Publications of the selected author
1

Author:
Anna Brzezińska-Rawa , Agnieszka Franczak
Title:
Poglądy nauki prawa podatkowego na stosowanie art. 6 ust. 1 EKPC w sprawach podatkowych
Source:
Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji / red. nauk. Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 55-68
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8246-029-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356352
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Granice ingerencji w prawo do zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego w świetle międzynarodowych i unijnych standardów ochrony praw podatnika - cz. 1
Source:
Kwartalnik Doradca Podatkowy. - nr 1, wydanie specjalne (2021) , s. 44-51. - Tytuł numeru: 25 lat doradztwa podatkowego w Polsce - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168357204
article
3

Title:
Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Physical description:
443 s.; 24 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-029-2
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168356348
monograph
See related chapters
4

Title:
Od Redaktora Naukowego
Source:
Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji / red. nauk. Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 11-14
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8246-029-2
Nr:
2168357060
preface / summary
See main document
5

Author:
Title:
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a ochrona praw podatnika
Source:
Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji / red. nauk. Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 115-132
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8246-029-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356354
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Bogumił Brzeziński , Agnieszka Franczak
Title:
Sytuacja prawna sygnalistów podatkowych na przykładzie rozwiązań amerykańskich
Source:
Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości / red. nauk. Beata Baran, Michał Ożóg - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 185-196 - Bibliogr.
Series:
(Zagadnienia Prawne)
ISBN:
978-83-8223-264-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352142
chapter in monograph
7

Title:
Case Law Note : Recent Trends in the Jurisprudence of the CJEU Regarding the Right to Deduct Input Tax
Source:
Intertax. - vol. 49, iss. 12 (2021) , s. 1036-1043. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168359858
article
8

Title:
Ochrona praw podatnika w dobie pandemii COVID-19 : uwagi na tle art. 1 Pierwszego Protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Source:
Ochrona przedsiębiorcy w dobie COVID-19 / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2021, s. 51-62
ISBN:
978-83-927533-3-9
Nr:
2168357208
chapter in monograph
9

Title:
Wykorzystanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w zakresie należności podatkowych : glosa do wyroku SN z dnia 16 maja 2019 r., III CSK 40/17 = Application of Provisions on Unjust Enrichment in the Field of Tax Liabilities : Commentary on Judgment of the Supreme Court - Civil Chamber of 16 May 2019, III CSK 40/17
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 64, z. 2 (2020) , s. 38-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343443
article
10

Title:
[Recenzja] : Artur Halasz, Definiowanie pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych = Review, Artur Halasz, Definitions of Legal Concepts in the Legislation Regarding Turnover Taxes, Wrocław 2019, ss. 322
Source:
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - nr 5 (2020) , s. 354-357. - Summ.
Nr:
2168353032
review
11

Title:
Ochrona prawna sygnalistów podatkowych na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 = Legal Protection of Tax Whistleblowers on the Basis of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council
Source:
Przegląd Podatkowy. - nr 10 (2020) , s. 33-41. - Streszcz., summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350140
article
12

Title:
Prawa podatnika w kontekście polskich przepisów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków
Source:
Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Andrzej Gorgol - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 133-145
ISBN:
978-83-8198-597-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348074
chapter in monograph
13

Title:
Prawo do skutecznego środka prawnego a transgraniczna wymiana informacji podatkowych : wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2020 r., C-245/19 i C-246/19, État luxembourgeois przeciwko B oraz État luxembourgeois przeciwko B, C, D, F.C., przy udziale: A
Source:
Przegląd Podatkowy. - nr 12 (2020) , s. 56-58
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351238
article
14

Title:
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. (I SA/Wr 365/19) - sądowa kontrola zastosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika = A Commentary to the Provincial Administrative Court in Wrocław Judgement of July 22, 2019 (Case No. I SA/Wr 365/19) - Judicial Oversight of Tax Authorities' Application of Article 70, Section 6, Sub-clause 1 of Polish Tax Code in Light of European Union Standards Regarding Protection of Tax Payer Rights
Source:
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - z. 1 (167) (2020) , s. 17-24. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168350386
article
15

Title:
Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika
Source:
Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej : wybrane zagadnienia / red. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bogusław Przywora, Aleksander Słysz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 17-34
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-020-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351924
chapter in monograph
16

Title:
Artykuł 47 Karty praw podstawowych a sądowa kontrola zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego
Source:
Kazus Podatkowy. - nr 6 (17) (2020) , s. 55-57. - Streszcz.
Nr:
2168353036
unreviewed article
17

Title:
Standardy ochrony praw podatnika w Karcie Praw Podstawowych i ich stosowanie w orzecznictwie sądów administracyjnych = The Standards for the Protection of Taxpayer Rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and their Application in the Judicature of Poland's Administrative Courts
Source:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020) , s. 33-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350384
article
18

Author:
Agnieszka Franczak , Paweł Majka , Agnieszka Olesińska , Jowita Pustuł
Title:
Kazusy z prawa podatkowego
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
169 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7285-908-2
Access mode:
Nr:
2168348156
academic script
19

Author:
Bogumił Brzeziński , Agnieszka Franczak
Title:
Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15) = The Exchange of Tax Information and the Protection of Basic Rights as It Relates to Taxation - the European Court of Justice (Ecj) Decision Regarding Berlioz (C-682/15)
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019) , s. 269-278. - Streszcz., summ.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345728
article
20

Title:
Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług = Limiting the Right to Deduct VAT Taxes Paid by Local Governments: Doubts Raised Regarding Article 86, Paragraphs 2h and 22 of the Value Added Tax Law
Source:
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania / red. Monika Münnich - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 241-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-709-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335325
chapter in monograph
21

Title:
II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r. = II Polish Nationwide Academic Conference on Tax Law in Krakow 'Tax Law in the Legal System. Inter-Branch Relationships Between Legal Norms and Mechanisms' - Krakow University of Economics, 15-16 June 2019
Source:
Przegląd Podatkowy2019. - nr 6, s. 5-6. - Streszcz.
Nr:
2168338101
varia
22

Title:
Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym = Some Remarks on Applying Economic Analysis in Tax Law
Source:
Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. nauk. Jan Głuchowski - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, s. 129-137. - Summ.
ISBN:
978-83-8160-673-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336547
chapter in monograph
23

Title:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Physical description:
634 s.; 24 cm
Series:
(Monografie)
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8187-135-8
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168341141
monograph
See related chapters
24

Title:
Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych
Source:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 233-246
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341165
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Zasada pewności w prawie podatkowym
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018
Physical description:
400 s.; 24 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8160-098-9
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168330105
monograph
See related chapters
26

Title:
Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego
Source:
Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2018, s. 45-53
ISBN:
978-83-927533-6-0
Nr:
2168328685
chapter in monograph
27

Title:
Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution? = Konwencja Wielostronna (MLI) - podatkowa ewolucja czy rewolucja?
Source:
Studia Iuridica Lublinensia. - vol. 27, nr 2 (2018) , s. 9-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
:
Nr:
2168324855
article
28

Conference:
3rd International Conference on Local Government Finances and the International Seminar on Financial Law of Local Self-government, Gdańsk, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-16
Title:
Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units
Source:
The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings) / eds. Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan - Brno: Masaryk University, 2018, s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Brunensis. Iuridica : editio scientia ; vol. 636)
ISBN:
978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3
Access mode:
Nr:
2168329463
chapter in conference materials
29

Title:
Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników
Source:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 173-185
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330117
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Bogumił Brzeziński , Agnieszka Franczak
Title:
Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17) = Judgment of the Provincial Administrative Court in Wroclaw of 9 November 2017 (I SA/Wr 403/2017) - 'Collective Liability' in Polish Tax Law
Source:
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - z. 4 (158) (2018) , s. 282-287. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327313
article
31

Title:
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej
Source:
Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2017, s. 33-43
ISBN:
978-83-927533-2-2
Nr:
2168321873
chapter in monograph
32

Title:
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14) = Centralizing Value Added Tax Accounting in Poland's Local Governments As a Consequence of the Ruling by the Court of Justice of the European Union (C-276/14)
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (13) (2016) , s. 35-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168335097
article
33

Title:
Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej = The Judicature of Poland's Local Government Boards of Appeal Regarding Cases Falling Under Local Tax Law Procedures
Source:
Toruński Rocznik Podatkowy. - 2016 (2016) , s. 83-110. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168324853
article
34

Author:
Title:
Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 = The Capitalization of European Union Funds by Local Governmental Units Within the Regional Operational Program for the Silesian Voivodship, 2007-2013
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - vol. 16, z. 5, cz. 1 (2015) , s. 143-157. - Tytuł numeru: Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168335089
article
35

Author:
Piotr Halemba , Agnieszka Franczak
Title:
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2015
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64036-49-1
Access mode:
Nr:
2168335099
monograph
36

Author:
Stefan Nowak , Agnieszka Franczak
Title:
Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej = Financing Tourism's Balanced Growth within the European Union's Operational Program 'Development of Eastern Poland'
Source:
Europa Regionum. - t. 24 (2015) , s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168335105
article
37

Title:
Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny = Horizontal Redistribution of Revenues for Local Governmental Units and Local Development
Source:
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 3 (28) (2014) , s. 309-321. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny a polityka lokalna - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168335083
article
38

Title:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe = Exemptions in Tax Liabilities as a Form of Public Assistance Granted by Local Taxing Authorities
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 198, cz. 1 (2014) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168335085
article
39

Title:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego
Source:
Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie / red. Joanna Rogalska - Kielce: Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014, s. 287-295 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941421-0-0
Access mode:
Nr:
2168335107
chapter in monograph
40

Title:
Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (10) (2014) , s. 81-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335095
article
41

Conference:
Konferencja naukowa "Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej", Częstochowa, Polska, od 2013-10-24 do 2013-10-24
Title:
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej = Document Storage Pertaining to Projects Co-financed by European Union Funds
Source:
Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej / red. Paweł Wolnicki - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014, s. 123-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-414-5
Nr:
2168335207
chapter in conference materials
42

Title:
Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego = The Institution of Mediation in the Area of Tax Law
Source:
Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność / red. Ewa Wójcicka - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014, s. 219-226. - Summ.
ISBN:
978-83-7455-413-8
Nr:
2168335103
chapter in monograph
43

Title:
Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku
Source:
10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014, s. 48-56
ISBN:
978-83-927533-1-5
Nr:
2168327315
chapter in monograph
44

Author:
Piotr Halemba , Agnieszka Franczak , Brygida Grzeganek-Więcek
Title:
Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego = Hybrid Public/Private Partnership Models as Determinants for Sport and Tourism Investments under Conditions of Financial Crisis
Source:
Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1 / red. Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2014, s. 226-253. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64036-32-3
Access mode:
Nr:
2168335109
chapter in monograph
45

Title:
Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie = Funding Public Administrative Tasks in the Prevention of Alcoholism, Drug Abuse and Domestic Violence
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (8) (2013) , s. 103-120. - Tytuł numeru: Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie : wybrane zagadnienia prawnoadministracyjne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335087
article
46

Title:
Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013) , s. 173-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335093
article
47

Title:
Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing / red. Marek Stych - Częstochowa ; Tczew: Oficyna Wydawnicza Edytor.org, 2013, s. 89-112
ISBN:
978-83-932285-4-6
Nr:
2168335101
chapter in monograph
48

Author:
Stefan Nowak , Agnieszka Franczak
Title:
Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki = Regional Strategies of Developmentand Realization of the Sustainable Tourism Conception
Source:
Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach / red. Stefan Nowak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2013, s. 63-77. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-64036-24-8
Access mode:
Nr:
2168335111
chapter in monograph
49

Title:
Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013) , s. 157-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335091
article
1
Poglądy nauki prawa podatkowego na stosowanie art. 6 ust. 1 EKPC w sprawach podatkowych / Anna Brzezińska-Rawa, Agnieszka FRANCZAK // W: Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji / red. nauk. Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 55-68. - ISBN 978-83-8246-029-2
2
Granice ingerencji w prawo do zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego w świetle międzynarodowych i unijnych standardów ochrony praw podatnika - cz. 1 / Agnieszka FRANCZAK // Kwartalnik Doradca Podatkowy. - nr 1, wydanie specjalne (2021), s. 44-51. - Streszcz.. - Tytuł numeru: 25 lat doradztwa podatkowego w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://kidp.pl/files/newsall/7023.pdf. - ISSN 1898-9926
3
Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji / red. nauk. Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 443 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. - ISBN 978-83-8246-029-2
4
Od Redaktora Naukowego / Agnieszka FRANCZAK // W: Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji / red. nauk. Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 11-14. - ISBN 978-83-8246-029-2
5
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a ochrona praw podatnika / Agnieszka FRANCZAK // W: Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji / red. nauk. Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 115-132. - ISBN 978-83-8246-029-2
6
Sytuacja prawna sygnalistów podatkowych na przykładzie rozwiązań amerykańskich / Bogumił Brzeziński, Agnieszka FRANCZAK // W: Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości / red. nauk. Beata Baran, Michał Ożóg. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 185-196. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-264-6
7
Case Law Note : Recent Trends in the Jurisprudence of the CJEU Regarding the Right to Deduct Input Tax / Agnieszka FRANCZAK // Intertax. - vol. 49, iss. 12 (2021), s. 1036-1043. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Intertax/49.12/TAXI2021104Wstęp: . - ISSN 1875-8347
8
Ochrona praw podatnika w dobie pandemii COVID-19 : uwagi na tle art. 1 Pierwszego Protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Agnieszka FRANCZAK // W: Ochrona przedsiębiorcy w dobie COVID-19 / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2021. - S. 51-62. - ISBN 978-83-927533-3-9
9
Wykorzystanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w zakresie należności podatkowych : glosa do wyroku SN z dnia 16 maja 2019 r., III CSK 40/17 = Application of Provisions on Unjust Enrichment in the Field of Tax Liabilities : Commentary on Judgment of the Supreme Court - Civil Chamber of 16 May 2019, III CSK 40/17 / Agnieszka FRANCZAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 64, z. 2 (2020), s. 38-57. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/orzecznictwo-sadow-polskich,7776,r,2020,nr,2.htmlWstęp: . - ISSN 0867-1850
10
[Recenzja] : Artur Halasz, Definiowanie pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych = Review, Artur Halasz, Definitions of Legal Concepts in the Legislation Regarding Turnover Taxes, Wrocław 2019, ss. 322 / Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - nr 5 (2020), s. 354-357. - Summ. - ISSN 1230-5065
11
Ochrona prawna sygnalistów podatkowych na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 = Legal Protection of Tax Whistleblowers on the Basis of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council / Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Podatkowy. - nr 10 (2020), s. 33-41. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-7514
12
Prawa podatnika w kontekście polskich przepisów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków / Agnieszka FRANCZAK // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Andrzej Gorgol. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 133-145. - ISBN 978-83-8198-597-0
13
Prawo do skutecznego środka prawnego a transgraniczna wymiana informacji podatkowych : wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2020 r., C-245/19 i C-246/19, État luxembourgeois przeciwko B oraz État luxembourgeois przeciwko B, C, D, F.C., przy udziale: A / Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Podatkowy. - nr 12 (2020), s. 56-58. - ISSN 0867-7514
14
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. (I SA/Wr 365/19) - sądowa kontrola zastosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika = A Commentary to the Provincial Administrative Court in Wrocław Judgement of July 22, 2019 (Case No. I SA/Wr 365/19) - Judicial Oversight of Tax Authorities' Application of Article 70, Section 6, Sub-clause 1 of Polish Tax Code in Light of European Union Standards Regarding Protection of Tax Payer Rights / Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - z. 1 (167) (2020), s. 17-24. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052741565805066Wstęp: . - ISSN 1230-5065
15
Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika / Agnieszka FRANCZAK // W: Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej : wybrane zagadnienia / red. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bogusław Przywora, Aleksander Słysz . - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 17-34. - ISBN 978-83-8235-020-3
16
Artykuł 47 Karty praw podstawowych a sądowa kontrola zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego / Agnieszka FRANCZAK // Kazus Podatkowy. - nr 6 (17) (2020), s. 55-57. - Streszcz. - ISSN 2543-5701
17
Standardy ochrony praw podatnika w Karcie Praw Podstawowych i ich stosowanie w orzecznictwie sądów administracyjnych = The Standards for the Protection of Taxpayer Rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and their Application in the Judicature of Poland's Administrative Courts / Agnieszka FRANCZAK // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020), s. 33-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12679/12454. - ISSN 1507-7896
18
Kazusy z prawa podatkowego / Agnieszka FRANCZAK, Paweł Majka, Agnieszka Olesińska, Jowita Pustuł. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 169 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7285-908-2
19
Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15) = The Exchange of Tax Information and the Protection of Basic Rights as It Relates to Taxation - the European Court of Justice (Ecj) Decision Regarding Berlioz (C-682/15) / Bogumił Brzeziński, Agnieszka FRANCZAK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019), s. 269-278. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/B.Brzezi%C5%84ski%26A.Franczak_PWPM+2019.pdf/b555db2c-dc3e-49e2-b977-3ab51aaf238f. - ISSN 1730-4504
20
Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług = Limiting the Right to Deduct VAT Taxes Paid by Local Governments: Doubts Raised Regarding Article 86, Paragraphs 2h and 22 of the Value Added Tax Law / Agnieszka FRANCZAK // W: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania / red. Monika Münnich. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 241-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-709-4
21
II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r. = II Polish Nationwide Academic Conference on Tax Law in Krakow 'Tax Law in the Legal System. Inter-Branch Relationships Between Legal Norms and Mechanisms' - Krakow University of Economics, 15-16 June 2019 / Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Podatkowy. - nr 6 (2019), s. 5-6. - Streszcz. - ISSN 0867-7514
22
Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym = Some Remarks on Applying Economic Analysis in Tax Law / Agnieszka FRANCZAK // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. nauk. Jan Głuchowski. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019. - S. 129-137. - Summ. - ISBN 978-83-8160-673-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/wspolczesne-problemy-prawa-podatkowego-teoria-i-praktyka-ksiega-jubileuszowa-dedykowana-profesorowi-bogumilowi-brzezinskiemu-tom-i-i-ii,114710.htmlWstęp:
23
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 634 s. ; 24 cm. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8187-135-8
24
Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych / Agnieszka FRANCZAK // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 233-246. - ISBN 978-83-8187-135-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-podatkowe-w-systemie-prawa-miedzygaleziowe-zwiazki-norm-i-instytucji-prawnych-przedsprzedaz,124466.htmlWstęp:
25
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 400 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8160-098-9
26
Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego / Agnieszka FRANCZAK // W: Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2018. - S. 45-53. - ISBN 978-83-927533-6-0
27
Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution? = Konwencja Wielostronna (MLI) - podatkowa ewolucja czy rewolucja? / Agnieszka FRANCZAK // Studia Iuridica Lublinensia. - vol. 27, nr 2 (2018), s. 9-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/sil/article/view/6629. - ISSN 1731-6375
28
Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units / Agnieszka FRANCZAK // W: The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings) / eds. Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan. - Brno: Masaryk University, 2018. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica : editio scientia ; vol. 636). - S. 65-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3. - Pełny tekst: https://www.law.muni.cz/sborniky/others/Local_government_financing.pdf
29
Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników / Agnieszka FRANCZAK // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 173-185. - ISBN 978-83-8160-098-9
30
Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17) = Judgment of the Provincial Administrative Court in Wroclaw of 9 November 2017 (I SA/Wr 403/2017) - 'Collective Liability' in Polish Tax Law / Bogumił Brzeziński, Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - z. 4 (158) (2018), s. 282-287. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052619795405066Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052619795405066Wstęp: . - ISSN 1230-5065
31
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej / Agnieszka FRANCZAK // W: Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2017. - S. 33-43. - ISBN 978-83-927533-2-2
32
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14) = Centralizing Value Added Tax Accounting in Poland's Local Governments As a Consequence of the Ruling by the Court of Justice of the European Union (C-276/14) / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (13) (2016), s. 35-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/4040/4.pdf. - ISSN 1730-2889
33
Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej = The Judicature of Poland's Local Government Boards of Appeal Regarding Cases Falling Under Local Tax Law Procedures / Agnieszka Franczak // Toruński Rocznik Podatkowy. - 2016 (2016), s. 83-110. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.trp.umk.pl/download/trp2016/Orzecznictwo_samorzadowych_kolegiow_odwolawczych_w_zakresie_spraw_objetych_proceduralnie_przepisami_ordynacji_podatkowej.pdf. - ISSN 2080-9573
34
Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 = The Capitalization of European Union Funds by Local Governmental Units Within the Regional Operational Program for the Silesian Voivodship, 2007-2013 / Agnieszka Franczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - vol. 16, z. 5, cz. 1 (2015), s. 143-157. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf. - ISSN 1733-2486
35
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia / Piotr Halemba, Agnieszka Franczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2015. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64036-49-1
36
Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej = Financing Tourism's Balanced Growth within the European Union's Operational Program 'Development of Eastern Poland' / Stefan Nowak, Agnieszka Franczak // Europa Regionum. - t. 24 (2015), s. 107-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/er24/ZN_ER24.pdf. - ISSN 1428-278X
37
Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny = Horizontal Redistribution of Revenues for Local Governmental Units and Local Development / Agnieszka Franczak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 3 (28) (2014), s. 309-321. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny a polityka lokalna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-28.pdf#page=311&view=Fit. - ISSN 2084-2686
38
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe = Exemptions in Tax Liabilities as a Form of Public Assistance Granted by Local Taxing Authorities / Agnieszka Franczak // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 198, cz. 1 (2014), s. 155-165. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/148058/edition/139030/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
39
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego / Agnieszka Franczak // W: Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie / red. Joanna Rogalska. - Kielce: Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014. - S. 287-295. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941421-0-0. - Pełny tekst: http://doczz.pl/doc/1040158/wsp%C3%B3%C5%82czesne-uwarunkowania-spo%C5%82eczno
40
Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (10) (2014), s. 81-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/2148/Gubernaculum_2_10_2014_81.pdf. - ISSN 1730-2889
41
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej = Document Storage Pertaining to Projects Co-financed by European Union Funds / Agnieszka Franczak // W: Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej / red. Paweł Wolnicki. - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014. - S. 123-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-414-5
42
Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego = The Institution of Mediation in the Area of Tax Law / Agnieszka Franczak // W: Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność / red. Ewa Wójcicka. - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014. - S. 219-226. - Summ. - ISBN 978-83-7455-413-8
43
Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku / Agnieszka Franczak // W: 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014. - S. 48-56. - ISBN 978-83-927533-1-5
44
Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego = Hybrid Public/Private Partnership Models as Determinants for Sport and Tourism Investments under Conditions of Financial Crisis / Piotr Halemba, Agnieszka Franczak, Brygida Grzeganek-Więcek // W: Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1 / red. Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2014. - S. 226-253. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64036-32-3. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6160/Hybrydowe_modele_partnerstwa_publiczno-prywatnego_jako_determinanta_realizacji....pdf?sequence=1&isAllowed=y
45
Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie = Funding Public Administrative Tasks in the Prevention of Alcoholism, Drug Abuse and Domestic Violence / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (8) (2013), s. 103-120. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie : wybrane zagadnienia prawnoadministracyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/2134/Gubernaculum%202(8)_2013_103.pdf. - ISSN 1730-2889
46
Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013), s. 173-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/1338/GEA_1_10.pdf. - ISSN 1730-2889
47
Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego / Agnieszka Franczak // W: Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing / red. Marek Stych. - Częstochowa ; Tczew: Oficyna Wydawnicza Edytor.org, 2013. - S. 89-112. - ISBN 978-83-932285-4-6
48
Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki = Regional Strategies of Developmentand Realization of the Sustainable Tourism Conception / Stefan Nowak, Agnieszka Franczak // W: Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach / red. Stefan Nowak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2013. - S. 63-77. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64036-24-8. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4535/Regionalne_strategie_rozwoju_a_realizacja_koncepcji_zrownowazonej_turystyki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
49
Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013), s. 157-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/1337/GEA_1_9.pdf. - ISSN 1730-2889
1
Brzezińska-Rawa A., Franczak A., (2021), Poglądy nauki prawa podatkowego na stosowanie art. 6 ust. 1 EKPC w sprawach podatkowych. [W:] FRANCZAK A. (red.), Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 55-68.
2
Franczak A., (2021), Granice ingerencji w prawo do zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego w świetle międzynarodowych i unijnych standardów ochrony praw podatnika - cz. 1, "Kwartalnik Doradca Podatkowy", nr 1, wydanie specjalne, s. 44-51; https://kidp.pl/files/newsall/7023.pdf
3
Franczak A. (red.), (2021), Ochrona praw podatnika: diagnoza sytuacji, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 443 s.
4
Franczak A., (2021), Od Redaktora Naukowego. [W:] FRANCZAK A. (red.), Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 11-14.
5
Franczak A., (2021), Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a ochrona praw podatnika. [W:] FRANCZAK A. (red.), Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 115-132.
6
Brzeziński B., Franczak A., (2021), Sytuacja prawna sygnalistów podatkowych na przykładzie rozwiązań amerykańskich. [W:] Baran B., Ożóg M. (red.), Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 185-196.
7
Franczak A., (2021), Case Law Note : Recent Trends in the Jurisprudence of the CJEU Regarding the Right to Deduct Input Tax, "Intertax", vol. 49, iss. 12, s. 1036-1043.
8
Franczak A., (2021), Ochrona praw podatnika w dobie pandemii COVID-19 : uwagi na tle art. 1 Pierwszego Protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), Ochrona przedsiębiorcy w dobie COVID-19, Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, s. 51-62.
9
Franczak A., (2020), Wykorzystanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w zakresie należności podatkowych : glosa do wyroku SN z dnia 16 maja 2019 r., III CSK 40/17, "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 64, z. 2, s. 38-57.
10
Franczak A., (2020), [Recenzja] : Artur Halasz, Definiowanie pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", nr 5, s. 354-357.
11
Franczak A., (2020), Ochrona prawna sygnalistów podatkowych na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, "Przegląd Podatkowy", nr 10, s. 33-41.
12
Franczak A., (2020), Prawa podatnika w kontekście polskich przepisów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków. [W:] Gorgol A. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 133-145.
13
Franczak A., (2020), Prawo do skutecznego środka prawnego a transgraniczna wymiana informacji podatkowych : wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2020 r., C-245/19 i C-246/19, État luxembourgeois przeciwko B oraz État luxembourgeois przeciwko B, C, D, F.C., przy udziale: A, "Przegląd Podatkowy", nr 12, s. 56-58.
14
Franczak A., (2020), Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. (I SA/Wr 365/19) - sądowa kontrola zastosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", z. 1 (167), s. 17-24.
15
Franczak A., (2020), Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika. [W:] Glumińska-Pawlic J., Przywora B., Słysz A. (red.), Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej : wybrane zagadnienia, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 17-34.
16
Franczak A., (2020), Artykuł 47 Karty praw podstawowych a sądowa kontrola zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, "Kazus Podatkowy", nr 6 (17), s. 55-57.
17
Franczak A., (2020), Standardy ochrony praw podatnika w Karcie Praw Podstawowych i ich stosowanie w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 30, nr 1, s. 33-48; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12679/12454
18
Franczak A., Majka P., Olesińska A., Pustuł J., (2020), Kazusy z prawa podatkowego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 169 s.
19
Brzeziński B., Franczak A., (2019), Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15), "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 17, s. 269-278; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/B.Brzezi%C5%84ski%26A.Franczak_PWPM+2019.pdf/b555db2c-dc3e-49e2-b977-3ab51aaf238f
20
Franczak A., (2019), Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług. [W:] Münnich M. (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 241-252.
21
Franczak A., (2019), II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r., "Przegląd Podatkowy", nr 6, s. 5-6.
22
Franczak A., (2019), Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 129-137.
23
Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), (2019), Prawo podatkowe w systemie prawa: międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 634 s.
24
Franczak A., (2019), Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 233-246.
25
Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), (2018), Zasada pewności w prawie podatkowym, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 400 s.
26
Franczak A., (2018), Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?, Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, s. 45-53.
27
Franczak A., (2018), Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution?, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. 27, nr 2, s. 9-21; http://journals.umcs.pl/sil/article/view/6629
28
Franczak A., (2018), Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units. [W:] Mrkývka P., Gliniecka J., Tomášková E., Juchniewicz E., Sowiński T., Radvan M. (red.), The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings), Brno : Masaryk University, s. 65-77.
29
Franczak A., (2018), Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 173-185.
30
Brzeziński B., Franczak A., (2018), Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17), "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", z. 4 (158), s. 282-287.
31
Franczak A., (2017), Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?, Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski : Uniwersytet Śląski, s. 33-43.
32
Franczak A., (2016), Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14), "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 1 (13), s. 35-46; http://212.87.236.17:8080/Content/4040/4.pdf
33
Franczak A., (2016), Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej, "Toruński Rocznik Podatkowy", 2016, s. 83-110; http://www.trp.umk.pl/download/trp2016/Orzecznictwo_samorzadowych_kolegiow_odwolawczych_w_zakresie_spraw_objetych_proceduralnie_przepisami_ordynacji_podatkowej.pdf
34
Franczak A., (2015), Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. 16, z. 5, cz. 1, s. 143-157; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf
35
Halemba P., Franczak A., (2015), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 213 s.
36
Nowak S., Franczak A., (2015), Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, "Europa Regionum", t. 24, s. 107-118; http://www.wzieu.pl/zn/er24/ZN_ER24.pdf
37
Franczak A., (2014), Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 3 (28), s. 309-321; http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-28.pdf#page=311&view=Fit
38
Franczak A., (2014), Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 198, cz. 1, s. 155-165; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/148058/edition/139030/content?ref=desc
39
Franczak A., (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego. [W:] Rogalska J. (red.), Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, Kielce : Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 287-295.
40
Franczak A., (2014), Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 2 (10), s. 81-89; http://212.87.236.17:8080/Content/2148/Gubernaculum_2_10_2014_81.pdf
41
Franczak A., (2014), Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. [W:] Wolnicki P. (red.), Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 123-132.
42
Franczak A., (2014), Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego. [W:] Wójcicka E. (red.), Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 219-226.
43
Franczak A., (2014), Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, s. 48-56.
44
Halemba P., Franczak A., Grzeganek-Więcek B., (2014), Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Mrozowicz K., Halemba P. (red.), Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania, T. 1, Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, s. 226-253.
45
Franczak A., (2013), Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 2 (8), s. 103-120; http://212.87.236.17:8080/Content/2134/Gubernaculum%202(8)_2013_103.pdf
46
Franczak A., (2013), Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 1 (7), s. 173-189; http://212.87.236.17:8080/Content/1338/GEA_1_10.pdf
47
Franczak A., (2013), Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Stych M. (red.), Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing, Częstochowa ; Tczew : Oficyna Wydawnicza Edytor.org, s. 89-112.
48
Nowak S., Franczak A., (2013), Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki. [W:] Nowak S. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, s. 63-77.
49
Franczak A., (2013), Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 1 (7), s. 157-171; http://212.87.236.17:8080/Content/1337/GEA_1_9.pdf
1
@inbook{UEK:2168356352,
author = "Anna Brzezińska-Rawa and Agnieszka Franczak",
title = "Poglądy nauki prawa podatkowego na stosowanie art. 6 ust. 1 EKPC w sprawach podatkowych",
booktitle = "Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji",
pages = "55-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8246-029-2",
}
2
@article{UEK:2168357204,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Granice ingerencji w prawo do zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego w świetle międzynarodowych i unijnych standardów ochrony praw podatnika - cz. 1",
journal = "Kwartalnik Doradca Podatkowy",
number = "1, wydanie specjalne",
pages = "44-51",
year = "2021",
url = {https://kidp.pl/files/newsall/7023.pdf},
}
3
@book{UEK:2168356348,
title = "Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji",
editor = Franczak Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8246-029-2",
}
4
@misc{UEK:2168357060,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Od Redaktora Naukowego",
booktitle = "Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji",
pages = "11-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8246-029-2",
}
5
@inbook{UEK:2168356354,
author = "Agnieszka Franczak and ",
title = "Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a ochrona praw podatnika",
booktitle = "Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji",
pages = "115-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8246-029-2",
}
6
@inbook{UEK:2168352142,
author = "Bogumił Brzeziński and Agnieszka Franczak",
title = "Sytuacja prawna sygnalistów podatkowych na przykładzie rozwiązań amerykańskich",
booktitle = "Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości",
pages = "185-196",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-264-6",
}
7
@article{UEK:2168359858,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Case Law Note : Recent Trends in the Jurisprudence of the CJEU Regarding the Right to Deduct Input Tax",
journal = "Intertax",
number = "vol. 49, iss. 12",
pages = "1036-1043",
year = "2021",
url = {},
}
8
@inbook{UEK:2168357208,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Ochrona praw podatnika w dobie pandemii COVID-19 : uwagi na tle art. 1 Pierwszego Protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka",
booktitle = "Ochrona przedsiębiorcy w dobie COVID-19",
pages = "51-62",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych",
year = "2021",
isbn = "978-83-927533-3-9",
}
9
@article{UEK:2168343443,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Wykorzystanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w zakresie należności podatkowych : glosa do wyroku SN z dnia 16 maja 2019 r., III CSK 40/17",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich",
number = "R. 64, z. 2",
pages = "38-57",
year = "2020",
url = {},
}
10
@article{UEK:2168353032,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "[Recenzja] : Artur Halasz, Definiowanie pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych",
journal = "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego",
number = "5",
pages = "354-357",
year = "2020",
}
11
@article{UEK:2168350140,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Ochrona prawna sygnalistów podatkowych na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937",
journal = "Przegląd Podatkowy",
number = "10",
pages = "33-41",
year = "2020",
url = {},
}
12
@inbook{UEK:2168348074,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Prawa podatnika w kontekście polskich przepisów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania",
pages = "133-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-597-0",
}
13
@article{UEK:2168351238,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Prawo do skutecznego środka prawnego a transgraniczna wymiana informacji podatkowych : wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2020 r., C-245/19 i C-246/19, État luxembourgeois przeciwko B oraz État luxembourgeois przeciwko B, C, D, F.C., przy udziale: A",
journal = "Przegląd Podatkowy",
number = "12",
pages = "56-58",
year = "2020",
}
14
@article{UEK:2168350386,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. (I SA/Wr 365/19) - sądowa kontrola zastosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika",
journal = "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego",
number = "z. 1 (167)",
pages = "17-24",
year = "2020",
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168351924,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika",
booktitle = "Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej : wybrane zagadnienia",
pages = "17-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-020-3",
}
16
@article{UEK:2168353036,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Artykuł 47 Karty praw podstawowych a sądowa kontrola zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego",
journal = "Kazus Podatkowy",
number = "6 (17)",
pages = "55-57",
year = "2020",
}
17
@article{UEK:2168350384,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Standardy ochrony praw podatnika w Karcie Praw Podstawowych i ich stosowanie w orzecznictwie sądów administracyjnych",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 30, 1",
pages = "33-48",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp20301-3},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12679/12454},
}
18
@book{UEK:2168348156,
author = "Agnieszka Franczak and Paweł Majka and Agnieszka Olesińska and Jowita Pustuł",
title = "Kazusy z prawa podatkowego",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-7285-908-2",
}
19
@article{UEK:2168345728,
author = "Bogumił Brzeziński and Agnieszka Franczak",
title = "Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 17",
pages = "269-278",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/atmz-md94},
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/B.Brzezi%C5%84ski%26A.Franczak_PWPM+2019.pdf/b555db2c-dc3e-49e2-b977-3ab51aaf238f},
}
20
@inbook{UEK:2168335325,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług",
booktitle = "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania",
pages = "241-252",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-709-4",
}
21
@misc{UEK:2168338101,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r.",
booktitle = "Przegląd Podatkowy",
number = "6",
pages = "5-6",
year = "2019",
}
22
@inbook{UEK:2168336547,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym",
booktitle = "Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1",
pages = "129-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-8160-673-8",
}
23
@book{UEK:2168341141,
title = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
editor = Kaźmierczyk Aneta,
editor = Franczak Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
24
@inbook{UEK:2168341165,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "233-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
25
@book{UEK:2168330105,
title = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
editor = Kaźmierczyk Aneta,
editor = Franczak Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
26
@inbook{UEK:2168328685,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego",
booktitle = "Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?",
pages = "45-53",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych",
year = "2018",
isbn = "978-83-927533-6-0",
}
27
@article{UEK:2168324855,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution?",
journal = "Studia Iuridica Lublinensia",
number = "vol. 27, 2",
pages = "9-21",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.9},
url = {http://journals.umcs.pl/sil/article/view/6629},
}
28
@inbook{UEK:2168329463,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units",
booktitle = "The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings)",
pages = "65-77",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2018",
url = {https://www.law.muni.cz/sborniky/others/Local_government_financing.pdf},
issn = "",
isbn = "978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3",
}
29
@inbook{UEK:2168330117,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "173-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
30
@article{UEK:2168327313,
author = "Bogumił Brzeziński and Agnieszka Franczak",
title = "Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17)",
journal = "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego",
number = "z. 4 (158)",
pages = "282-287",
year = "2018",
url = {},
}
31
@inbook{UEK:2168321873,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej",
booktitle = "Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?",
pages = "33-43",
adress = "Katowice",
publisher = "Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski",
year = "2017",
isbn = "978-83-927533-2-2",
}
32
@article{UEK:2168335097,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14)",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "1 (13)",
pages = "35-46",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/gea.2016.01.03},
url = {http://212.87.236.17:8080/Content/4040/4.pdf},
}
33
@article{UEK:2168324853,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej",
journal = "Toruński Rocznik Podatkowy",
number = "2016",
pages = "83-110",
year = "2016",
url = {http://www.trp.umk.pl/download/trp2016/Orzecznictwo_samorzadowych_kolegiow_odwolawczych_w_zakresie_spraw_objetych_proceduralnie_przepisami_ordynacji_podatkowej.pdf},
}
34
@article{UEK:2168335089,
author = "Agnieszka Franczak and ",
title = "Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "vol. 16, z. 5, cz. 1",
pages = "143-157",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf},
}
35
@book{UEK:2168335099,
author = "Piotr Halemba and Agnieszka Franczak",
title = "Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-64036-49-1",
}
36
@article{UEK:2168335105,
author = "Stefan Nowak and Agnieszka Franczak",
title = "Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 24",
pages = "107-118",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2015.24-10},
url = {http://www.wzieu.pl/zn/er24/ZN_ER24.pdf},
}
37
@article{UEK:2168335083,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny",
journal = "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości",
number = "t. 3 (28)",
pages = "309-321",
year = "2014",
url = {http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-28.pdf#page=311&view=Fit},
}
38
@article{UEK:2168335085,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "198, cz. 1",
pages = "155-165",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/148058/edition/139030/content?ref=desc},
}
39
@inbook{UEK:2168335107,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie",
pages = "287-295",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2014",
url = {http://doczz.pl/doc/1040158/wsp%C3%B3%C5%82czesne-uwarunkowania-spo%C5%82eczno},
isbn = "978-83-941421-0-0",
}
40
@article{UEK:2168335095,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "2 (10)",
pages = "81-89",
year = "2014",
url = {http://212.87.236.17:8080/Content/2148/Gubernaculum_2_10_2014_81.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168335207,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej",
booktitle = "Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej",
pages = "123-132",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2014",
isbn = "978-83-7455-414-5",
}
42
@inbook{UEK:2168335103,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego",
booktitle = "Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność",
pages = "219-226",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2014",
isbn = "978-83-7455-413-8",
}
43
@inbook{UEK:2168327315,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku",
booktitle = "10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy",
pages = "48-56",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych",
year = "2014",
isbn = "978-83-927533-1-5",
}
44
@inbook{UEK:2168335109,
author = "Piotr Halemba and Agnieszka Franczak and Brygida Grzeganek-Więcek",
title = "Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1",
pages = "226-253",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego",
year = "2014",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6160/Hybrydowe_modele_partnerstwa_publiczno-prywatnego_jako_determinanta_realizacji....pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-64036-32-3",
}
45
@article{UEK:2168335087,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "2 (8)",
pages = "103-120",
year = "2013",
url = {http://212.87.236.17:8080/Content/2134/Gubernaculum%202(8)_2013_103.pdf},
}
46
@article{UEK:2168335093,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "1 (7)",
pages = "173-189",
year = "2013",
url = {http://212.87.236.17:8080/Content/1338/GEA_1_10.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168335101,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing",
pages = "89-112",
adress = "Częstochowa ; Tczew",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Edytor.org",
year = "2013",
isbn = "978-83-932285-4-6",
}
48
@inbook{UEK:2168335111,
author = "Stefan Nowak and Agnieszka Franczak",
title = "Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki",
booktitle = "Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach",
pages = "63-77",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach",
year = "2013",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4535/Regionalne_strategie_rozwoju_a_realizacja_koncepcji_zrownowazonej_turystyki.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-64036-24-8",
}
49
@article{UEK:2168335091,
author = "Agnieszka Franczak",
title = "Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "1 (7)",
pages = "157-171",
year = "2013",
url = {http://212.87.236.17:8080/Content/1337/GEA_1_9.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID