
Research program:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352582
chapter in monograph
26

Title:
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020) , s. 89-96. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168348214
article
27

Title:
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems
Source:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020) , s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168348236
article
28

Title:
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 99-108
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351648
chapter in monograph
See main document
29

Title:
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire
Source:
Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 3 (2020) , s. 76-92. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350750
article
30

Author:
Karol Ryszkowski , Piotr Prokocki
Title:
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego
Source:
Edukacja Prawnicza. - nr 1 (2020) , s. 11-16. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168350644
article
31

Title:
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH
Source:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 261-265
ISBN:
978-83-8158-746-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338073
chapter in monograph
32

Title:
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems
Source:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019) , s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341717
article
33

Title:
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
LXVIII, 312 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168334189
monograph
34

Title:
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems
Source:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / oprac. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2019, s. 37-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-85-81512-11-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168341725
chapter in monograph
35

Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ", Kijów, Ukraina, od 2018-11-23 do 2018-11-24
Title:
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim
Source:
Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radosław Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak - Kiїv: VD "Dakor", 2018, s. 148-160. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7020-56-0
Access mode:
Nr:
2168329159
chapter in conference materials
36

Title:
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014) , s. 17-20. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327659
article
37

Title:
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013) , s. 77-102. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327665
article
38

Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327663
article
39

Title:
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011) , s. 53-62. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327661
article
1
The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 21, nr 1 (2022), s. 225-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/EiP/article/view/37350. - ISSN 1898-2255
2
Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17 = Assessment of Legal Consequences of Failure to Observe the Written Form for Contract Amendment Stipulated under Sanction of Nullity : Commentary on Supreme Court Judgment of 14 June 2019, III CSK 136/17 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (2022), s. 60-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/ocena-skutkow-prawnych-niezachowania-dla-zmiany-umowy-formy-pisemnej-386292993Wstęp: . - ISSN 1233-4634
3
Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego = The Issue of Disclosing the Cooperative Ownership Right for which the Land and Mortgage Register is Kept by a Notary Public in the Claim for Certificate of Succession and Notification of the Entitled Person of the Change = Вопрос о раскрытии кооперативного права собственности на помещение, на которое ведется земельно-кадастровая книга, нотариусом в протоколе о наследовании и уведомление о смене уполномоченного = Питання про відображення нотаріусом у спадковому протоколі права на кооперативну власність приміщення, на якe ведеться земельний та іпотечний реєстр, та повідомлення про зміну уповноваженої особи / Karol RYSZKOWSKI // Studia Prawnicze KUL. - nr 3 (2022), s. 93-104. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12193. - ISSN 1897-7146
4
New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations / Karol RYSZKOWSKI // Review of European and Comparative Law. - vol. 48, nr 1 (2022), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/12301
5
The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland / Karol RYSZKOWSKI // W: Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar / edición al cuidado de: Angelo Viglianisi Ferraro, Luciana de Aboim Machado, Boguslawa GNELA, Anderson Vichinkeski Teixeira, Goran Ilik. - Santiago: Ediciones Olejnik, 2022. - (Biblioteca Los nuevos horizontes del Derecho en el siglo XXI). - S. 359-361. - ISBN 978-956-407-133-6
6
Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie = Historical Outline of the Public Policy Clause in the Commercial Arbitration in Polish Law up to the PRL Period / Karol RYSZKOWSKI // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 31, nr 1 (2021), s. 95-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610. - ISSN 1507-7896
7
Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim = The Matter of the Small Claims in the Polish Commercial Arbitration Law / Karol RYSZKOWSKI // Acta Iuridica Resoviensia. - nr 1(32) (2021), s. 178-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6792/14 ryszkowski-kwesti small claims.pdf. - ISSN 2720-0574
8
Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie / Karol RYSZKOWSKI // W: Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Elwira Marszałkowska-Krześ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Monografie Prawnicze). - S. 507-518. - ISBN 978-83-8235-843-8. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/2/0/20402-dostep-do-ochrony-prawnej-w-postepowaniu-cywilnym-spis.pdfWstęp:
9
Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Adjudication on Principles of Equity and the Public Policy Clause in Commercial Arbitration in Polish Law / Karol RYSZKOWSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 10 (2021), s. 44-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5490
10
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 = Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status : Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2021), s. 20-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/glosa-3-2021Wstęp: . - ISSN 1233-4634
11
Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie / Karol RYSZKOWSKI // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. 205-217. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
12
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law / Karol RYSZKOWSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777548/2021/1/tocWstęp: . - ISSN 1230-2996
13
The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law / Karol RYSZKOWSKI // W: Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 184-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf
14
Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References / Karol RYSZKOWSKI, Neuro José Zambam // Societas et Iurisprudentia. - vol. 9, iss. 3 (2021), s. 118-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Essays-Ryszkowski-Karol-Zambam-Neuro-Jose.pdf. - ISSN 1339-5467
15
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021), s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/ujawnione-w-ksiedze-wieczystej-uprawnienie-do-wylacznego-korzystania-386257950Wstęp: . - ISSN 1233-4634
16
The Fundamental Right to Property in Polish Law / Karol RYSZKOWSKI // Athenas. - Ano 10, vol. 1 (2021), s. 110-115. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf. - ISSN 2316-1833
17
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019 / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020), s. 142-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553. - ISSN 2340-860X
18
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / eds. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2020. - S. 28-41. - Bibliogr. - ISBN 978-65-5917-005-0. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view
19
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020), s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/reprezentacja-wspolnikow-przy-zmianie-umowy-spolki-z-o-o-spolki-386253216Wstęp: . - ISSN 1233-4634
20
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública / Karol RYSZKOWSKI, Neuro José Zambam // Revista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020), s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144. - ISSN 1807-1228
21
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego / Karol RYSZKOWSKI // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 929-941. - ISBN 978-83-8187-795-4
22
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020), s. 71-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965. - ISSN 2082-5897
23
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação / Karol RYSZKOWSKI, Karol MAGOŃ // Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020), s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
24
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469. - ISSN 2340-860X
25
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration / Karol RYSZKOWSKI // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 249-253. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
26
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC / Karol RYSZKOWSKI // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020), s. 89-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/arbitraz-i-mediacja/artykul/spory-ze-stosunku-spolki-w-postepowaniu-przed-sadem-polubownym-w-swietle-nowelizacji-kpc/Wstęp: . - ISSN 1898-942X
27
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020), s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506. - ISSN 1507-7896
28
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu / Karol RYSZKOWSKI // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 99-108. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
29
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire / Karol RYSZKOWSKI // Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 3 (2020), s. 76-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf. - ISSN 1339-5467
30
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego / Karol RYSZKOWSKI, Piotr Prokocki // Edukacja Prawnicza. - nr 1 (2020), s. 11-16. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf. - ISSN 1231-0336
31
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH / Karol RYSZKOWSKI // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba]. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 261-265. - ISBN 978-83-8158-746-4
32
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019), s. 9-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427. - ISSN 2340-860X
33
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych / Karol RYSZKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LXVIII, 312 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
34
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / oprac. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2019. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-85-81512-11-2. - Pełny tekst: https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf
35
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim / Karol RYSZKOWSKI // W: Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radosław Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak. - Kiїv: VD "Dakor", 2018. - S. 148-160. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7020-56-0. - Pełny tekst: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
36
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law / Karol Ryszkowski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014), s. 17-20. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
37
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013), s. 77-102. - Summ. - ISSN 1898-942X
38
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011), s. 109-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf. - ISSN 1898-942X
39
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria? / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011), s. 53-62. - Summ. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf. - ISSN 1898-942X
1
Ryszkowski K., Witoszek-Kubicka A., (2022), The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order, "Ekonomia i Prawo", t. 21, nr 1, s. 225-238; https://apcz.umk.pl/EiP/article/view/37350
2
Ryszkowski K., (2022), Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 2, s. 60-66.
3
Ryszkowski K., (2022), Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego, "Studia Prawnicze KUL", nr 3, s. 93-104; https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12193
4
Ryszkowski K., (2022), New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations, "Review of European and Comparative Law", vol. 48, nr 1, s. 29-41; https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/12301
5
Ryszkowski K., (2022), The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland. [W:] cuidado de: Angelo Viglianisi Ferraro , Aboim Machado , GNELA B., Teixeira , Ilik G. (red.), Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar, Santiago : Ediciones Olejnik, s. 359-361.
6
Ryszkowski K., (2021), Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 31, nr 1, s. 95-111; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610
7
Ryszkowski K., (2021), Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Acta Iuridica Resoviensia", nr 1(32), s. 178-186; https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6792/14 ryszkowski-kwesti small claims.pdf
8
Ryszkowski K., (2021), Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie. [W:] Flaga-Gieruszyńska K., Flejszar R., Marszałkowska-Krześ E. (red.), Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 507-518.
9
Ryszkowski K., (2021), Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 10, s. 44-50.
10
Ryszkowski K., (2021), Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 3, s. 20-26.
11
Ryszkowski K., (2021), Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 205-217.
12
Ryszkowski K., (2021), Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1, s. 33-38.
13
Ryszkowski K., (2021), The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 184-195.
14
Ryszkowski K., Zambam N., (2021), Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References, "Societas et Iurisprudentia", vol. 9, iss. 3, s. 118-134; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Essays-Ryszkowski-Karol-Zambam-Neuro-Jose.pdf
15
Ryszkowski K., (2021), Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1, s. 28-34.
16
Ryszkowski K., (2021), The Fundamental Right to Property in Polish Law, "Athenas", Ano 10, vol. 1, s. 110-115; https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf
17
Ryszkowski K., (2020), Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 14, s. 142-157; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553
18
Ryszkowski K., (2020), The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen. [W:] Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento, Porto Alegre : Editora Fi, s. 28-41.
19
Ryszkowski K., (2020), Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 4, s. 91-97.
20
Ryszkowski K., Zambam N., (2020), Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification, "Revista Brasileira de Direito", vol. 16, n. 2, s. 1-16; https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144
21
Ryszkowski K., (2020), Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 929-941.
22
Ryszkowski K., Witoszek-Kubicka A., (2020), Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 35, s. 71-88; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965
23
Ryszkowski K., Magoń K., (2020), Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing, "Revista Reflexões de Filosofia", Ano 9, no. 17, s. 12-25; https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
24
Ryszkowski K., (2020), The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 13, s. 10-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469
25
Ryszkowski K., (2020), New Technologies in the Polish Commercial Arbitration. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 249-253.
26
Ryszkowski K., (2020), Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 2, s. 89-96.
27
Ryszkowski K., (2020), Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 30, nr 1, s. 119-130; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506
28
Ryszkowski K., (2020), Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 99-108.
29
Ryszkowski K., (2020), The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire, "Societas et Iurisprudentia", vol. 8, iss. 3, s. 76-92; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf
30
Ryszkowski K., Prokocki P., (2020), Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, "Edukacja Prawnicza", nr 1, s. 11-16; https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf
31
Ryszkowski K., (2019), Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 261-265.
32
Ryszkowski K., (2019), Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 12, s. 9-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427
33
Ryszkowski K., (2019), Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXVIII, 312 s.
34
Ryszkowski K., (2019), The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems. [W:] José Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social, Porto Alegre : Editora Fi, s. 37-45.
35
Ryszkowski K., (2018), Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim. [W:] Ìzarova Ì., Flejszar R., Hanik-Pospolìtak R. (red.), Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, Kiїv : VD "Dakor", s. 148-160.
36
Ryszkowski K., (2014), Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 3 (259), s. 17-20.
37
Ryszkowski K., (2013), Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (21), s. 77-102.
38
Ryszkowski K., (2011), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 3 (15), s. 109-123; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf
39
Ryszkowski K., (2011), Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (13), s. 53-62; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf
1
@article{UEK:2168361232,
author = "Karol Ryszkowski and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-stock Company into the Polish Legal Order",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 21, 1",
pages = "225-238",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2022.012},
url = {https://apcz.umk.pl/EiP/article/view/37350},
}
2
@article{UEK:2168364752,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ocena skutków prawnych niezachowania dla zmiany umowy formy pisemnej zastrzeżonej w umowie ad solemnitatem - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.06.2019 r., III CSK 136/17",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "2",
pages = "60-66",
year = "2022",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168366658,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Kwestia ujawniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta przez notariusza w protokole dziedziczenia oraz zawiadomienie o zmianie uprawnionego",
journal = "Studia Prawnicze KUL",
number = "3",
pages = "93-104",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/sp.12193},
url = {https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12193},
}
4
@article{UEK:2168361018,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "New Technologies in Polish Commercial Arbitration on the Background of European Union Regulations",
journal = "Review of European and Comparative Law",
number = "vol. 48, 1",
pages = "29-41",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/recl.12301},
url = {https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/12301},
}
5
@inbook{UEK:2168364664,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Minimum Wage, Contract Law and Fundamental Rights in Poland",
booktitle = "Los 70 años del CEDH y los 20 años de la Carta de Niza : los derechos fundamentales en Europa y América Latina : objetivos alcanzados y desafíos a afrontar",
pages = "359-361",
adress = "Santiago",
publisher = "Ediciones Olejnik",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-956-407-133-6",
}
6
@article{UEK:2168357040,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 31, 1",
pages = "95-111",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp21311-6},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610},
}
7
@article{UEK:2168358346,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Acta Iuridica Resoviensia",
number = "1(32)",
pages = "178-186",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.1.14},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6792/14 ryszkowski-kwesti small claims.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168358436,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie",
booktitle = "Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym",
pages = "507-518",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8235-843-8",
}
9
@article{UEK:2168359626,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "10",
pages = "44-50",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2021.10.6},
url = {},
}
10
@article{UEK:2168357452,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "3",
pages = "20-26",
year = "2021",
url = {},
}
11
@inbook{UEK:2168356472,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "205-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
12
@article{UEK:2168352654,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1",
pages = "33-38",
year = "2021",
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168360272,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác",
pages = "184-195",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2021",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3",
}
14
@article{UEK:2168359296,
author = "Karol Ryszkowski and Neuro José Zambam",
title = "Prevention and Fight against Avoidable Injustices from Amartya Sen - Legal and Economic References",
journal = "Societas et Iurisprudentia",
number = "vol. 9, iss. 3",
pages = "118-134",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/118-134},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Essays-Ryszkowski-Karol-Zambam-Neuro-Jose.pdf},
}
15
@article{UEK:2168352774,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "1",
pages = "28-34",
year = "2021",
url = {},
}
16
@article{UEK:2168357652,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Fundamental Right to Property in Polish Law",
journal = "Athenas",
number = "Ano 10, vol. 1",
pages = "110-115",
year = "2021",
url = {https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf},
}
17
@article{UEK:2168351972,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 14",
pages = "142-157",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553},
}
18
@inbook{UEK:2168351390,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento",
pages = "28-41",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view},
isbn = "978-65-5917-005-0",
}
19
@article{UEK:2168350928,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "4",
pages = "91-97",
year = "2020",
url = {},
}
20
@article{UEK:2168354454,
author = "Karol Ryszkowski and Neuro José Zambam",
title = "Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification",
journal = "Revista Brasileira de Direito",
number = "vol. 16, n. 2",
pages = "1-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2020.v16i2.4144},
url = {https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144},
}
21
@inbook{UEK:2168350278,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "929-941",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
22
@article{UEK:2168351948,
author = "Karol Ryszkowski and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 35",
pages = "71-88",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1932},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965},
}
23
@article{UEK:2168348962,
author = "Karol Ryszkowski and Karol Magoń",
title = "Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing",
journal = "Revista Reflexões de Filosofia",
number = "Ano 9, no. 17",
pages = "12-25",
year = "2020",
url = {https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf},
}
24
@article{UEK:2168347790,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 13",
pages = "10-19",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469},
}
25
@inbook{UEK:2168352582,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "New Technologies in the Polish Commercial Arbitration",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "249-253",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
26
@article{UEK:2168348214,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "2",
pages = "89-96",
year = "2020",
url = {},
}
27
@article{UEK:2168348236,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 30, 1",
pages = "119-130",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp20301-7},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506},
}
28
@inbook{UEK:2168351648,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "99-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
29
@article{UEK:2168350750,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire",
journal = "Societas et Iurisprudentia",
number = "vol. 8, iss. 3",
pages = "76-92",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/76-92},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf},
}
30
@article{UEK:2168350644,
author = "Karol Ryszkowski and Piotr Prokocki",
title = "Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "1",
pages = "11-16",
year = "2020",
url = {https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2168338073,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "261-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
32
@article{UEK:2168341717,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 12",
pages = "9-19",
year = "2019",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427},
}
33
@book{UEK:2168334189,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9",
}
34
@inbook{UEK:2168341725,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social",
pages = "37-45",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2019",
url = {https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf},
isbn = "978-85-81512-11-2",
}
35
@inbook{UEK:2168329159,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
booktitle = "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ",
pages = "148-160",
adress = "Kiїv",
publisher = "VD Dakor",
year = "2018",
url = {http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-617-7020-56-0",
}
36
@article{UEK:2168327659,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "3 (259)",
pages = "17-20",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168327665,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (21)",
pages = "77-102",
year = "2013",
url = {},
}
38
@article{UEK:2168327663,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "3 (15)",
pages = "109-123",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf},
}
39
@article{UEK:2168327661,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (13)",
pages = "53-62",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID